Blaricum

Plaats
Dorp en gemeente
Blaricum
't Gooi
Noord-Holland

blaricum_wapen_huizerweg_1_kopie.jpg

Blaricum, gemeentewapen aan de gevel van het pand op Huizerweg 1

Blaricum, gemeentewapen aan de gevel van het pand op Huizerweg 1

blaricum_collage.jpg

Blaricum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Blaricum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

blaricum-MSD-20071216-121210.jpg

Blaricum, het oude dorp

Blaricum, het oude dorp

blaricum-MSD-20030830-71896.jpg

Blaricum, voormalig gemeentehuis

Blaricum, voormalig gemeentehuis

blaricum-MSD-20071216-121157.jpg

Blaricum, typische boerderij

Blaricum, typische boerderij

blaricum_blaricummerheide_leemkuil_met_zeldzame_planten_1.jpg

Blaricum, Blaricummerheide, leemkuil met zeldzame planten

Blaricum, Blaricummerheide, leemkuil met zeldzame planten

blaricum_groeve_oostermeent_oude_zandgroeve_voor_de_kalkzandsteenfabriek_veel_zeldzame_planten_en_oeverzwaluwen_2.jpg

Blaricum, Groeve Oostermeent, oude zandgroeve voor de kalkzandsteenfabriek, met veel zeldzame planten en oeverzwaluwen

Blaricum, Groeve Oostermeent, oude zandgroeve voor de kalkzandsteenfabriek, met veel zeldzame planten en oeverzwaluwen

blaricum_hervormde_kerk_2.jpg

Blaricum, Hervormde kerk

Blaricum, Hervormde kerk

blaricum_rk_sint_vituskerk_1.jpg

Blaricum, RK Sint Vituskerk

Blaricum, RK Sint Vituskerk

NH gemeente Blaricum in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Blaricum in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Blaricum in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Blaricum

Terug naar boven

Status

- Blaricum is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek 't Gooi.

- De gemeente Blaricum omvat naast het gelijknamige dorp een deel van de buurtschap Crailo en een deel van de buurtschap Huizerhoogt. Bijzonder is dat de los van de dorpskern gelegen 'nieuwbouwwijk' Bijvanck (jaren zeventig) deels op grondgebied van deze gemeente is gebouwd en deels op grond van buurgemeente Huizen. In principe is Bijvanck een uitbreidingswijk van de groeikern Huizen, maar deze had niet voldoende grond om de wijk geheel op eigen gebied te kunnen realiseren.

- De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben in 2008 hun organisaties samengevoegd tot één bedrijf, de BEL Combinatie (waarbij BEL een combinatie is van de eerste letter van de 3 gemeenten). De BEL Combinatie verzorgt de dienstverlening en de totstandkoming en uitvoering van het beleid voor de 3 gemeenten. De 3 zelfstandige gemeentebesturen waken ervoor dat dat blijft toegespitst op wat er in hun dorp nodig is. Vooralsnog hebben deze kleine gemeenten (met ieder ca. 10.000 inwoners) hierdoor zelfstandig kunnen blijven. In februari 2017 is de Provincie Noord-Holland echter de wettelijke ('arhi') procedure gestart met als doel te komen tot maximaal 3 gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek (na een advies van Deloitte hiertoe in 2016). Zie hier de reacties van de BEL-gemeenten hierop. - De Provincie Noord-Holland streefde naar een fusie van de gemeenten Huizen, Blaricum en Laren. Lees hier wat de laatstgenoemde 2 gemeenten daarvan vinden. In november 2018 heeft de provincie besloten af te zien van deze herindeling, in verband met een toen op handen zijnd herzien landelijk 'Beleidskader gemeentelijke herindeling', waar versterking van de regionale bestuurskracht niet meer wordt vermeld als reden om een provinciale arhi-procedure te starten.

- Wapen van de gemeente Blaricum.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Blaricum.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Blaercom, Blaricom, Blarikom, Blarekum, Blaren, 1307 Blarinchem, 1342-1343 Blarichem, 1381-1383 Bladerikem, 1382 Blaerkem, 1883 Blarikum.

Naamsverklaring
Vermoedelijk hetzelfde als Blaregem in Vlaanderen, een naam die men terugvoert op Bladheringa-haima*, d.w.z. een -ingaheem naam, met als betekenis: heem 'woonstede' van de lieden van de persoon Bladheri (ontstaan uit Baldahari*).(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Blaricum ligt NO van Hilversum en Laren, Z van Huizen, NW van Eemnes en grenst in het O aan de A27 en aan de provincie Utrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Blaricum 102 huizen met 787 inwoners. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 4.000 huizen met ca. 9.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Blaricum is van oorsprong een brinkdorp, waarvan nog veel boerderijen bewaard zijn gebleven. Rond het begin van de 20e eeuw vestigen zich hier veel rijke Amsterdammers en kunstenaars, waardoor het dorp sterk in aanzien stijgt.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- "Historische Kring Blaricum is opgericht in 1982. Behoud van het Blaricumse erfgoed in een zo compleet mogelijk archief is de doelstelling. Enthousiaste vrijwilligers zijn voortdurend bezig met onderzoek en registratie of dragen de bevindingen uit met lezingen en het periodiek Deelgenoot. In de loop van het bestaan van de Kring is een groot aantal omvangrijke publicaties verschenen; we noemen Het Eeuwboek, Het Hooibergenboek, Groeten uit Mooi Blaricum, waarin opgenomen een selectie van ruim 1.800 originele ansichtkaarten, plus een DVD met een groot aantal afbeeldingen van ansichtkaarten die niet in het boek zijn afgedrukt. De website van de vereniging biedt uitgebreide informatie over de activiteiten, lezingen, actualiteiten en meer. Het verenigingsgebouw van de Kring vind je op Brinklaan 4a. Je bent er welkom op zaterdagmiddag tussen 14.00-16.00 uur en op donderdagavond tussen 20.00-22.00 uur.

Binnen de Historische Kring zijn de volgende werkgroepen aktief: de werkgroep Dorpslezingen verzorgt de drukbezochte jaarlijkse lezingen over het dorp, haar inwoners en andere dorpse wetenswaardigheden. De leden van de werkgroep Dorpsdocumentatie houden zich voornamelijk bezig met het vastleggen van de hedendaagse situaties in het dorp. De werkgroep Fotoarchief is verantwoordelijk voor het ontsluiten, beschrijven en indexeren van het bestaande fotomateriaal van de Kring, alsmede voor het kopiëren van ter beschikking gesteld materiaal. De leden van werkgroep Inventarisatie/Archivering inventariseren, beschrijven en archiveren de overige materialen van de Kring. De werkgroep Klederdracht inventariseert klederdracht en verzorgt de inrichting van de opkamer.

Ook organiseert de historische kring rondwandelingen door Blaricum. Dit gebeurt onder deskundige leiding van een gids, die onderweg veel vertelt over de gebouwen en vroegere bewoners. Er zijn verschillende routes mogelijk en in overleg kan er een aantrekkelijk programma worden samengesteld. Een mooie gelegenheid voor familiedagen, zakenrelaties en verenigingen om het dorp in een ongedwongen sfeer beter te leren kennen. De wandeling begint in principe in het gebouw van de Kring aan de Brinklaan, met een kopje koffie, maar kan ook op een locatie naar wens aanvangen."

- "De site 'Blaricum Vroeger en Nu' is met name gewijd aan het oude dorp met zijn karakteristieke boerenkarakter. Er is een kort overzicht van de geschiedenis van 't Gooi. Tevens wordt een beknopt overzicht gegeven van de geschiedenis van de erfgooiers. Het tweede deel toont de schoonheid van het dorp met zijn karakteristieke boerderijen. Er is een korte introduktie in kenmerken van de boerderijen en hooibergen. Vervolgens een selectie van recente en oude foto's. Tevens worden oude ansichtkaarten getoond; door met de cursor over de ansichtkaart te bewegen, verandert deze in een foto van de huidige situatie. De ansichtkaarten zijn beschikbaar gesteld door mijn zwager Co Vos, die een unieke verzameling ansichtkaarten van Blaricum bezit. Mijn dank gaat verder uit naar Martin van Doornik voor het beschikbaar stellen van oude foto's en negatieven, zowel van hemzelf als van zijn vader. Tot slot vind je een verzameling links naar websites die je meer informatie verschaffen over 't Gooi, zijn dorpen, steden en bewoners. Als je nog foto's en/of negatieven hebt met afbeeldingen van het dorp uit vroeger tijden, laat het dan s.v.p. weten. Ik zal ze gaarne voor je scannen en op de webste plaatsen. Veel plezier toegewenst, Gerard Grootveld."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Blaricummermeent, een gebied tussen Blaricum (-Bijvanck) en het Gooimeer, wordt bebouwd tot een nieuwe wijk met bijna 900 woningen. De komende jaren wordt de wijk gefaseerd bebouwd. In de tussentijd wil men de braakliggende delen een tijdelijke bestemming geven. Hiertoe is in 2013 een prijsvraag uitgeschreven. - Zie hier het juryrapport met de genomineerden en de winnaars. In 2005 is het Masterplan Blaricummermeent vastgesteld. Hieruit zijn o.a. de Structuurvisie Voorland Stichtse Brug en de gelijknamige Beheersverordening voortgekomen. Voorland Stichtse Brug is de naam van het gebied NO van Huizen en Blaricum aan de Gooimeer-kant van de brug naar Flevoland, dat volgens het Masterplan op enig moment recreatief beoogt te worden "opgewaardeerd en uitgebreid".

Het idee van een recreatieve ontwikkeling van dit gebied is reeds in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstaan. In de jaren tachtig werd dat concreter. Zo is de locatie in de ‘Ontwikkelingsvisie Rijkswaterstaat’ uit 1982-1983 opgenomen als ontwikkelingslocatie voor een jachthaven. De Structuurvisie Noord-Holland 2040 van de provincie Noord-Holland laat ook zien dat er behoefte is aan ruimte voor groei van toeristische en recreatieve ondernemers. De provinciale structuurvisie geeft aan dat recreatie en toerisme belangrijk zijn voor een aantrekkelijk leefklimaat voor bewoners en voor bezoekers. Daarbij leveren deze sectoren een belangrijke bijdrage aan de economie en werkgelegenheid.

Vanuit deze overwegingen hebben de gemeente Blaricum en de provincie Noord-Holland in 2006 een intentieverklaring ondertekend, waarin staat dat een recreatieve ontwikkeling van Voorland Stichtse Brug met bijvoorbeeld een jachthaven past binnen het provinciaal beleid. Door de ondertekening hebben de beide partijen de intentie uitgesproken om samen te werken aan de ontwikkeling van het recreatiegebied. De gemeente heeft ondernemeres uitgenodigd om initiatieven te ontplooien binnen de ambitie en de kaders van de structuurvisie. De gemeente is hierbij zelf geen realiserende partij.

De Blaricumse ontwikkelaar Jan Geesink heeft vervolgens in 2015 bij de gemeente een plan ingediend voor de ontwikkeling van een recreatie-eiland in het Gooimeer nabij de Blaricummermeent, dat hij Blaricum aan Zee heeft gedoopt. Bij het Voorland wordt een ’kleine landtong’ opgespoten, zo luidt het plan, waarop ’kleinschalige gebouwen met een Scandinavische uitstraling’ verrijzen. Bij voldoende belangstelling komen daar voorzieningen als een restaurant, koffiebar, multifunctionele zaalruimte, zeilschool/surfshop, bed & breakfast en een ’servicepunt’ voor watersport.

Vereniging Vrienden van het Gooi (VVG) vindt het geen goed plan. Zij zien nut en noodzaak niet, en vinden dat er in het gebied helemaal niet gebouwd zou moeten worden gezien de natuurfunctie van Voorland / Gooimeer. Het Voorland is in de jaren zeventig van de vorige eeuw - met grond uit het Gooimeer - opgespoten als versteviging van de oprit naar de Stichtse Brug. "Op deze kale zandvlakte heeft zich in de loop der jaren een natuurgebied van nationale betekenis ontwikkeld", aldus de VVG, die het gebied zelfs een ’ware natuurparel’ noemt. In botanisch opzicht is dit ’het belangrijkste natuurgebied van het Gooi’ met onder meer ’een half miljoen bloeiende moeraswespenorchissen en 25.000 exemplaren parnassia’. Ook de fauna is volgens de VVG bijzonder rijk met meer dan 37 soorten broedvogels, waaronder 14 broedparen van de nachtegaal en diverse soorten vleermuizen. Dit en meer staat te lezen in het uitgebreide natuurwaarden-rapport van Piet Bakker, dat mede namens de VVG, KNNV, IVN en Vogelwerkgroep Het Gooi is opgesteld.

In maart 2018 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het project 'Blaricum aan Zee'. Ook de motie van VVD en D66 voor het op korte termijn opknappen en beveiligen van het strandgebied Voorland Stichtsebrug is raadsbreed aangenomen. Wethouder Anne-Marie Kennis is er blij mee. Ze noemt het plan "de slagroom op de taart van de Blaricummermeent". De ontwikkelaar erkent overigens dat Voorland Stichtsebrug onderdeel is van Natuurnetwerk Nederland (NNN) en belangrijke natuurwaarden vertegenwoordigt. Het behoud van de natuur in dit gebied heeft dan ook vanaf het begin centraal gestaan bij de ontwikkeling van de plannen. Het uitgangspunt is dat de bijzondere natuurwaarden behouden blijven en waar mogelijk zelfs worden versterkt. Op Voorland Stichtsebrug blijft ruimte voor flora en fauna, water, bos en graslanden. En het natuurgebied in het Noordelijke deel van het Voorland blijft volledig onaangetast. Dit alles aldus ontwikkelaar Geesink.

In maart 2019 meldt Geesink echter aan de gemeente dat de financiering vooralsnog niet is rond gekomen en dat de ontwikkeling van zijn plannen er daarom vooralsnog niet in zit. In afwachting van het moment dat de begroting wél rond is, wilde Geesink een strandpaviljoen bouwen om de bewoners vast te trakteren op recreatief vertier, maar daar ging de gemeenteraad niet mee akkoord: zolang Geesink zijn plannen niet kan waarmaken, komt zijn alleenrecht te vervallen en moeten andere gegadigden ook een kans maken op het bouwen en exploiteren van zo’n strandpaviljoen, aldus de gemeenteraad. Wordt vervolgd dus...

- De gemeente Blaricum gaat aan de slag met de bouw van 20 drijvende woningen in het water van het Gooimeer, voor de kust van de Blaricummermeent. Als alles meezit start de uitvoering in 2021.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Blaricum heeft 70 rijksmonumenten.

- Blaricum heeft 74 gemeentelijke monumenten.

- De dorpskern is een beschermd dorpsgezicht.

- Dorpskerk (Torenlaan 16) van de Protestantse Gemeente Blaricum (voorheen Hervormd). Naar alle waarschijnlijkheid was het dorp rond 1400 al een zelfstandige parochie. In verschillende bronnen wordt 1382 genoemd als begin. Kort daarna zal er een houten kapelletje verrezen zijn, op de plaats van de huidige kerk. Op een kaart van 1431 staat de kapel nog niet, maar op de beroemde 'Ronde Kaart' van 1520 staat er al een kerk die groter is dan die van de buurgemeenten Huizen en Bussum. In het begin van de Franse Tijd hebben onder leiding van het gemeentebestuur onderhandelingen plaatsgevonden over de overname van de kerk door de Rooms-Katholieken, maar deze willen de kerk eigenlijk niet hebben, waarschijnlijk vanwege het vele achterstallige onderhoud. Begin 19e eeuw komt de Gereformeerde kerk het gebouw wettelijk toe en blijft de toren bezit van de burgerlijke overheid. De toren met kruisribgewelf dateert uit begin 16e eeuw. Naast de kerk staat een 19e-eeuws koepeltje met gebogen dak en gotiserende roeden.

- De door architect P.H.J. Cuijpers ontworpen RK Sint Vituskerk (Kerklaan 17) dateert uit 1871. Het bestond uit een beuk met een dwarsschip. Door zijn evenwicht en eenheid van bouw werd deze neogotische kerk als een van de mooiste dorpskerken beschouwd die in de 19e eeuw zijn gebouwd. Omdat de kerk te klein werd voor het aantal kerkgangers, is het gebouw in 1937 uitgebreid. Toren, apsis en buitenmuren van het dwarsschip bleven in tact. Het middenschip werd verbreed. Architect Cl. Hardeman heeft het aangedurfd deze grote overspanning uit baksteen te laten bouwen. Hij bereikte daardoor twee belangrijke zaken: door de wijde spitsbogen heeft hij een prachtige ruimte geschapen en iedere kerkganger heeft een onbelemmerd uitzicht op het altaar. In 1995 zijn de toren van de kerk en het Maarschalkerweerdorgel uit 1874 grondig gerestaureerd. In 2004 is de kerk onder architect P. Van Vliet wederom grondig verbouwd.

- Gevelstenen in Blaricum.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Blaricum is organisator van diverse Blaricumse evenementen: Koningsdag, het vuurwerk, de Blaricumse Kermisweek en de Sinterklaasintocht.

- Koningsdag.

- Kermis (augustus).

- Lions Old Timer Festival / Gooische Rally (2e zondag van september). "De navigator word flink op de proef gesteld om de equipe foutloos door drie provincies te laten finishen in het prachtige dorp Blaricum. Tegelijkertijd is er in het dorp een fantastisch dagprogramma met vanaf 15.00 uur food & drinks. Komt je oldtimer uit 1979 of eerder? Dan kun je je inschrijven voor de Gooische Rally. De equipe dient te beschikken over een geldig rijbewijs voor de bestuurder en een geldig APK bewijs voor de auto. Wanneer het inschrijfgeld is ontvangen en de inschrijving door de organisatie is geaccepteerd, wordt de betreffende equipe opgenomen in het bestand. Wanneer het maximum aantal inschrijvingen van 110 is bereikt, worden de volgende equipes opgenomen op de wachtlijst. Wanneer een equipe van de deelnemerslijst zich terugtrekt, wordt deze plaats aangeboden aan de eerstvolgende equipe op de wachtlijst."

- Tijdens de Dag van het Werkpaard (op een zondag in september of oktober) wordt het boerenleven uit de eerste helft van de 20e eeuw uitgebeeld. Blaricum is van oorsprong een echt boerendorp. Elk jaar wordt door vele vrijwilligers gewerkt aan dit prachtige evenement om die herinnering in ere te houden.

- Sinterklaas.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "In Zuid-Europa, bijvoorbeeld langs de Taag, vind je onder veel viaducten en bruggen nesten van huiszwaluwen. In Nederland werd onder bruggen tot voor kort nergens bewust rekening gehouden met deze vogel. Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken heeft dankzij Rijkswaterstaat in 2019 voor elkaar gekregen dat zwaluwen onder de Stichtse Brug in de A27 tussen Huizen en Almere - en grotendeels op grondgebied van Blaricum gelegen - nu gemakkelijk een nest kunnen maken (onder de link vind je een mooie video van de werkzaamheden, met toelichting). Huiszwaluwen hebben een duwtje in de rug hard nodig: al jarenlang gaat de soort achteruit en staat daarom op de Rode Lijst. Die afname hangt waarschijnlijk samen met het verdwijnen van de hoeveelheid insecten, maar ook met schaalvergroting in het landschap. Daardoor blijft er per saldo minder geschikte broedgelegenheid over.

Huiszwaluwen metselen hun nestjes tegen buitenmuren direct onder overstekende dakranden. Een wit dakoverstek van woningen is een geliefde plek. Ook huiszwaluwtillen kunnen, als ze goed geplaatst worden, helpen om meer nestplaatsen te scheppen. Huiszwaluwtillen zijn een soort minidakjes met kunstnesten op een paal. Tillen zijn relatief duur. Bestaande bouwwerken met muren, zoals bruggen, kunnen in potentie een geweldige bijdrage aan de aantallen huiszwaluwen leveren. Het is belangrijk om niet alleen broedplekken aan te brengen, maar ook naar de omgeving te kijken. Zorg met name voor plekken waar zwaluwen modder en klei kunnen vinden om zelf aan nesten te bouwen, maar waar ook een flinke rijkdom aan insecten voor hun jongen aanwezig is. De komende tijd wordt door de Gooise vogelaars gevolgd hoe zwaluwen de brug in Blaricum gaan gebruiken. Daar kunnen we misschien nog van leren, zodat in de toekomst misschien elke brug wel een vogelbrug kan worden. Vogelbescherming Nederland droomt van een toekomst waarin elke nieuwe brug die wordt aangelegd, vogelvriendelijk gemaakt wordt. Onderhoudswerk van bruggen kan ook worden gebruikt om bestaande bruggen alsnog geschikt(er) te maken. Vogelwerkgroepen kunnen helpen met de praktische aanpak, zoals die in 't Gooi nu heeft laten zien." (bron: Vogelbescherming Nederland)

- Het Bosje van Six (ooit eigendom van Jonkheer Six) is een loofbos, in de ecologische verbindingszone tussen het Gooi en de open Eempolder. Het dient als rustgebied voor vogels en zoogdieren die in de polder fourageren. De poel in het bos is belangrijk voor amfibieën.

- De Noorderheide is in mei en juni rijk aan geel bloeiende bremstruiken.

- De Gooise Heemtuin aan de Woensbergweg, naast de begraafplaats, is een tuin waar je verschillende landschapstypes met hun begroeiing uit het Gooi kunt vinden. De tuin wordt minimaal onderhouden om een zo natuurlijk mogelijk karakter te behouden.

- Natuurgebied Groeve Oostermeent heeft een oppervlakte van 18 ha. Grootste blikvanger: de 400 meter lange ‘afgrond’ die plaatselijk 3 meter hoog is. Dit abrupte snijvlak van afgegraven en hogere zandgrond legt 150.000 jaar geologische geschiedenis bloot. Al even bijzonder is de kolonie oeverzwaluwen die er jaarlijks gangen graven om in te broeden. De groeve vormt een belangrijke schakel in de oost-westverbinding tussen het Gooi en de polders van Eemland. Honden aangelijnd.

- Natuurgebied ’t Harde heeft een oppervlakte van 15 ha. Nergens zijn de krentenbomen zo uitbundig aanwezig als in ’t Harde. Tijdens hun korte bloeiperiode in april, veranderen ze het gebied in een onwerkelijke, romig witte bloemenweelde. In het najaar kleuren ze prachtig rood. Honden mogen hier los lopen.

- Blaricummer Eng. 2 ha. Gelegen in de te realiseren ecologische oost-westverbindingszone tussen het Gooi- en het Eemland. Niet toegankelijk.

- De Blaricummerheide heeft een oppervlakte van 59 ha. Zeer bekend vanwege de Schaapskooi; thuisbasis van een van de kuddes Drentse Heideschapen die zorgen dat de heide niet vergrast. Elke zondagmiddag zijn hier natuurgidsen van het IVN met op de laatste zondag van de maand kinderactiviteiten. Voor de allerkleinste kinderen ligt hier het startpunt van het ‘Kleuterpad’. Honden aangelijnd binnen de rasters.

- Het Mauvezand heeft een oppervlakte van 19 ha en ligt deels in gemeente Blaricum, deels in gemeente Laren. Een zeer gewaardeerd stukje natuur met open stuifzand, heide en bos. Bewoners wandelen er graag met de hond en kinderen kunnen er eindeloos spelen. In een vroeger nat gedeelte met dopheide ligt de Mauvevijver, plaatselijk beter bekend als ‘De hut van Mie’. Honden mogen hier los. (bron van de natuurgebiedbeschrijvingen: Stichting Goois Natuurreservaat)

- Naast de prachtige kronkelende straatjes en langgerekte hagen zijn er in het dorp ook nog altijd vele authentieke boerderijen. Veel van deze boerderijen zijn inmiddels in particuliere handen. Maar ook is er een flink aantal nog in bedrijf. De in 1989 opgerichte Agrarische Stichting Blaricum (ASB) zet zich in om dit agrarische karakter niet verloren te laten gaan. De gemeente heeft een groot deel van haar toenmalige agrarische bezittingen (landbouwgrond en 2 boerderijen) aan de ASB overgedragen. Dit zijn graslanden (meentgronden), en akkers (engen) in en rondom het dorp.

Op de akkers worden uiteenlopende gewassen verbouwd zoals asperges, rogge en boekweit. De ASB verpacht deze gronden aan de boeren uit het dorp. Naast deze gronden bezit de ASB ook twee karakteristieke boerderijen in het dorp. Het betreft een gemeentelijk monument (Eemnesserweg 15) en een rijksmonumentaal pand (Angerechtsweg 11) dat in 2009 volledig is gerestaureerd. Het doel van de ASB is om het typerende agrarische karakter van het dorp, de unieke landschappelijke structuur en de prachtige natuur in en rondom het dorp in ere houden. En dit passend binnen het beschermde dorpsgezicht en het cultuurhistorische landschap. Zij zetten zich in om deze unieke vorm van wonen, werken en recreëren voor het dorp te bewaren. Iets wat in de gooidorpen rondom Blaricum grotendeels verloren is gegaan.

- De gemeente, de provincie Noord-Holland, Agrarische Stichting Blaricum, Staatsbosbeheer en 5 particulieren hebben eind 2018 onderling hun eigendommen in polder De Kampen geruild, gekocht en verkocht. Daarmee ontstaat een aaneengesloten natuurgebied van 90 hectare, waarmee ook het open landschap in de polder wordt hersteld en behouden. Voor het creëren van een optimaal leefgebied past de provincie de inrichting van het gebied aan. Zo worden de oevers vlakker gemaakt en greppels hersteld. Dit werk start in 2019 na het broedseizoen. In het natuurgebied blijft agrarisch gebruik mogelijk, voor zover dit past bij het leefgebied voor weidevogels, zoals grutto’s en kieviten. (bron: Provincie Noord-Holland, 7-11-2018)

- Het gaat helaas niet goed met de bij. Dit komt onder andere doordat het leefmilieu van de bijen (en vele andere insecten) de laatste tientallen jaren sterk achteruit is gegaan. Eén van de grootste uitdagingen voor Imkersvereniging Blaricum e.o. is dan ook de verbetering van dit leefmilieu. Dit doen zij onder andere door het inzaaien van braakliggende terreinen en akkers, waardoor bijen gedurende het hele bijenseizoen voldoende voedsel kunnen vinden. Naast de bij profiteren ook insecten als hommels en vlinders van de bloemen. Vroeger bloeiden planten als de klaproos, margriet en korenbloem volop in de akkers van de Gooise dorpen. Met hun witte, rode, gele en blauwe kleuren waren ze een lust voor het oog. Tegenwoordig zijn de bloemen steeds minder in de akkers te vinden en worden ze helaas steeds vaker, ten onrechte, onkruid genoemd.

De korenbloem is net als de andere veldbloemen een lekkernij voor de bij en andere insecten. Maak je tuin een stukje mooier en help tegelijktijd de (honing)bij, vlinders en andere insecten. De Imkervereniging verkoopt bij verschillende winkels in het dorp en buurdorp Huizen zakjes met korenbloemzaad voor maar € 1,00 per stuk. Met de opbrengst zaaien zij een grote akker in met korenbloemen. Daarnaast biedt het hen de kans om braakliggende terreinen in de directe omgeving in te zaaien met bijvriendelijke bloemen waarmee zij voerakkers creëren.

- Het Kerkcafé zijn ca. maandelijkse bijeenkomsten in de Dorpskerk, bedoeld om een brede groep belangstellenden in contact te brengen met belangrijke discussies van vandaag. De thema's die aan de orde komen, hebben raakvlakken met aan de ene kant de geloofs- of levensovertuiging en aan de andere kant maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen. Na een inleiding door een terzake kundige spreker of spreekster is er ruim gelegenheid tot discussie en voor het stellen van vragen.

- Het karakteristieke Sint Vitusgebouw uit 1911 is het sociaal-culturele centrum van het dorp. Ooit is het Vitus ontstaan als patronaatsgebouw, bedoeld voor samenkomsten voor o.a. verenigingen, belangenverenigingen en voor de nodige ontspanning.

- Stichting Kunst & Cultuur Blaricum.

- KNRM-Reddingstation Blaricum bestaat sinds 1983 en is sindsdien ruim 3000 keer uitgevaren voor watersporters of beroepsvaarders in problemen. De bemanning bestaat uit ca. 30 vrijwilligers.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Blaricum, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Blaricum van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Literatuur

- Tweedehands boeken over Blaricum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Blaricum. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - De website Aan de Koffie in Blaricum meldt wat er in het dorp te doen is, waar men over praat en wie wat doet. Daarnaast vind je er achtergrondinformatie. Er gebeurt heel veel in het dorp maar als je niet weet wat er is, maak je er ook geen gebruik van. Door de verschillende winkels, restaurants en clubs met hun activiteiten te bundelen wil de redactie je een overzicht bieden en je keuze verruimen. De website is ook een podium voor foto’s, filmpjes, verhalen, activiteiten en ideeën. Via dit podium kunnen men elkaar in het dorp makkelijk en snel bereiken.

- Dorpsblad Hei & Wei (1x per 4 weken) is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Facebookpagina over Blaricum, waar Blaricummers oude en recente foto's plaatsen en wetenswaardigheden over het dorp uitwisselen.

- Oog op Blaricum doet middels foto's met toelichting verslag van actuele gebeurtenissen in het dorp. De site wil met foto’s het dagelijks leven van en in het dorp zichtbaar maken. Daarbij horen evenzeer de positieve kanten als de negatieve, de vrolijke en de verdrietige, de sociale en de hufterige, de opbouwende en afbrekende, de legale en illegale kanten, het stralende en het kwijnende van mens en natuur. Soms zijn de foto’s enkel en alleen een registratie van een situatie, soms (al dan niet mede door de titel en de mouseover-tekst) heeft de foto een ‘extra’ boodschap. Insteek daarbij is dat ook een dorpse samenleving als deze het vooral moet hebben van open(baar)heid, rechtvaardigheid, gelijkheid, samenlevings-bewustzijn en van niet doorgeschoten individuele vrijheid. In ieder geval wordt er bij elke foto naar gestreefd dat deze als foto van tenminste goede kwaliteit is en een verhaal vertelt.

- Lokale links: - Blaricum linkspagina.

- Dorpshuis/wijkcentrum: - Dorpshuis en activiteitencentrum Blaercom is al vele jaren een populair dorpshuis in het hart van Blaricum en is daarnaast de laatste jaren uitgegroeid tot een multifunctioneel activiteitencentrum. In de centrale ontmoetingsruimte iseen gezellige bar waar de bezoekers elkaar kunnen ontmoeten en een drankje kunnen nuttigen. Blaercom is een thuishaven voor diverse verenigingen en biedt daarnaast ook enkele kantoorfuncties. Plaatselijke organisaties zoals Versa Welzijn en Buurtzorg maken hier gebruik van. Of je nu in of buiten het dorp woont, je kunt altijd bij hen terecht voor alle denkbare activiteiten, zoals vergaderingen, bijeenkomsten in verenigingsverband, recepties, team-uitjes, cursussen, exposities, uitvoeringen en sportactiviteiten. Je kunt altijd binnenlopen en een kopje koffie of thee drinken en een krantje lezen. Ook kun je bij hen (zakelijk) afspreken met een vriend(in)/kennis en/of een zaaltje huren. Zeker overdag zijn er mogelijkheden. En er is gratis Wifi. Ook voor grotere groepen, tot 150 personen, zijn arrangementen mogelijk, met desgewenst lunch of buffet.

- Wijkcentrum De Malbak (Burgemeester Tydemanplein 3) is een ontmoetingsplaats voor jong en ouder in Blaricum Bijvanck, waar vele vrijwilligers samen bepalen wat er gebeurt en wat er te doen is. De sociaal werkers van Versa Welzijn ondersteunen initiatieven van wijkbewoners die de leefbaarheid, veiligheid en saamhorigheid in de buurt bevorderen. In het wijkcentrum zit ook jongerencentrum (Y)our Place.

"In De Malbak heeft iedereen de mogelijkheid om maatschappelijk mee te doen, zelfs als je (nog) niet weet waar je zou kunnen beginnen. Kom gewoon eens binnen lopen en we bespreken de mogelijkheden. Al meerdere wijkbewoners hebben op deze manier een leuke inspirerende vrijwilligersklus gevonden waar zij zelf en vele anderen plezier aan beleven. Vrijwilligers zijn aan het werk in en voor de wijk. Wil je niet direct als vrijwilliger aan de slag, maar zoek je wel een daginvulling, ontmoeting of gezelligheid? Ook dan ben je van harte uitgenodigd om binnen te komen in het wijkcentrum en te bespreken wat er mogelijk is. Te denken valt aan: samen bezig zijn met creatieve activiteiten, samen koken en bakken, leren van elkaar en elkaar stimuleren, samen activiteiten ontwikkelen of een werkgroep vormen en een groot evenement organiseren. Ieder doet iets naar eigen interesse en niveau en er is altijd iets dat bij je past!"

- Lezen: - Willy Meijer is in haar dorp begonnen met het concept Buurtbieb (dat landelijk bekend is onder de naam Minibieb). Een uit Amerika 'overgewaaid' fenomeen, waarbij mensen een kastje aan de muur van hun huis hangen, waar dorpsgenoten een boek uit mogen meenemen om te lezen. Ze kunnen ze er ook zelf een boek in plaatsen dat ze over hebben, waardoor het systeem zichzelf in stand houdt. Dat bevordert niet alleen het lezen en het hergebruik van boeken, maar het zijn ook ontmoetingspunten in een dorp of wijk geworden, waardoor mensen uit de buurt elkaar (beter) leren kennen. Voor nadere informatie over dit concept zie de link. Anno 2017 waren er al 6 Buurtbiebs in Blaricum. Landelijk zijn het er al meer dan 3.000.

- Jeugd: - Bij Scoutinggroep Tymen de Sayer beleven tientallen leden tussen 5 en 18 jaar uit het dorp en de buurdorpen Huizen en Eemnes leuke en uitdagende activiteiten. Een 20-tal enthousiaste leiding en bestuursleden staan klaar om op de zaterdagmiddag afwisselende opkomsten te organiseren: denk aan houthakken, vuur maken, knutselen, broodjes bakken en leuke (groeps)spelen.

- Sport: - Blaricumse Voetbal Vereniging BVV '31.

- Tennisvereniging BLTC.

- Vereniging Stad en Lande Ruiters in Blaricum is opgericht in 1957 en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Leden van de vereniging rijden op (eigen) paard of pony en beoefenen de dressuur, het mennen en springen. De ruiters rijden recreatief, maar ook wedstrijden. De vereniging telt ca. 240 leden en donateurs.

- Handbalvereniging SDS'99 (= Sterk Door Samenwerking) is in 1999 ontstaan uit een fusie van BSV uit Blaricum en HV Laren. SDS'99 is uitgegroeid tot een toonaangevende vereniging met veelbelovende jeugd- en seniorenteams. Ze hebben teams in alle klassen, vanaf Kabouters (6 jaar) t/m Heren en Dames Senioren.

- Squash Rackets Club Blaricum (SRCB) is een van de oudste squashverenigingen van Nederland. SRCB is al meer dan 40 jaar een begrip in ’t Gooi. Hun accommodatie bevindt zich op sportpark Oostermeent. Kenmerkend voor de club is de ongedwongen sfeer waarin iedereen zijn of haar partijtje kan spelen. En of je puur recreatief of op competitieniveau wilt spelen; het kan allemaal bij SRCB. Ze zijn met twee herenteams vertegenwoordigd in de competitie en doen daarin prima mee. De competitieteams worden enthousiast en deskundig getraind door Niels Hoevenaars (voormalig Nederlands topspeler). De accommodatie is recentelijk grondig gerenoveerd en is van uitstekende kwaliteit.

- Toneel: - Toneelvereniging Blaricum is een amateurvereniging die regelmatig komedies en andere toneelstukken uitvoert in het Vitusgebouw.

- Zorg: - Op een prachtige plek in de dorpskern is Zorgboerderij 't Werckpaert gevestigd. De monumentale boerderij herinnert aan de tijd dat Blaricum nog een boerendorp was. De zorgboerderij dankt haar naam aan werkpaard Ilse die tegenwoordig haar wei deelt met werkpaarden Gerrit, Bram en Jinte. De boerderij wordt gerund door Nico de Jong en Margriet van ’t Klooster. Sinds 2004 biedt ‘t Werckpaert zinvolle dagbesteding aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of visuele beperking. Op de zorgboerderij werken dagelijks 10 'hulpboeren'. Alles is er op gericht om de hulpboeren zo zelfstandig mogelijk te laten werken, zodat ze na een dag werken op de boerderij en in de natuur met dieren trots naar huis gaan. Dankzij de centrale ligging van de boerderij is het een gezellige werkplek met veel sociale contacten in het dorp.

- Duurzaamheid: - Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die niet meer werkt? Of met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? "Weggooien? Mooi niet!" Onder dat motto zijn er de Repair Cafés, ook in Blaricum; gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) te repareren. Op de locatie is gereedschap en materiaal aanwezig om bijna alle mogelijke reparaties uit te voeren op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook reparatie-deskundigen zijn aanwezig, zoals elektriciëns, naaisters, timmerlieden en fietsenmakers. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repair Café gaan ze samen met de deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren.

- Veiligheid: - Politie Blaricum / Eemnes / Laren.

- Brandweer.

- KNRM Huizen - Blaricum en de Huizer Reddingsbrigade zorgen samen voor professionele hulpverlening op het water. De KNRM concentreert zich daarbij vooral op zogeheten ‘Search And Rescue’ taken, oftewel het opsporen en redden van mensen. Alle andere taken die te maken hebben met veiligheid en hulpverlening op het water worden verzorgd door de Huizer Reddingsbrigade.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op begraafplaats Blaricum de Woensberg.

Terug naar boven

Trivia

- De afgelopen jaren wedijvert deze gemeente met de gemeenten Bloemendaal, Laren en Wassenaar om de hoogste gemiddelde koopprijs voor een woning. Blaricum heeft enkele jaren op de 1e plaats gestaan. In 2014 stond het dorp op de 4e plaats.

- De televisieserie Gooische Vrouwen speelde zich af in Blaricum.

Reactie toevoegen