Bentveld

Plaats
Dorp
Zandvoort
Kennemerland
Noord-Holland

bentveld_plaatsnaambord_kopie.jpg

Bentveld is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Zandvoort.

Bentveld is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Zandvoort.

bentveld_grens_gem._zandvoort_met_gem._bloemendaal_kopie.jpg

De gemeente Bloemendaal heeft haar (O) deel van het dorp Bentveld in 1978 bij het dorp Aerdenhout getrokken. Sindsdien is dat Aerdenhout-West. Vanuit het Zandvoortse Bentveld komend, staan er dan ook direct aangrenzend komborden Aerdenhout.

De gemeente Bloemendaal heeft haar (O) deel van het dorp Bentveld in 1978 bij het dorp Aerdenhout getrokken. Sindsdien is dat Aerdenhout-West. Vanuit het Zandvoortse Bentveld komend, staan er dan ook direct aangrenzend komborden Aerdenhout.

bentveld_cbs_kadaster_buurt_aerdenhout_west_kopie.jpg

Het voorheen O deel van het dorp Bentveld is in 1978 bij het dorp Aerdenhout getrokken en heet sindsdien in de statistieken Aerdenhout-West.

Het voorheen O deel van het dorp Bentveld is in 1978 bij het dorp Aerdenhout getrokken en heet sindsdien in de statistieken Aerdenhout-West.

bentveld_toegangshek_oprijlaan_landgoed_groot_bentveld_taxuslaan_kopie.jpg

In de jaren negentig verrijzen nieuwe villa’s achter het hek dat de voormalige oprijlaan van landgoed Groot Bentveld markeert (aan de Taxuslaan). Het landgoed krijgt hiermee weer een financiële injectie. Op de rechterpaal staat een 'drukfoutje':  2 d's...

In de jaren negentig verrijzen nieuwe villa’s achter het hek dat de voormalige oprijlaan van landgoed Groot Bentveld markeert (aan de Taxuslaan). Het landgoed krijgt hiermee weer een financiële injectie. Op de rechterpaal staat een 'drukfoutje': twee d's.

bentveld_op_kaart_osm_kopie.jpg

Pas in de loop van de 20e eeuw ontstaat het dorp Bentveld, tussen de dorpen Zandvoort in het W en Aerdenhout in het O. In 1978 wordt het O deel toegevoegd aan het dorp Aerdenhout. Het gebied binnen de oranje lijn is sindsdien het dorpsgebied van Bentveld.

Pas in de loop van de 20e eeuw ontstaat het dorp Bentveld, tussen de dorpen Zandvoort in het W en Aerdenhout in het O. In 1978 wordt het O deel toegevoegd aan het dorp Aerdenhout. Het gebied binnen de oranje lijn is sindsdien het dorpsgebied van Bentveld.

Bentveld

Terug naar boven

Status

- Bentveld is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Zandvoort.

- De gemeente Bloemendaal heeft er bij het onstaan van het postcodesysteem, in 1978, voor gekozen om, in tegenstelling tot buurgemeente Zandvoort, voor haar (O) deel van het dorp Bentveld geen eigen postcode en postale plaatsnaam aan te vragen, maar dat tot onderdeel van het O aangrenzende dorp Aerdenhout te maken. Dat gebied heet daarom tegenwoordig (bijvoorbeeld in de statistieken van het CBS) Aerdenhout-West.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1615 Bent Velt, 1639 Bentvelt.

Naamsverklaring
Het Nieuwnederlandse bentveld betekent 'veld waar veel bentgras groeit', een samenstelling van bent 'bentgras (Molinia)' en veld 'open vlakte, onontgonnen grond'. Het is twijfelachtig of 918-948 kopie 11e eeuw Benetfelda (ligging onbekend, wel in Noord-Holland) dezelfde plaats is. Oorspronkelijk evenals 1680 (herdruk 1745) Helm velt en 1839-1859 Zegveld een veldnaam, later de naam van een landgoed en vervolgens onderscheiden in Groot en Klein Bentveld.(1)

Terug naar boven

Ligging

Bentveld ligt OZO van Zandvoort, W van Aerdenhout, NNW van Vogelenzang, rond de provinciale weg N201, die ter plekke Zandvoortselaan heet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het huidige Bentveld - het Zandvoortse deel dus, zoals toegelicht onder Status - heeft ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp is gelegen op de reliëf- en bosrijke binnenduinrand. Dit duinlandschap is pas ontstaan tussen 1200 en 1600. De oudere duinen zijn doorgaans door afslag verdwenen. De hogere, jonge duinen liggen door verstuiving voor een deel op deze oude strandwallen. Het dorp is gelegen op een dergelijke strandwal. De binnenduinrand bestond uit een bosrijke omgeving waar rijke regenten en kooplieden vele buitenplaatsen en landgoederen (waaronder Groot Bentveld, 17e eeuw) in bezit hadden. In de 19e en 20e eeuw zijn op en rond deze landgoederen fraaie villawijken ontstaan.

Halverwege de 19e eeuw ontstond voor die tijd de eerste grootschalige uitbreiding in Zandvoort. Tegelijkertijd is de weg tussen Heemstede en Zandvoort aangelegd, wat de eerste goede verbinding vormde met het achterland. Deze Zandvoortselaan doorsnijdt Bentveld. Vervolgens is in 1899 de tramlijn van Zandvoort naar Haarlem aangelegd, waarop Nederlands eerste elektrische tram ging rijden. Deze ontsluitingen gaven een grote impuls voor verdere ontwikkeling van het dorp en buurdorp Zandvoort. Vijf jaar later is de lijn naar Zandvoort gekoppeld aan het nieuwe tramtraject naar Amsterdam. De tramlijn Zandvoort - Amsterdam overleefde de crisis en vijf jaar bezetting, maar maakte in 1957 alsnog plaats voor een bus, die thans, als Connexxion-lijn 80, nog altijd de verbinding onderhoudt tussen het centrum van Amsterdam en Zandvoort. De oude trambaan, die zo'n 100 meter achter de Zandvoortselaan loopt, is nu in gebruik als vrijliggend fietspad.

In de 20e eeuw is de woningbouw in Bentveld op gang gekomen met de bouw van met name vrijstaande villa's. In de periode tot aan de Eerste Wereldoorlog zijn in en rond Zandvoort de typische verandawoningen gebouwd. Vooral langs de Kostverlorenstraat, Zandvoortselaan en Haarlemmerstraat wordt het beeld nog altijd bepaald door deze verandawoningen. De Zandvoortselaan is in de Provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Holland opgenomen met een historisch stedenbouwkundig hoge waarde.

In de jaren dertig zijn langs de Zandvoortselaan gronden in gebruik genomen voor het oppompen en zuiveren van drinkwater. Het actieve gebruik voor de drinkwatervoorziening is al geruime tijd gestaakt. De opstallen zijn recent geamoveerd en vervangen door villabouw. Alleen het beeldbepalende dieselgebouw is bewaard gebleven en herbestemd tot woning. In de jaren vijftig is verzorgingshuis Bodaan gebouwd, met uitbreidingen in de jaren.zestig en zeventig en een recente vervanging van de oude woontorens en uitbreiding. Naast het verzorgingshuis is een vrijstaand appartementencomplex gebouwd, waar indien nodig zorg aan huis kan worden geboden. Langs de Bentveldweg is op het voormalige terrein van Stichting Woodbrookers, dat in gebruik was als conferentieoord, een complex ontwikkeld met in totaal zes appartementencomplexen, zogeheten 'urban villa's' en vier vrijstaande villa's.

Bentveld wordt gekenmerkt als een villadorp met een hoogwaardige kwaliteit. Verspreid in het gebied bevinden zich echter ook enkele recent gebouwde appartementencomplexen en drie galerijflats van maximaal vijf woonlagen. Het dorp is aan drie zijden door duingebied omgeven en aan de vierde zijde loopt de verkaveling van de villawijken door in Aerdenhout. (bron: Bestemmingsplan)

Van 1899 tot 1957 had Bentveld een halte aan de tramlijn (Amsterdam) - Haarlem - Zandvoort van de Eerste Nederlandsche Electrische Tram-Maatschappij (ENET). Dit was inderdaad de eerste elektrische tramlijn in Nederland (voorheen waren stoomtrams nog gebruikelijk).

Van 1931 tot 1995 was er in het dorp de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers.

- Beschrijving van het centrumloze grensgeval Bentveld door journalist Wim Wegman.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Zandvoort heeft zich tot taak gesteld om het aantal bestemmingsplannen op haar grondgebied te beperken, om op deze wijze te komen tot een overzichtelijk aantal juridische regelingen. In dit kader zijn de voorheen 13 vigerende bestemmingsplannen voor Bentveld in 2008 geactualiseerd tot één nieuw Bestemmingsplan. Het grote aantal vigerende plannen met sterk verschillende regelingen en van uiteenlopende grootte maakten het voeren van een actueel, samenhangend en helder ruimtelijk beleid en vergunningverlening lastig. Dit bestemmingsplan vervangt de vele regelingen door een regeling voor de hele dorpskern. Tevens is in deze actualisatie recent beleid en nieuwe wet- en regelgeving verwerkt.

Het bestemmingsplan is als volgt begrensd: in het N door de Westerduinweg, in het W door het provinciale fietspad dat parallel aan de Zandvoortselaan loopt tot aan de Blinkertweg en aan de zuidzijde de Zandvoortselaan vanaf Blinkertweg richting het dorpd, in het Z door de achterzijde van de percelen aan de Zuidlaan, Duinrooslaan en Bramenlaan, en in het O door de grens met Aerdenhout, gemeente Bloemendaal. Het in de vorige alinea gelinkte Bestemmingsplan is inmiddels opgevolgd door Bestemmingsplan Bentveld 2017.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 1 rijksmonument, zijnde landhuis Groot Bentveld (foto) aan de gelijknamige weg (huisnrs. 1/3//5/6), gelegen aan de zuidrand van dorp. Vanaf ca. 1600 verschijnt het landgoed in de archieven. Rond 1660 is het ca. 25 ha groot. Rond 1700 wordt het landgoed gesplitst in de delen Groot- en Klein- (welk deel tegenwoordig onder buurdorp Aerdenhout valt). Bij een verkoop van de landgoederen in 1747 wordt gemeld dat ze dan samen een oppervlakte van 475 ha hebben. De landgoederen kennen in de loop der eeuwen een reeks van eigenaren (die onder de link worden beschreven).

Een van hen, mr. H. Enschedé, brengt rond 1900 diverse verbeteringen aan rond Groot Bentveld; de stallen worden hersteld, er komt een verharde inrijweg en de Zuidlaan wordt verbreed. Ten westen van de gracht aan de Zuidlaan legt hij de nu nog aanwezige Lindenlaan aan. Hij verkoopt de Zuidlaan met de ten oosten hiervan gelegen terreinen in 1911 aan bouwvereniging Zuidlaan, nadat hij de laan in 1896 als openbare weg had afgesloten. De verkaveling van grote delen van zowel Groot als Klein Bentveld is hiermee begonnen, wat geleid heeft tot het ontstaan van de huidige villawijk.

Begin jaren zeventig dreigt het landhuis in te storten door langdurige verwaarlozing en achterstallig onderhoud. Er wordt een Stichting tot Behoud en Instandhouding van het landgoed en landhuis opgericht, die o.a. het boekje 'Wie redt het duizendjarige Groot Bentveld?' uitgeeft. In de jaren negentig verrijst een nieuwe lichting villa’s achter het hek dat de voormalige oprijlaan markeert (aan de Taxuslaan, zie afbeelding). Het landgoed krijgt hiermee weer een financiële injectie. Na een grote en langdurige reddingsactie is het landhuis hersteld.

- Bentveld heeft 4 gemeentelijke monumenten, zijnde 1) het Complex Gemeentelijk Waterleidingbedrijf Zandvoort uit ca. 1915, met o.a. pompstation en woning (Zandvoortselaan 250-252). In de voorgevel van nummer 252 bevindt zich het gemeentewapen van Zandvoort. 2) De woning op Zandvoortselaan 269, bekend als Landhuis 't Heem, dateert uit 1920-1925 en heeft monumentale waarde door de cottage opzet met een veranda met conische zuilen. In de tuin van dit perceel zijn oude waardevolle bomen aanwezig. 3) Het pand Duinveste op Zandvoortselaan 309 is in 1918-1919 gebouwd en ontworpen door architect J.A. Visser. De monumentale waarde is zichtbaar in de detaillering van ramen en deuren. 4) En dan is er nog het dubbele woonhuis op Zandvoortselaan 357-359 uit ca. 1910.

- Landgoed Klein Bentveld, dat door de onder Status vermelde postcodeperikelen in de jaren zeventig tegenwoordig formeel in Aerdenhout ligt, heeft in 2021 te koop gestaan. Dankzij de beschrijving van Makelaarskantoor Aerdenhout & Omstreken kunnen wij deze buitenplaats nu gedetailleerd beschrijven. Wij laten deze makelaar graag aan het woord: "Deze buitenplaats vormt samen met het koetshuis, ’t Jagthuys, de overige opstallen en het weelderige park van bijna vier hectare een statig en vooral schitterend landgoed. Dankzij de minutieus uitgevoerde, algehele renovatie bevindt het landgoed zich thans in een glorieuze staat van onderhoud.

Het landgoed heeft twee monumentale toegangspoorten aan de lommerrijke Bentveldsweg in Aerdenhout. Hier maak je nog echt een vorstelijke entree. Wanneer het gracieuze landhuis in zicht komt, hapt menig bezoeker even naar adem. De villa, in 1923 gebouwd in classicistische stijl naar een ontwerp van architect Andries de Maaker, ligt er dan ook glorieus bij. Toch is dit geen hautain, afstandelijk huis. Klein Bentveld is een aristocratisch, waardig huis, dat tegelijkertijd een zekere gemoedelijkheid uitstraalt. Dat blijkt ook bij binnenkomst. Het is geen huis waarin je je verloren voelt, ondanks de oppervlakte van 980 m2, verdeeld over twee woonverdiepingen. Integendeel, het landhuis heeft een heel prettige menselijke maat. De hal is ronduit majestueus en als het haardvuur knappert in de monumentale marmeren haard, kom je in de verleiding om je daar in een fauteuil te nestelen met een mooi glas wijn en het verder zo te laten. Maar dan mis je veel moois.

Vanaf de entree loopt een zichtlijn door het hart van het huis en de familiesalon naar de achterzijde, waar dubbele deuren openen naar een riant bordes en de schitterende, in terrassen aangelegde parktuin, ontworpen door de befaamde landschapsarchitect Leonard Antony Springer, die de zichtlijn verlengde met een formele vijverpartij. Behalve deze salon biedt de parterre een bibliotheek met aangrenzende zitkamer met open haard, een derde zitkamer met open haard en een vorstelijke dining room. Aan de rechterzijde van het huis bevindt zich de sfeervolle woonkeuken in klassieke landhuisstijl met hardstenen werkbladen, open haard en een grote schouw met gietijzeren La Cornue fornuis 'Klein Bentveld'. Alle kasten en/of lambriseringen in huis - van de bibliotheek tot de keuken, de bijkeuken, de servieskamer en de werkkamer aan de voorzijde van het huis - zijn op maat en in dezelfde passende stijl vervaardigd. Op de verdieping vinden we een biljartkamer met balkon, een pantry en wc ruimte, vier uiterst riante slaapkamers, drie badkamers, een was- en strijkkamer en de luxueuze master suite met open haard, badkamer met whirlpool, stoomdouche en stortdouche en een garderobekamer van 24 m2. Boven het gehele landhuis bevindt zich een bergzolder (256 m2) en er is een souterrain met onder meer een geklimatiseerde wijnkelder en een fitness- en wellnessruimte met sauna, zonnestudio, douche en toilet.

De gehele renovatie vond plaats door een dream team van ambachtslieden en specialisten onder supervisie van Van Egmond Interieurarchitectuur. Er werd niets aan het toeval overgelaten, want een historische buitenplaats als Klein Bentveld verdient naar de mening van de huidige eigenaren slechts het allerbeste. Alleen ‘perfect’ was bij de renovatie goed genoeg. Dat beperkte zich niet tot het landhuis - ook het koetshuis, ’t Jagthuys, het zwembad en bijbehorend romantisch poolhouse, de terrassen, trappen en zelfs de klassieke houten speelhuisjes op het terrein zijn minutieus gerenoveerd. De allweather tennisbaan, met charmant huisje met pantry en het kunstgras hockeyveld zijn nieuw aangelegd. Het landhuis, koetshuis en ’t Jagthuys bevinden zich op een aaneengesloten domein, maar met individuele privacy. Deze magnifieke parktuin is door tuinarchitect Robert Broekema opnieuw ingericht. Zichtlijnen uit het originele ontwerp van Springer zijn hersteld en de vijvers, twee toegangspoorten, in- en uitritten en de volledige bestrating zijn vernieuwd.

Het koetshuis biedt 292 m2 woonoppervlakte en heeft dezelfde voorname uitstraling als het landhuis. Het is momenteel in gebruik als representatieve kantoorruimte, maar alle faciliteiten zijn aanwezig om het direct als comfortabel en uiterst stijlvol woonhuis te bestemmen. Ook ’t Jagthuys, nu gebruikt als guesthouse, biedt met ruim 300 m2 woonoppervlak - een heerlijke woonkeuken, living met open haard, sfeervolle eetkamer en drie mooie slaapkamers met twee badkamers op de verdieping - de ultieme ambiance voor comfortabel woongenot in een warme, landelijke stijl. De mogelijkheden en unieke woonbeleving die Klein Bentveld haar bewoners te bieden heeft, zijn nauwelijks in woorden uit te drukken. U heeft hier uw eigen ‘koninkrijk’ op vier hectare middenin Aerdenhout. Of, zoals een gekend grootgrondbezitter het ooit onder woorden bracht: ‘Het bewonen van een buitenplaats is een feest. Het gebouw is bijzonder, de ambiance is bijzonder, alles is groot en ruim en heeft allure en het ademt de sfeer van een buitengewoon en rijk leven.’

Algemene informatie betreffende het hoofdhuis van Klein Bentveld - Bentveldsweg 142: Bouwjaar 1923. Renovatie 2006-2007. Gemeentelijk monument 0377/WN036. Bestemming: wonen. Woonoppervlakte: 979,3m2. Overige inpandige ruimte: 119,8m2. Inhoud opstallen: ca. 3.500m3. Eiken parketvloeren. Hardstenen vloeren in alle natte ruimten. Gangen en natte ruimten voorzien van witjes. Dubbel trappenhuis voor bewoners en personeel. Rijke ornamenten, architraven en bewerkte deuren. Volledig dubbel glas. Alle steenachtige vloeren zijn voorzien van vloerverwarming. Ornamenten plafonds met inbouwverlichting, vrije hoogte parterre 3,63m. Domotica verlichtingssysteem. Radiatoren weggewerkt in koven. Plavuizenvloer in kelder. Venetian Blinds rondom. Blinde luiken weerszijde hoofdentree. Verwarming, Remeha Quinta 55, 2007 (2x) cascade opstelling. Warmwatervoorziening, Nibe boilers 270 liter, 2010 (2x). Ringleiding t.b.v. warmwatervoorziening. Meerdere ruimten voorzien van airco. Mechanische ventilatie alle natte ruimten. Video-intercom met bediening toegangspoort. Computergestuurde weersafhankelijke beregeningsinstallatie met eigen pompen.

Zwembad. Aan de Zuidwestzijde van het woonhuis bevindt zich, verdiept in het terrein en in de luwte een verwarmd zwembad omzoomd met terrassen en een poolhouse. Het zwembad met elektrisch roldeck heeft een maatvoering van 15 x 7m. Het naastgelegen poolhouse heeft een halvemaanvorm met een bruto oppervlakte van ca. 80m2 en is voorzien van een zitkamer met diverse dubbele deuren naar het aangrenzende terras, een keukenblok met hardstenen blad, vaatwasser, gascomfort, 4 kleedruimten, dubbele inloopdouche, wc, was-droogruimte met aanrechtblad, een berging en een technische ruimte. Kunstgrasveld. Aan de westzijde van de hoofdbebouwing tegenover de entree van de keuken, is een kunstgrasveld met instrooimat met zand aangelegd. Tuinhuis. Aan het einde van de weg, die leidt vanaf de 2e toegangspoort, staat een eiken gepotdekseld tuinhuis met een oppervlakte van 64,5m2. Dit tuinhuis, dat voorzien is van elektra, wordt o.a. gebruikt voor opslag. Tennisbaan. Noordwestelijk op het perceel, verscholen in het struweel, ligt een volledig geoutilleerde tennisbaan met prieel. Dit romantisch uitgevoerde prieel heeft een oppervlakte van 7,6m2 en is voorzien van een keukenblok. Dagverblijf tuinman. Achter de tennisbaan bevindt zich een dagverblijf voor de tuinman met een oppervlakte van 12,2m2 voorzien van elektra, een keukenblok en een aparte wc.

Algemene informatie betreffende het Koetshuis van Klein Bentveld - Bentveldsweg 140: Bouwjaar 1999. Renovatie 2006-2007. Woonoppervlakte: 292m2. Overige inpandige ruimte: 60,7m2. Bestemming: wonen. Inhoud opstallen: ca. 930m3. Eiken in brede delen gelegde parketvloeren. Hardstenen vloeren in alle natte ruimten. Volledig dubbel glas. Radiatoren weggewerkt in koven. Venetian Blinds rondom. Verwarming, Remeha Quinta 45, 2008. Warmwatervoorziening, Remeha boiler 80 liter, 2008. Alle ruimten voorzien van airco. Mechanische ventilatie alle natte ruimten. Video-intercom met bediening toegangspoort.

Algemene informatie betreffende ‘t Jagthuys van Klein Bentveld - Bentveldsweg 144: Bouwjaar 1871-1910. Renovatie 2009-2010. Gemeentelijk monument 0377/WN037. Bestemming: wonen. Woonoppervlakte: 308,1m2. Gebouwgebonden ruimte: 4,7m2. Inhoud opstallen: ca. 950m3. Eiken in brede delen gelegde parketvloeren. Hardstenen vloeren in alle natte ruimten. Keukenwanden voorzien van witjes. Rijke ornamenten, architraven en bewerkte deuren. Volledig dubbel glas. Alle steenachtige vloeren zijn voorzien van vloerverwarming. Radiatoren weggewerkt in koven. Verwarming en warmwater, Nefit Topline HR 30, 2010. Zolderetage voorzien van airco. Mechanische ventilatie alle natte ruimten. ’t Jagthuysje. Aan de Westzijde van ’t Jagthuys is een toegangspoort met inrit die leidt naar het voorterrein van ’t Jagthuysje met parkeerplaats voor meerdere auto’s. ’t Jagthuysje heeft een oppervlakte van 51,5m2, een vide van 20,8m2, 2 dubbele inrijdeuren aan de voorzijde, een dubbele deur aan de achterzijde en een zijentree, een cv-ketel Remeha Avanta 2013 en een wasbak voor het wassen van de auto’s."

De vraagprijs voor dit alles was aanvankelijk 17.750.000 euro, later verlaagd tot 'slechts' 15.750.000 euro, en was daarmee nog altijd het op dat moment duurste te koop staande woonhuis (met toebehoren) van Nederland. Christie’s International Real Estate meldt in november 2021 dat zij het landgoed heeft verkocht (het heeft 5 jaar te koop gestaan). De hoofdwoning Klein Bentveld vormt samen het Koetshuis, 't Jagthuys en overige gebouwen een landgoed van bijna vier hectare. De koper, wiens naam niet bekend is gemaakt, krijgt voor zijn koopsom bijna 1600 m2 woonoppervlak bestaande uit 37 kamers en 8 badkamers. Het terrein beschikt bovendien onder meer over een tennisbaan, verwarmd zwembad, jacuzzi, zonnestudio en een sauna.

- Gevelstenen in Bentveld.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Bentveld is gebouwd op de reliëfrijke duingronden, waardoor met name in de noordelijke helft van het dorp de hoogteverschillen in het gebied te ervaren zijn.

- Het Naaldenveld* is een bosrijk binnenduingebied Z van het dorp, deels vallend onder de gemeente Zandvoort, deels onder de gemeente Bloemendaal. Het Naaldenveld maakte lang onderdeel uit van Landgoed Groot Bentveld. In het gebied bevindt zich ook Scoutingterrein het Naaldenveld (Zuidlaan 47), waar door Scouting-leden kan worden gekampeerd. Door het terrein kan een korte duinwandeling worden gemaakt.
* Dat volgens het artikel onder de link 14 ha groot is, en volgens het Bestemmingsplan 18 ha.

- De in 2013 gerealiseerde Natuurbrug Zandpoort (over de Zandvoortselaan, direct W van de bebouwde kom van Bentveld) tussen Nationaal Park Zuid-Kennemerland in het N en de Amsterdamse Waterleidingduinen in het Z, is een noodzakelijke schakel om de prachtige Noord-Hollandse duinen weer met elkaar te verbinden. Door de brug krijgen dieren en planten meer ruimte en een groter aaneengesloten leefgebied. Dit is belangrijk om uitsterven van diverse soorten te voorkomen. Ook fietsers, ruiters, rolstoelgangers en wandelaars kunnen de natuurbrug gebruiken. Er zijn ook plannen voor ecoducten over de Zeeweg en over het spoor tussen Zandvoort en Haarlem. Met de drie bruggen ontstaat een aaneengesloten duingebied van meer dan 7000 hectare.

- Vanaf 2009 zijn er plannen geweest voor een fietspad tussen de in de vorige alinea beschreven natuurbrug en het Z buurdorp Vogelenzang, door de Waterleidingduinen. Met deze fietsverbinding zou een mooie fietsroute ontstaan van Haarlemmermeer naar de kust, met een (thans ontbrekende) veilige oversteek over de Zandvoortselaan. Dit is een langgekoesterde wens van de regio. De Europese Unie en de provincie Noord-Holland hadden om die reden het fietspad ook opgenomen in hun subsidievoorwaarden voor de natuurbrug. De voorkeur van de gemeente Zandvoort ging uit naar de 'dienstwegvariant', maar door publieke weerstand heeft de eigenaar van de grond (de gemeente Amsterdam) besloten om hier geen medewerking aan te verlenen.

Op advies van een klankbordgroep, waarin allerlei belangengroeperingen zaten, is vervolgens gekozen voor de 'buitenrandvariant' als voorkeurstraject. Deze variant loopt deels aan de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen en deels buiten de Amsterdamse Waterleidingduinen over de openbare weg. Door Bentveld zou deze route over de Duinrooslaan en de Bramenlaan komen te lopen. Omwonenden hebben daar bezwaar tegen gemaakt. En uit een natuurtoets is gebleken dat het aanleggen van deze variant een significant negatief effect heeft op de natuurwaarden, waaronder het habitattype grijs duin en de populatie nauwe korfslakken. Daarom kon er geen vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet voor worden afgegeven en dus viel ook deze variant af. Blijkens dit artikel zijn er in totaal 3 varianten bedacht en om uiteenlopende redenen allemaal afgeblazen (variant 3 in december 2016), waardoor de fietsroute definitief is afgeblazen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Bentveld, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Bentveld.

- Cartouche met gezicht op het buitengoed Bentveld, 17e eeuw.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bentveld (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Sport: - Het tenniscomplex van Tennisvereniging T.U.L.P. (= Tennis Uit Louter Plezier) ligt aan de Duinwindelaan.

- Zorg: - Woonzorgcentrum A.G. Bodaan ligt in Bentveld aan de rand van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Het woonzorgcentrum biedt verschillende zorg in verschillende zwaarten, variërend van lichte ondersteuning tot intensievere zorg voor de bewoners met dementie. In 2018 is ook Revalidatiedeling de Zandhoeve verhuisd van Huis in de Duinen naar A.G. Bodaan. Hier biedt Kennemerhart onder andere revalidatiezorg, kort verblijf en palliatieve zorg. Om het woonzorgcentrum heen liggen 52 aanleunwoningen van Woonzorg Nederland. Bewoners kunnen gebruik maken van de faciliteiten en diensten van het woonzorgcentrum. Het centrale punt binnen het huis is het restaurant. In deze ruimte worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals films, muzikale optredens, workshops en bewegen voor ouderen. Verder kun je in het restaurant een kopje koffie of thee drinken of een hapje en een drankje nuttigen met bezoek. In de mooie, rustige binnentuin kun je heerlijk genieten van de omgeving.

Reacties

(4)

Kom medio oktober op de Bramenlaan 186 te wonen, dicht bij mijn dochter en kleindochters.
Héérlijk, kan ik eindelijk een oma zijn voor hun.
Is een héél interessant artikel over de geschiedenis van deze omgeving. Mvg.

Gefeliciteerd dat u in deze prachtige omgeving komt te wonen, en zo dicht bij uw dochter en kleindochters.
Dank voor uw complimenten. Dat doet mij goed om te horen! En het stimuleert mij om door te gaan met de laatste loodjes/puntjes op de i. Ik hoop dat u uw enthousiasme ook aan uw relaties wilt overbrengen, want helaas weten de meeste mensen nog altijd niet van het bestaan van de site, en degenen díe er van weten, zijn er allemaal enthousiast over.
Ik heb alles verzameld wat er op het hele internet en in papieren bronnen die mij ter beschikking stonden, geschreven stond over Bentveld, zodat belangstellenden dat nu op 1 pagina overzichtelijk bij elkaar vinden. En dat doe ik voor heel Nederland. Deze plaats is in dit opzicht al gereed, een aantal andere plaatsen moet ik in die zin nog uitwerken. Medio 2021 is het project inhoudelijk helemaal gereed.
Met vriendelijke groet en veel woonplezier gewenst in uw nieuwe woonplaats, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Na het uitzoeken van mijn moeders stamboom ging ik op zoek naar Groot Bentveld, want voorouders van haar hebben daar een paar eeuwen geleden gewoond, Backer/Lestevenon. Wat schetst mijn verbazing dat er reeds een reactie van haar hierboven stond... Wij wisten toen nog niets over haar afkomst Toeval bestaat toch niet zou je denken... Nu woont ze op steenworp afstand van haar voorvader's landgoed! We zouden het heel graag een keer komen bekijken als dat mogelijk is.

Wat een mooi verhaal! Wat betreft dat bekijken, daar ga ik als redacteur van deze site natuurlijk niet over. Want ik schrijf wel over o.a. Groot Bentveld, maar heb daar verder geen relatie mee. Het is een particulier bewoond landgoed/landhuis dat normaalgesproken niet te bezichtigen is, zoals dat bijv. wel het geval is bij landgoederen van Natuurmonumenten en dergelijke. Dus ik vrees dat er niets anders op zit dan dat u ter plekke aanbelt en uw verhaal toelicht, wellicht is men dan genegen u en uw moeder e.e.a. te laten bezichtigen.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen