Bennekom

Plaats
Dorp
Ede
Veluwe
Gelderland

bennekom_plaatsnaambord_kopie.jpg

Bennekom is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Ede.

Bennekom is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Ede.

gemeente_bennekom_kadastraal_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Kaart van de in 1818 opgeheven gemeente Bennekom, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie atlasenkaart.nl)

Kaart van de in 1818 opgeheven gemeente Bennekom, situatie anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie atlasenkaart.nl)

Bennekom

Terug naar boven

Status

- Bennekom is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Ede.

- Bennekom is in 1812 afgesplitst van de gemeente Ede tot een zelfstandige gemeente, en in 1818 weer aan die gemeente toegevoegd.

- Onder het dorp Bennekom vallen ook de buurtschappen De Kraats, Hoekelum en Nergena.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Bennekum.

Oudere vermeldingen
1178 falsum? Berenchem, 1334 Berinchem, 1346 Bernichem, 1595 Bennecum.

Naamsverklaring
Ontstaan uit hem 'woonplaats' van Berninga 'de lieden van de persoon Berno' (bij bernu- 'beer') of uit Beringa hem 'woonplaats van de lieden van de persoon Bero'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Bennekom ligt Z van Ede, en grenst in het N aan de A12 (met O van de Edeseweg ook nog een stuk N daarvan) en in het W aan het Valleikanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Bennekom 180 huizen met 1.453 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 6.000 huizen met ca. 15.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De menselijke aanwezigheid in dit deel van de Zuidoost Veluwe is zeer oud. In het Bennekomse bos liggen waarschijnlijk Laat Neolithische grafheuvels (2900-2000 v. Chr.). De eerste sporen van bebouwing in het dorp dateren van omstreeks 500 v. Chr., waar een gedeelte van een IJzertijdboerderij is opgegraven. Ook in het centrum zijn aardewerkscherven opgegraven gedateerd tussen 500 en 300 v. Chr. In de late IJzertijd (250 v. Chr. tot 0) ontstaan in deze omgeving talloze kleine woonkernen die langere tijd blijven bestaan. Ook na het jaar 0 blijft er menselijke aanwezigheid; in het dorp is een waterput uit 160 na Chr. opgegraven. Rond 700 na Chr. ontstaan in Bennekom en omgeving de eerste dorpstructuren, elk bestaande uit boerderijen rondom een centraal gelegen pleinvormige ruimte met drinkpoel (brink) en gemeenschappelijke gronden (enk, es of eng).

Bennekom is ontstaan als een van deze vroege dorpsstructuren. In de huidige Dorpsstraat is een waterput opgegraven die uit rond 780 na Chr. stamt. De oudst bekende naam van het dorp, Berenchem, is een andere aanwijzing dat het dorp stamt uit tussen ca. 500 en 1000 na Chr. Berenchem is een heem-naam, die staat voor de woonplaats van de afstammelingen van Bero. Deze naam komt voor het eerst voor op een oorkonde uit 1105. Ook nu nog heeft het dorp een centraal gelegen plein. Dit kerkplein wordt gedomineerd door de Oude Kerk, waarvan de oudste resten waarschijnlijk uit de 12e eeuw dateren.

Bennekom kende in de middeleeuwen feodaliteit, waarbij veel grondbezit in handen van de adel was. Feodaliteit is in 1795 in Nederland afgschaft. Het aandeel van de bezittingen van de adel nam langzaam af van 42 % rond 1650 tot 19 % rond 1832. Otto, baron van Wassenaer van Catwijk, heer van Hoekelem, was in 1830 met 233 ha de belangrijkste grondeigenaar in het dorp. Het familiegraf van Van Wassenaer bevindt zich nog op het midden in het dorp gelegen kerkhof. Een andere Bennekomse edelman, baron van Balveren, heer van Hoekelem, leeft nog voort in de Van Balverenweg.

Bennekom werd in 1811 met 800 inwoners een zelfstandige gemeente, maar al in 1817 weer samengevoegd met de gemeente Ede. In 1850 was het inwonertal gestegen tot 1.400, met zowel welvarende als vrij veel arme en behoeftige inwoners. De bestaansmiddelen waren landbouw, zelfstandige beroepen en middenstanders. Het inwoneraantal groeide gestaag tot 2.200 inwoners in 1900. Meer gefortuneerden lieten omstreeks de eeuwwisseling villa’s in het dorp bouwen. Ook kwamen er herstellingsoorden, hotels en pensions. De grote groeispurt kwam pas na de Tweede Wereldoorlog; in 1947 telde het dorp 6.000 inwoners en in 1996 was dat al gegroeid tot 14.000 inwoners. (bron: 'Dit is Bennekom. Verleden, heden en toekomst van een bijzonder dorp.' Bert Lever et al, 2006)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Historische Vereniging Oud-Bennekom. De vereniging is opgericht in 1946 en heeft meer dan 1.500 leden. De Kostersteen is het zeer informatieve, leerzame en rijk geïllustreerde tijdschrift van de vereniging. Het verschijnt 4x per jaar en wordt gratis toegezonden aan de leden van de vereniging. Via de link zijn oudere nummers (vanaf nr. 1, 1982 t/m nr. 134, 2015) ook online te lezen. Het eerste periodiek van de vereniging heette “Mededelingen”. In november 1971 verscheen de eerste aflevering van de kwartaaluifgave “Mededelingen van de Vereniging Oud-Bennekom”. De Mededelingen hebben een bescheiden omvang van vier pagina's. In 1982 is deze uitgave vervangen door De Kostersteen. Via de link zijn de Mededelingen ook online te lezen.

Verder publiceert de vereniging regelmatig boeken over de geschiedenis van het dorp. En ook zeer informatief is de Tijdbalk die de vereniging heeft gemaakt, met 30 momenten uit de geschiedenis van Bennekom over een periode van ongeveer 4000 jaar, samengesteld door Wim Cromwijk. Genoeg analoog en digitaal leesvoer dus over de geschiedenis van dit dorp om vele avonden mee 'zoet' te zijn!

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2017 is de Structuurvisie/Dorpsvisie Bennekom 2030 verschenen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bennekom heeft 33 rijksmonumenten.

- Bennekom heeft 68 gemeentelijke monumenten.

- "Het verhaal over de Hervormde (PKN) Oude Kerk of Sint Alexanderkerk in Bennekom (Dorpsstraat 45) moet bepaald herschreven worden als het gaat om de oorsprongen. Dat is duidelijk geworden in de loop van de restauratie van het kerkgebouw in 2005-2006. Aan de hand van wat er onder de vloer is aangetroffen, kon worden vastgesteld dat een er zaalkerkje van 20 bij 9 meter heeft gestaan, waarschijnlijk al vanaf eind 11e of begin 12e eeuw, met meer dan waarschijnlijk een nog kleinere kerk of kapel vanaf begin 11e eeuw. Dat is de tijd waarin door bemoeienis van de in Renkum geboren bisschop Meinwerk van Paderborn, de jonge martelaar Alexander, gestorven in 161 te Rome, zijn naam aan een beperkt aantal kerken in Duitsland gegeven heeft, in en rondom Wildeshausen bij Bremen. In Nederland is dat alleen Bennekom, dat behoorde tot de goederen van bisschop Meinwerk.

De oudste geschreven documenten dateren uit de 13e eeuw. In een acte uit 1288 is sprake van de kerk van Bennekom. Toen werd die kerk en het gebied eromheen verkocht aan het Kapittel van Sint-Jan in Utrecht. Uit het bouwhistorisch onderzoek is gebleken dat de toren is gebouwd in 1290, aan de westzijde. Die toren reikte toen tot aan de bovenste sierlijst. In 1360, na een gedeeltelijke verwoesting, is de oostzijde hersteld en voorzien van een koorruimte. In 1463 wordt aan de zuidzijde van het koor een zijkapel gebouwd. De toren wordt dan verhoogd tot de hoogte zoals die nu is. In datzelfde jaar wordt een zijaltaar of vicarie aangebracht, in de jaren daarna gevolgd door nog twee altaren. Aan elk van die altaren of vicarieën was een priester of vicaris verbonden.

In 1542 wordt het oude zaalkerkje afgebroken en in etappes, veroorzaakt door politieke omstandigheden, komen dan de zijbeuken tot stand. De toren raakt dan aan drie kanten ingesloten. Er waren nog andere plannen gemaakt, o.a. een groter koor, maar de middelen gaan ontbreken en Gelderland wordt ingelijfd in het Rijk van Karel de Vijfde. Einde van de onderneming. Opmerkelijk zijn de kraagstenen met een aantal fasen uit de bouwwerkzaamheden van 1542-1543. Ze vormen met elkaar een stripverhaal. De Reformatie is in Bennekom slechts langzaam op gang gekomen. Qua vormen en uiterlijkheden blijft veel bij het oude. Pas in 1641 worden de laatste voorwerpen van de oude eredienst verwijderd.

Zeer ingrijpend is de verbouwing van de kerk in 1856-1857. Het koor en de zijkapel worden afgebroken om ruimte te maken voor een groot dwarsschip dat plaats biedt aan de Bennekomse kerkgangers. De 18e-eeuwse herenbanken krijgen nu een nieuwe plaats tegen de westmuren van de nieuwbouw. Ze behoren oorspronkelijk toe aan de bewoners van Harslo, Nergena en Hoekelum. Het orgel, gebouwd door Friedrich Leichel te Düsseldorf, wordt in 1878 geplaatst en in gebruik genomen. Restauraties en uitbreidingen worden uitgevoerd in 1925, 1940 en 1992. Bij de laatste restauratie is het orgel erkend als rijksmonument.

In 2009 is het kabinetorgel, dat door Deetlef Onderhorst in 1762 is gemaakt, in de kerk geplaatst. Een kostbaar stukje cultureel erfgoed. Wie meer wil weten over de geschiedenis van dat instrument, de maker ervan en de tijd waarin het gebouwd is, kan terecht in het boekje “Als klanken uit de kast komen”, verkrijgbaar in ’t Kerkheem en bij Stichting Vrienden van het kabinetorgel Onderhorst 1762. De Bennekomse kerk heeft een prachtige akoestiek en er worden zeer regelmatig concerten gegeven.

Wie de laatste jaren niet in de Oude Kerk of Sint Alexanderkerk is geweest, zal bij het betreden ervan een bijzondere ervaring ondergaan. Licht, ruimte, doorzicht. Er is van voorjaar 2005 tot voorjaar 2006 ingrijpend en deskundig aan gewerkt en er is leiding gegeven aan een grote groep vrijwilligers die veel tijd en werkkracht aan het project heeft gegeven. Bouwhistoricus F.G.H. Hundertmark heeft veel speurwerk verricht en vondsten gedaan. Er is veel hersteld en verbeterd. Bredere gangpaden zijn aangebracht, een deel van de banken is opgeruimd. Oude tussenmuurtjes uit de 19e eeuw zijn weggebroken. De zijbeuken zijn weer geheel tot hun recht gekomen. Het is een feest om er te zijn." (bron: Hervormde Gemeente Bennekom)

- De andere kerk die onder de Hervormde Gemeente Bennekom valt is de Hervormde (PKN) Ichtuskerk (Korenlaan 20) uit 1961, een grote wederopbouwkerk met dakruiter.

- De Gereformeerde (PKN) Brinkstraatkerk (Brinkstraat 41) uit 1927 is een belangrijke, grote interbellumkerk. Bij herstel van oorlogsschade in 1947 is een grote serie kleurrijke glas-in-loodramen geplaatst naar ontwerp van de Arnhemse glazenier G.T.J. Temme. Het orgel is in 1982 gebouwd door de firma Fama & Raadgever (Utrecht). - Site Brinkstraatkerk.

- De kerk op Emmalaan 1 dateert uit 1957 en is ontworpen door J.B. baron van Asbeck. Het is een mooie kleine moderne kerk met toren. Gebouwd als kerk van de Nederlandse Protestantenbond, met de naam Pinksterkerk. De naam is later gewijzigd in De Ontmoeting. Kerk van Vrijzinnig Bennekom. De kerk heeft enkele kleurrijke glas-in-betonramen.

- Sinds de Reformatie was er geen rooms-katholieke kerk meer geweest in Bennekom. Na de Tweede Wereldoorlog maakte het dorp een groei door waardoor ook het aantal rooms-katholieken van buitenaf toenam. In 1947 is door pastoor Eppink van de parochie Ede-Zuid besloten om in het dorp een bijstatie op te richten. In 1954 wordt kapelaan Lutz van de Eusebiusparochie in Arnhem benoemd tot bouwpastoor. Deze vindt de parochie in Elst bereid om het belangrijkste deel van de bouwkosten voor haar rekening te nemen. Op een aangekocht perceel op Heelsumseweg 1 is in 1957 de kerk gebouwd, als eerste kerk in Nederland gewijd aan Maria Virgo Regina. Dit naar aanleiding van de in 1954 door paus Pius XII uitgevaardigde encycliek Ad Caeli Reginam, waarin de liturgische gedachtenis van Maria Koningin werd ingesteld. Sinds 2010 is de Maria Virgo Reginakerk een geloofsgemeenschap binnen de Zalige Titus Brandsma Parochie.

Het ontwerp voor de kerk en de naastgelegen pastorie was van architect ir. Petrus Starmans uit Utrecht. Het gebouw heeft een verlenge voorgevel met aan de linkerzijde de doopkapel, waarbovenop de klokkentoren is geplaatst. Aan de rechterzijde is een ontmoetingsruimte. De architect beoogde met de kerk een buitenverblijf voor God te creëren met een kerkzaal waarbij kon worden gedacht aan de feestzaal waar Christus en de apostelen het Laatste Avondmaal vierden. Het priesterkoor wordt omringd door een zuilengalerij met achter in het midden een verhoging die de "troon van de Heer" symboliseert. De vloer van het koor bestaat uit grijze tegels waarin gekleurde stukken glas in 11 verschillende tinten zijn verwerkt. Hierbij moet worden gedacht aan teksten uit de Openbaring van Johannes. Daar wordt beschreven dat voor de troon een glazen zee als kristal zal zijn en dat de grondvesten van de muur van het nieuwe Jeruzalem met kostbare stenen zijn versierd. Het orgel dateert uit 1972 en is gebouwd door de firma Pels & Van Leeuwen. - Site RK geloofsgemeenschasp Bennekom.

- De collectie van het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom omvat gebruiksvoorwerpen, gereedschappen, streekeigen mutsen daterend van voor of rond 1900, boeren- en burgerklederdracht en veel 'lijfgoed'. De objecten zijn thematisch ondergebracht in levensechte taferelen. In het museum zijn bijv. een compleet ingerichte manufacturenwinkel uit 1868, een schoolklas anno 1920 en een boerendeel met een 'reupelstal' nagebouwd. De collectie mechanische muziekinstrumenten bestaat o.a. uit cilinder- en schijvenspeeldozen, bewegende en muziekmakende figuren, straatpiano's en pijporgels, waaronder een zeldzaam Bruderorgel uit 1870. Onder de (café)speeldozen bevindt zich een zeldzaam Amabile Harmonium, een van de drie nog bestaande exemplaren ter wereld. Tijdens rondleidingen wordt uitleg gegeven en worden mechanische muziekinstrumenten gedemonstreerd en bespeeld.

- Gevelstenen in Bennekom.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "In 2009 is Stichting Muziektent Bennekom opgericht. Doel van de stichting is "in de muziektent verenigingen en andere, al dan niet commerciële, organisaties gelegenheid te geven zich te presenteren aan de bewoners van het dorp en omstreken." Mede dankzij de financiële steun van de gemeente, bedrijven en andere organisaties maar ook van de Bennekomse bevolking kon de muziektent worden gerealiseerd. Na de bouw door bouwbedrijf Van Grootheest is de muziektent conform het ontwerp van het Arnhemse architectenbureau Wiegerinck in het voorjaar van 2012 opgeleverd. In overleg met de gemeente Ede is de muziektent gesitueerd op een fraaie zonnige plek op het van Slootenplein in het centrum van het dorp. De vormgeving in een 8-hoek met tentdak en daklantaarn is architectonisch klassiek van opzet, de materialisatie en strakke detaillering in zink is geheel eigentijds. Het gebouw is tevens voorzien van een kelder ten behoeve van eigen opslagruimte maar ook voor Bennekomse verenigingen. De muziektent is met name in de zomermaanden als sociaal cultureel trefpunt van het dorp regelmatig in gebruik voor allerlei activiteiten en evenementen. Mede dankzij de jaarlijkse bijdrage van donateurs wordt de exploitatie van de muziektent mogelijk gemaakt."

- "Spelgroep Bennekom brengt jaarlijks in maart en nieuw stuk op de planken. De Spelgroep is rond 1959 ontstaan als een ‘lekenspelgroep’ van de lokale afdeling van de Nederlandse Protestanten Bond (NPB), die rond Kerstmis en Pasen stukken speelde, waarmee zij deze hoogtijdagen opluisterde. Van 1961 tot 1970 gaven oprichters Frits en Dinie Rietzschel leiding aan deze nog onervaren, maar enthousiaste groep mensen. Tot 1970 bleven de stukken ‘boodschap-stukken’ met een duidelijk christelijke/bijbelse signatuur. Ook nadat het echtpaar Rietzschel zijn taak had neergelegd, speelde de Spelgroep nog enkele stukken die gebaseerd waren op bijbelse thema’s. Het genre veranderde echter al gauw, zeker toen de regie in professionele handen overging. De Spelgroep heeft inmiddels een veelzijdig repertoire opgebouwd, bestaande uit stukken die alle met elkaar gemeen hebben dat ze stof tot nadenken geven. Nog altijd is er een goede band met de lokale NPB, inmiddels omgedoopt tot Vrijzinnigen Bennekom. De laatste jaren verjongt de Spelgroep weer. Tieners en twintigers ontdekken hoe leuk het is om toneel te spelen. Ook na ruim 60 jaar is de Spelgroep nog springlevend!"

- "Helaas ging de Koningsdagviering in ons in 2019 niet door. In de afgelopen jaren hebben steeds minder vrijwilligers zich aangemeld en in 2019 kon de veiligheid van de bezoekers niet meer gewaarborgd worden. De organisatie is te klein geworden. We hopen dat er veel nieuwe aanmeldingen binnenkomen voor volgend jaar, zodat Koningsdag 2020 wél door kan gaan. We krijgen regelmatig de vraag: ‘Wat houdt dat in, vrijwilliger zijn voor Koningsdag Bennekom?’ Daarom vind je op deze pagina een aantal artikelen over de werkzaamheden die we zoal verrichten, met daarbij een formulier om je aan te melden als vrijwilliger."

- Kinderdorp Bennekom is een vakantiespeelweek tijdens de zomervakantie voor kinderen van 6 t/m 12 jaar onder het motto 'Niets moet, (bijna) alles mag'.

- "Voor de inwoners van Bennekom en voor heel veel gasten is de Vlegeldag (op een woensdag eind augustus) een kwestie van een paar keer de Dorpsstraat op en neer lopen en heel veel bekenden tegenkomen. En natuurlijk even een aantal attracties bekijken. Zijn die attracties nieuw? Nee, eigenlijk niet en dat is juist het leuke! Alles is heel herkenbaar. De Heidehoogheden zijn er en die rijden mee in de openingsoptocht. Al heel gauw wordt de grote Dorschkast uit de Kraats in werking gesteld, zodat je niet meer het Bart van Elstplantsoen in kunt zonder stof in je haren te krijgen. En uiteraard is er de Vlegelmarkt en 's middags de Kindervlooienmarkt. Er is het handdorsen en het machinedorsen en er zijn oude ambachten. Bij het Bennekomse oogstfeest hoort ook nog het ringsteken.

Niks nieuws onder de zon? Jazekerwel! De muziekprogramma's op het hoofdpodium voor de Oude Kerk en in de muziektent zijn elk jaar weer anders. Op het hoofdpodium zijn de toespraken en de prijsuitreikingen. Er is een Bennekommer die de Gouden Vlegel verdiend heeft; er zijn winnaars van de wedstrijden Vlegelhangen, maar er is vooral muziek. De Shanty Zangers uit Ede laten 's ochtends hun liederen horen. 's Middags mag het publiek genieten van Jong Belegen, Sylvia Smith, de Passengers en Ryso Jochemsen. 's Avonds mogen Mick en Henk (Voice Senior) het laatste uur voor de sluiting verzorgen. In de muziektent op het Van Slootenplein wordt voorzichtig begonnen met 'Muziek op Schoot', dat verzorgd wordt door Harlekijntje. Dan zijn er afwisselend optredens van OBK, Dance Studio Bennekom, big band Triple B en Ryso Jochemsen.

Voor bijna elke activiteit is er een werkgroep die daar verantwoordelijk voor is. Werkgroepen dus voor de optocht, voor de Vlooienmarkt, voor de Vlegelmarkt, voor de oude ambachten, voor het ringsteken, enzovoorts. De werkgroepen steken er dus het werk in. Maar zoals in Lunteren gezegd wordt: het feest kost niks, maar het moet wel betaald worden. Wordt in Lunteren tijdens de optocht gecollecteerd, Stichting Vlegeldag stuurt elk jaar aan alle Bennekommers een 'donateursbrief'. Er wordt gevraagd om een eenmalige donatie. Bennekom is best wel vrijgevig: de donateursbrief levert de hoogste inkomstenpost op. Dat is hard nodig ook. Stichting Vlegeldag heeft een forse kostenbegroting. Goed om dat te bedenken als een dezer dagen de donateursbrief binnenkomt. Minder geld kan zomaar betekenen 'minder Vlegeldag!' " (auteur: Wout Schotsman t.g.v. Vlegeldag editie 2019)

- "Gezelligheid, muziek, sfeer en de stijl van Dickens. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van de Dickens Fair Bennekom. Al meer dan 15 jaar wordt jaarlijks in december het leukste 2-daagse evenement van de regio georganiseerd, waarbij het centrum van het dorp wordt omgetoverd in een kerstfair in de stijl van Charles Dickens. Houten kramen, kerstbomen en kaarslicht zorgen voor een sfeervolle ambiance. Naast de ca. 100 kramen met aan kerst gerelateerde koopwaar is er een levende kerststal, loopt de kerstman door het dorp en treden er verschillende koren en muziekgroepen op. Op verschillende plaatsen in het dorp kun je terecht voor een hapje en een drankje."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zwembad De Vrije Slag noemt zich op haar site "Het mooiste verwarmde buitenbad van Nederland". Het is een veelzijdig, kleurrijk, gastvrij en invalidentoegankelijk openluchtzwembad met faciliteiten om te zwemmen en voor sport en spel. Daarnaast bieden zij klantgerichte zwemlessen en diverse waterclinics voor de basisscholen in Bennekom en omgeving. Een van de toppers van het zwembad is de grote glijbaan, maar ook de springkuil met twee duikplanken is favoriet bij vele bezoekers. Met het verwarmde 50 meter wedstrijdbad bieden zij ook de sportievelingen in de regio de mogelijkheid om hun baantjes te kunnen trekken. De accommodatie is voorzien van gratis Wifi. Laat je verrassen door het vele groen rond de diverse verwarmde zwembaden, van peuterbad - met waterspeelplaats - tot het diepe wedstrijdbad, waarbij rekening is gehouden met jong en ouder. Zo zijn er speelattributen en is er een zandbak met onder andere een mooie watergoot.

- Landschapsbeheer Gelderland heeft bewoners van Gelderse landgoederen geïnterviewd, die vertellen over het leven op het landgoed in kwestie in vroeger tijden. Eén van hen is E.L.T. baron van Isselmuden, eigenaar van landgoed Rollecate aan de Panoramaweg.

- De site van Ondernemersvereniging Bennekom (OVB) biedt het laatste nieuws over winkels en bedrijven, acties en evenementen in het dorpscentrum. Het dorp heeft een modern en gevarieerd winkelbestand. Naast vestigingen van landelijke winkelketens kent het dorp ook een groot aantal speciaalzaken met een aantrekkelijk assortiment. Klanten kunnen rekenen op een vriendelijke en persoonlijke benadering. De goede bereikbaarheid en de uitstekende gratis parkeervoorzieningen in het centrum zorgen ervoor dat winkelen in dit dorp een plezierige ervaring is.

- "In 2011 is het fietspad van Wageningen naar Bennekom grotendeels vervangen door een betonnen pad. Dit fietspad was voordien bedekt met schelpen. Bij de aanleg van het betonnen pad is de oorspronkelijke bedekking van schelpen in de bermen langs het nieuw aangelegde pad terecht gekomen. In combinatie met de diversiteit aan boomsoorten zorgt dit nog steeds voor een rijke paddenstoelenflora. Onze conclusie - naar aanleiding van de beschreven voorbeelden onder de link - is dan ook dat bij de omvorming van schelpenpaden naar betonpaden de afgegraven bovenlaag beter niet kan worden afgevoerd, maar kan worden hergebruikt voor verrijking van de bermen. De kalkconcentratie van de bermen wordt erdoor verhoogd, waardoor de biotoop voor kalkminnende soorten nog jarenlang in stand kan blijven.

Wel dient te worden opgemerkt dat dit van tijdelijke aard is als verdere bekalking in de toekomst achterwege blijft. Onder invloed van zure regen zullen de bermen steeds meer ontkalkt raken. Uiteindelijk zal dit in het nadeel zijn van de paddenstoelen die afhankelijk zijn van kalk. Voor de ectomycorrhizavormende paddenstoelen geldt dat als de bijbehorende waardboom wordt gekapt, bijvoorbeeld Lariks als waardboom van de Gele- en Grauwe ringboleet, deze op termijn uit het gebied zullen verdwijnen." (bron: Nederlandse Mycologische Vereniging, december 2020)

- Stichting Mooi Binnenveld (opgericht in 2016) zet zich in voor aankoop en beheer van natuur in Het Binnenveld, het grote buitengebied tussen Ede, Veenendaal, Rhenen en Wageningen. De stichting is eigenaar geworden van 50 hectare van de in het gebied gelegen Binnenveldse Hooilanden, gelegen in het uiterste W van het grondgebied van Bennekom, in het W grenzend aan het Valleikanaal. De financiering van de plannen is gerealiseerd via de verkoop van certificaten. Ook Coöperatie Binnenveldse Hooilanden (vermoedelijk een onderdeel van Agrarische natuurvereniging Het Binnenveld?) koopt een deel van het natuurgebied als aanvulling op de agrarische bedrijfsvoering. Staatsbosbeheer is al eigenaar van een groot deel van het gebied. Deze drie eigenaren gaan de natuur in dit gebied in samenwerking beheren.

Het gaat om een aaneengesloten gebied van in totaal 280 hectare, waar straks zeldzame natuur komt, zoals blauwgrasland, trilveen en dotterbloemhooiland. 113 hectare van het gebied het Binnenveld is aangewezen als Natura 2000-gebied. Bezwaren tegen deze aanwijzing door diverse partijen zijn door de Raad van State in mei 2015 ongegrond verklaard. Begin 2019 is gestart met de - 2 jaar durende - ontwikkeling van het nieuwe natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden. Het gaat daarbij onder meer om het verleggen van een aantal sloten in het gebied. Daarnaast wordt de oude waterloop Kromme Eem weer hersteld. Enkele percelen worden afgeplagd. Om de ontwikkeling van bijzondere plantensoorten te stimuleren, zal daarna maaisel van de eveneens in dit gebied gelegen Bennekomse Meent over de terreinen worden verspreid.

"Het doel van de stichting is vooral om lokale bewoners bij de natuur te betrekken. Die betrokkenheid is er zeker. Zo is er een bestuur dat actief bezig is met de natuur in het Binnenveld en zijn er daarnaast veel vrijwilligers die actief betrokken zijn bij het beheer. Ook houden ze de crowdfunders en leden goed op de hoogte. “We versturen natuurlijk een nieuwsbrief, en we houden ook regelmatig excursies door het gebied. Tijdens zo’n excursie laten we de voortgang van het gebied zien. Naar een excursie komen geregeld zo’n 50 mensen!”, vertelt Rob Janmaat, een van de initiatiefnemers van de stichting. Ook helpen leden af en toe met veldwerk in het gebied. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verwijderen van populieren uit de hooilanden. En dan hebben we het natuurlijk nog niet over de vele mensen die door de gebieden lopen om te genieten van de natuur!" (bron en voor nadere informatie zie Natuur en Milieu Gelderland, augustus 2020)

"Voormalige landbouwgronden zijn afgeplagd, sloten zijn gedempt en een historische waterloop is in ere hersteld. Door de unieke ligging van het gebied tussen de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug zijn de potenties voor zeldzame habitattypen zoals blauwgrasland, trilveen en dotterbloemhooiland groot. Inmiddels is de inrichting afgerond en is het gebied in 2020 in beheer genomen. Het is nu spannend om te zien hoe het gebied zich zal gaan ontwikkelen. In een paar maanden tijd zijn er al grote veranderingen zichtbaar. Met de GrowApp wordt de ontwikkeling vanaf de uitkijktoren in het gebied in beeld gebracht. Door regelmatig van precies dezelfde plaats in precies dezelfde richting een foto te maken met de GrowApp ontstaat er een timelapse-video. Zie onder deze link hoe snel het gebied er anders uit komt te zien.

De grote opkomst bij de activiteiten zoals het boompjes trekken, of het verspreiden van maaisel uit het nabijgelegen blauwgrasland van de Bennekomse Meent toont aan dat de betrokkenheid van bewoners zeer groot is. De grote hoeveelheid hulp is ook nodig, omdat het een zeer groot gebied is. Wil je ook op de hoogte gehouden worden van dit soort vrijwilligersacties in de Binnenveldse Hooilanden? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van Stichting Mooi Binnenveld."

"De kleine plevier is al waargenomen. De broedvogel maakt graag gebruik van kale of zeer schaars begroeide grond in de Binnenveldse Hooilanden. Ook de patrijs, kwartel en watersnip zijn gespot in het gebied tussen Wageningen, Ede, Veenendaal, Rhenen en Bennekom, waar het werk van de afgelopen twee jaar eind 2020 gereed is gekomen. Focus. De nestelende vogels zijn een zichtbaar resultaat van een bijzondere samenwerking aan de ontwikkeling van nieuwe natuur. Dat deden natuurliefhebbers, agrariërs en terreinbeheerders met Provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, Stichting Mooi Binnenveld, Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, gemeente Ede, gemeente Wageningen en Waterschap Vallei en Veluwe. Het werk is gedaan, het 286 hectare aaneengesloten gebied is klaar om als goede leefomgeving voor bijzondere soorten te fungeren en recreanten daarvan te laten genieten. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het afgraven van de bovenste 20 tot 50 cm en het dempen van alle slootjes. Hierdoor is het gebied een stuk natter geworden en komt het kwelwater in de wortelzone van de planten, zodat bijzondere vegetatie zich kan ontwikkelen.

Groei. Dotterbloemhooilanden, blauwgraslanden en trilveen keren terug in het Binnenveld bij Bennekom. De nieuwe natuur groeit volop. In de zomer van 2020 zijn de nieuwe eigenaren, Stichting Mooi Binnenveld en Staatsbosbeheer, gestart met het beheer van het gebied door percelen te maaien en het maaisel af te voeren. Ook is maaisel gebruikt voor bokashi. Deze Japanse manier van composteren verspreidt veel minder CO2. Als bokashi over weiland of maisland is uitgestrooid, houdt de bodem beter vocht vast. In september en oktober 2020 is een oud puinpad verwijderd en een ontbrekend stuk oeverwal aangelegd. Zeven veeneiken, die tijdens het werk zijn aangetroffen, krijgen een plek in de vorm van een kunstwerk. Zo kunnen ze door belangstellenden worden bezichtigd. Deze veeneiken zijn ongeveer 7.000 jaar oud.

Kromme Eem. Een ander bijzonder element in het natuurgebied is de opgegraven historische loop van de Kromme Eem. Samen met de veenstroompjes zorgt dit oude riviertje voor de afvoer van overtollig water uit het natuurgebied. Bovendien zorgt de Kromme Eem voor extra biodiversiteit: allerlei water- en moerasplanten kunnen hier gedijen en deze zorgen weer voor bijzondere insecten en vogels. Vissen, zoals de grote modderkruiper, die er vanuit het Valleikanaal naar toe zwemmen, gebruiken de Kromme Eem als kraamkamer.

Afsluiting. De verwachting is dat het gebied in 2021 wordt overgedragen aan de natuurbeheerders: de Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Staatsbosbeheer en Stichting Mooi Binnenveld. Het gebied is met wandelpaden deels toegankelijk gemaakt voor recreanten, zodat iedereen van deze nieuwe natuur kan genieten. Van de uitkijktoren en de picknickbanken wordt al veel gebruik gemaakt. Biodiversiteit. Natura2000-gebied het Binnenveld bij Bennekom is een van de grootste nieuwe natuurgebieden in Gelderland en daarmee een belangrijk onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Grote aaneengesloten natuurgebieden zijn belangrijk voor de biodiversiteit omdat planten en dieren hierdoor beter kunnen overleven. Provincie Gelderland wil samen met waterschappen, gemeenten en terreinbeheerders, vóór 2027 ruim 10.000 hectare nieuwe natuur realiseren. Daarvan is meer dan de helft al klaar." (bron: Waterschap Vallei en Veluwe, november 2020)

- "De in 2011 opgerichte agrarische natuurvereniging ANV Het Binnenveld zet zich met boeren en burgers in voor een mooi Binnenveld. De ANV wil zich sterk maken voor een goed beheer van natuur en landschap. De vereniging wil de contacten tussen boeren en burgers aanhalen door boerderij-educatie en recreatie en toerisme te stimuleren. Ook wil de vereniging productie en vermarkting van streekproducten versterken. Uitgangspunt is dat de bewoners en gebruikers zelf het initiatief nemen. Het gebied Binnenveld. Tussen Wageningen, Bennenkom, Ede, Veenendaal en Rhenen ligt een mooi agrarisch gebied: het Binnenveld. Weilanden en maisakkers worden afgewisseld met, rijen knotbomen, elzensingels en hakhoutbosjes. Dwars door het Binnenveld loopt de Grift (of het Valleikanaal), de grens tussen het Utrechtse en Gelderse deel van het Binnenveld. Het gebied is al eeuwen het werkterrein van de boeren. En nog steeds bewerken zij hun grond, melken er de koeien en houden er vleesvee om een boterham te verdienen. Hierdoor is een afwisselend landschap ontstaan dat aantrekkelijk is voor bijvoorbeeld weidevogels en steenuilen, maar ook om er te wonen en te recreëren.

Het Binnenveld wordt multifunctioneler. Burgers en overheden vragen de boeren om invulling te geven aan een aantal van die functies, zoals het bieden van recreatieve mogelijkheden en het leveren van streekproducten, of beheer van natuur- en landschapselementen. Aan de andere kant zoeken boeren contact met burgers en wordt ingestoken op nevenactiviteiten op het agrarische bedrijf. Ook boeren willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door zich in te zetten voor natuur en landschap, recreatie en educatie."

- "Natuurterrein 'De Heide' bij Bennekom heeft in 2020 de status van mierenreservaat gekregen. Een unieke gebeurtenis, want het is het eerste mierenreservaat in Nederland. In het gebied zijn 28 mierensoorten gevonden, waaronder de bedreigde gewone satermier. In 2019 heeft de gemeente Ede het beleidsdocument 'Samen sterker met natuur, programma biodiversiteit gemeente Ede' opgesteld. In het kader daarvan is nagedacht over allerlei manieren om insecten te bevorderen en hun bescherming meer onder de aandacht van het publiek te brengen. Een van de maatregelen is de inrichting van het mierenreservaat. De gemeente wil hiermee een belangrijke hotspot van soorten beschermen, het belang van insecten benadrukken en inspiratie geven hoe insectengericht beheer kan worden opgepakt.

Diversiteit. Natuurterrein ‘De Heide’ is altijd opgevallen vanwege grote, bovengrondse koepelnesten van mieren. De kleinschalige variatie aan open zonbeschenen terreindelen en bosranden zorgt voor optimale omstandigheden voor de bouwers van deze structuren. Deze nesten komen in hoge dichtheid voor én zijn van een gevarieerd aantal soorten: kale bosmier, behaarde bosmier, zwartrugbosmier en gewone satermier. Hiervan is met name de gewone satermier bijzonder: ze staat als ‘bedreigd’ te boek en landelijk gezien herbergt ‘De Heide’ de meest zuidelijke populatie. De mierenfauna is in 2019 en 2020 geïnventariseerd en momenteel staat de teller op 28 soorten, waaronder ook enkele andere zeldzame soorten als de breedschubmier en het mergeldraaigatje. Naar verwachting kunnen er bij verdere inventarisaties nog enkele, meer verborgen levende soorten worden gevonden.

Inrichting. ‘De Heide’ bestaat uit een lange strook waar voorheen een aaneengesloten heidevegetatie aanwezig was. Nu wordt de lage vegetatie afgewisseld met recent verschenen boomopslag. De directe omgeving bestaat uit een groot oppervlak gemengd bos en een akker met ingezaaide akkerranden. In het omvangrijke aaneengesloten natuurgebied tussen Bennekom, Wageningen en Renkum waar ‘De Heide’ in ligt zijn (half-)natuurlijke biotopen met lage vegetatie waar de bodem flink kan opwarmen alleen heel kleinschalig aanwezig. Op plekken waar nog heidevegetatie aanwezig is of de potenties ervoor hoog zijn, ligt het voor de hand om deze te beschermen. Hier is een heel andere gemeenschap aan planten en dieren aanwezig dan in de talrijke bossen.

De plekken met heidebegroeiing zijn in het mierenreservaat klein en smal en opslag van boompjes is talrijk, en vormen een bedreiging voor veel warmteminnende soorten. De soortenrijkdom in het gebied is vooral te danken aan de kleinschalige variatie en de overgangen naar het bos - dat willen we versterken door beheer. Dit wordt gedaan door de heidevegetatie in kwaliteit te verhogen door de opslag te verwijderen, verbindingen te maken tussen de voedselarme heide en de mineralenrijkere akkerranden, en een goed heidebeheer te voeren dat gericht is op oude en jonge heidestruiken en plekken kaal zand. Daarnaast worden enkele stukken bos rondom de heide aangewezen als bosreservaat, zodat op termijn ook van nature open plekken in het bos ontstaan door omvallende grote bomen.

De ervaring leert dat bosmieren en andere warmteminnende soorten van dit soort plekken houden en hier misschien van oudsher juist voorkomen. Het beheer zal er ook voor zorgen dat het een gevarieerd en aantrekkelijk wandelgebied blijft, waar op veel plekken het interessante leven van mieren van dichtbij bekeken kan worden. Tot slot. Er is in Nederland geen ervaring met de aanleg en het beheer van een mierenreservaat. Dit betekent dat er op ‘De Heide’ bij Bennekom lerend beheerd zal moeten worden; beheer zal telkens geëvalueerd en indien nodig aangepast of verfijnd moeten worden. Belangrijk hierbij is dat er nauwkeurig wordt gemonitord hoe het met de vegetatie en de mieren gaat." (bron: EIS Kenniscentrum Insecten en gemeente Ede, november 2020)

- Op de Bennekomse Hei wordt in 2020 het eerste mierenreservaat van Nederland ingericht.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Bennekom, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Sinds 26 april 2016 schrijft Jan van Eck iedere werkdag onder de noemer 'Bennekoms Plaatje' een verhaaltje bij een foto die hij zelf gemaakt heeft. Jan registreert al fietsend door Bennekom en omgeving allerlei kleine en grote zaken, maakt er een foto van en schrijft er een verhaaltje bij waarin vaak een kwinkslag zit verwerkt. Iedere werkdag tussen 7 en 8 uur ‘s morgens verschijnt er een nieuw 'plaatje met praatje' van Jan van Eck op Instagram. In oktober 2019 is het 800e Bennekoms Plaatje verschenen. Gefeliciteerd Jan met deze mijlpaal! Hier vind je het archief van - meer dan 800 dus! - Bennekomse Plaatjes.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bennekom.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Journalist Mark Hemmer begint in 2012 samen met zijn vrouw Josina Intrabartolo aan het avontuur van dorpsglossy 'benn. Het blad over Bennekom'. Het 2x per jaar verschijnende magazine - dat door tientallen enthousiaste vrijwilligers gratis huis-aan-huis wordt bezorgd in het dorp en in buurkern Wageningen-Hoog - bevat leuke, enthousiaste en inspirerende verhalen die tot doel hebben om Bennekommers met elkaar te verbinden.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Bennekom wil een klankbord zijn voor de inwoners en waar nodig voor hen de belangen behartigen bij de gemeente Ede. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het gemeentebestuur en andere instanties. De Dorpsraad is een onafhankelijke partij zonder politieke belangen en fungeert als schakel tussen burger en gemeente. De Dorpsraad wil bewoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. De Dorpsraad zet zich in voor jong en oud(er) en voor grote en kleine zaken."

- Jeugd en jongeren: - "Elke zaterdag heeft Scouting Bennekom voor alle jongens en meisjes vanaf 5 jaar een actief en uitdagend programma. Dat kan een speurtocht zijn, creatief, een kampvuur, een playbackshow en zo kunnen we nog veel meer bedenken. Lijkt het jou leuk om samen met andere jongens en meisjes van jouw leeftijd veel lol te hebben en avontuur te beleven? Kom dan eens een keer kijken! Plezier staat bij Scouting voorop. Maar Scouting is meer. Bij Scouting verkennen kinderen en jongeren de wereld om zich heen. Ze verleggen steeds hun grenzen. Eerst nog speels, later avontuurlijker en met meer uitdaging. Spelenderwijs leren ze hun eigen verantwoordelijkheid kennen. Ze worden zelfstandig en nemen hun eigen beslissingen. Zo helpt Scouting kinderen bij het ontwikkelen van hun persoonlijkheid. Een aantal thema’s staat centraal in de ontdekkingsreis van Scouting: een scout ontwikkelt z’n eigen talenten. Er is ruimte voor de persoonlijke interesses van ieder kind. Ook bewegen maakt daar deel van uit. Daarom is Scouting zo veelzijdig; een scout verliest de ander nooit uit het oog. Samenspel en samenwerking. Niet voor niets beloven ze elkaar “jullie kunnen op me rekenen”; Scouts staan open voor hun omgeving. Scouting respecteert alle culturen in de wereld en wil ervan leren. Minstens zo belangrijk is de natuur. Geen beter leven dan buitenleven. En daar moet je zuinig op zijn! Onze groep bestaat uit ongeveer 150 jeugdleden en 50 kaderleden."

- Muziek: - "Muziekvereniging OBK Bennekom is een levendige en groeiende vereniging met een prachtig eigen muziekcentrum. Naast dat het een gezellige vereniging is, musiceert OBK op hoog niveau. Het repertoire varieert van mooi toegankelijke muziek tot verrassend moderne klanken. Ook de drumband en de twirls geven shows op hoog niveau. OBK heeft ongeveer 170 leden, waarvan meer dan de helft jeugdleden. De vereniging bestaat uit verschillende onderdelen die regelmatig samen en apart van elkaar naar buiten treden: het slagwerk met jeugdslagwerkgroep en drumband; de twirlgroep (majorettes) met diverse teams, solisten en duo's; de orkesten met een introductieorkest (C-orkest), een opleidingsorkest (B-orkest) en het harmonieorkest (A-orkest); het evenementenorkest, met een wisselende samenstelling.

Waar kom je OBK tegen? Zowel in theaterzalen, het eigen muziekcentrum als op straat of in de dorpskern; OBK zie en hoor je overal! OBK is lid van Muziekbond Gelderland-Flevoland, die is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). De KNMO behartigt op landelijk niveau de belangen van diverse muziekverenigingen. Zowel het harmonieorkest als de drumband musiceren in de hoogste divisie van de KNMO." Om fondsen te verwerven houdt OBK ieder voorjaar een Potgrondactie.

- "De 20 musici tellende band Triple B (Big Band Bennekom) bestaat uit enthousiaste amateurs die de typische ‘Big Band sound’ een bijzonder warm hart toedragen. Liefhebbers van jazz, latin, funk en swing worden tijdens een swingend optreden van Triple B op hun wenken bediend. Spraakmakende nummers als ‘Route 66’, ‘Georgia on my mind’ en niet te vergeten het tot ieders verbeelding sprekende ‘In the mood’ zullen in een muzikale vogelvlucht aan het gehoor voorbij trekken. Triple B staat sinds 2016 onder leiding van Marc van den Bosch. Triple B heeft ook een zangeres: Gedy van Rijn. Zij is in 2010 de band met haar mooie en warme stemgeluid komen versterken."

- "In september 2017 is in Bennekom een nieuw gospelkoor gestart met ruim 40 enthousiaste en gemotiveerde zangers uit de regio. Het koor staat onder leiding van dirigent Marleen van der Kolk. We zingen een breed repertoire van gospels, spirituals, worshipliederen en hymns. By Grace is een interkerkelijk koor en wil door middel van zang en muziek God prijzen en het geloof in Jezus Christus en het evangelie uitdragen. By Grace Gospelkoor repeteert op dinsdagavond van 20.00 tot 21.45 uur in ‘t Kerkheem. Wil je met ons meezingen en lid worden van ons koor? Op de pagina ‘Lid worden‘ vind je meer informatie. Wil je ons koor boeken? Dat kan! Je kunt ons benaderen om bijvoorbeeld mee te werken aan je: kerkdienst; evangelisatiedienst; themadienst; Sing-in; Kerst-, Paas- en/of Pinksterdienst. De kosten van een optreden hangen samen met de invulling van het programma, dat we graag in overleg met jou samenstellen. Meer informatie of een datum vastleggen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!"

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Bennekom is opgericht in 1954. Sindsdien hebben ze natuurlijk heel veel meegemaakt, wat je kunt lezen op de pagina geschiedenis van de voetbalvereniging, door Guus van Holland, oud-lid en sportredacteur van NRC Handelsblad.

- "De in 2016 opgerichte Loopgroep Bennekom is een gezellige kleine loopgroep, waar het geven van goede trainingen centraal staat. Onze slogan: "Samen, verantwoord en effectief hardlopen". Samen. Bij onze loopgroep trainen snellere en langzamere lopers samen. De trainingen worden zo georganiseerd dat iedereen lekker op zijn/haar eigen niveau kan trainen. We zijn met twee trainers aanwezig om de training te verzorgen. Samen trainen is gezelliger, een goede stok achter de deur en een goede stimulans om soms een stapje extra te zetten. Verantwoord. Bij ons traint iedere lopen op zijn/haar eigen niveau. Daardoor wordt de kans op overbelasting een stuk kleiner. Door veel aandacht aan techniek en loopscholing te besteden, leren wij onze deelnemers technisch beter te lopen. We beginnen altijd met een goede warming-up en sluiten af met een cooling-down. Effectief. Onze trainingen hebben een duidelijke opbouw en doelstelling. Zo trainen we altijd aan de hand van verschillende trainingsvormen en trainingsprincipes. Daarbij wordt gestuurd op hartslag, gevoel van intensiteit of op snelheid. Op deze manier kan veel gerichter worden getraind en resultaat worden behaald. Of dit nu een betere conditie is of snellere looptijden. Benieuwd naar de gezelligheid van onze groep en hoe onze trainingen zijn? Meld je dan aan voor een gratis proefles!"

- Zorg: - "Gastenhuis Bennekom biedt sinds 2020 twintig appartementen voor mensen met dementie, waarvan twee voor (echt)paren. Het Gastenhuis ligt aan de Pasteurlaan op het terrein van de voormalige Vossenvelde mavo. Midden in een groene, levendige woonwijk en op een steenworp afstand van het stadscentrum van Ede en het Hoekelumse bos. De leiding is in handen van het echtpaar Edwin en Caroline Rienstra, die met hun kinderen in de dienstwoning naast het huis wonen: ‘Wanneer je te maken krijgt met dementie, zie je vaak vooral wat er verdwijnt. Dat is heel begrijpelijk, zeker als je zo’n (rouw)proces alleen moet doormaken. Wat we met het Gastenhuis graag willen, is ons samen met bewoners en familie vooral ook richten op wat er nog wél is, zodat er nog veel mooie momenten mogelijk zijn’, vertelt Caroline. Dankzij hun intense betrokkenheid en hun fijne, vaste team, kunnen zij hoogwaardige zorg en begeleiding bieden om er met zijn allen een fijn huis van te maken."

- Welzijn: - "Een doktersbezoek, even boodschappen doen of op visite gaan bij bekenden: best lastig als je niet (meer) beschikt over een auto(rijbewijs). Sinds oktober 2019 rijdt Bello je in Bennekom van deur tot deur! Bello is een electrocar die bestuurd wordt door vrijwilligers. We werken met geselecteerde vrijwillige chauffeurs, die oudere en minder mobiele inwoners vlot van deur tot deur brengen. Een retourtje kost €2,50. Bel één dag van te voren tussen 10.00-13.00 uur de Bellolijn. Dit kan van maandag t/m vrijdag op 06-13002763. Koop een strippenkaart als je voor de eerste keer gebruik maakt van Bello. De strippenkaart kun je kopen bij buurthuis De Broek Akker. Er is een 5 rittenkaart (€12,50) en een 10 rittenkaart (€25,00). Per rit kunnen maximaal 3 personen worden vervoerd. In de achterbak passen twee rollators die ingeklapt kunnen worden. Helaas past een rolstoel niet en is het voor ons dus niet mogelijk om deze mee nemen."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Bennekom.

Reactie toevoegen