Assendelft

Plaats
Dorp
Zaanstad
Zaanstreek
Noord-Holland

NH gemeente Assendelft in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Assendelft in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Assendelft in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Assendelft

Terug naar boven

Status

- Assendelft is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de regio Zaanstreek, gemeente Zaanstad. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1973.

- Wapen van de voormalige gemeente Assendelft.

- Onder het dorp Assendelft vallen ook het grootste deel van de buurtschap Nauerna, een deel van de buurtschap Busch en Dam en de buurtschappen Noordeinde, Vaartdijk, Vrouwenverdriet en Zuideinde. Bij elkaar zijn dit 6 buurtschappen.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Assendelft ligt N van het Noorzeekanaal, O van de dorpen Velsen-Noord en Heemskerk en de stad Beverwijk, Z van het dorp Krommenie, ZW van het dorp Wormerveer, W van de dorpen Westzaan en Koog aan de Zaan en NW van de steden Zaandam en Amsterdam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Assendelft 418 huizen met 2.808 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 378/2.454 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Nauerna (W deel) 24/198, Vrouweverdriet 4/50, De Korteheid 7/70 en Den Dam (Dijk en Dam) 5/36. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 9.100 huizen met ca. 22.800 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het ontbreken van een goede oost-westverbinding tussen de A8 (die nu nog ophoudt N van Westzaan) en de A9 (ter hoogte van Beverwijk en Heemskerk) zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast, van onder meer sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van groot belang om deze problemen op te lossen. De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen onderzoeken samen de mogelijkheden om de doorstroming en de leefbaarheid voor nu en voor de toekomst te verbeteren.

Gedeputeerde Staten (GS) gaan in 2018 in overleg met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een Landschapsplan maken om de beoogde verbinding tussen de A8 en de A9 zo goed mogelijk in te passen in het UNESCO-werelderfgoed de Stelling van Amsterdam. Bij die inpassing wil de provincie de waarde van de Stelling van Amsterdam zo goed mogelijk behouden en op verschillende plekken herstellen. In dit Landschapsplan worden de eerdere richtinggevende aanbevelingen over herstel en inpassing van een verbinding van het adviesorgaan van UNESCO, ICOMOS, meegenomen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het herstellen van de inundatiekeringen en aan het herstellen van het verloren gegane gedeelte van de Groenedijk. Ook het verbreden van de waterloop van de voormalige zeearm de Kil en in de omringende Kilzone een vorm van ecologisch landbouwbeheer ontwikkelen met een hogere grondwaterstand en meer soortendiversiteit zou daar bijvoorbeeld aan kunnen bijdragen, aldus ICOMOS. ICOMOS sprak zich in november 2017 uit over de effecten van een wegverbinding A8-A9 op de Stelling van Amsterdam.

Om het Landschapsplan te kunnen opstellen, moeten GS in zomer 2018 over een voorkeursalternatief voor de verbindingsweg besluiten. De provincie vindt het van belang dat er een oplossing komt voor het vraagstuk van leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied tussen de A8 en A9. Zij vindt het uitdrukkelijk ook belangrijk dat de uitzonderlijke universele waarde van het UNESCO-werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam behouden blijft. Op dit moment zijn het Nul-plusalternatief, het Golfbaanalternatief en het Heemskerkalternatief nog in beeld voor een verbinding A8-A9*. Van die 3 biedt het Golfbaanalternatief de beste kansen om de weg optimaal in te passen in het landschap rondom de Stelling van Amsterdam. Dat is de variant waarbij de A8 in een rechte lijn wordt doorgetrokken naar de A9, dus tussen de beide kernen van Assendelft door, en aan het eind door of langs de Heemskerkse golfbaan. De provincie Noord-Holland en het ministerie van OCW nemen in 2019 een besluit over het Landschapsplan.
* Voor een afbeelding van die 3 alternatieven zie het kaartje onder de link in de vorige alinea.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Assendelft heeft 5 rijksmonumenten.

- Assendelft heeft 24 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in Assendelft.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Sinterklaasintocht.

- Als het 's winters hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsvereniging Assendelft.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In zomer 2018 zijn Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland gestart met zogeheten sinusbeheer op de Assendelverzeedijk (formeel Zeedijk geheten), die W parallel aan de lintbebouwing van Assendelft loopt. De Assendelverzeedijk heeft geen waterkerende functie meer, wat kansen biedt om te 'experimenteren' met ecologisch beheer van de dijk. Ook is de dijk een ecologische verbindingszone: een landschapslint dat verschillende natuurgebieden met elkaar verbindt. Samen met Provincie Noord-Holland heeft het hoogheemraadschap sinusbeheer toegepast op twee proefvakken van vijfhonderd meter. Sinusbeheer is een 'slingerende manier van maaien', waarbij je in de eerste maaironde de helft van de vegetatie laat staan en in de tweede maaironde de andere helft. Hierdoor ontstaat een gevarieerde plantengroei, anders dan bij het reguliere beheer waarbij de dijk tijdens elke maaibeurt volledig wordt gemaaid. Zo wordt de biodiversiteit op een vrij simpele manier gestimuleerd, wat goed is voor onder andere vlinders, bijen en vogels. De Vlinderstichting monitorde de effecten van het sinusmaaien en heeft in 2018 drie veldbezoeken aan de Assendelverzeedijk gebracht. In totaal troffen zij er 24 dagvlinders van elf verschillende soorten en vier wilde bijen van één soort aan.

Er zijn meer dagvlinders gezien in de sinusproefvakken dan in de overige vakken. Het is aannemelijk dat dit komt door het sinusbeheer: er zijn gedurende een langere periode bloeiende planten beschikbaar, ook wanneer er gemaaid is. De wilde bijen zijn alleen in de sinusproefvakken aangetroffen. Vier exemplaren van één bijensoort is echter onvoldoende om dit als effect van het beheer te bestempelen. Het is ook het eerste jaar en de effecten van dit beheer zullen de komende jaren beter beoordeeld kunnen worden. Een leuke 'bijvangst' is het paartje patrijzen dat beschutting zocht in het sinusproefvak. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ondertekende in 2016 de Green Deal Infranatuur en zet zich waar mogelijk in voor een duurzamere leefomgeving. Uit het nog beperkte experiment op de Assendelverzeedijk lijkt het dat het sinusbeheer nu al positief uitpakt, met name voor dagvlinders. HHNK zet het sinusbeheer de komende jaren dan ook voort. (bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en De Vlinderstichting, 3-12-2018)

- De Kreekrug in Assendelft is in oktober 2016 op de monumentenlijst geplaatst. Het is een overblijfsel van een kreek uit de prehistorie. In de prehistorie slibden de kreken dicht en raakten overwoekerd met veen. Door de ontginning van de Zaanstreek is het veen verdwenen en kwamen de kreken weer tevoorschijn. "Bij monumenten denken mensen snel aan gebouwen, maar deze Kreekrug is van grote waarde en dient daarom beschermd te worden. Deze Kreekrug is namelijk in de Zaanstreek, mogelijk zelfs in heel Noord-Holland, het laatst overgebleven zichtbare deel van het prehistorische krekenlandschap. Waarschijnlijk zijn rondom de Kreekrug resten van menselijke activiteiten uit de IJzertijd en Romeinse tijd bewaard gebleven", aldus wethouder Addy Verschuren. (bron: ANP)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Assendelft.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - Sport BSO Babino is gevestigd op het sportterrein van v.v. Assendelft. Op deze bijzondere locatie worden allerlei activiteiten georganiseerd die gericht zijn op sport en spel, waar het presteren niet centraal staat maar juist het plezier met elkaar zo belangrijk is. Ze hebben een huiselijke groepsruimte, daarnaast maken ze gebruik van het kunstgrasveld en de overige sportvelden. Er is één verticale groep van maximaal 20 kinderen, die begeleid wordt door een sportinstructeur en een pedagogisch medewerker.

- Muziek: - Het Saens Harmonie Orkest is in 2002 ontstaan uit een fusie van Muziekgezelschap Harmonie uit Assendelft en Harmonie Wormerveer.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Assendelft. - Voetbalvereniging SVA. - Schaakclub.

- Zorg: - Mensen in Assendelft met geheugenproblemen die niet meer in staat zijn om zelfstandig te wonen, kunnen sinds 2013 terecht in een vestiging van de Herbergier, een landelijke formule van kleinschalige woonzorgcentra. Het complex heeft 16 appartementen. Zie ook het artikel over Herbergier Assendelft in de Krommenieër, juni 2017.

- Welzijn: - Ben je op zoek naar hulp, ondersteuning, zorg of een luisterend oor? Heb je vragen over welzijn, zorg, werk, financiën, wonen, dagbesteding, (geestelijke) gezondheid of relaties? Maak je je zorgen over een buur of kennis? Of kun je iets heel erg goed waar anderen iets aan kunnen hebben? Sociaal Wijkteam Assendelft - Westzaan pakt problemen én kansen graag samen met jou aan om je (weer) op weg te helpen. Kom eens langs voor een vrijblijvend gesprek.

Reactie toevoegen