Beekheuvel

Plaats
Buurtschap
Bergen
Noord-Limburg
Limburg

beekheuvel_verhuizing_veehouderij_van_lakei_7_afferden_naar_beekheuvel_siebengewald_kaart.jpg

Een veehouder uit buurtschap Lakei bij Afferden wilde in 2008 verhuizen naar buurtschap Beekheuvel bij Siebengewald én daar fors uitbreiden. De dorpelingen waren 'not amused' met die te verwachten overlast. Het is dan ook niet doorgegaan. © Voncken Advies

Een veehouder uit buurtschap Lakei bij Afferden wilde in 2008 verhuizen naar buurtschap Beekheuvel bij Siebengewald én daar fors uitbreiden. De dorpelingen waren 'not amused' met die te verwachten overlast. Het is dan ook niet doorgegaan. © Voncken Advies

siebengewald_log_landbouwgebieden_deelgebieden_sinds_2008.jpg

Door de commotie die was ontstaan rond de mogelijke vestiging van een complex 'megastallen' in buurtschap Beekheuvel, Z van Siebengewald, zijn de vestigingsnormen aangepast. Voor een toelichting op deze kaart zie Recente ontwikkelingen. (©gemeente Bergen)

Door de commotie die was ontstaan rond de mogelijke vestiging van een complex 'megastallen' in buurtschap Beekheuvel, Z van Siebengewald, zijn de vestigingsnormen aangepast. Voor een toelichting op deze kaart zie Recente ontwikkelingen. (©gemeente Bergen)

Beekheuvel

Terug naar boven

Status

- Beekheuvel is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Bergen.

- De buurtschap Beekheuvel valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Siebengewald.

- De buurtschap Beekheuvel heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1913 Beekheuvel.

Naamsverklaring
Betekent heuvel 'natuurlijke terreinverheffing, hoogte' bij een beek 'natuurlijke waterloop'.(1) De buurtschap is gelegen aan de Horsterbeek.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Beekheuvel ligt rond de gelijknamige weg, Z van het dorp Siebengewald, en grenst in het O aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Beekheuvel omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Al sinds de jaren negentig wordt in het hele land gewerkt aan een netwerk van zo groot mogelijke én zo veel mogelijk aaneengesloten natuurgebieden. Door versnippering van natuurgebieden in de afgelopen decennia, bijvoorbeeld door aanleg van wegen en vestiging of uitbreiding van landbouwbedrijven, is het leefgebied van veel planten- en diersoorten namelijk fors verkleind, waardoor het voortbestaan van bepaalde populaties in gevaar komt. Daarom wordt er tegenwoordig naar gestreefd om barrières in en tussen natuurgebieden op te heffen, bijvoorbeeld door het 'uitkopen' van veehouders die in een kwetsbaar natuurgebied zijn gevestigd, zodat dat gebied kan worden vergroot en daarmee 'robuuster' kan worden gemaakt. Dat landelijke netwerk van natuurgebieden heette voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS), sinds enkele jaren heet dat Natuurnetwerk Nederland (NNN).

In dat kader hebben wij een 'Startnotitie MER' gevonden uit 2007, waar gesteld wordt dat een veehouderij op het adres Lakei 7 in buurtschap Lakei onder Afferden in een gebied ligt dat men liever voor natuur wil bestemmen (een zogeheten extensiveringsgebied), en dat daarom zou willen verhuizen naar een beoogd nog te bouwen veehouderijbedrijf ZO van de locatie Beekheuvel 2a in de gelijknamige buurtschap, die onder het dorp Siebengewald valt. Volgens deze Startnotitie MER is de buurtschap Beekheuvel door de Provincie benoemd tot 'landbouwontwikkelingsgebied', voor 'incidentele nieuwvestiging' van veehouderijen die elders 'in de weg zitten' van natuurgebieden. Dat lichten wij hieronder toe:

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben een regeling vastgesteld voor intensieve veehouderijbedrijven in het Reconstructiegebied Noord- en Midden-Limburg die willen verplaatsen uit zones rond kwetsbare natuurgebieden (zogeheten extensiveringsgebieden) naar een gunstiger locatie in een landbouwontwikkelingsgebied (LOG). Alleen intensieve veehouderijbedrijven die geheel of gedeeltelijk zijn gelegen in extensiveringsgebieden komen in aanmerking voor deelname aan de regelingen. Op deze manier wordt veel natuur- en milieuwinst geboekt, terwijl de ontwikkeling ook voor de sector gunstig is: een nieuwe locatie in een 'landbouwontwikkelingsgebied' (LOG) biedt een bedrijf volop ruimte voor groei. Conclusie: het gaat om een aanpak waarmee aan meerdere reconstructiedoelstellingen wordt voldaan. In de regeling is een aantal voorwaarden voor deelname opgenomen die samenhangen met de grootte van het bedrijf en de milieuwinst die met de deelname wordt geboekt. De vergoedingen bestaan uit een compensatie van de financiële nadelen op de te verlaten locatie en een bijdrage in de kosten van verplaatsing.

De beoogde 2 alinea's hiervoor beschreven beoogde bedrijfsverhuizing heeft echter veel onrust gewekt bij de inwoners van het dorp Siebengewald. De LOG-zone begon namelijk al vanaf 400 meter buiten de dorpskern, en het bedrijf zou daar zeer dicht tegenaan komen te liggen. En het bedrijf wilde niet alleen maar verhuizen, maar op de nieuwe locatie ook fors uitbreiden; op de locatie Lakei had men namelijk 300 zeugen, 874 opfokzeugen, 1080 gespeende biggen en 2 beren. Op locatie Beekheuvel wilde men vergunning voor ca. 2.969 plaatsen voor zeugen inclusief opfokzeugen en 8.064 plaatsen voor gespeende biggen... Ondanks de installatie van 'luchtwassers' vreesde men bij een dergelijke grootschaligheid toch voor geuroverlast.

De gemeenteraad heeft daarom nader onderzocht wat - rekening houdend met zo min mogelijk overlast voor de omgeving - reële normen zijn, en op haar voorstel zijn de landbouwzones rond Siebengewald door de gemeente in 2008 aangepast: allereerst is de LOG-zone qua afstand van de dorpskern van Siebengewald vergroot van minimaal 400 meter naar minimaal 600 meter. Waardoor de hiervoor beschreven beoogde nieuwbouwlocatie aan de Beekheuvel buiten de LOG-zone kwam te liggen en dus niet kon doorgaan.

Verder is het buitengebied Z en NW van Siebengewald nu ingedeeld in 3 deelgebieden: in deelgebied I, NW van Siebengewald in buurtschap Op de Belt, is nieuwvestiging mogelijk, met een bouwblok van max. 3 ha; in deelgebied II, NW van Siebengewald en ZO van buurtschap Op de Belt, rond buurtschap Koekoek en N daarvan, is nieuwvestiging mogelijk met een bouwblok van max. 2 ha; in deelgebied III, ZW van Siebengewald, rond de buurtschappen Beekheuvel en Groote Horst, is geen nieuwvestiging mogelijk, en het bouwblok is daar max. 1,5 ha. Voor een visualisatie van deze deelgebieden zie de kaart elders op deze pagina.

Voor nadere achtergrondinformatie over het beleidskader LOG Siebengewald en de verordening geurhinder en veehouderij en de perikelen die daarbij hebben gespeeld, kun je terecht op de site van CDA Bergen, waar we de toespraak van Math Loonen vinden, uitgesproken tijdens de raad van 17-12-2008, getiteld 'Aangepaste gebiedsvisie LOG: prima oplossing voor inwoners én ondernemers van Siebengewald!'.

Reactie toevoegen