Beilervaart

Plaats
Buurtschap
Midden-Drenthe
Drenthe

beilervaart_plaatsnaambord.jpg

Beilervaart is een buurtschap langs de gelijknamige vaart. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Beilervaart is een buurtschap langs de gelijknamige vaart. De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

beilervaart_post_beilen_nico_de_weijer_kopie.jpg

In 1978 is de postcode in ons land ingevoerd. Vóór die tijd moest men de bestemming dus op een andere manier aangeven. Vandaar dat op dit poststuk uit 1973 'Post Beilen' staat, omdat de buurtschap Beilervaart ook nog voor een deel onder Hoogersmilde valt.

In 1978 is de postcode in ons land ingevoerd. Vóór die tijd moest men de bestemming dus op een andere manier aangeven. Vandaar dat op dit poststuk uit 1973 'Post Beilen' staat, omdat de buurtschap Beilervaart ook nog voor een deel onder Hoogersmilde valt.

Beilervaart

Terug naar boven

Status

- Beilervaart is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 grotendeels gemeente Beilen, deels gemeente Smilde.

- De buurtschap Beilervaart valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Beilen en voor een klein deel - 6 panden, zie kopje Statistische gegevens - onder het dorp Hoogersmilde.

- De buurtschap Beilervaart ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De buurtschap is genoemd naar de ligging langs de in 1791 gereed gekomen Beilervaart.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt W van Beilen, langs de 10 km lange Beilervaart (en de gelijknamige weg), die van Beilen naar Hoogersmilde loopt (en daar uitkomt in de Drentse Hoofdvaart). De buurtschap ligt overwegend rond de Z kant, en bovendien rond de - vanuit Beilen gezien - eerste helft van de vaart. Zowel aan de Z als aan de N kant liggen enkele zijwegen die ook Beilervaart heten. In het NW ligt nog een aantal panden aan de weg Vorrelveen. Vermoedelijk valt dat ook nog tot de buurtschap te rekenen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Beilervaart 8 huizen met 43 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners. De huisnrs. 1-5 en 2-6 vallen onder het dorp Hoogersmilde, de hogere huisnrs. vallen onder Beilen. Dat komt omdat vlak na de genoemde lage huisnrs. vóór de gemeentelijke herindelingen van 1998 de grens liep tussen de gemeenten Smilde en Beilen.

Terug naar boven

Geschiedenis

De aanleg van de Beilervaart in 1790/1791 zorgt voor een verbinding van Beilen met de Drentse Hoofdvaart. Na de aanleg van de vaart worden arbeiderswoningen en keuterijen langs de vaart gebouwd. Zo is de buurtschap ontstaan. Lange tijd worden de huizen aan de vaart over het water bevoorraad. Tegenwoordig is de vaart niet meer voor scheepvaart in gebruik.

Tot in ieder geval medio 19e eeuw is er sprake van een landgoed Nijenheim, halverwege de vaart aan de Z kant, met een oppervlakte van ruim 246 ha, met een boerderij, een opzichtershuis en 4 arbeiderswoningen. In 1849 is hier ca. 45 ha dennenbos en 33 ha eikenhakbos aangeplant. Tegenwoordig is het landgoed er niet meer. Er is nog wel een gelijknamig huis (op nr. 85, aan de weg naar Eemster).

In 1921 krijgt de buurtschap een eigen lagere school met op dat moment 36 leerlingen. In 1934 wordt de school, met op dat moment nog 23 leerlingen, alweer opgeheven.

Tegenwoordig is de enige voorziening in de buurtschap nog buurthuis Het Trefpunt. Verder is er nog de Buurtvereniging Beilervaart.

- Geschiedenis van de waterloop en buurtschap Beilervaart.

- In 2010 is een boek over de geschiedenis van de buurtschap verschenen, getiteld 'Langs de Beilervaart'. Het boek gaat over de ontwikkeling van wonen, werken en (samen)leven aan de vaart vanaf het graven van de vaart tot op de dag van vandaag. Een aantal leden van de buurtschap heeft met inbreng van vele bewoners ruim 2 jaar aan het boek gewerkt. Het resultaat is een prachtig verzorgde uitgave van ruim 200 pagina's met daarin in een apart hoofdstuk de bewonergeschiedenis. Daarnaast is een kleurenkatern geplaatst met diverse kaarten en aansprekende foto's. Het boek kost €25,00 en is nog voorradig bij Uitgeverij Servo. - Het boek is incidenteel ook tweedehands beschikbaar.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De weg Beilervaart langs de gelijknamige vaart verkeert anno 2018 kennelijk niet in goede staat, getuige het krantenartikel onder de link. De nieuwe - sinds december 2017 - burgemeester mevr. Mieke Damsma reageert daarin op vragen van inwoners. Zij beaamt o.a. dat het wegdek van deze weg niet prettig is, en dat ze dat wel gaat oppakken.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Paasvuur.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2014 is 1.500 meter van de houten beschoeiing van de Beilervaart aan vervanging toe. Deze beschoeiing is vervangen door tubes van 'geotextiel', oftewel 'geotubes'. Dat is niet alleen goedkoper maar ook beter voor de flora en fauna. De vaart is tevens deels uitgebaggerd. De 4.500 m3 baggerspecie is gebruikt voor de vulling van de tubes en de bekleding op de tubes, waardoor een plas-dras situatie is ontstaan, wat gunstig is voor het planten- en dierenleven. De vaart is hierdoor ter plekke wel 3 meter smaller geworden, maar dat is geen probleem omdat het kanaal tegenwoordig alleen nog voor waterafvoer wordt gebruikt. Over de lengte van deze kadebeveiliging zijn ook drie zogeheten FUP’s (Fauna-uittreedplaatsen) aangelegd. Reeën die te water raken kunnen via deze FUP’s zelf weer uit de vaart komen. Verder is een 2-tal schijnduikers aangebracht, waarin de muskusrattenbestrijders hun vallen kunnen plaatsen.

- De vaart is ook een geschikte visstek. - Herwin Kwint demonstreert in dit filmpje hoe hij brasem en zeelt vangt in de Beilervaart.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de buurtschap Beilervaart.

- Welzijn: - In buurtschap Beilervaart is de werkgroep 'Omzien naar elkaar' actief. Ze hebben geïnventariseerd waar in de buurtschap behoefte aan is, qua leefbaarheidsaspecten, en hebben bedacht hoe ze daar invulling aan kunnen geven. Zo is er een structuur op poten gezet waarbij wordt bemiddeld tussen mensen die incidenteel of af en toe 'burenhulp' op bepaalde gebieden nodig hebben, en inwoners die daarin willen voorzien. Op de hierboven gelinkte lokale website is een afgeschermd deel gemaakt, waar buurtbewoners terecht kunnen als ze inloggen. In dit deel komt alle informatie die niet bestemd is voor mensen 'van buiten'. Bijvoorbeeld een overzicht van inwoners met namen, adressen en foto's. Zodat men ook letterlijk een beeld heeft bij wie hulp zoekt of aanbiedt. En een vraag- en aanbod-gedeelte, waar mensen het kunnen melden als ze iets zoeken of juist over hebben. Verder is er een WhatsApp-groep gerealiseerd, zodat inwoners bij verdachte situaties elkaar en de politie efficiënt kunnen waarschuwen. En wordt af en toe een gelegenheid georganiseer om samen te eten voor wie dat leuk vindt. Voor nadere informatie zie de link.

Reactie toevoegen