Aagtekerke

Plaats
Dorp
Veere
Walcheren
Zeeland

aagtekerke_plaatsnaambord_kopie.jpg

Aagtekerke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966. Per 1-7-1966 over naar gemeente Mariekerke, in 1997 over naar gemeente Veere.

Aagtekerke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966. Per 1-7-1966 over naar gemeente Mariekerke, in 1997 over naar gemeente Veere.

gemeente_aagtekerke_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Aagtekerke anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Aagtekerke anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Aagtekerke

Terug naar boven

Status

- Aagtekerke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966. Per 1-7-1966 over naar gemeente Mariekerke, in 1997 over naar gemeente Veere.

- Wapen van de voormalige gemeente Aagtekerke.

- Onder het dorp Aagtekerke valt ook de buurtschap Sint Jan ten Heere.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Aegte.

Oudere vermeldingen
1327 in atrio Sanctae Agathae, 1395-1396 Ecclesia beate Agathe, 1493 Sinte Aechtekercke, 1560 Aechten kercke, 1573 S. Achte kercke, Aechten kercke, 1655 St. Aechtekerke, 1665 St Aechtekercke, 1839 Aagtekerke, Aagtenkerk of Aachtekerke, 1883 Aagtekerk.

Naamsverklaring
Betekent kerk 'bedehuis' gewijd aan de heilige Agatha. De identificatie van de oudste vorm 1327 in atrio Sanctae Agathae is onzeker. De Sint Agathakerk van Domburg is ca. 1320 afgebroken en naar deze locatie verplaatst. Zie ook Beverwijk.(1)

Bijnamen/spotnamen
- 't Geitedurp, wegens de geitenfokkerijen die hier vroeger waren.
- 't Aflat ('afdak, schuurtje'), naar het opvallende uitbouwtje aan de zijgevel van de 15e-eeuwse NH-kerk.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Aagtekerke ligt NW van de stad Middelburg en ZO van de stad Domburg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Aagtekerke, die slechts het dorp omvat, 56 huizen met 380 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met tegen de 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Oorspronkelijk lag Aagtekerke iets ten oosten van Domburg. Daar stond de aan Sint Agatha gewijde kerk die in 1325 is verplaatst naar de huidige nederzetting. Zodoende draagt dit zeer protestantse dorp een naam die aan een heilige herinnert. Tot het begin van de 14e eeuw, als de plaats een eigen kerk krijgt, maakte het dorp deel uit van de parochie Domburg.

Klooster
Vanaf het eind van de 13e eeuw bestond in het dorp een cisterciënzer nonnenklooster dat vermoedelijk is verwoest in de jaren 1572-1574, toen de Spaanse troepen en geuzen op Walcheren een ware guerrillaoorlog voerden. Dit klooster was eerst gevestigd in het Noord-Bevelandse Emelisse, een dorp dat tijdens de vloeden van 1530/1532 een prooi werd van de golven. Het werd in de 13e eeuw al verplaatst naar Waterlooswerve in Aagtekerke. Nog altijd herinnert de Prelaatweg aan de overste van het klooster. Ook de Kloosterweg herinnert aan Waterlooswerve.

Ringdorp en uitbreiding
Aagtekerke blijft door de eeuwen heen een gaaf ringdorp en krijgt pas later een aanvullende lintbebouwing in de Westhoek, aan de Prelaatweg naar Westkapelle.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Dorpsvisie is in 2015 verschenen. Enkele citaten hieruit: "Landschap en natuur. Er bestaat grote tevredenheid onder de inwoners over de staat van het landschap en de natuur rond Aagtekerke: met andere woorden er moeten geen grote ingrepen (meer) plaatsvinden in het landschap zoals die elders door het Waterschap op het grondgebied van de gemeente Veere zijn gedaan. De gemeente wordt gevraagd de aanleg van bloemakkerranden te stimuleren omdat dit een positieve uitwerking heeft op het toerisme (economisch voordeel) en de bijen en vlinders (biodiversiteit). Aandacht wordt gevraagd voor de overlast door herten en ganzen: vooral de herten rukken steeds verder op in de richting van de woonkern en deze ontwikkeling kan ertoe leiden dat op termijn sprake is van een plaag.

De vele binnenwegen maar ook wandelpaden op de percelen van de boeren in de omgeving nodigen uit tot het maken van fietstochten en wandelingen over het Aagtekerkse grondgebied. De wandelpaden zijn echter nog een tamelijk onbekend fenomeen en zou door promotie door de (mini)campinghouders onder de aandacht van de toeristen kunnen worden gebracht. Het landschap rond Aagtekerke wordt voor een belangrijk deel door de landbouw en veeteelt bepaald – het zijn de boeren die het landschap onderhouden. Voor het aanzien van het landschap is het ook van groot belang dat koeien een zichtbaar element in het landschap blijven. De conclusie van de werkgroep 'Landschap en natuur' is dat landschap en natuur in stand gehouden en versterkt kunnen worden door agrarische ondernemers. Dit levert een duurzame omgeving op waar inwoners en toeristen van kunnen genieten.

Economie en cultuur. De inwoners van Aagtekerke zijn tevreden over de sfeer in hun dorp. Zij wonen hier graag omdat het dorp zich qua rust onderscheidt van andere dorpen in de omgeving. Wel zien zij dat het risico bestaat dat bepaalde voorzieningen kunnen gaan verdwijnen zoals dat in enkele andere kernen van de gemeente Veere de afgelopen jaren is gebeurd – i.c. de sluiting van scholen en winkels. Om de leefbaarheid in stand te houden en te bevorderen denken de inwoners voor de kortere termijn in het zomerseizoen aan een gezellig terras of theetuin in de dorpskern, bij de molen of het terrein van de leegstaande school.

Op de langere termijn gaan de gedachten uit naar een multifunctioneel centrum waarin meerdere activiteiten kunnen worden ondergebracht: spreekuur huisarts, bankzaken, activiteiten voor ouderen, toneel-/zangavonden. Opgemerkt wordt dat het welslagen van een terras of multifunctioneel centrum afhangt voor de inbreng van voldoende vrijwilligers die ook op de langere termijn een bijdrage willen leveren. Voor het stimuleren van de economie zijn behalve de middenstand en campings twee pijlers van belang: het exploiteren van het bedrijfsverzamelgebouw en het bevorderen van toerisme. Wat dit laatste betreft wordt geopperd het onderhouden van een Facebookpagina en het uitgeven van een boekje waarin wordt aangeven welke mogelijkheden Aagtekerke biedt op het gebied van bedrijvigheid en toerisme.

Verkeer en bereikbaarheid. Ten aanzien van de bereikbaarheid lopen de meningen voor wat de infrastructuur betreft nogal uiteen. Sommigen pleiten voor een rondweg, anderen zijn van mening dat dit zeer nadelig is voor de economie van het dorp. De fietsers op de Bosselaarstraat/Rijsoordselaan zouden gediend zijn om de snelheidsremmers op dit traject aan te passen waardoor de fietser gescheiden wordt van het overige verkeer. Ook wordt voorgesteld om het fietspad op de Bosselaarstraat ter hoogte van Joost Minderhoud door te trekken tot de kleine rotonde aan het Bergwegje/Kalfhoeksepad. De fietser die wil afslaan naar het Kalfhoeksepad hoeft dan niet twee keer over te steken. Wat openbaar vervoer voorziening betreft wordt de dorpsraad opgeroepen ontwikkelingen in dezen nauwgezet te volgen omdat bovenlokale voorzieningen en het station Middelburg toegankelijk moeten blijven voor hen die van OV afhankelijk zijn.

De inwoners zijn tegenstander van de in de gemeenteraad geopperde suggestie om doorgaand verkeer van Oostkapelle naar Westkapelle via Aagtekerke / Prelaatweg om te leiden. Dit zou betekenen dat de in het verleden door Domburg zelf veroorzaakte problemen (het niet doortrekken van de Mezgerweg en het houden van de markt tijdens het toeristenseizoen) ten koste gaat van de rustiger leefsfeer in het dorp. Tot slot wordt voorgesteld om de snelheid voor automobilisten op de Koekoeksweg weer op 80 km te brengen. Toen tot zo’n tien jaar geleden de Koekoeksweg aanzienlijk smaller was, was die ook 80 km, maar nadat die weg in twee fasen is verbreed en voorzien is van een vrij liggend fietspad is die snelheid teruggebracht naar 60 km. Voor velen is dit niet te begrijpen en houdt men zich veelal niet aan de maximum snelheid. Het maakt het beleid in dit opzicht ongeloofwaardig en is niet bevorderlijk voor het vertrouwen in de deskundigheid van de wegbeheerders/beleidsmakers i.c. het Waterschap.

Wonen. Een voorbeeld van de bedreiging voor de leefbaarheid voor alle inwoners is de sluiting van voorzieningen zoals de sluiting van basisschool de Springplank. Ook zou het winkelbestand door het koopgedrag van veel inwoners onder druk kunnen komen te staan. De niet publiekelijk gecommuniceerde deal tussen Kinderopvang Walcheren en de Jhr. Willem Versluysschool over de verplaatsing van de kinderopvang vanuit de Tweesprong wordt niet door iedereen gewaardeerd en werkt verhuizing naar elders in de hand. Ook beantwoordt Amicitia’ niet meer aan de eisen van deze tijd en is de gymzaal onderwerp van discussie wanneer we spreken over een multifunctioneel complex annex Ger. Gem. school te realiseren in de kern van het dorp.

De leden van de werkgroep zijn het er echter unaniem over eens dat bij het inrichten, bestuur en beheer van zo’n multifunctionele ruimte een strikte scheiding in beheer en zeggenschap moet worden aangebracht. Ook een voorwaarde om deze noodzakelijke scheiding werkbaar te maken is dat ze in volledige openheid en gelijkwaardigheid tussen alle potentiële betrokkenen tot stand komt. Laat de gang van zaken bij de totstandkoming van Waterwel een voorbeeld zijn hoe het niet moet. Een probleem dat zich ook in Aagtekerke voordoet is dat door de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen vergrijzing dreigt op te treden. Daardoor kan een tekort ontstaan aan seniorenwoningen. Het eerdergenoemde multifunctionele complex met daarboven appartementen gericht op alleenstaanden op de locatie Agathastraat is een optie die het onderzoeken waard is.

Maatschappelijke voorzieningen en zorg. Het realiseren van een multifunctioneel complex staat hoog op de agenda. Uit de verslaglegging van de werkgroep: “Op de tweede brainstormavond d.d. 25 februari j.l. is unaniem gekozen voor de prioriteit van het realiseren van een multifunctioneel gebouw (verenigingsgebouw en sportzaal in één gebouw) in de kern van ons dorp, daar het huidige verenigingsgebouw absoluut niet meer voldoet aan de eisen van onze tijd. Het functioneert niet als sociale ontmoetingsplek omdat men er buitenom ‘verenigingstijden’ niet terecht kan. Zeker voor de ouderen onder ons kan dit een gemis zijn. Ook is er geen aparte ruimte waar kinderen zich bezig kunnen houden/vermaken. Een groot aantal van de aanwezigen gaf te kennen hun steentje te willen bijdragen als vrijwilliger in het multifunctionele gebouw.

De werkgroep stelt aan de hand van de ingebrachte bijdragen van de deelnemers aan de brainstormsessies voor om school, Amicitia en gymzaal te slopen en op deze plekken een multifunctioneel complex annex seniorenwoningen neer te zetten. Met betrekking tot de zorg is het zeer gewenst dat er in Aagtekerke voor mantelzorgers, vrijwilligers en welzijnsactiviteiten een digitaal zorgpunt komt waar vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Het aansturen van de vrijwilligers zou tot de taken van een betaalde kracht van het multifunctionele centrum kunnen behoren.

De veranderingen in de bevolkingssamenstelling van het dorp doen zich nu al steeds sterker voelen, een ontwikkeling die zich in de toekomst aanzienlijk zal doorzetten. Voeg daarbij de introductie van de participatiesamenleving, de staat van onderhoud en functionaliteit van Amicitia en de gymzaal en het naar verwachting zich wijzigende koopgedrag, dan komt onvermijdelijk de vraag aan de orde hoe toekomstbestendig de huidige publieke faciliteiten beantwoorden aan de eisen die in de nabije toekomst actueel worden. Uit de bevindingen van de werkgroepen komt eensgezind naar voren dat de vestiging van een multifunctioneel complex in de kern van het dorp de enige oplossing is om het dorp leefbaar te houden. Zo’n multifunctioneel complex zou ervoor kunnen zorgen dat de school, gymzaal, verenigingsgebouw, woningen voor ouderen, servicepunt voor velerlei activiteiten, eventueel verkooppunt voor basale levensbehoeften etc. gestalte krijgt. De verschillende werkgroepen hebben wat een multifunctioneel complex betreft soms gekozen voor verschillende – niet: tegengestelde – invalshoeken. Daarom verdient het aanbeveling om uit die werkgroepen een samenhangende visie te ontwikkelen v.w.b. de locatie en de functies van zo’n multifunctioneel complex."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Aagtekerke heeft 16 rijksmonumenten.

- Hervormde (PKN) Dorpskerk (vanouds Sint Agathakerk) (Dorpsplein 4). De huidige kerk heeft als oudste deel een 15e-eeuwse toren. In 1625 komt het huidige schip tot stand. Het middeleeuwse koor is toen afgebroken. In 1770 is een kosterij en het zuidportaal toegevoegd. In 1956 is de kerk gerestaureerd, waarbij de pleisterlaag op de buitenmuur is verwijderd en de kerk van glas-in-loodramen is voorzien. De toren heeft twee geledingen, met haakse steunberen en een achtkante spits. De toren wordt geflankeerd door een achtzijdige traptoren. Tot het meubilair behoort een preekstoel (1625) en een marmeren grafmonument uit 1669 voor Hendrik Thibaut, die heer van het dorp en burgemeester van Middelburg was, vervaardigd door Rombout Verhulst. Ook zijn vrouw Isabella Porrenaer en dochter Jacoba liggen daar begraven, allen in 1667 gestorven aan de pest. Het kerkorgel dateert uit 1957 en is vervaardigd door de firma Gebr. van Vulpen. Het kerkhof is tot 1873 in gebruik gebleven. De kerk valt tegenwoordig onder de in 2018 opgerichte Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg. In de zomer is de Dorpskerk op de zaterdagmiddagen ter bezichtiging opengesteld. Dit is vanaf de Rommelmarkt in juni tot en met Open Monumentendag (2e zaterdag van september).

- Pastorie Agatha (Dorpsplein 21).

- Een groot deel van de bevolking is lid van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente. De huidige Westbroekkerk van deze kerkelijke gemeente dateert uit 1970 en telt 1.045 zitplaatsen, op een bevolking van nog geen 1.500 inwoners. De Gereformeerde Gemeente van Aagte­kerke komt vanaf 1836 samen op het landgoed van jonkheer Versluys, naar wie de Reformatorische basisschool aan de Prelaatweg is vernoemd. In 1876 verrijst er een eigen kerk aan de Prelaatweg. Deze wordt in 1909 vervangen. In 1970 wordt het huidige kerkgebouw gebouwd, eveneens aan de Prelaatweg.

- De Molen van Aagtekerke is een houten zeskante korenmolen uit 1801. Het is de enige overgebleven zeskante molen in de provincie Zeeland. - In 2012 is naast deze molen de minimolen van oud-molenaar Klaas de Troye uit Middelburg geplaatst. Het model in schaal een op zeven is door molenaar Piet Broere uit Westkapelle gerestaureerd. Het model beschikt over een complete maalinrichting, compleet met twee koppels maalstenen. De molen maalt op windkracht. Vrijwillig molenaar Dennis Bommeljé van de 'grote molen' draait ook op de schaalmolen.

- Het oorlogsmonument aan het Kalfhoeksepad in Aagtekerke is in 2012 gerealiseerd. Op 22 oktober 1943 werd vanuit Engeland met 38 vliegtuigen een aanvalsvlucht uitgevoerd naar Courcelles in België, waar een vliegtuigfabriek gebombardeerd moest worden. Het was een zogeheten low level raid, een aanval op zeer lage hoogte. Belangrijk was het nauwkeurig vliegen om zo op de juiste plek te komen als men bezet gebied naderde, dit om Duits vuur zoveel mogelijk te vermijden. Het naderen van het vasteland was gepland tussen Walcheren en Schouwen. Waarschijnlijk door een fout kwamen de vliegtuigen tussen Westkapelle en Domburg boven het vasteland. Hierop draaiden ze richting Veere om de route weer op te pakken.

In de omgeving van Veere stond veel FLAK (Flugzeugabwehrkanone - luchtafweergeschut) opgesteld en er speelde zich in korte tijd een drama af: vijf vliegtuigen werden binnen een tijdsbestek van vijf minuten neergeschoten. Door de lage hoogte hadden de bemanningen weinig kans om te overleven. Dertien van de in totaal vijftien bemanningsleden van de vijf vliegtuigen kwamen hierbij om het leven. Een van de vliegtuigen was de Boston BZ393 van het 342 squadron Free French Air Force (FFAF). De 'Vrije Fransen' waren mannen die vanuit Frankrijk en van over de hele wereld naar Engeland waren gevlucht of overgestoken om tegen de Duitsers te vechten. De BZ393 stort neer bij het Kalfhoeksepad in Aagtekerke. Drie van de vier bemanningsleden komen om het leven. Op de dorpssite is onder het menu 'Herdenkingsmonument' dit gebeuren uitvoerig gedocumenteerd, met o.a. foto's, filmpjes en een boekje. - Ook op deze pagina vind je er uitvoerige informatie over.

- Als opvolger van Galerie de Kunstwacht in Veere en Galerie de Pastorie in Koudekerke is er sinds mei 2019 Galerie Bank in Aagtekerke. Zes enthousiaste amateurkunstenaars (Joke Apner, Matthijs Apner, Paula Drost, Daan Rijckborst, Addie Veldhorst en René Verhage) exposeren hier zelf en organiseren gastexposities. Daardoor is er altijd iets nieuws te zien in deze laagdrempelige galerie-met-redelijke-prijzen. Om de twee weken is er een nieuwe expositie van een gastkunstenaar. Er is sowieso veel variatie in de getoonde kunst, variërend van schilderijen in diverse stijlen tot grafisch werk, beeldhouwwerk, keramiek en glaskunst. Zoals de naam al suggereert, is de galerie gevestigd in de voormalige bank (waar later nog een artsenpraktijk in heeft gezeten). Elke donderdag, vrijdag en zaterdag zijn ze van 12.00-17.00 uur geopend. Het pand staat aan een drukke route richting kunstenaarsdorp Domburg. De kunstenaars hopen dan ook dat kunstliefhebbers onderweg naar Domburg even stoppen bij Galerie Bank.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Vereniging voor Evenementen Aagtekerke coördineert en organiseert evenementen in het dorp.

- Koningsdag.

- Solexrace (mei of juni).

- Op ‘Pinksterdrie’ (de dinsdag na Pinksteren) ringsteken te paard op de kerkring.

- ZWO Aagtekerke zet zich in om geld in te zamelen voor diverse goede doelen, met o.a. een jaarlijkse rommelmarkt (op een zaterdag in juni) en Pannenkoekenfeest.

- De lokale Stichting Hulp aan Roemenië werkt uitsluitend met vrijwilligers. Naast het collecteren, zamelen zij geld in door het organiseren van activiteiten zoals een buffet, een rommelmarkt (eind juli) en bloemschikken (april en december).

- Trekkertrek (op een zaterdag in juli). - Filmpje Trekkertrek 2015.

- Supercross (motorcross) op een zaterdag eind juli.

Knorfest
"De 1e editie van Knorfest (op een zaterdag eind oktober) was geweldig!", aldus de organisatoren, die het dan ook zeker voor herhaling vatbaar vonden. Volgens hun Facebookpagina is het "Hét schuurfeest van Walcheren waar iedereen op gewacht heeft! Een feest met een gevarieerde line-up en voor ieder wat wils." Die 1e editie was in 2021. Het dorp heeft er hiermee dus weer een jaarlijks evenement bij.

- Aagtekerkerun (hardloopwedstrijd, december).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Algemeen
"Aagtekerke ligt tussen weilanden en akkers in de schaduw van Domburg en Oostkapelle. Voor wie dicht bij de kust wil verblijven, maar de drukte van de badplaatsen wil ontlopen is dit dorp de geschikte locatie. Het is bovendien een goed startpunt voor een mooie fietstocht over Walcheren. Natuurgebied de Manteling en de machtige zeedijk van Westkapelle zijn dichtbij." (bron: gemeente Veere)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Reportage over Aagtekerke in het Reformatorisch Dagblad, 2-4-2013.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Aagtekerke stelt zich ten doel de leefbaarheid van het dorp te bevorderen door in overleg met de bewoners initiatieven te ontwikkelen en naar buiten te treden, zowel richting lokale overheid als de eigen dorpsgemeenschap. Zij richt zich hierbij op het algemene belang van de gehele dorpsgemeenschap. Het behartigen van persoonlijke belangen van inwoners moet daarbij worden vermeden. Zij tracht deze doelstelling te bereiken door: behartiging van de belangen van het dorp bij de overheid door overleg en door gevraagd of ongevraagd de overheid van advies te dienen; opsporen van wensen van de gemeenschap; richting lokale gemeenschap, gemeentelijke overheid en andere instanties naar buiten te treden en initiatieven te ontwikkelen; het bevorderen van overleg en samenwerking tussen diverse groepen en verenigingen, organisaties en personen.

- MFA: - "Het is tijd dat de maatschappelijke voorzieningen in Aagtekerke aangepakt worden. Het pand van de school en het kinderdagverblijf staan leeg. Verenigingsgebouw Amicitia kan wel een opfrisbeurt gebruiken. In dezelfde straat staat ook een gymzaal die goed wordt gebruikt. Maar qua energiegebruik past de gymzaal niet meer bij de ambities van gemeente Veere. Dit is de uitgelezen kans om al deze voorzieningen eens goed onder de loep te nemen en waar mogelijk te verbeteren. De voorzieningen in dit dorp staan samen met drie andere kernen als eerste op de lijst om aan te passen. Wij willen in 2020 klaar zijn voor de toekomst. Dit alles naar aanleiding van het Beleid Maatschappelijk Vastgoed.

Voorop bij de herontwikkeling staat het huidige en toekomstige gebruik van de voorzieningen. We combineren zoveel mogelijk functies en gebruikers. Door slim te ontwerpen bieden we ruimte aan zoveel mogelijk wensen van de Aagtekerkse inwoners. Natuurlijk kunnen we niet alle wensen vervullen. Maar we gaan door slimme combinaties voor het maximaal haalbare. Samen zorgen we voor een toekomstbestendig gebouw dat voor iedereen toegankelijk is." Aldus de gemeente Veere. De inwoners hebben om hun wens voor een nieuw MFA kracht bij te zetten in zomer 2019 ruim 300 handtekeningen aan het college overhandigd. Bouwkundestudenten van Scalda wonnen in 2019 een prijs voor hun innovatieve, duurzame ontwerp voor een nieuw dorpscentrum voor het dorp. Het plan van de studenten is ook op het gemeentehuis warm onthaald. Alleen de financiering was nog wel een ehh uitdaging.

Maar uiteindelijk is dat kennelijk goedgekomen, want in 2021 lezen wij op de site van de gemeente: "In september 2021 heeft de gemeenteraad van Veere ingestemd met het voorlopig ontwerp en de investeringskredieten beschikbaar gesteld voor de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Aagtekerke. We werken het ontwerp verder uit. De komende periode werken we samen met de werkgroep van inwoners en gebruikers het ontwerp verder uit, inclusief de installaties en de constructieve opzet. De verwachting is dat eind 2021 het ontwerp wordt afgerond. De oplevering van de nieuwe MFA staat gepland voor medio 2023."

- Onderwijs: - Basisschool Jhr. Willem Versluijsschool is genoemd naar de landedelman jonkheer Willem Versluijs, die in de 19e eeuw op een buitenplaats in Sint Jan ten Heere woonde en een grote rol heeft gespeeld in de lokale kerkgeschiedenis. De school heeft circa 160 leerlingen. De leerlingen komen voornamelijk uit Aagtekerke, maar ook uit Westkapelle, Domburg en Grijpskerke. Het is een reformatorische school. Dat betekent dat de Bijbel en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels) de basis van hun handelen zijn. “Onderwijs voor hart, hoofd en hand”, dat is samengevat de missie van deze school. "Hierin komt tot uitdrukking dat het onderwijs dat wij willen geven in de eerste plaats gericht is op godsdienstig onderwijs (hart). Kinderen opvoeden in de vreze des Heeren, tot de vreze des Heeren. In de Bijbel wordt gesproken over gaven en talenten. Daarom willen we op de school zowel nadruk leggen op het cognitieve (hoofd) als op het creatieve (hand). Het gaat om het samengaan van weten en doen. Hart wijst ook op persoonlijke betrokkenheid. De slogan wijst op het belang van goed onderwijs. Namelijk dat onze school waarborgen biedt voor een evenwichtig leerstofaanbod voor de brede persoonlijke ontwikkeling van ieder kind (cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, lichamelijk)."

Basisschool De Springplank is na afloop van schooljaar 2013-2014 gesloten omdat het leerlingenaantal te zeer was teruggelopen.

- Muziek: - Zangvereniging De Lofstem is een gemengd koor dat kerkelijk gebonden is aan de Gereformeerde Gemeente van Aagtekerke. Het koor is heropgericht in 1942 en bestaat uit circa 50 enthousiaste leden.

- Sport: - Sportvereniging Aagtekerke is er voor alle inwoners van dit dorp. Samen het lijf in beweging zetten. Het nuttige met het aangename combineren. In de gymzaal van het dorp wordt recreatief gesport door jong en ouder. Loop eens binnen om een gratis proefles mee te doen. Wat kun je er doen? Zaalvoetbal, gymnastiek, badminton, bewegen voor ouderen en pilates.

- Aagtekerkse Ringrijders Vereniging De Vrijbuiters.

- Motorclub MC de Pekelinge is opgericht in 1991, en is organisator van de jaarlijkse motorcross, de Aagtekerke Run (hardloopwedstrijd, december, sinds 2000), en de strandcross in Zoutelande.

Reactie toevoegen