Bonkwert

Plaats
Buurtschap
Waadhoeke
Fryslân

bonkwert_plaatsnaambord_en_buurtschapsgezicht_kopie.jpg

Bonkwert is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

Bonkwert is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

Bonkwert

Terug naar boven

Status

- Bonkwert is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- De buurtschap Bonkwert valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Spannum.

- De buurtschap Bonkwert ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
De Friese spelling is kennelijk, getuige het plaatsnaambord en (1), vastgesteld op Bonkwert. Ter plekke staat bij een der boerderijen echter een zelfvervaardigd bord met de vermelding dat de bewoners zich ´Bunkwerter´ voelen, wat dus is afgeleid van de plaatsnaam Bunkwert. Gezien de oudere vermeldingen lijkt ons dat evenzeer legitiem.

In het Nederlands
Bonkwerd. De plaatsnamen in de voormalige gemeente Littenseradiel zijn officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
1487 Buurckwert, 1530 Buynckwert, 1532 Bunckwert, 1861 Bunkerte.

Naamsverklaring
Moeilijk te verklaren. Men heeft wel voorgesteld wert = werd 'terp, bewoonde hoogte' van de Bonninga*, een afleiding met het suffix -ing- van de persoonsnaam Bonne met als betekenis 'de lieden van Bonne'.(2)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bonkwert ligt ZW van Winsum, Z van Spannum, rond de - vanuit Spannum te bereiken en doodlopende - Bonkwerterreed.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Bonkwert niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap slechts enkele huizen, met ca. 10 inwoners.

Reactie toevoegen