Altena

Gemeente
Altena
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

altena_gemeente_fictief_plaatsnaambord_kopie.jpg

De gemeente Altena is in 2019 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. (© gemeente Altena)

De gemeente Altena is in 2019 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. (© gemeente Altena)

altena_gemeente_kaart_kopie.jpg

De nieuwe gemeente Altena, die in 2019 is ontstaan, vormt een mooie 'waard': rondom omgeven door waterlopen, vergelijkbaar met de Bommelerwaard O ervan. (© gemeente Altena)

De nieuwe gemeente Altena, die in 2019 is ontstaan, vormt een mooie 'waard': rondom omgeven door waterlopen, vergelijkbaar met de Bommelerwaard O ervan. (© gemeente Altena)

Altena

Terug naar boven

Status

- Altena is een gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena. Het gemeentehuis is gevestigd in het voormalige pand van de Rabobank te Almkerk.

- De gemeente Altena is in 2019 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

- De gemeente Altena omvat de stad Woudrichem, de dorpen Almkerk, Andel, Babyloniënbroek, Drongelen, Dussen, Eethen, Genderen, Giessen, Hank, Meeuwen, Nieuwendijk, Rijswijk, Sleeuwijk, Uitwijk, Veen, Waardhuizen, Werkendam en Wijk en Aalburg en de buurtschappen Baan, Biesheuvel, Bronkhorst, Buurtje, Duizend Morgen, Eng, Hagoort, Hill, Hoef, Hoekeinde, Keizersveer (deels), Kerkeinde, Kievitswaard, Kille, Korn, Moleneind, Oudendijk, Peerenboom, Schans, Spijk, Stenenheul, Steurgat, Uppel, Vierbannen, Vijcie, 't Zand en Zandwijk. Dat zijn bij elkaar 1 stad, 18 dorpen en 27 buurtschappen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Altena. - De gemeente heeft de oude plaatsnaamborden in het voorjaar van 2019 vervangen door nieuwe portalen, omdat veel oude borden of portalen beschadigd waren en zij een uniforme uitstraling belangrijk vindt. In totaal gaat het om ongeveer 190 portalen. De nieuwe borden zijn tevens voorzien van de dialectnaam, wat voorheen bij een beperkt aantal plaatsen - met name in de toenmalige gemeente Woudrichem - reeds het geval was. De oude borden zijn deels geschonken aan de desbetreffender lokale dorpshuizen, en deels voor 25 euro verkocht aan inwoners, die erop konden intekenen. De opbrengst is geschonken aan een lokaal goed doel.

- Het logo van de gemeente Altena, dat zich o.a. aan de gevel van het gemeentehuis bevindt, is aldaar op 20 december 2018 onthuld.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Door een speciaal ingestelde naamgevingscommissie* zijn uit 807 inzendingen die door de inwoners zijn ingestuurd vijf namen geselecteerd die het meest aan de daarvoor opgestelde criteria voldeden. Die namen waren Almerwaard, Altena, Biesbosch, Maas en Merwe en Altena Biesbosch. De drie gemeenteraden hebben laatstgenoemde suggestie laten afvallen. Vervolgens konden de inwoners stemmen op de overgebleven vier namen. Met een overweldigende meerderheid (70%) kozen de inwoners voor de naam Altena. De gemeenteraden hebben op 12 december 2016 formeel conform besloten. Overigens hadden zij vooraf reeds aangegeven zich aan de uitslag van de laatste stemronde te zullen conformeren.
* De commissie stond onder leiding van René Bastiaanse, directeur van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Verder bestond de commissie uit deskundige streekgenoten.

Het was belangrijk dat deze naam nog op tijd zou meegaan in het Herindelingsadvies aan de minister, om per de fusiedatum, 1-1-2019, van kracht te kunnen worden. Als dat niet was gelukt zou namelijk de nieuwe gemeenteraad pas het besluit over een nieuwe naam kunnen nemen. En die kan dan wettelijk pas (minimaal) een jaar nadien ingaan. In de tussentijd geldt dan als voorlopige gemeentenaam de naam van de grootste fusiepartner. En zo'n overgangstijd moet je niet willen als het niet nodig is.

Oude en nieuwe werknamen
Zolang er nog geen sprake is van een daadwerkelijke - inwerkingtreding van een - fusie, is er voorafgaand vaak sprake van een 'werknaam' voor het desbetreffende samwerkingsverband. In dit geval is in 2011 de werknaam 'Samenwerkende Gemeenten AWW' (= Aalburg, Werkendam en Woudrichem) vastgesteld om de destijds afgesproken ‘niet-vrijblijvende samenwerking’ ook in de naamgeving vorm te geven. Later, na het besluit van de gemeenten om te willen fuseren per 1-1-2019, is de werknaam AWW2019 geworden. Na de verkiezing van de nieuwe gemeentenaam (zie daarvoor hiervóór, onder het kopje Naamgeving) is de werknaam aangepast naar Altena2019.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Altena ligt in het NW van de provincie, en grenst in het W aan de Zuid-Hollandse gemeente Dordrecht, in het N ook en aan de Zuid-Hollandse gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem, in het O aan de Gelderse Bommelerwaard en in het Z aan de Brabantse gemeenten Heusden, Waalwijk, Geertruidenberg en Drimmelen.

De gemeente Altena vormt geografisch gezien een mooie 'waard' (een grondgebied dat geheel door waterlopen wordt omgeven, net als bijvoorbeeld de Bommelerwaard O ervan), en grenst in het W aan de Biesbosch, in het N aan de Nieuwe Merwede, de Boven Merwede en de Afgedamde Maas, in het O eveneens aan laatstgenoemd water en aan het Heusdens Kanaal en in het Z aan de Bergsche Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Altena is bij haar oprichting in 2019 als volgt samengesteld:
van de gemeente Aalburg: circa 5.000 huizen met circa 12.500 inwoners, op een oppervlakte van circa 53 km2;
van de gemeente Werkendam: circa 11.000 huizen met circa 26.500 inwoners, op een oppervlakte van circa 122 km2 en
van de gemeente Woudrichem: circa 6.000 huizen met circa 14.500 inwoners, op een oppervlakte van circa 52 km2.
In totaal circa 22.000 huizen met circa 53.000 inwoners, op een oppervlakte van circa 227 km2, oftewel 22.700 ha. De gemeente is daarmee qua oppervlakte de grootste gemeente van de provincie Noord-Brabant.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van het grondgebied van de gemeente Altena, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Erfgoed Altena is een samenwerkingsverband van organisaties en verenigingen in het Land van Heusden en Altena die zich bezighouden met de geschiedenis en cultuurhistorie van de streek. De belangrijkste doelstelling van deze instelling is het stimuleren van de interesse in de geschiedenis van de regio door het organiseren van diverse activiteiten. De regionale organisatie van de Open Monumentendagen is er daar een van.

- Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Op de site van het Streekarchief kun je o.a. zoeken in meer dan 100.000 gedigitaliseerde krantenpagina's van kranten uit de regio.

- De Stichting Historische Reeks Land van Heusden en Altena is in 1990 opgericht. Hun doel is om de geschiedenis van de streek bekend te maken bij een breed publiek. Eenmaal per jaar geven ze een boek uit. Het streven is om in de Reeks een diversiteit aan onderwerpen aan bod te laten komen. Zo wordt er gepubliceerd over middeleeuwse geschiedenis, waterstaatkundige geschiedenis, kerkgeschiedenis, de Tweede Wereldoorlog, politieke geschiedenis enz. Ze geven regelmatig een themadeel uit. Bijvoorbeeld over de Watersnoodramp van 1953, de agrarische geschiedenis en een bundel speciaal voor het onderwijs.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Om gemeenten te kunnen samenvoegen moet er een officiële wet gemaakt en vastgesteld worden door het rijk. Deze wet wordt voorafgegaan door een traject dat start met het maken van een Herindelingsontwerp. In dit geval was daar een schets in opgenomen van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem, die liet zien waarom samenvoeging gewenst was. Overeenkomsten en verschillen zijn in beeld gebracht en het ontwerp gaf uitleg over de sfeer, de geschiedenis, de maatschappelijke, de ruimtelijke en de economische kenmerken van alle drie de gemeenten. Daarnaast werd gekeken naar de opgaven die in de toekomst op de nieuwe gemeente afkomen. In het Herindelingsontwerp gemeente Altena stonden ook de doelen beschreven die de drie gemeenteraden wilden bereiken met deze fusie. Deze doelen gaan onder andere over het minder kwetsbaar maken van de gemeentelijke organisatie en het vergroten van de bestuurskracht. De volgende stap in het proces was het Herindelingsadvies van de gemeenten via de provincie aan de minister, nadat de ingekomen zienswijzen naar aanleiding van het Herindelingsontwerp zijn afgehandeld. Er waren slechts elf zienswijzen, die voor het merendeel ook nog bestonden uit een tip voor de toekomst, en niet zozeer bezwaar maakten tegen de fusie.

- Eén nieuwe gemeente werd in dit geval een smeltkroes van drie 'oude' gemeenten met 21 woonplaatsen, met ieder een eigen identiteit en een eigen karakter, met eigen eisen, wensen en eigenschappen. Hoe moest die gemeente er straks uitzien? Die vraag leverde heel wat vervolgvragen op. Immers, het karakter, het DNA van de nieuwe gemeente wordt bepaald door de zorg voor elkaar, door verkeersveiligheid, door wonen, door scholing, door duurzaamheid, werkgelegenheid, openbaar vervoer, door... waardoor eigenlijk níét? Daarom is van mei tot oktober 2016 door 26 visiegroepen, met daarin circa 200 betrokken inwoners uit de drie gemeenten, gewerkt aan de Toekomstvisie gemeente Altena. De visie is een gezamenlijk perspectief van gemeenschap en gemeente.

De visie is een kompas voor de nieuwe gemeente. Zingeving, geborgenheid en identiteit worden steeds belangrijker. Mensen zoeken plekken om zich thuis te kunnen voelen in een hectische, onoverzichtelijke wereld. In de gemeenschappen van de nieuwe gemeente zijn die waarden nog volop aanwezig. Het is aan de nieuwe gemeente om die te koesteren en te benutten, zodat het er goed toeven blijft. Per definitie is onzeker wat de toekomst precies gaat brengen. Veel van de opgaven die voor ons liggen vragen om antwoorden die we nog niet precies kennen en die we samen zullen moeten vinden. Om die zoektocht te ondersteunen, hebben bestuurders en inwoners gezocht naar een houvast, een kompas dat helpt bij het bouwen van de nieuwe gemeente. Dat kompas vormt de kern van de Toekomstvisie gemeente Altena.

- "De nieuwe Omgevingswet voor de fysieke leefomgeving komt eraan. Daarmee wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken en meer ruimte bieden aan lokale initiatieven in de samenleving. Kort gezegd: alles wat kan en mag in de fysieke leefomgeving eenvoudiger en beter organiseren. Een van de instrumenten van de nieuwe wet is de Omgevingsvisie. De omgevingsvisie bevat het strategische beleid voor de leefomgeving. Je kunt ook zeggen dat dit de de hoofddoelen van onze gemeente zijn. We maken vanaf nu geen apart beleid meer voor thema’s als wonen, verkeer, industrie, landbouw of milieu. Dit beleid komt nu bij elkaar te staan in één document: de Omgevingsvisie gemeente Altena (onder de link vind je de concept-versie).

De rijksoverheid heeft dit zo ingesteld, omdat je als burger of ondernemer dan sneller weet waar je aan toe bent als je een initiatief hebt. Wat we zien is dat de samenleving verandert en inwoners en ondernemers steeds makkelijker zelf initiatieven nemen en plannen aandragen. De gemeente wil de uitvoering hiervan met dit nieuwe beleid makkelijker gaan maken en loopt hiermee vooruit op de nieuwe Omgevingswet. Deze visie wordt daarom anders dan anders. We nemen de vraagstukken uit de samenleving als uitgangspunt voor deze visie. Natuurlijk betrekken we daarbij het werk dat verzet is bij het opstellen van de Toekomstvisie Altena. De vragen en thema’s uit deze Toekomstvisie die gaan over de fysieke leefomgeving, zijn aangevuld en concreter gemaakt tijdens interviews die gehouden werden met inwoners, organisaties en ondernemers." (bron: gemeente)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "De gemeente wordt gekenmerkt door een attractief landschap met 21 kernen, omringd en onderling verbonden door water. De Altena Regatta wil dit water gebruiken om de onderlinge verbondenheid van de inwoners te vergroten: de dorpen ontmoeten elkaar in de strijd op het water. De uitdaging voor de deelnemende kernen: Bouw en roei je eigen houten roeisloep (St. Ayles Skiff); neem met verschillende teams deel aan de Regatta; organiseer op eigen water bij toerbeurt deze unieke happening. Het resultaat: totaalpresentatie van jouw kern: laat zien waar je trots op bent; ontdekken en delen van jouw talent en kracht voor de gemeente; samenwerking met andere inwoners, overheid, bedrijven en onderwijs. Hoe ziet die samenwerking eruit? De gemeente ondersteunt dit project en werkt samen met de stichting. Het project wordt uitgewerkt als een 'levend laboratorium', waarin overheid, bedrijfsleven, onderwijs en inwoners elkaar vinden en behoeften, kennis en financiering met elkaar delen. Wij zoeken doeners! Dit community building project is intussen op een aantal plekken op de wereld gerealiseerd, maar is voor Nederland uniek!"

Een sloep kost 6.000 euro en wordt als zelfbouwpakket geleverd. De helft van het bedrag moet door de deelnemende dorpen zelf worden bijeengebracht. De intentie is dat plaatelijke verenigngen, bedrijven en onderwijs de handen ineenslaan door middel van een 'field lab' om de skiff te bouwen en roeitraining te volgen. De eerste Regatte is in 2019 op de Maas in Woudrichem. Daarna organiseren de deelnemende dorpen het bij toerbeurt op 'eigen water'. Een van de deelnemende dorpen is Wijk en Aalburg, waar leerlingen van het Willem van Oranje College een skiff bouwen. Als hij klaar is, gaan ze in zomer 2019 trainen door maar liefst 300 km te roeien, van het Duitse naar het Nederlandse Altena.

Terug naar boven

Eten en drinken

- "Hop (Humulus lupulus) komt van oudsher in Nederland voor. Zo ook in het Land van Altena. Vooral de stroomruggronden van ons rivierengebied bleken zeer geschikt voor de hopteelt. In de middeleeuwen ontdekte men dat bier gebrouwen met hop niet alleen smakelijker was, het bleek het ook veel langer houdbaar. Omdat men in die periode wist dat drinken uit stilstaand water ziekten kon veroorzaken en alternatieven als koffie en thee nog niet ontdekt waren, dronk men veel bier. Mede daardoor ontstonden er bij de opkomst van de steden steeds meer brouwerijen en steeg de vraag naar hop. Vanaf de 14e eeuw wordt er in hoofdzaak met hop gebrouwen en in die periode zien we dan ook een flinke toename van de hopteelt in het Land van Altena.

Anders dan tegenwoordig werd in die tijd hop in zogeheten hopkuilen geteeld. Dit zijn met mest gevulde kuilen waar drie of vier hoge houten palen - gelijk bonenstaken - tegen elkaar gezet worden en waar langs de hop omhoog groeit. Op basis van de ‘Enqueste’ en ‘Informacie’ uit 1494 weten we meer over de hopteelt in het Land van Altena. Van de inwoners van het dorp Wijk (nu deel van het dorp Wijk en Aalburg) weten we bijvoorbeeld dat ‘zy hem generen mit coomanscippe van hoppe’ en die uit Veen zich bezighielden ‘met hop te teelen ende met lantelinge (landbouw)’. Aan het begin van de 16e eeuw had nagenoeg elk huis uit Veen een hophof. Van de 570 morgen cultuurland in Veen werd er op 33,5 morgen hop geteeld. De herintroductie van de middeleeuwse en metershoge hopstaken is dus van grote historische waarde. Terwijl vanuit ‘Landschapsbeheer’ deze hophoven de biodiversiteit vergroten en het landschap aantrekkelijker maken.

Het is de ambitie van ‘Hop van Altena' deze eeuwenoude traditie weer te doen herleven en de hopkuilen in het landschap te herintroduceren. We willen dit doen door in iedere kern van de gemeente een hophof te realiseren. En samen met de Altenaren hét bier van dit eiland te gaan produceren. Wij willen echt een community project zijn. Een inspirerend voorbeeld waar we in Altena trots op kunnen zijn. Het doel is in meerdere fases, met behulp van de inwoners, een of meerdere hophoven te verwezenlijken verspreid over de 21 kernen. De eerste fase, 15 hophoven, is met succes afgerond. De volgende fasen zullen in 2019 en 2020 worden gerealiseerd. Om het project inhoudelijk te ondersteunen is er een ‘adviesraad’ gevormd waarin naast mensen van Hop van Altena, Altenatuur, Brabants Landschap, Heerlijk en Eerlijk, een lokale bierbrouwster & hopteelster (tevens ook docente bij de Prinsentuin) zitting hebben. Expertise over de hop wordt extern bij Henk Wesselink ingehuurd (Henk is bij de meeste hopprojecten in Nederland betrokken). Voor praktische begeleiding wordt zoveel mogelijk gewerkt met lokale ondernemers.

We hebben ongeveer 450 enthousiaste vrijwilligers nodig, die zich inzetten voor Hop van Altena. Er worden vrijwilligers ingezet bij de aanleg, het onderhoud, de oogst en bij de diverse daaraan gerelateerde activiteiten. Elk hof kent tenminste 1 vrijwillige locatiehouder. Voor de hulp bij het aanleggen gaan we uit van 3 á 4 vrijwilligers per hophof. Dit zelfde aantal zal ook volstaan voor het onderhoud. Vooral in mei als de scheuten moeten worden weggehaald is het een drukke tijd. Het oogsten gebeurt in september en moet in een korte periode worden gerealiseerd. Per hop paal is daarom een inzet van tenminste 8 vrijwilligers nodig. Als alle 21 hophoven een feit zijn, dan gaan we uit van ca. 56 palen. Voor het organiseren van verbindende activiteiten gaan we uit van een commissie die uit gemiddeld 4 vrijwilligers bestaat. We zitten vol energie en organiseren dan ook regelmatig de alles gaafste activiteiten. Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, mis je nooit een event. Met de geoogste hop wordt het Altena Bier gebrouwen. Dit samen met Stichting Heerlijk en Eerlijk. Heerlijk en Eerlijk heeft geen winstoogmerk en is bezig een craftbrouwerij in de vorm van een sociale onderneming te stichten op Landgoed Kraaiveld. Naast duurzaamheid, circulair en CO2-neutraal vormen mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ de kern van deze ‘zorgbrouwerij’. Zij worden ingezet bij de werkzaamheden en distributie.

Een volwassen plant geeft 2 a 3 kg hopbellen (hopbloemen) in een modern hopveld (rechtstaande staken). Een traditioneel hophof levert ongeveer 50% minder op omdat er tijdens de belvorming weinig ruimte aan de top van de paal is. Normaliter wordt de hop direct na de oogst geëest waarbij het vochtpercentage in de bellen wordt terug gebracht naar 10% a 15%. Steeds vaker wordt er met verse (natte) hop gebrouwen. De vers geplukte hop wordt dan verzameld in reusachtige theezakken, die aan het einde van het kookproces (en voor de vergisting) in de brouwketel worden gehangen. Hierdoor krijgt het bier een subliem fris hoppig aroma. De verschillende bieren van het Altena Bier zullen vooral op deze wijze gebrouwen gaan worden."

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Altena. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter. - Website van de gemeenteraad. - Vacatures en stagemogelijkheden bij de gemeente.

- Media / nieuws: - Nieuws m.b.t. de kernen van de gemeente Altena op de site van huis-aan-huiskrant Het Kontakt (die via deze link ook online is te lezen, ook oudere nummers). - Elke week publiceert de gemeente in Het Kontakt de Gemeentepagina, met daarin de officiële publicaties, nieuwsberichten en andere informatie. Een keer in de maand gaat de gemeente uitgebreider op een onderwerp in. Deze vind je in het AltenaKatern. Beide zijn via de links ook online te lezen.

- RTV Altena omvat de onderdelen Radio A-FM en Altena TV. Laatstgenoemde zendt digitaal uit op kanaal 40 van Ziggo in de gemeenten Altena, Gorinchem en het gebied van de voormalige gemeente Giessenlanden in de huidige gemeente Molenlanden. Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, die jou graag dagelijks op de hoogte houdt van het laatste nieuws uit de regio. Daarnaast brengen we diverse reportages over activiteiten uit de regio. Je kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week het laatste nieuws bekijken op de kabelkrant en genieten van beelden uit jouw leefomgeving. Daarnaast is op de achtergrond van de kabelkrant radio A-FM te beluisteren, de beste muziekmix afgewisseld met ieder kwartier van de dag informatie uit jouw leefomgeving, in de vorm van lokaal nieuws op het halve uur en regio info blokken. De kabelkrant wordt afgewisseld met videoreportages van activiteiten, nieuws en informatie uit de regio.

- OKÉ FM is er om te informeren, inspireren en verbinden. Als publieke omroep willen wij de burgers van het Land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard verrijken en de samenleving versterken. Er is ruimte voor de in het uitzendgebied gevestigde verenigingen, stichtingen en anderen uit de samenleving die zich willen presenteren aan het publiek. Ook is er ruimte voor hun evenementen en activiteiten en andere organisaties die zich willen promoten en het publiek willen informeren. Wij informeren onze luisteraars over het laatste regionieuws ("Het gesprek van de dag"), geven informatie over cultuur, kunst, sport, maatschappelijke zorg en welzijn. In het radioprogramma-aanbod zijn eveneens een aantal mooie muziek-, nieuws- en sportprogramma’s opgenomen.

OKÉ FM was de omroep voor de gemeente Aalburg, RTV Altena was de omroep voor de gemeenten Werkendam en Woudrichem. Per gemeente mag er volgens de Mediawet maar één lokale omroep zijn. De omroepen zijn er onderling niet uitgekomen m.b.t. de nieuwe gemeente Altena. Dat betekent dat het Commissariaat voor de Media daar beoogd in juni 2019 een keuze in gaat maken (waar zij het advies van de gemeenteraad in zullen meewegen).

- Muziek: - "Je hebt onze naam wellicht al enkele keren zien opduiken: 'Jeugdfanfare Altena!', ook bekend als 'JA!'. Onze naam verraadt al veel van wie wij zijn en wat we doen. Wij zijn een jeugdorkest met fanfarebezetting gevormd door jonge, enthousiaste muzikanten uit het land van Heusden en Altena en iets daar buiten. Omdat 'JA!' een ambitieuze groep is en wij graag op niveau muziek willen maken, heeft bijna iedereen minimaal zijn/haar B-diploma. Wij zijn niet een echte vereniging waar je lid van kunt worden, maar een projectgroep waar je aan deel kunt nemen. Ieder project duurt ongeveer 4 maanden en dan studeren we nieuwe muziek in. Aan het einde van het project verzorgen we verschillende optredens. Als je meer wilt weten over de projecten vind je meer informatie op onze site onder het kopje 'Projecten' (in het linker menu).

Ron van Vuuren is de initiator van 'JA!'. Begin jaren '90 was Ron zelf muzikant bij het Zuid Nederlands Jeugdfanfare Orkest. Hij had daar zulke mooie herinneringen aan dat hij al jaren met het idee rondliep om iets soortgelijks te doen. In de zomer van 2016 kreeg dit handen-en-voeten. In augustus 2016 vond de eerste proefrepetitie van 'JA!' plaats. Er waren toen 9 muzikanten aanwezig. Inmiddels is 'JA!' uitgegroeid tot een groep van ongeveer 40 muzikanten en zijn er (ruim) zes projecten uitgevoerd. 'JA!' is het projectorkest van Stichting Jeugd en Muziek Altena."

- Sport: - "De naam Voltena is een samensmelting van 'volleybal in de regio Land van Altena'. We zijn dan ook met nadruk een regionale vereniging, die in 2012 is ontstaan uit het samengaan van SSS (Nieuwendijk) en Foranto (Werkendam). We hebben spelers in alle leeftijden en dus ook teams in alle categorieën en verschillende niveaus: mini’s, C-, B- en A-teams. Met welke groep een kind meetraint, is afhankelijk van de leeftijd en het niveau. Het is mogelijk om 3 gratis proeftrainingen te volgen. Na deze trainingen wordt door onze ervaren trainers een vrijblijvend advies gegeven bij welk team je kind het best kan aansluiten. Word je voor 1 oktober van dit jaar 18, dan kun je niet meer in een jeugdteam spelen. Afhankelijk van je wensen en je niveau, kom je in een van de dames- of herenteams. Wil je met veel plezier lekker een balletje slaan? Misschien ook af en toe een wedstrijd spelen met andere dames en heren? Dan zijn de recreanten iets voor je. Er zijn twee groepen, namelijk een groep in Nieuwendijk en een groep in Woudrichem."

- Welzijn: - Stichting GSW Altena is in 2016 onder de naam GSW (Gratis Shoppen Werkendam) opgericht door Autje van der Lee. Vanuit haar drive om mensen te helpen die het niet breed hebben, deed zij een oproep op Facebook wie er hulp nodig had én wie er kon helpen. Er meldden zich tientallen gezinnen én vrijwilligers. In 1,5 jaar bouwde Autje met haar team een weggeefwinkel op in haar tuin. Daar werd alles uitgestald wat door mensen met een bredere beurs werd gebracht. Ook gingen de deuren van haar huis open en kregen mensen een lekker bakje koffie en een luisterend oor. Op een gegeven moment werden haar huis en tuin te klein en was de weggeefwinkel te veel afhankelijk van de weersomstandigheden. Wat nu? De biologische groenteboer uit Werkendam stelde belangeloos een kleine loods ter beschikking, voor een half jaar. De hulpvragen bleven komen en GSW verhuisde graag opnieuw. Nu naar de Vierlinghstraat, een grote loods van 400 m2. Daar zit nu de GSW Weggeefshop.

Inmiddels helpt het GSW-team meer dan 1.000 gezinnen in het Land van Heusden en Altena door middel van allerlei diensten, altijd met gesloten beurs. Autje heeft aan passie en drive niets verloren, ondanks haar eigen beperkingen (waarover je onder de link onder haar naam meer kunt lezen): "Stilzitten is geen optie, zoveel mensen in Nederland hebben het heel moeilijk. Door samen sterk te staan en te delen in goederen, diensten en talenten is GSW uitgegroeid tot een gewaardeerd platform waarop mensen delen en anderen brede ondersteuning vinden. Door overschotten en tekorten bij elkaar te brengen, blijkt the sky the limit. Wees welkom en doe mee met dit prachtige initiatief. Wie ons ook op geldelijke wijze wil steunen, kan via de website een donatie doen. Ook sponsoren zijn van harte welkom!" Aldus Autje.

- Duurzaamheid: - "Altena wil in 2046 een CO2-neutrale gemeente zijn. Dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk energie besparen, en energie opwekken met duurzame energiebronnen. Dit doen we door ervoor te zorgen dat woningen in de toekomst zoveel mogelijk energieneutraal zijn en gebouwen minder energie verbruiken. Energie opwekken doen we zo duurzaam mogelijk, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Om dit doel te bereiken hebben we iedereen nodig: inwoners, bedrijven en organisaties. Samen maken we Altena duurzaam.

De Energiestrategie Altena 2019-2046 vormt de basis voor hoe we in onze gemeente aan de slag gaan met besparen en opwekken van energie. Hoe we hier invulling aan geven willen we samen met inwoners, bedrijven en instellingen afspreken. Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzaam Altena. In 2020 gaan we werken aan een Warmteplan. Dat plan moet in 2021 klaar zijn. In het warmteplan komt onder andere te staan hoe woningen van het aardgas af komen en welke wijk wanneer aan de beurt is. Wat doet de gemeente zelf? De gemeente geeft graag het goede voorbeeld door zelf ook duurzaam te werken. Aan de slag? We helpen je graag op weg! Kijk hier wat je zelf kunt doen in je huis. Ideeën, vragen? Neem contact op met het duurzaamheidsteam via duurzaam@gemeentealtena.nl."

- "In najaar 2016 ontstond het idee om de productie en verkoop van duurzame energie in eigen hand te nemen. Een oproep van de gemeenten om mee na te denken over een duurzame toekomst, bracht zo’n 200 mensen uit alle kernen bij elkaar. Uit deze groep kwamen veel mooie ideeën voor een duurzame, ondernemende gemeente. Een gemeente waar mensen samen werken aan onze toekomst. Mensen uit zes van de visiegroepen gingen om tafel met de vrijwilligers van Duurzame Energie coöperatief Altena Biesbosch (DEcAB). De eerste aanzet voor Altena Nieuwe Energie (toen nog zonder naam) is in die tijd bedacht.

Altena Nieuwe Energie is een initiatief voor en door inwoners van deze gemeente. We willen een CO2-neutraal Altena achterlaten, dat zelfredzaam en onafhankelijk is. Olie en aardgas zijn in vreemde handen en ontregelen het leven op de wereld. En waarom zouden de grote energiereuzen en hun aandeelhouders aan ons moeten verdienen? Laten we het samen zelf gaan doen. Wij zijn geen bedrijf. Wij zijn een coöperatie. Dat verschil is belangrijk. Een bedrijf wil winst maken, een coöperatie wil een doel bereiken. Met de opbrengst van de verkoop gaan we duurzame initiatieven realiseren of steunen. We starten met de verkoop van groene stroom en gas. In Nederland opgewekt, zonder winstoogmerk. Groener bestaat niet. Dat doen we samen met zo’n 40 andere coöperaties, onder de naam om | nieuwe energie. Al deze coöperaties zijn actief bezig met de opwek van duurzame energie op eigen bodem.

Duurzame Energie coöperatief Altena Biesbosch (DEcAB) gaat wat naar de achtergrond. Maar het blijft de onderliggende organiserende coöperatie van Altena Nieuwe Energie. DEcAB stimuleert het gebruik en de lokale productie van duurzame energie voor iedereen in de gemeente. Voor inwoners, bedrijven en organisaties. Sinds 2012 voeren we met en voor onze leden duurzame energieprojecten uit. Onze ambitie? Een energieneutrale gemeente in 2035. Om dat voor elkaar te krijgen realiseren wij zonneprojecten voor particulieren, huurders en buurten zoals ZonZelf, ZonGemak en Energie van de Boer. Duurzame energie voor iedereen komt er niet vanzelf. Daar moeten we wel wat voor doen. Ga mee om!"

Altena Nieuwe Energie | om is eind 2019 opnieuw uitgeroepen tot groenste leverancier van Nederland. De energiecoöperatie krijgt de eretitel samen met ruim 40 andere energiecoöperaties met wie ze samenwerkt binnen het collectief om | nieuwe energie. De energie die de coöperaties gezamenlijk opwekken krijgt wederom het rapportcijfer 10 van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE. Voorzitter Cees de Bas: "Het collectief waarmee wij samenwerken krijgt al vijf jaar op rij het rapportcijfer 10. Dat is een prachtige bekroning van het harde werk dat wij als lokale energiecoöperaties verrichten. Samen met ons minimale hoofdkantoor vormen we een tegengeluid in Nederland. We pakken als burgers de regie over onze energievoorziening terug. Onze klanten kopen de zonne-energie die wordt opgewekt bij De Bloemplaathoeve in Almkerk, en daar komt nu ook de energie van de familie Van Bergeijk uit Werkendam bij. Wij zijn als non-profit organisatie gericht op het betaalbaar maken van duurzame energie voor iedereen. Onze winst gebruiken wij voor nieuwe projecten én het verlagen van onze energietarieven. Dat betekent dat hoe meer mensen met ons meedoen, hoe meer winst we als collectief kunnen teruggeven aan onze klanten. Daarmee zijn we een partij die het écht anders doet dan de rest." Het onderzoek vergeleek alle bekende energieleveranciers in Nederland. In totaal is van 44 leveranciers onderzocht hoe duurzaam zij zijn op het gebied van investering, inkoop en levering van energie.

- Veiligheid: - "Stichting Reanimatie Altena verzorgt reanimatieonderwijs op een laagdrempelige manier. Hierbij maken wij gebruik van NRR- gecertificeerde instructeurs, met een achtergrond in de gezondheidszorg. Door hun persoonlijke en professionele ervaringen weten zij hoe belangrijk goede hulpverlening is bij een reanimatie, met name door vrijwillige burgerparticipatie. De eerste 6 minuten na een hartstilstand zijn namelijk cruciaal. In die 6 minuten moet worden gestart met de reanimatie. Omdat hulpdiensten een aanrijtijd hebben, zijn burgerhulpverleners hierin van levensbelang! Ons uitgangspunt is om reanimatieonderwijs voor iedereen toegankelijk te maken, want hoe meer mensen kunnen reanimeren, hoe meer levens gered kunnen worden. Wij zijn geen commerciële organisatie en daarom kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden. Wij verzorgen de cursussen BLS (basis reanimatie) in combinatie met AED training. Ook verzorgen wij een cursus baby- en kinderreanimatie incl. AED. Bekijk voor meer informatie ons cursusaanbod."

Reactie toevoegen