Bilwijk

Plaats
Buurtschap
Krimpenerwaard
Krimpenerwaard
Zuid-Holland

bilwijk_kaart.jpg

Op deze kaart is de ligging van buurtschap en natuurgebied Bilwijk ten opzichte van de dorpen Haastrecht in het N en Stolwijk in het Z goed te zien. (© www.krimpenerwaard.nl)

Op deze kaart is de ligging van buurtschap en natuurgebied Bilwijk ten opzichte van de dorpen Haastrecht in het N en Stolwijk in het Z goed te zien. (© www.krimpenerwaard.nl)

Bilwijk

Terug naar boven

Status

- Bilwijk is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Krimpenerwaard. Oorspronkelijk viel de buurtschap onder de gemeente Haastrecht. Per 1 februari 1964 is zij door een grenscorrectie bij de gemeente Stolwijk gekomen*. In 1985 over naar gemeente Vlist, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.
* Zie voor de achtergronden hiervan bij Haastrecht.

- De buurtschap Bilwijk valt tegenwoordig, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Stolwijk. Alleen de huisnrs. 18 en 121 vallen nog onder Haastrecht.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
Buurtschap Bilwijk wordt in (500) Goudseweg genoemd. De nieuwe Goudseweg is echter naar het westen verlegd, parallel aan de Provincialeweg Gouda-Bergambacht. De oude Goudseweg is nu een doodlopende weg.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt in de polders Hoog-Bilwijk en Laag-Bilwijk, N van Stolwijk, rond de Bilwijkerweg (de weg van Stolwijk naar Haastrecht) en de Groeneweg.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Bilwijk heeft 1 rijksmonument; de romp van wipwatermolen de Molen van Hol ter hoogte van Bilwijkerweg 121. Deze molen maakte deel uit van de serie Haastrechtse molens, behorende tot de polder Bergambacht. Aan de andere kant van de Vlist stonden vroeger de 7 molens van de Hooge Boezem. Deze molen aan de Bergvliet is in 1620 gebouwd om de polder Bergambacht te bemalen en het water te lozen op de Hollandse IJssel. Hij was voorzien van een inwendige molenaarswoning en een scheprad als wateropvoerwerktuig. De molen was een van de drie molens (een ondermolen) die hier gezamenlijk een getrapte bemaling vormden. In 1878 is de taak van de molen overgenomen door stoomgemaal P. J. Smits, thans woonhuis Aletta aan de Provincialeweg. De molen is toen onttakeld, waarbij het wiekenkruis, het bovenhuis en het gaande werk zijn verwijderd. Het molenrestant kreeg een functie als woning van de familie Hol, en is tot op heden als zodanig in gebruik. Het molenrestant heeft een belangrijke landschappelijke functie.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De eendenkooi van Bilwijk (bij Bilwijkerweg 19) is niet openbaar toegankelijk. Deze Stolwijkse of Stolkse kooi werd vroeger ook wel de Vlisterkooi, Bilwijkerkooi en Van der Marckkooi genoemd. Die laatste naam komt van J.W.D.C. van der Marck uit Enschede, die in 1911 eigenaar werd van deze eendenkooi. Het is een kleine zomerkooi met vier vangpijpen.

- Het picknickbankje aan de Bilwijkerweg is strategisch geplaatst, want je hebt vanuit deze positie een riant uitzicht op de dorpen Stolwijk, Haastrecht en Vlist.

- Bilwijk is een van de plekken waar onder de vlag van het Veenweidepact Krimpenerwaard nieuwe natuur is aangelegd. Natuurgebied Bilwijk is 141 hectare groot en is een combinatie van weidevogelgebied en natte natuur (moeras, riet en open water). Vanaf het beginpunt - met informatiepaneel en parkeerplaats - start een wandelroute door het gebied. In de graslanden zijn vele soorten weidevogels te zien, waaronder de grutto, kievit en tureluur. De grutto overwintert in warmere oorden, en keert in het voorjaar terug naar Nederland. Beheerder Zuid-Hollands Landschap zorgt ervoor dat er voldoende plas-dras situaties zijn. Grutto’s kunnen hier met hun lange poten in het ondiepe water staan en overnachten. Rondom de plas-dras situaties foerageren de grutto’s. Dankzij het verhoogde waterpeil kunnen de vogels goed bij de regenwormen komen. Middels het vogelkijkscherm kun je de vogels goed bekijken zonder ze te storen.

- De Krimpenerwaard staat de komende jaren in het teken van nieuwe natuurontwikkeling als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. De provincie Zuid-Holland wil er 2.250 hectare zelfstandig functionerende leefgebieden realiseren voor (weide)vogels, waternatuur en kwetsbare natuurbeheertypen. Het plangebied Bilwijk vormt binnen een robuuste keten van veenweidenatuurgebieden een belangrijke schakel tussen de natuur van de Reeuwijkse Plassen, de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard. Hier werkt RPS met Programmabureau Veenweiden Krimpenerwaard en bewoners aan een nieuwe toekomst waar het versterken van natuurwaarden en het verminderen van bodemdaling hand in hand gaan. Projectleider Arnold Osté van RPS zoekt met het Programmabureau naar de meest optimale inrichting van het gebied door het slim combineren van nieuwe inzichten over flora, fauna, water en techniek. “Het vernieuwende is dat we de functie gaan aanpassen aan het waterpeil. Vanuit de Kaderrichtlijn Water creëren we hiervoor een robuust en duurzaam watersysteem. Het natuurgebied wordt hydrologisch geïsoleerd van het landbouwgebied. Hierdoor kan het peil omhoog.”

De inrichtingsmaatregelen in Bilwijk zorgen voor een open natuur- en cultuurlandschap dat op het eerste gezicht bijna hetzelfde is als nu. Een complex van vochtige en natte, voedselarme graslanden. Gecombineerd met een eigen watersysteem, goede waterkwaliteit, hoge biodiversiteit, verbinding met omringende natuurgebieden en een verminderde bodemdaling. Met veel oog voor weidevogels, kruidenrijk grasland, gevarieerde waternatuur, traditionele eendenkooien, houtwallen en -singels. “Door de natuur- en landschappelijke kwaliteit naar een hoger niveau te tillen, willen we het verschil maken. Maar Bilwijk is én blijft wel een duidelijk veenweidelandschap. De karakteristieke lange stroken grasland met sloten, vogels en knotwilgen maken dit open veenweidelandschap uniek. Daar moeten we zuinig op zijn.”, aldus Arnold. (bron: RPS, april 2017)

Reactie toevoegen