Beemdkant

Streek
Buurtschap
Laarbeek
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

Beemdkant

Terug naar boven

Status

- Beemdkant is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Laarbeek. Lieshouts gedeelte: t/m 1996 gemeente Lieshout, in 1997 over naar gemeente Laarbeek; Beek en Donks gedeelte: t/m 1996 gemeente Beek en Donk, in 1997 over naar gemeente Laarbeek.

- De buurtschap Beemdkant valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Lieshout, deels onder het dorp Beek en Donk (één pand).

- De buurtschap Beemdkant heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving en afbakening grondgebied
"Het toponiem Beemdkant komt al voor in de verpondingskohieren van 1681. Het werd toen geschreven als 'beembt cant' en had slechts betrekking op een gebied van geringe omvang. De gebieden die hieraan grensden waren genaamd Turffdonck en Cattenhool. Op den duur begon men met deze naam een steeds groter gebied aan te duiden totdat de huidige plaatsnaam ten slotte de oude benamingen Turffdonck en Cattenhool geheel verdrong."(1)

Naamsverklaring
Samenstelling van beemd 'aangeslibd land langs een waterloop, weiland' en kant 'rand, zoom, zijde', hier gelegen aan de rand van de Lieshoutse Beemden.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Beemdkant ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Provinciale weg (O zijde), Herendijk (het gedeelte van deze weg ZW van het kruispunt met de Donkersvoortsestraat), Luciferbos, Wielekesweg, Beekseweg (de N615; N zijde), Staartweg en Duin. De buurtschap ligt direct N en direct NO van het dorp Lieshout, W van het dorp Beek en Donk, NW van het dorp Aarle-Rixtel en ZO van het dorp Mariahout.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Beemdkant 38 huizen met 199 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 55 huizen met ca. 140 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"Rond 1700 telde het gebied dat nu Beemdkant heet 13 boerenbedrijven. Een ervan, de Plashoeve, een voormalige domeinhoeve van de abdij van Floreffe, was 24 hectare groot. De andere 12 waren van oudsher kleine zelfstandige boerenbedrijven. Verreweg de meeste grondcijnsen (belastingen op grond) voor deze bedrijven waren vastgesteld in kapoenen, wat op oude cultuurgronden wijst.

In die tijd hadden de boeren een gemengd bedrijf. Hoofdactiviteit was landbouw. Men verbouwde voornamelijk rogge, gerst, haver, erwten, bonen en boekweit. Omdat de zandgrond erg schraal was hield men koeien voor de mest. Melk en boter waren eigenlijk maar bijproducten.

Terug naar boven

Huidige situatie

Sinds de tweede helft van de vorige eeuw is de situatie sterk veranderd. De hoofdactiviteit is nu veeteelt. Men houdt koeien, varkens, schapen en ook konijnen in intensieve bedrijven. De enorme hoeveelheden mest die het gevolg zijn van de intensieve veeteelt worden met grote injectiemachines uitgereden over de akkers en de weilanden. Op akkers wordt vrijwel alleen nog mais geteeld, dat gewas blijkt het best bestand tegen de uitgereden mest. De oogst aan gras en mais wordt gebruikt als veevoer.

Tot de dag van vandaag is de Beemdkant een agrarisch gebied gebleven. Veel boeren stoppen echter met hun bedrijf; hun kinderen hebben geen trek in het moeilijke en onzekere bestaan als boer. De vrijkomende percelen geven andere boeren de kans hun bedrijf te vergroten. Maar het besef dat de benodigde schaalgrootte in deze omgeving niet haalbaar is, doet een enkele boer besluiten alles te verkopen en een echt grootschalige boerderij in Groningen over te nemen. Er treedt ook een verschuiving op in de richting van tuinbouw. Een aantal percelen wordt thans gebruikt voor het kweken van aardbeien. De oude boerderijen zijn in de loop van de tijd hetzij aangepast aan moderne eisen htzij afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Steeds meer boerderijen worden inmiddels bewoond door burgers. Ondanks dat is het saamhorigheidsgevoel nog niet verdwenen; zo wordt er als iemand overlijdt nog ouderwets aangezegd."(3)

Reactie toevoegen