Abessinië

Plaats
Buurtschap
Bodegraven-Reeuwijk
Groene Hart
Zuid-Holland

Abessinie straatnaambord [640x480].jpg

Abessinië is een buurtschap, weg, polder en CBS-buurt in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Reeuwijk

Abessinië is een buurtschap, weg, polder en CBS-buurt in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Reeuwijk

Abessinie land 1900 [640x480].jpg

Abessinië is genoemd naar de oude naam van het huidige Ethiopië

Abessinië is genoemd naar de oude naam van het huidige Ethiopië

Abessinie polder kaart [640x480].jpg

De kaart is wat vaag, maar de groene vlek is Polder Abessinië, gelegen tussen de Reeuwijkse Hout in het W, de A12 en Bodegraven in het N, de Enkele Wiericke in het O en de plas Broekvelden (deel van de Reeuwijkse Plassen) in het Z.

De kaart is wat vaag, maar de groene vlek is Polder Abessinië, gelegen tussen de Reeuwijkse Hout in het W, de A12 en Bodegraven in het N, de Enkele Wiericke in het O en de plas Broekvelden (deel van de Reeuwijkse Plassen) in het Z.

abessinie_polder_kaart_met_in_2016_opgeloste_knelpunten_kopie.jpg

Abessinië, kaart met de in 2016 door het Hoogheemraadschap van Rijnland in deze polder opgeloste knelpunten. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Landschap etc. (© www.rijnland.net)

Abessinië, kaart met de in 2016 door het Hoogheemraadschap van Rijnland in deze polder opgeloste knelpunten. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Landschap etc. (© www.rijnland.net)

abessinie_parallelweg_14.jpg

Buurtschap Abessinië, boerderij op Parallelweg 14

Buurtschap Abessinië, boerderij op Parallelweg 14

Abessinië

Terug naar boven

Status

- Abessinië is een buurtschap, weg, polder en CBS-buurt in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Reeuwijk (t/m 31-1-1964 deels gemeente Reeuwijk [t/m 30-6-1870 gemeente Sluipwijk], deels gemeente Zwammerdam en deels gemeente Lange Ruige Weide [van 1812 t/m 1817 gemeente Waarder]; per 1-2-1964 in zijn geheel over naar gemeente Reeuwijk).

- De buurtschap Abessinië valt deels onder het dorp Reeuwijk-Brug, deels onder het dorp Sluipwijk (maar omdat deze twee dorpen in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam hebben gekregen in het postcodeboek, liggen alle drie deze plaatsen voor de postadressen 'in' de postale plaats Reeuwijk).

- De buurtschap Abessinië heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat. Weliswaar is de gelijknamige weg in de nabijheid, maar die is dus niet ter plaatse van de twee bebouwingskerntjes (zie verderop).

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Vroeger, toen de verbindingen minder goed waren en men bovendien vaak te voet in de omgeving op pad moest, duurde het veel langer om vanuit het dorp in een buitengebied als dit te komen. Op een gegeven moment raakte in Reeuwijk het gezegde "Je stuurt me helemaal naar Abessinië" in gebruik als iemand naar dit gebied moest. Waarbij die naam dan symbool stond voor 'ver weg, afgelegen' (tot in de jaren 1940 was het de naam van wat sindsdien Ethiopië heet). In de tekst van de wandelroute Abessiniëroute (zie bij Natuur en recreatie) verklaart men de naam vanuit de optiek van het noordelijke buurdorp Bodegraven, omdat vanuit Bodegraven tot aan de kade Abessinië geboerd werd, wat men destijds toch wel heel ver vond (vanaf het boerenerf).

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Abessinië ligt in ieder geval NO van het dorp Reeuwijk-Brug en N en NO van het dorp Sluipwijk, rond de Parallelweg, die Z langs de A12 loopt. Z van deze weg ligt de gelijknamige polder (die volgens de Topografische atlas Zuid-Holland (1) Polder Reeuwijk heet en die ook nog W van de A12 ligt, O van de buurtschap Tempel en N van de buurtschap Oud-Reeuwijk). En Z van die polder, N langs de plas Broekvelden (onderdeel van de Reeuwijkse Plassen) loopt de weg en kade Abessinië, maar daar liggen geen huizen aan.

En dan is er nog de CBS-buurt Abessinië, die de gelijknamige polder, de Reeuwijkse Hout, een buurtje Z ervan plus de plas Broekvelden omvat (zie de kaart onder de link). Volgens Reeuwijkers vallen ook de circa 10 boerderijen aan de Gravekoopsedijk nog tot de buurtschap te rekenen. Dat buurtje ligt ook nog net in de Polder Abessinië. Voor het CBS is dat echter een aparte CBS-buurt Gravekoop, waar ook nog een gebied Z van de Gravekoopsedijk onder valt (verdere ligging van deze laatste weg: ONO van het dorp Reeuwijk-Brug en NO van het dorp Sluipwijk).

- De buurtschap Abessinië ligt verder, indien de weg Gravekoopsedijk er ook toe wordt gerekend, O van de dorpen Reeuwijk-Dorp en Waddinxveen, OZO van het dorp Boskoop, Z en ZZO van het dorp Bodegraven, WZW en ZW van het dorp Nieuwerbrug aan den Rijn, W en WZW van het dorp Waarder, WNW en NW van het dorp Driebruggen, NW van het dorp Hekendorp, N van het dorp Haastrecht en NO van de stad Gouda.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Langs de reeds genoemde Parallelweg ligt een tiental boerderijen, plus nog eenzelfde aantal aan de Gravekoopsedijk. De buurtschap omvat daarmee circa 20 huizen met circa 50 inwoners. Volgens het CBS omvat de CBS-buurt Abessinië 130 inwoners, dus dat zou ca. 50 panden moeten betreffen. Volgens de plattegrond van deze CBS-buurt valt de Reeuwijkse Hout er ook nog onder, met daarbij ook nog het buurtje N van de Oudeweg (De Steupel en omgeving), die in de praktijk wel tot de kern Reeuwijk(-Brug) zullen worden gerekend, maar wat dan wel die 130 inwoners verklaart.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vroeger lagen in het gebied Broekvelden ook nog enkele boerderijen, maar deze zijn onteigend en afgebroken wegens de aanleg van de plas.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Polder Abessinië ligt ingeklemd tussen de Reeuwijkse Plassen, de Enkele Wiericke en de snelweg A12. De polder bestaat voornamelijk uit grasland en wordt gebruikt voor landbouw en veeteelt. Daarnaast is de polder belangrijk voor de natuur. De zuidelijke helft van de polder is namelijk een belangrijk weidevogelgebied. En langs de Enkele Wiericke ligt een zone die onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), dat zorgt voor onderlinge verbindingen tussen natuurgebieden en agrarisch landschap.

- De wandelroute Abessiniëroute is 13 km lang en voert je door het waterrijke NO buitengebied van Reeuwijk-(Brug), over zeer landelijke polderweggetjes rond het streekje Abessinië. De route start bij de Oudheidkamer in Reeuwijk-(Brug).

- In de Reeuwijkse Plassen is duiken over het algemeen verboden. Alleen in een deel van de plas Broekvelden/Vettenbroek, Z van Abessinië, mag worden gedoken, mits men een duikontheffing heeft van de gemeente. Onder de link vind je nadere informatie over hoe het zit met vergunningen plus, als je naar onderen scrolt, een reeks foto's van vissen en dergelijke die duikers in de Broekvelden hebben aangetroffen.

- Overzicht van in de plas Broekvelden aangetroffen vogelsoorten. Aan de Lecksdijk vind je een vogelkijkhut waarvanuit je de vogels op Broekvelden en Vettenbroek kunt 'spotten'.

- De plassen Broekvelden en Vettenbroek en de O aangrenzende Polder Stein zijn als één Natura 2000-gebied gekwalificeerd. - Broekvelden en Vettenbroek had een eigen waterschap van 1891 t/m 1978.

- Polder Abessinië is een agrarisch gebied. De polder is gevoelig voor bodemdaling. De geplande natuurzone tussen de Reeuwijkse Plassen en de Nieuwkoopse Plassen zal via deze polder lopen, ten westen van de Enkele Wiericke. Staatsbosbeheer gaat die zone beheren. De overheden willen de rest van de polder behouden als landbouwgebied. Provincie, gemeente en waterschappen hebben afgesproken een langetermijnonderzoek uit te voeren naar de gevolgen van klimaat, bodem en water. In nauwe samenspraak met de agrariërs in het gebied zullen op basis van dat onderzoek voorstellen worden gedaan om te komen tot een duurzame inrichting van de polder. Onder de A12, ten westen van de Enkele Wiericke, worden twee ecologische tunnels aangelegd. De natuurzone tussen de Reeuwijkse en Nieuwkoopse Plassen komt door die tunnels te lopen. (bron: provincie Zuid-Holland, 2011)

- In 2011 zijn de polders Reeuwijk-West en Abessinië afgekoppeld van de Reeuwijkse Plassen. Het water uit deze polders bevatte een hoog gehalte aan voedingsstoffen, waardoor de plassen troebel werden. Door de polders af te koppelen komt dit niet meer in de Reeuwijkse Plassen terecht, waardoor de waterkwaliteit in de plassen verbetert. De polders voeren hun water in het vervolg af en aan via Bodegraven. Het afkoppelen van deze polders is gerealiseerd door het aanleggen van twee automatisch bediende stuwen en drie peilscheidingen. Voor bootbezitters zijn bootpassages aangelegd zodat zij de stuwen kunnen passeren. De afkoppeling maakt deel uit van het Uitvoeringsplan Reeuwijkse Plassen en omstreken van Hoogheemraadschap Rijnland, dat de komende jaren het gehele Reeuwijkse Plassengebied structureel gaat verbeteren.

- In 2017 heeft het waterschap enkele knelpunten in Polder Abessinië opgelost. Zo zijn de peilscheidingen verbeterd, om te voorkomen dat bij hevige neerslag water uit een hoger peilvak in een lagergelegen vak stroomt. De overige maatregelen zijn (waarbij wordt verwezen naar de laatste kaart elders op deze pagina): het vervangen van 8 keerschotten door gronddammen (nummers 1 t/m 4, 7 en 9 t/m 11 op de kaart); het verwijderen van verzakte keerschotten (nummers 1, 5, 13 t/m 17); het verwijderen van 3 inlaten en 1 onderbemalingspomp (nummers 9, 12 en 13); het afsluiten van 1 duiker (nummer 5 en 6); het verwijderen van 1 dam met duiker (nummer 8); het vervangen van 1 duiker (nummer 18). (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland)

- Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat de komende jaren het watersysteem in Polder Abessinië verder verbeteren. De maatregelen worden vastgelegd in een watergebiedsplan. Met zo'n watergebiedsplan verbetert Rijnland het watersysteem vanuit zijn drie hoofdtaken: Droge voeten, Schoon en Gezond water en Voldoende water voor nu en in de toekomst. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval te beperken en om voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Rijnland voldoet hiermee aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Door te zorgen voor de juiste doorstroming en inrichting draagt een watergebiedsplan ook bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. In augustus 2018 heeft de projectorganisatie met omwonenden gesproken over geconstateerde knelpunten in het watersysteem van de polder. Sindsdien wordt gewerkt aan oplossingsrichtingen voor deze knelpunten. In het voorjaar van 2019 legt de projectorganisatie deze oplossingen weer voor aan de bewoners van de polder.

Reactie toevoegen