Afferden (Limburg)

Plaats
Dorp
Bergen LB
Noord-Limburg
Limburg

afferden_limburg_plaatsnaambord_kopie.jpg

Afferden is een dorp in de gemeente Bergen, die zich als 'Hart van de Maasduinen' profileert (© H.W. Fluks)

Afferden is een dorp in de gemeente Bergen, die zich als 'Hart van de Maasduinen' profileert (© H.W. Fluks)

Afferden (Limburg)

Terug naar boven

Status

- Afferden is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Bergen.

- Niet te verwarren met het dorp Afferden in de provincie Gelderland.

- Onder het dorp Afferden vallen ook de buurtschappen Bleijenbeek, Gening, Hengeland, Heukelom, Lakei en Rimpelt. Dat zijn in totaal 6 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Offere.

Oudere vermeldingen
1293 Afordia, 1294 Aferde, 1376 Aferden, 1460-1461 Aefferden.

Naamsverklaring
De oude vormen werpen weinig licht op een mogelijke verklaring. De gelatiniseerde vorm Afordia is te verklaren als een samenstelling van a 'water' en voorde 'doorwaadbare plaats', maar zie verder Afferden (Gelderland). Voorgesteld is verder een samenstelling van a 'water' en vrede 'omheining, omheinde plaats', maar ook deze verklaring mist vaste grond. (1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Afferden ligt NNW van de dorpen Bergen en Nieuw Bergen, ZO van het dorp Boxmeer en ZZO van de stad Gennep.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Afferden 82 huizen met 460 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp circa 900 huizen met circa 2.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Bestuurlijk
Afferden is in de 11e eeuw ontstaan en is tot 1798 een zogeheten heerlijkheid, een van de Vijf Heerlijkheden, zoals men de strook tussen Mook en Arcen wel noemt. In genoemd jaar wordt het een zelfstandige 'mairie' (gemeente). Maar dat is van korte duur: reeds in 1800 gaat zij op in de gemeente Bergen die dan ontstaat, en die naast deze twee dorpen verder nog de dorpen Well en Heijen omvat.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht op de volgende onlinepagina's:

- Op de pagina Dorpsarchief Afferden op de lokale dorpssite vind je via het menu bovenaan de pagina heel veel artikelen in tekst en beeld over de geschiedenis van het dorp, chronologisch gegroepeerd.

- Op de Facebookpagina van Dorpsarchief Afferden vind je vele foto's en verhalen betreffende dit dorp in vroeger tijden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Afferden, versie 2015.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Afferden heeft 6 rijksmonumenten.

- De Sint Cosmas en Damianuskerk (Monseigneur Frederixplein 4) is de parochiekerk van Afferden. De kerktoren is romaans en stamt uit de 13 eeuw (maar ook vóór die tijd was hier al een kerk). Ze staat op een eeuwenoude kerkberg. De onderste twee geledingen van de toren zijn gebouwd in ijzersteen en de derde geleding in baksteen. Het geheel wordt gedekt door een hoog tentdak. De kerk is in 1944 als gevolg van oorlogshandelingen verwoest, waarbij de kerk verloren is gegaan. Van 1946-1958 is een noodkerk in gebruik geweest. De oude toren is in 1957-1958 hersteld. In dezelfde periode is de nieuwe, huidige kerk verrezen, ontworpen door architect Jules Kayser. Het is een driebeukige bakstenen kruiskerk. Op het dak bevindt zich een vieringtorentje. De stijl van de kerk is sober en enigszins traditionalistisch en monumentaal. Zeven rondboogvensters laten door de voorgevel licht naar binnen schijnen. De zijbeuken worden door een vlakke zoldering overwelfd, en het middenschip wordt overwelfd door drie troggewelven, gescheiden door dwarsbalken. Van belang zijn de laatgotische albasten reliëfs uit de 15e eeuw. Deze zijn in 1661 door Dirk Schenk van Nijdeggen en Anna Margaretha van Nassau-Cortenbach-Grimhuizen aan de kerk geschonken. Zij zijn verwerkt in een 17e-eeuws beschilderd altaarretabel.

- De Mariakapel O.L. Vrouw, Moeder van Smarten in Afferden is toegewijd aan de 'Passie van de Heer' - blijkens de vorm van het gebouwtje en de tekst van het klokje uit 1612 - en de 'Zeven Smarten van de Moeder van de Heer'. Kapelaan Jansen, die in 1895 de geschiedenis van het kapelletje schreef, vermoedt dat er een fundatie heeft bestaan voor het lezen van heilige missen in het kruiskapelletje ter ere van het lijden van Jezus Christus. Later werd meer de devotie van de Moeder van Smarten aan het bedehuisje verbonden, waardoor het kruiskapelletje bekend werd als het 'kapelletje der Zeven Weeën'. Het oorspronkelijke cultusobject is het kruiskapelletje als zodanig, in de loop van de tijd werd het beeld van de Moeder van Smarten het eigenlijke cultusobject.

Het 17e-eeuwse beeld (61 cm hoog) stelt Maria staande voor, het hoofd naar boven gekeerd, met een zwaard in de borst, de handen gevouwen naar beneden gestrekt. Het houten beeld is van zijn polychromie ontdaan. Uit de vooroorlogse afbeeldingen van het gepolychromeerde Mariabeeld blijkt dat O.L. Vrouw toen een witte zakdoek tussen haar handen hield. Voor de veiligheid was het Mariabeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog enige tijd in de grond begraven. Simeon voorspelde in het evangelie volgens Lucas 2:35 het lijden van Maria aldus: 'Uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord'. In het cultusbeeld van O.L. Vrouw van Smarten te Afferden is deze profetie tot uitdrukking gebracht door het zwaard dat in haar borst steekt. De houding van Maria is alsof zij staat onder het kruis van haar zoon; daarmee verwijst het cultusbeeld tevens naar Maria's werkelijke smart onder het kruis vlak voor de dood van Jezus, ook al is de gekruisigde zelf niet weergegeven. (bron: Meertens Instituut)

- Molen Nooit Gedacht staat in de buurtschap Rimpelt en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Staatsbosbeheer heeft van 2012 tot 2015 een venherstelplan voor het Bergerbos nabij Afferden uitgevoerd. Voor het Suikerven, Esven, Zevenboomsven, de Duivelskuil en ’t Quin is een herstelplan opgesteld met maatregelen die de oorspronkelijke natuurwaarden in het natuurgebied moeten terugbrengen. Bijzondere soorten die voorheen volop floreerden, zoals lavendelhei en klokjesgentiaan, komen nu nauwelijks meer voor. Deze soorten krijgen een nieuwe kans door het terugdringen van concurrerende soorten, zoals pitrus en pijpenstrootje.

Met de uitvoering van dit plan draagt Staatsbosbeheer bij aan het natuurherstel van deze bijzondere leefgebieden. Naast het treffen van antiverdrogingsmaatregelen zijn bepaalde gebieden ontzien en aangewezen als leefgebied van de gevlekte witsnuitlibel. De benodigde werkzaamheden - zoals het plaggen van venoevers en het verwijderen van opslag en bos rondom een aantal vennen - zijn gefaseerd uitgevoerd, zodat de bestaande natuurwaarden geen schade van de ingrepen hebben ondervonden.

- Aan de rand van het Bergerbos, N van het dorp, ligt natuurgebied het Quin (lokaal spreekt men van de Kwen), met heide en vennetjes. Aan het eind van het prachtige zandweggetje genaamd Groene Streep, bij de parkeerplaats, is het begin van een wandelroute.

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje met sightseeing door Afferden.

- Fotoalbums van evenementen in Afferden van de afgelopen jaren.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Afferden.

- Nieuws: - Nieuws uit Afferden op Facebook.

- Belangenorganisaties: - Dorpsraad Afferden.

- Werkgroep Afferden Samen Beter is opgericht in 2016, met als focus zorg en welzijn en het ontwikkelen van een dorpscoöperatie. Doelen: bevorderen van leefbaarheid/kwaliteit; stimuleren van samenwerking en zelfmanagement (je eigen koers kiezen in sterkte, interesses, waarden en ambities); toekomstbestendig maken van voorzieningen voor zorg en welzijn; verbinding onderling in het dorp vergroten; bevorderen van positieve gezondheid. Bergen Beweegt Natuurlijk en Negen willen samen met de verenigingen in het dorp meer onderlinge samenwerking tussen de verenigingen krijgen met mogelijk een overkoepeling als resultaat, met als leidraad: sterkte door bundeling. Inwonersplatform doorontwikkelen naar een actief platform waar alle leeftijdsgroepen in vertegenwoordigd zijn, met als leidraad: sterke dorpsvertegenwoordiging uit alle lagen.

Hun ambitie is om op den duur een verbindend orgaan in het leven te roepen waar zorg, welzijn, sport, cultuur, senioren, onderwijs en een inwonersplatform in vertegenwoordigd zijn. Misschien wel uiteindelijk in de vorm van een Dorpscoöperatie, met bijvoorbeeld een Dorpsinformatiepunt, een soort sociale VVV, en een Dorpsondersteuner: iemand die alle ins en outs van het dorp goed kent en helpt bij het vinden van oplossingen op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. Zij denken dat het dorp in de toekomst hierdoor samen sterker en beter wordt want: meer financiële slagkracht door bundeling, meer sociale slagkracht door verbinding tussen afzonderlijke disciplines/groepen en meer kwaliteit op maat en naar wens van het dorp.

- Onderwijs: - Basisschool 't Diekske in Afferden biedt ook onderdak aan 't Kienderbènkske, dat gerichte opvang aanbiedt voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar: kinderdagverblijf (KDV) 0-4 jaar; ontwikkelingsgerichte kinderopvang (OKI) 2-4 jaar (voorheen de peuterspeelzaal); buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen vanaf 4 jaar tot het einde van de basisschool.

- Muziek: - Helpt Elkander wordt opgericht in 1906, als 'rijwielvereniging' die zich bezighoudt met het organiseren van fietstoertochten in de omgeving. In 1907 wordt besloten om er een fanfare van te maken. En dat is het nog altijd. Van oorsprong is een vereniging als de fanfare een mannenbolwerk. Dit was zo totdat de emancipatie op gang kwam en vrouwen meer aan het verenigingsleven gingen deelnemen. In Afferden gebeurde dat sinds midden jaren 1970. Aanvankelijk aarzelend, maar vanaf rond 1990 namen ook steeds meer meisjes een fanfare-instrument ter hand. En tegenwoordig zijn de vrouwen in de meerderheid. In november 2016 werd de fanfare blij verrast door het bezoek van een bestuurslid van muziekbond LBM. Zij kwam met de verheugende mededeling dat de fanfare tijdens het bondsconcours het hoogste aantal punten heeft behaald van alle Limburgse fanfarekorpsen in de 4e divisie die in 2016 aan een concours hebben deelgenomen. Dit Limburgs Kampioenschap biedt de fanfare de mogelijkheid deel te nemen aan het Landskampioenschap.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Afferden.

Reactie toevoegen