Bergschenhoek

Plaats
Dorp
Lansingerland
Schieland
Zuid-Holland

bergschenhoek_plaatsnaambord_kopie.jpg

Bergschenhoek is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Schieland, gemeente Lansingerland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2006.

Bergschenhoek is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Schieland, gemeente Lansingerland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2006.

ZH gemeente Bergschenhoek in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Bergschenhoek in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Bergschenhoek in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Bergschenhoek

Terug naar boven

Status

- Bergschenhoek is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Schieland, gemeente Lansingerland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2006.

- Tot 1811 maakte het dorp deel uit van het ambacht Hillegersberg en Rotteban (dat de kernen Hillegersberg, Terbregge en Bergschenhoek omvatte). De straatnaam Rottebandreef in de buurtschap Rotte verwijst hier nog naar. Op 21 oktober 1811 scheidt het dorp zich af van Hillegersberg. Een oude grenspaal, die stond tussen Bleiswijk en 'Hillegersberg en Rotteban', staat tegenwoordig voor het voormalige gemeentehuis.

- Wapen van de voormalige gemeente Bergschenhoek.

- Onder het dorp Bergschenhoek valt ook de buurtschap Rotte.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Inwoners van Bergschenhoek heten Hoeksenaren of Hoeksenaars.

Oudere vermeldingen
15e eeuw den hoeck, ten Hoeck, 1611 den Berchsen hoeck, 1840 Bergschen-hoek.

Naamsverklaring
Betekent hoek 'scherpe of uitspringende bocht', gevormd door een snijpunt van wegen, behorend bij Berg, waarmee wordt gedoeld op Hillegersberg.(1)

Terug naar boven

Ligging

Bergschenhoek ligt O van Berkel en Rodenrijs, ZW van Bleiswijk (het gebied van deze 3 dorpen wordt gezien hun voorletters ook wel de 3B-hoek genoemd), direct N van Rotterdam(-Hillegersberg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Bergschenhoek, die slechts het dorp omvat, 144 huizen met 1.014 inwoners. Nadien heeft het inwonertal zich als volgt ontwikkeld (afgerond): 1911 1.400, 1940 2.900, 1970 5.500, 1990 7.700, 2000 12.500, 2006 16.500. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 8.000 huizen met ca. 19.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
In 1978 is in Bergschenhoek een visfuik opgegraven uit ca. 4300 v.Chr. Deze vondst toont aan dat al in de prehistorie mensen naar dit gebied kwamen. Rondtrekkende jagers en vissers hadden hier een klein kamp gemaakt op een drijvend stuk veen. De ontstaansgeschiedenis van de huidige nederzetting is zeer vergelijkbaar met die van buurdorp Bleiswijk, waar het gaat om de veenontginningen, de turfwinning en daarna (eind 18e eeuw) de droogmaking van het door de turfwinning grotendeels tot plassen omgevormde gebied. Zie verder bij Bleiswijk. Het dorpscentrum (De Kruin), de Bergweg en de Oosteindseweg liggen nog altijd ongeveer vier meter hoger dan de omgeving. De huidige woonwijken rond het centrum bevinden zich in feite op de bodem van de drooggelegde en uitgegraven plassen.

17e t/m 19e eeuw
In 1573 wordt de RK kerk verboden in de Hollandse gewesten. In 1649 wil men in het geheim een statie (parochie) vestigen in de polder van Schieland en heeft daarbij Bergschenhoek op het oog. In 1652 komt hier een 'schuilkerk'. In 1658 komt er een gereformeerde kerk. Op 8 mei 1659 is het dorp door een grote ramp getroffen. Alle 44 huizen zijn in anderhalf uur tijds volledig afgebrand. Onder meer in Rotterdam en Hillegersberg zijn collectes gehouden ten bate van de slachtoffers van deze brand. In de 18e eeuw zijn diverse polders rond het dorp drooggelegd. Het dorp maakte deel uit van het ambacht Hillegersberg en Rotteban. De drie kernen waren op dat moment Hillegersberg, Terbregge en Bergschenhoek. Een oude grenspaal, die stond tussen Bleiswijk en Hillegersberg Rotteban, staat voor het voormalige gemeentehuis.

20e eeuw tot heden
In de 20e eeuw ontwikkelt Bergschenhoek zich als een plattelandsdorp met voornamelijk glastuinbouw. Vanaf de jaren negentig groeit de gemeente in het kader van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) uit van een landelijk dorp met lange tijd rond de 5.000 zielen tot een moderne woonkern met thans ca. 19.000 inwoners. In een aanvankelijke planning was het de bedoeling dat het dorp in 2008 ca. 23.000 inwoners zou tellen.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en literatuur:

- "De bekendheid met de historie van Bergschenhoek was vanouds heel matig. Met de oprichting van Historische Vereniging den Bergschen hoeck in 1992 is daar verandering in gekomen. Dat was ook hard nodig, gezien de explosieve veranderingen in het dorp en omgeving. Over niet al te lange tijd zijn er nauwelijks nog authentieke gebouwen en zullen we niet veel historisch materiaal meer kunnen vinden. Des te belangrijker wordt daardoor de archivering van de groeiende verzameling van geschiedkundige waarde. Inmiddels is de verzameling zo groot, dat het onderkomen veel te klein is geworden. Een grotere ruimte met gelegenheid voor exposities en een permanente tentoonstelling is dan ook een van de grootste wensen van de vereniging. Het lidmaatschap van de vereniging kost € 15,00 per jaar. Het abonnement op het 2x per jaar verschijnende tijdschrift De Kruin - dat is genoemd naar de plaats midden op het dorp waar vroeger de nieuwtjes werden uitgewisseld - is hierbij inbegrepen."

- Het boek 'Geschiedkundige en topographische beschrijving van de dorpen Hillegersberg en Bergschenhoek' (1824) is via de link online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In 2020 is Dorp Noord Oost in Bergschenhoek heringericht. De riolering is vervangen, waarbij een apart systeen is aangelegd voor de opvang en afvoer van regenwater. Hoe meer hemelwater niet naar de zuivering gaat, hoe beter! Door het regenwater van de daken ook aan te sluiten op de waterverbinding naar de sloten wordt nog meer hemelwater gescheiden. We hebben bewoners verzocht hieraan mee te werken door de voorkant van hun daken af te koppelen van het bestaande stelsel en aan te sluiten op het nieuwe regenwaterstelsel. Daarnaast is onderzocht waar regenwater tijdelijk kan worden vastgehouden in de bodem. Hierdoor gaan we schommelingen in de grondwaterstand tegen en worden piekbelastingen in het oppervlaktewater zoveel mogelijk voorkomen. De verlichting is vervangen door duurzame led-lampen.

Het vervangen van de riolering is aangegrepen om gelijk ook de openbare ruimte her in te richten. Inwoners hebben aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat de wijk zo groen mogelijk blijft, dat daarbij de parkeermogelijkheden op zijn minst gelijk blijven en dat meer speelmogelijkheden voor kinderen van 0 tot 6 jaar gewenst zijn. Deze reacties vormden de basis voor het ontwerp van de openbare ruimte. Duurzame tuin. De openbare ruimte is maar de helft van je wijk. Het andere deel is van jou en je buren. Door je tuin duurzaam in te richten, help je periodes van droogte en hevige regenval beter op te vangen in deze tijd van klimaatverandering. Op onverharde grond, zoals tuinen en groenstroken, zakt de neerslag beter weg in de bodem en blijven er dus minder plassen staan. Minder tegels en meer groen helpt dus echt. Of plaats een regenton die het regenwater opvangt. Het water uit deze ton kun je gebruiken om je tuin te sproeien bij droogte. En regenwater is goed voor zowel binnen- als buitenplanten!" (bron: gemeente Lansingerland)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bergschenhoek heeft 6 rijksmonumenten, zijnde de boerderij uit 1884 met stal en hek (dat zijn er 2) op Rottekade 121, de boerderij uit 1874 met schuur (dat zijn er ook 2) op Oosteindseweg 64, de molenromp van watermolen nr. 4 van de G-gang, en het Polderhuis uit 1906.

- Bergschenhoek heeft 7 gemeentelijke monumenten, zijnde de vrijstaande dokterswoning uit ca. 1900 op Dorpsstraat 3, boerderij de Leeuwenakker uit ca. 1875 op Leeuwenhoekseweg 90, de woonhuizen op Molengang 1 en 2, de vrijstaande panden uit ca. 1905 op Oosteindseweg 5 en uit ca. 1917 op nr. 62, en het woonhuis uit 1773 op Rottebandreef 56 (is een van de molens van molengang G, zoals hieronder beschreven).

- De RK kerk werd in 1573 in de Hollandse gewesten verboden. Toen men in 1649 in het geheim een statie (parochie) wilde vestigen in de polder van Schieland, dacht men aan Bergschenhoek. De mis werd door de eerste pastoor, de in 1652 benoemde Theodoor Cannius, in een schuilkerk opgedragen. De huidige RK Willibrorduskerk (Smitshoek 122) is een charmant neoromaans kerkje met toren naar ontwerp van A.A.J. Margry, gebouwd in 1910 ter vervanging van een kerk uit 1833. Het orgel is in 1938 gebouwd door Valckx & van Kouteren.

- De huidige Hervormde (PKN) kerk (Kerkstraat 1) dateert uit 1973 en is in 1992 uitebreid. De kerk verving een voorganger uit 1870, die in 1973 wegens bouwvalligheid is gesloopt. Het orgel dateert uit 1959 en is gebouwd door de firma L. Verschueren (Heythuysen). De lokale Hervormde Gemeente heeft in 2009 het 350-jarig bestaan gevierd, onder meer met de uitgave van een jubileumboek, in opdracht van de Hervormde Gemeente geschreven door twee leden van Historische Vereniging Den Berchsen Hoeck. Het boek geeft behalve van de geschiedenis van de kerkelijke gemeente ook een beeld van het dorp Bergschenhoek in de afgelopen 350 jaar.

- In 1658 is Bergschenhoek groot genoeg voor de stichting van een eigen gereformeerde kerk. Voorheen kerkte men in Hillegersberg. Jacobus van Kouwenhoven, zoon van een Rotterdamse burgemeester, was de eerste dominee. In 1944 zijn de Gereformeerden overgegaan naar Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. GKV Het Baken (Anthonie van Dijcklaan 1) dateert uit 2003. De vorige Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Julianalaan 132) dateerde uit 1981* en is omdat hij te klein werd in 2002 buiten gebruik gesteld en vervangen door de huidige kerk. Het orgel is afkomstig uit de gesloten Gereformeerde Kerk van Wirdum in Friesland.
* De voorganger dáárvan, op die locatie, dateerde uit 1935.

- Ruim 6000 jaar geleden, in de nieuwe steentijd, liepen en voeren in dit gebied al mensen rond; jagers en vissers. Later is het gebied weer door water overspoeld en ontstaat een moeras. Vanaf 1300 gaat men hier turf winnen, want de steden hadden brandstof nodig. Langzaam verandert de streek in een uitgestrekt plassengebied. Vanaf 1772 bouwt men poldermolens om het poldergebied tussen de Landscheiding en de Rotte droog te malen en te houden. Molengang of molentrap G was een rij met 4 'getrapte' molens, onderdeel van een molennetwerk van 27 molens die het gebied tot 1914 droogmaalden. Gang G loopt vanaf de Rottebandreef tot aan de Rottekade bij de voormalige panden 243/244, ZZO van de dorpskern van Bergschenhoek, direct N van de Componistenbuurt in Hillegersberg. De in 1915 deels gesloopte Molen G4 (Rottebandreef 60) uit 1775, waarvan de stomp nog fier overeind staat en bewoond wordt (ook het scheprad is nog aanwezig), is misschien wel de bekendste van het stel. Dit rijksmonument is na een brand in de jaren negentig fraai in ere hersteld. Zomerhuis met aangebouwde houten koestal en hooiberg en enkele andere kleine opstallen zijn nog gaaf bewaard. (bron o.a. de lokale heemkundige Fried Füss)

De molenromp wordt al sinds 1979 bewoond door de familie Overes. Hun vorige woning moest namelijk wijken voor de aanleg van het aangrenzende recreatiegebied Lage Bergse Bos. De toenmalige burgemeester van Bergschenhoek schoot gelukkig te hulp; het gezin mocht de oude molenstomp G4 huren van Recreatieschap Rottemeren. Ze moesten er wel flink aan verbouwen om de romp bewoonbaar te krijgen, want er was destijds geen toilet, douche of fatsoenlijke keuken en de wind woei door de woonkamer... Maar ze hebben er helemaal hun eigen plek van gemaakt. Mevrouw Overes vertelt erover: "Wonen in een molen als deze is heel bijzonder. De locatie is geweldig. In de natuur, maar toch overal dichtbij. Ik hou van het buitenleven. Van de vrijheid. Je moet mij niet in een flatje stoppen. Dan word ik ongelukkig. Ik moet lekker in en om het huis bezig kunnen zijn. Ik hou van deze molen alsof hij van mezelf is, ook al huren we ‘m nog steeds. Ik ben er heel trots op." In 1993 vloog de molenromp in brand en was het gezin al hun inventaris kwijt. De molenromp is in een jaar tijd opnieuw opgebouwd, in oorspronkelijke staat, maar wel met moderne voorzieningen zoals centrale verwarming. Toen is de molenromp uit 1777 ook tot rijksmonument benoemd.

Rond 2000 hoorde mevrouw Overes dat er plannen waren voor een snelweg langs haar huis - een nieuw aan te leggen deel van de A16 (= het deel tussen Knooppunt Terbregseplein en de A13 bij Rotterdam The Hague Airport) - en vreesde ze opnieuw te moeten verhuizen. Gelukkig staat de woning deze keer nét niet in de weg; kort achter de molenromp komt de landtunnel van het nieuwe A16-tracé: zo’n 4 meter boven maaiveld en volledig bedekt met groen. Als de tunnel eenmaal af is, zie je er nog weinig van. Bij de inpassing van de weg is rekening gehouden met de wensen van de familie Overes, zoals de groene tunnelbedekking met bomen en planten. Anno 2020 is de aanleg in volle gang en ziet de dan 85-jarige Nel Overes de vrachtwagens en bouwkranen dagelijks af- en aanrijden. Ondanks de enorme ingreep en de continue werkzaamheden in haar 'achtertuin', blijft ze genieten van haar toplocatie aan de rand van het grote groengebied van Bergschenhoek. Ze maakt er gegeven de omstandigheden het beste van en vindt dat ze eersterangs toeschouwer is van een groots project. Ze volgt het project tot in detail en legt alles op foto vast, om daar te zijner tijd een mooi album van te maken. Medio 2024 beoogt het project gereed te zijn. Nel kijkt daar naar uit, en vertelt al gekscherend tegen deze en gene dat ze dan - als bijna 90-jarige, oudste bewoner aan het traject - graag het lintje wil doorknippen om de tunnel officeel te openen.

- Het Polderhuis (Bergweg Noord 1) is een van de beeldbepalende gebouwen van Bergschenhoek. Het Polderhuis is in 1906 gebouwd in opdracht van het bestuur van Waterschap 'De Drooggemaakte polders van Bleiswijk en een gedeelte van Hillegersberg' naar een ontwerp van architect Cent Buurman. Sinds de renovatie in 1996-1997 is het Polderhuis in gebruik als muziekschool en cultureel centrum.

- Het oudste gebouw aan de Dorpsstraat (een winkel met woonhuis) stamt uit 1846.

- Het nieuwe gemeentehuis van Lansingerland te Bergschenhoek (Boterdorpseweg / Tobias Asserlaan) is in 2012 gerealiseerd.

Terug naar boven

Evenementen

- "Wij zijn een enthousiaste groep vrijwilligers (Het Team) die samen het comité vormen van Stichting Nationale Feestdagen (SNF) Bergschenhoek. In de volksmond worden we ook wel het “Oranjecomité” genoemd. Wij organiseren jaarlijks het Koningsdag feest en om de 5 jaar ook het Bevrijdingsdag feest voor het hele dorp en omstreken. De dagen waarop tradities in ere worden gehouden. Maar ook dagen waarop telkens gestreefd wordt naar innovatie, door met de tijd mee te gaan en mensen te betrekken."

- Avondvierdaagse (juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In Bruisend Bergschenhoek vind je een gezellig centrum, met een dorps karakter, centraal gelegen tussen de grote steden Rotterdam en Den Haag. Je vindt er een divers aanbod van lokale speciaalzaken, daarnaast veel landelijke kwaliteitswinkels en bovendien twee ruim gesorteerde supermarkten. Het centrum telt in totaal zo'n 45 winkels, waar je naast je dagelijkse boodschappen ook terecht kunt voor een gericht advies op het gebied van wonen, kleding, reizen, fotografie, bloemen, persoonlijke verzorging, diverse kappers en nog veel meer. Deze veelzijdige mix van winkels is gelegen in een grotendeels autovrij dorpscentrum, met een ruim aanbod van gratis en deels overdekte parkeergelegenheden. Het centrale plein (De Kruin) verbindt de oude Dorpsstraat met de moderne Vlashoeck.

- "In zwembad De Windas kun je terecht voor allerlei zwemactiviteiten. Of het nu baby- en peuterlessen zijn voor de allerkleinsten, zwemles voor je kind, allerlei aqualessen, banenzwemmen of bijvoorbeeld therapiezwemmen voor senioren, iedereen is welkom. Zwembad De Windas is het zwembad voor Lansingerland (Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk), maar ook mensen uit Zoetermeer en Rotterdam bezoeken ons graag. Doordat zwembad De Windas over vier verschillende baden beschikt, is er voor iedereen een activiteit. Het wedstrijdbad is een van de modernste in de regio. Zes banen breed, dus ruimte genoeg om lekker te zwemmen. Het doelgroepenbad is warm en uitermate geschikt voor aqua sportieve activiteiten.

De Windas beschikt ook over een geweldig recreatiebad met alle toeters en bellen zoals wildwaterkreek, superglijbaan en peuterbadje. Het buitenbad tenslotte, is zeer ruim. Een wedstrijdbad, een duikkuil met hoge- en lage duikplank en een groot peuterbad zorgen voor heel veel waterpret. Bij zwembad De Windas gaat het niet alleen om zwemmen. Ook voor niet-zwemmers staan de medewerkers van de Windas klaar. Restaurant De Salon is daar een goed voorbeeld van. Hier kun je terecht voor een hapje, drankje, diner en ook voor je bedrijfs- of verjaardagsfeest kun je er goed terecht."

- "Het ontwerp van het ZO van Bergschenhoek gelegen Hoge Bergse Bos gaat uit van ruige, robuuste en zo veel mogelijk spontane natuur. Bij de aanleg is tevens nadrukkelijk rekening gehouden met sportieve recreanten. Naast wandelen en vogels spotten - zoals fazanten, torenvalken en buizerds - kun je er fietsen, klimmen, mountainbiken, survivallen, skaten, skiën, rollerskiën, snowboarden, schieten, golven en kanoën. De heuvels van het Hoge Bergse Bos zijn in de jaren zestig ontstaan door stort van bouw- en sloopafval. Op de hellingen van de skiberg vind je Vlier, Kaukasische berenklauw, Meidoorn, Witte abeel en Zoete kers. De top van de skiberg is aan de achterzijde ook voor wandelaars te bereiken en geeft een prachtig panoramisch uitzicht over de omgeving. In de winter zijn de steile hellingen een geliefde plek om te sleeën.

Voor wandelaars is ook de Tussenbult een interessant gebied. Er zijn verschillende natuurpaden aangelegd door de ruigere gedeelten van dit gebied. Bovenop de bult staat een opvallend badkuipachtig kunstobject genaamd ‘Spoortunnel’ van Marcel Kronenburg. Het object moet een extra dimensie geven aan de recreatie- en natuurbeleving daar." (bron: IVN Rotterdam en omstreken) Het Hoge Bergse Bos en het Lage Bergse Bos maken deel uit van recreatiegebied Rottemeren, dat valt onder Recreatieschap Rottemeren. Recreatieschap Rottemeren heeft drie wandelroutes in het Hoge Bergse Bos uitgezet. Er is een route van 1,5 km, een van 2 km en een route van 3,5 km.

Het Lage Bergse Bos ligt eveneens zo van Bergschenhoek, ZW van het Hoge Bergse Bos. Het Lage Bergse Bos is een bosrijk gebied, afgewisseld met open stukken land en water. Al wandelend door het gebied kun je ineens oog in oog komen te staan met Schotse Hooglanders. Recreatieschap Rottemeren heeft drie wandelroutes in het Lage Bergse Bos uitgezet; een route van 3 km, een van 3,5 km en een route van 5 km.

- "Mountainbikeparcours Bergschenhoek is gelegen op de voormalige vuil- en puinstortplaats in het Hoge Bergse Bos, die als recreatiegebied is ingericht. Door de grote hoogteverschillen en technische elementen is dit parcours uniek in de regio en een uitdaging voor mountainbikers uit het hele land. Het parcours bestaat uit drie secties die met elkaar verbonden zijn. Hierdoor is een aaneengesloten parcours gecreëerd met een totale lengte van 7 km en ruim 160 positieve hoogtemeters. Op de Kleine Berg is een skillspark voor de gevorderde mountainbikers aangelegd. Dit is een parkje met Technical Trail Features oftewel aangelegde technische uitdagingen. Onderdelen van het skillspark zijn een rockgarden, een northshore (soort smalle houten steiger), drop-offs, jumps en kombochten." - Nieuws van het Mountainbikeparcours op Facebook.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Bergschenhoek, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Bergschenhoek.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bergschenhoek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit de Oranjewijk op Facebook.

- Muziek: - Muziekvereniging Concordia in Bergschenhoek is opgericht in 1939 en bestond toen alleen uit een fanfare. Later zijn daar een drumband en majorettes aan toegevoegd. Sinds de oprichting is er veel veranderd. Concordia kent geen majorettegroep meer en de drumband is omgevormd tot een Melody Percussion Band (MPB), waar met name het melodische slagwerk een voorname rol speelt. Het orkest kent nog altijd de typisch Nederlandse fanfarebezetting. De instrumenten die in een fanfareorkest kunnen worden bespeeld zijn saxofoon, bugel, trompet, trombone, bas, bariton/euphonium en hoorn. Verder is er ook nog een leerlingenorkest. Muziekvereniging Concordia verzorgt de opleiding van de muzikanten die uiteindelijk in een van de onderdelen willen gaan meespelen. Het leerlingenorkest is de plek waar leerlingen hun eerste ervaring kunnen opdoen in het samen met anderen musiceren. Als lid van Concordia kun je voor een schappelijke contributie een opleiding krijgen door professionele leraren.

- Welzijn: - De Zonnebloem afd. Bergschenhoek is een levendige afdeling. Ieder jaar maken ze een fraai jaarprogramma met leuke activiteiten. Daarnaast besteden ze veel aandacht aan bezoekwerk. De meeste activiteiten doen ze bij hen in de buurt. Een van hun doelen is om jong en oud bij elkaar te brengen. Dit doen zij door samen te werken met opleidingsinstituten zoals het Albeda College en het Wolfert Pro.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Bergschenhoek.

Reacties

(2)

LAGE BERGSE BOS

Landtongen en eilanden
door smal water omrand
worden liefdevol geraakt
met de zwaaiende staf
van de vorst der loofwouden

bomen groeien opgewekt
dankzij wijze tuinmanskunst
bedekken een struikenrijk
oerwoud in dwerggedaante
waar klein dierenbestaan
ongestoord naar de wetten
uit de oudste tijd bloeit

het ruige bruine rund
van Schotlands bergen
wandelt over sterke grond
door dicht begroeid moeras

gerieflijke spijshuizen
en woelig kinderspel
scheppen vertrouwd genot naast
ongekende wildernis

Bergschenhoek heeft een springbron
vol krioelende stroompjes
die in elkaar gestrengeld
beschaving en ruw leven
doen ruisen
reine verkwikking geven
aan 't gebied Lansingerland.

Prachtig Han! Een mooie dichterlijke aanvulling op mijn zakelijker beschrijving van dit gebied.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen