Blessum

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

blessum_collage.jpg

Blessum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Blessum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Blessum kerk JD [640x480].JPG

Blessum, Hervormde (PKN) kerk

Blessum, Hervormde (PKN) kerk

Blessum

Terug naar boven

Status

- Blessum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

- Het kleine dorp Blessum werkt op veel gebieden samen met het grotere buurdorp Deinum (waar het voor voorzieningen en verenigingsleven op is aangewezen), het kleine buurdorp Boksum en de buurtschap Ritsumasyl. Zo is er bijv. een gezamenlijke Dorpskrant.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1250-1275 Blesingum, 1458 Blessem, 1482 Blessum.

Naamsverklaring
Mogelijk ontstaan uit Blessingahem*, heem 'woonplaats, woning' van de Blessinga, een afleiding met het suffix -ing- van de persoonsnaam Blesse met als betekenis 'van de lieden van Blesse'.(1)
* Gereonstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Blessum ligt WZW van Leeuwarden en ZW van Marsum en Deinum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Blessum 30 huizen met 169 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp 33 woningen (waarvan 7 boerderijen) met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Blessum heeft al meer dan een eeuw geen school meer. Het dorpje kende tot 1916 een openbare lagere school. Het huis van de ‘bovenmeester’ (Buorren 13/15) herinnnert daar nog aan. De school stond achter dat ‘schoolhuis’. Tot in de jaren zestig gingen de Blessumer kinderen naar de lagere scholen in Boksum en daarna naar de openbare en de protestantse school in Deinum. Wat voor het onderwijs gold, gold ook voor de betrokkenheid bij het verenigingsleven; deze verplaatste zich ook van Boksum naar Deinum.

Vroeger hebben hier de Ringia State en de Wissema State gestaan.

- Geschiedenis van Blessum.

- Als je het dorp ter plekke aan het bekijken bent, vind je naast de kerk een informatiepaneel waarop ook e.e.a. te lezen valt over de geschiedenis van het dorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Blessum heeft 5 rijksmonumenten.

- De 13e-eeuwse Mariakerk (de toren is van latere datum) maakt deel uit van de Protestantse gemeente te Boksum - Blessum - Deinum 'Terpoarte'. De kerk is vooral bekend vanwege twee bijzondere tekstborden uit 1657. Op de ene staan de Tien Geboden. Het andere vermeldt de Slag bij Boksum. De kerk heeft ook een prachtig orgel, dat in 1659 is gebouwd door Willem Meynerts. Het is verfraaid met ornamenten en geschilderde draperieën. De laatste restauratie vond plaats in 1995 onder begeleiding van Jan Jongepier. Iedere bezoeker mag dit barokorgeltje bespelen, maar er wordt voor de instandhouding van kerk en orgel wel een kleine gift verwacht.

Eigenaar - sinds 1975 - Stichting Alde Fryske Tsjerken is verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenkant van het kerkgebouw. Stichting Vrienden van de Blessumer Kerk zorgt er voor dat het interieur en de inventaris van de Mariakerk in goede staat blijven. Zo worden er activiteiten georganiseerd ten bate van de exploitatie en krijgt de kerk in het voor- en najaar een flinke opknapbeurt. Dat alles wordt met plezier gedaan door vrijwilligers uit het dorp. De kerk is ook te huur voor bruiloften en andere feestelijke aangelegenheden.

- De hoogste boerderij van Fryslân staat in Blessum.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Op 7 juni 2013 is het speel- en dorpsveld officieel en feestelijk geopend. Als dorp voorzien ze helemaal zelf in het onderhoud van het veld. Zo organiseert de feestcommissie activiteiten om aan het investeringsdeel te kunnen voldoen, en houdt ze een logboek bij om de toestellen te controleren. De lokale zorgboerderij (waarvoor zie Links > Zorg) zorgt voor het kortwieken van het gras. "Natuurlijk hebben alle dorpsgenoten meegeholpen met de aanleg van het veld", zo lezen wij op de lokale dorpssite.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Blessum.

- Nieuws: - Nieuws uit Blessum op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Blessum zet zich in voor de leefbaarheid en het welzijn van de dorpsgemeenschap. De groep betrokken dorpsbewoners die deze taak op zich heeft genomen, komt regelmatig bij elkaar, heeft overleg met het college van B&W en neemt contact op met de gemeentelijke politieke partijen of andere instanties als daar aanleiding voor is. Natuurlijk wordt er, naast overleg, door het jaar heen ook van alles georganiseerd en ondernomen. Bijzonder is dat Dorpsbelangen tevens begrafenisvereniging is. Oud-Blessumers die langer dan 10 jaar in Blessum hebben gewoond, kunnen lid blijven en op grond van dat lidmaatschap uitsluitend gebruik maken van de diensten van Dorpsbelangen voor zover het een begrafenis of een begrafenis betreft.

- Dorpshuis: - De Hervormde (PKN) kerk van Blessum is sinds de overdracht aan Stichting Alde Fryske Tsjerken in 1975 tevens als dorpshuis gaan functioneren. Hier houden de Blessumers hun nieuwjaarsbijeenkomst, worden verjaardagen gevierd, oefenen de Gealtsjes (Fries voor Nachtegalen, het plaatselijke vrouwenkoor) en worden bonte avonden en kerstmiddagen voor de kinderen georganiseerd. De hele gemeenschap zorgt ervoor dat de kerk er netjes bijstaat; de vrouwen houden de kerk schoon, de mannen maaien het gras op het kerkhof. De kerk wordt ook nog altijd (afwisselend met de kerken in Deinum en Boksum) voor de eredienst gebruikt.

- Lezen: - Blessum heeft naast de kerk annex dorpshuis maar één andere voorziening, maar wel een heel bijzondere, namelijk een zogeheten Minibieb. En niet zomaar een, maar de Koelste Bieb van Fryslân! Hoe dat zit, kun je lezen onder de link. De Koelste Bieb is versierd met tekeningen, gemaakt door de Blessumer jeugd.

- Muziek: - Fanfare Advendo is er van en voor de dorpen Deinum, Blessum en Boksum. "In ons korps spelen we op bugels, cornetten, trompetten, F-hoorns, saxofoons, baritons, euphoniums, trombones, bassen en slagwerk. Speel je op zo'n instrument? Of wil je het leren? Wanneer je op muziekles gaat of bij het korps speelt, krijg je een instrument van het korps om te gebruiken. Hiervoor betaal je geen extra kosten. Elke maandagmiddag geeft Hilda Wiersma les aan iedereen die een blaasinstrument wil bespelen. Volwassenen en kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Ook op slagwerk zijn lessen mogelijk. Na ongeveer een jaar muziekles mag je meespelen in het jeugdkorps. Heb je je A-diploma (of speel je op minimaal A-niveau) dan speel je mee in het fanfareorkest. Ben je geïnteresseerd? Bel dan met Pieter Bouwma, tel. 058-2542232."

- Zorg: - Zorgboerderij De Buorren in Blessum biedt zorg aan kinderen/jeugdigen (4-18 jaar) met een hulpvraag op het gebied van een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen. Doordeweeks wordt er dagbesteding geboden aan jongvolwassenen (18-25 jaar). Zij ondersteunen ‘s ochtends bij de dieren en hebben ‘s middags een vrij dagprogramma. Zorgboerderij De Buorren biedt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ook dagbesteding aan ouderen. Er wordt zorg op maat geleverd met als doel om voor een ieder een geslaagde dag te organiseren. Een dag waarin jouw mogelijkheden en interesses centraal staan.

Er zijn voldoende activiteiten op de boerderij om je te kunnen vermaken. Zo kun je kleine klusjes doen op de boerderij, de dieren voeren, in de tuin meewerken of meehelpen in de keuken. Dit is echter geen verplichting, je mag ook gewoon genieten van alles om je heen. De Buorren richt zich op thuiswonende ouderen die behoefte hebben aan contacten met anderen en extra begeleiding. Of je krijgt mantelzorg (mensen om je heen die onbetaald langdurig voor je zorgen) en wilt deze persoon een dagje ontlasten. Er zijn ook woonzorgmogelijkheden voor jeugdigen en voor ouderen met dementie.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Blessum.

Reactie toevoegen