Boven-Hardinxveld

Plaats
Dorp
Hardinxveld-Giessendam
Alblasserwaard
Zuid-Holland

boven-hardinxveld_plaatsnaambord_kopie.jpg

Boven-Hardinxveld is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gemeente Hardinxveld-Giessendam. T/m 1956 gemeente Hardinxveld.

Boven-Hardinxveld is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gemeente Hardinxveld-Giessendam. T/m 1956 gemeente Hardinxveld.

Boven-Hardinxveld

Terug naar boven

Status

- Boven-Hardinxveld is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gemeente Hardinxveld-Giessendam. T/m 1956 gemeente Hardinxveld.

- Het dorp Boven-Hardinxveld heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Hardinxveld-Giessendam.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Boven Hardingsveld.

Naamsverklaring
Het dorp is genoemd naar de ligging in de Polder van Boven-Hardinxveld (1366), met boven 'hoger gelegen, stroomopwaarts', ter onderscheiding van Neder-Hardinxveld, zoals de hoofdplaats van de gemeente Hardinxveld vroeger heette, en die tegenwoordig onderdeel is van het dorp Hardinxveld-Giessendam.(1)

Terug naar boven

Ligging

Boven-Hardinxveld ligt ZW van Gorinchem, O van Hardinxveld-Giessendam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Boven-Hardinxveld heeft ca. 1.800 huizen met ca. 4.500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2019 is een herinrichting van de haven gereedgekomen. In 2016 is daartoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de gemeente en scheepswerf Den Breejen. Al in 2008 is voor het eerst gesproken over het vergroten van het aantal ligplaatsen in de haven en de werkruimte op de wal. Maar door veranderde wensen en eisen van betrokken partijen moesten de plannen diverse keren worden aangepast. Voor nadere informatie zie de gemeentelijke nota 'Impulsen voor de haven in Boven-Hardinxveld' (2014) en het Bestemmingsplan havengebied (2017).

De klus is grotendeels door Den Breejen Shipyards uitvoerd. De scheepswerf heeft gemeentegrond aangekocht, evenals een deel van de haven die voorheen eigendom was van de gemeente en heeft geïnvesteerd in de aanleg van nieuwe kades. Voor de uitbreiding zijn door de gemeente 3 woningen aangekocht en gesloopt. De uitbreiding van de haven leidt tot meer bedrijvigheid en zou ook tot meer overlast voor de bewoners hebben geleid. Er zijn nieuwe damwanden geslagen, er is een schierkade aangelegd, dokken zijn richting de rivier verplaatst en er zijn walstroom- en drinkwatervoorzieningen aangelegd. Verder is er een openbare laad- en loskade gerealiseerd.

- Sinds 2012 heeft Boven-Hardinxveld een station aan de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen, de zogeheten MerwedeLingelijn.

- In 2016 hebben de gemeente en de firma Blokland Bouwpartners een intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van locatie De Buurt in Boven-Hardinxveld. De ondertekening vond plaats op het terrein van H-M Den Dikken en het voormalige terrein van Swets. Dit terrein, het plangebied, ligt in de bocht tussen de verlegde Rivierdijk en De Buurt. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd tussen Blokland Bouwpartners en de gemeente Hardinxveld-Giessendam over de uitgangspunten voor ontwikkeling van dit gebied voor woningbouw en mogelijk ook andere functies. Nieuwbouw op deze locatie vindt niet op korte termijn plaats. Andere bouwlocaties in het dorp worden eerder ontwikkeld, zoals Morgenslag en de vrijkomende locatie Regenboogschool.

- Op de plaats van de voormalige Regenboogschool, aan de Pieter de Hoogstraat in Boven-Hardinxveld, is in 2019 nieuwbouwproject De Regenboog gerealiseerd. Het omvat 15 woningen: 11 eengezinswoningen, 2 twee-onder-een-kapwoningen en 2 vrijstaande geschakelde woningen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De huidige Hervormde (PKN) kerk (Kerkplein1) dateert uit 1862 en valt onder de lokale Hervormde Gemeente. Voorgeschiedenis: "Als in 1591 Boven-Hardinxveld zijn eerste predikant krijgt (Reinier Reiniersz. van Dortmund), doet ook de reformatie in Hardinxveld zijn intrede. In 1597 wordt een oude vervallen kapel, staande 'op het beneden einde van Hardinxveld', dus bij de grens met Giessendam, ingericht voor erediensten voor de inwoners van Giessendam en Neder-Hardinxveld. Sindsdien is hier elke zondagmiddag dienst gehouden: de ene week door de lokale predikant, de andere week door die van Giessen-Oudekerk. De kerk is in de Tachtigjarige Oorlog bij een vijandelijke Spaanse inval bijna geheel afgebrand en rond 1723 herbouwd. De bij de brand gespaarde toren is in 1845 afgebroken. Nadien onderging de kerk enkele ingrijpende verbouwingen. In de kerk bevond zich een statige graftombe ter ere van Pompejus de Roovere. Deze is in 1935 overgebracht naar de grote kerk van Dordrecht, waar deze Hardinxveldse heer nu begraven ligt." (bron: gemeente Hardinxveld-Giessendam)

- De Gereformeerde (PKN) kerk (Jan Steenstraat 5) uit 1962, naar ontwerp van ing. A. Penning, is een zaalkerk met dakruiter, gebouwd ter vervanging van het zaalkerkje zonder toren uit 1861 op Rivierdijk 338. In de jaren vijftig van de 20e eeuw wordt namelijk, vanwege de "deplorabele toestand" waarin die kerk verkeert, besloten om op een steenworp afstand een nieuwe kerk te bouwen. Het pand aan de Rivierdijk bestaat kennelijk nog wel maar is niet meer als kerk in gebruik. - Nieuws van de Gereformeerde Kerk op Facebook.

- De lokale Hersteld Hervormde Gemeente kerkte van 2004 tot 2007 in een voormalige timmerwerkplaats op Rivierdijk 363. In 2007 komt de huidige Hersteld Hervormde Kerk (Nassaustraat 4) gereed.

- RK Pauluskerk (Rembrandtstraat 27a) uit 1987. Het is een moderne kerk zonder toren, ontworpen door architecten Drayer en Engelkes. Voorheen heeft er, sinds 1968, een noodkerk in het dorp gestaan, aan de Rivierdijk? Deze is gesloopt.

- Boven-Hardinxveld is van verre én vanaf de A15 te herkennen aan de fraaie 42,90 meter hoge watertoren uit 1923. De watertoren is gebouwd in een typische interbellum-bouwstijl, die invloeden vertoont van de architectuur van het Nieuwe Bouwen, maar vanwege de zware kap ook verwant is aan de Amsterdamse School. De toren is gebouwd door bouwbedrijf de N.V. Algemeene Beton Compagnie uit Den Haag. De watertoren heeft een betonnen vlakbodemreservoir van 215 m3. De watertoren is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde vanwege de bijzondere betekenis van de watertoren in de geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Nederland in het algemeen en van die in de regio in het bijzonder. De watertoren is tevens van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde wegens de voor de bouwtijd karakteristieke en aan het gebruik gerelateerde vormgeving en vanwege de bouwtechnische kwaliteiten. Voorts heeft de toren situationele waarde vanwege de bijzondere betekenis als herkennings- en oriëntatiepunt. De toren is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en vanwege de gaafheid van in- en exterieur. De toren heeft zeldzaamheidswaarde vanwege het bijzondere, in ons land zeldzame kubusvormige reservoir.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In de laatste week van de zomervakantie organiseert de Hervormde kerk in Boven-Hardinxveld jaarlijks een Tienerweek voor alle tieners in de leeftijd van 13-15 jaar.

- De Hervormde Gemeente organiseert jaarlijks op de 1e zaterdag van september de Rommelmarkt, de grootste jaarlijkse Rommelmarkt in de regio. De opbrengst komt ten goede aan diverse goede doelen.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsclub De Putten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Boven-Hardinxveld (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - "De Merwedeschool in Boven-Hardinxveld is een creatieve, vernieuwende en ondernemende basisschool. Vanuit de mogelijkheden en de motivatie van elke leerling ontwikkelt de Merwedeschool de talenten van elk kind dat haar is toevertrouwd. Ze biedt kinderen ontwikkelkansen aan zodat ze kunnen meebouwen aan de maatschappij en de wereld van de toekomst. De Merwedeschool verankert zich in de maatschappij. Hierdoor bouwt ze, met oog voor diversiteit, relatie en participatie, een brede leer- en leefomgeving op, met als doel maximale ontwikkelingskansen voor álle leerlingen. De Merwedeschool is een openbare basisschool met waardering voor culturele diversiteit. De Merwedeschool inspireert haar medewerkers en leerlingen om haar kernwaarden in hun leven te integreren. De Merwedeschool wil een lerende gemeenschap zijn die sterk inzet op het ontwikkelen van basisvaardigheden en het stimuleren van creativiteit, ondernemingszin en vernieuwend denken bij haar leerlingen en medewerkers."

- "Het belangrijkste doel van Basisschool De Regenboog in Boven-Hardinxveld is het geven van kwalitatief goed onderwijs. Dit is voor ons onlosmakelijk verbonden met het Woord van God en de weg die God ons wijst. Concreet betekent dit dat we de kinderen de blijde boodschap vertellen over de komst van de Heer Jezus naar de aarde als Redder en Zaligmaker. We staan nadrukkelijk stil bij de christelijke feesten als Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Deelname aan de vieringen die rondom deze feesten op school georganiseerd worden, is een verplichte schoolactiviteit. Er is ook aandacht voor kerk, school en gezin in een themaweek. De Bijbel, Gods woord, is bij het overbrengen van waarden, normen, kennis en vaardigheden ons richtsnoer. In de omgang met elkaar leren we de kinderen om respect te hebben voor elkaar, aandacht en zorg te hebben voor hun leefomgeving en in een groep behulpzaam te zijn naar elkaar. Wij verwachten van ouders een positieve houding, inzet en medewerking om het christelijk onderwijs op bovengenoemde wijze gestalte te geven."

- "Peuterspeelzaal Ukkepuk is sinds 1998 gevestigd in een verbouwd gedeelte van de Merwedeschool in Boven-Hardinxveld. De speelzaal is geheel zelfstandig. Onze speelzaal is voorzien van een entree (met inpandige berging) met kapstokjes, een hal (waar het grote speelgoed afgewisseld wordt) en de speelruimte waar zich de poppenhoek, de leeshoek, de puzzeltafel, de auto/bouwhoek, het verfbord en de 'grote' tafel bevinden. Buiten hebben wij de beschikking over een afsluitbaar plein met een zandbak en een glijbaan en genoeg ruimte om lekker te spelen of fietsen. Aan de voorkant (aan de Rembrandtstraat) van de speelzaal hebben we ook een pleintje waar we buiten kunnen spelen. Onze ruime peuterspeelzaal is toegankelijk voor alle kinderen van ca. 2 tot 4 jaar, ongeacht afkomst, religie of cultuur. De peuters van PSZ De Ukkepuk stromen door naar zowel de Merwedeschool als de Regenboogschool. De peuters worden begeleid door gediplomeerde leidsters, die in het bezit zijn van VVE-certificaten. De peuters worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool."

- Lezen: - De Bibliotheek heeft in Boven-Hardinxveld een Servicepunt in Woonzorgcentrum De Lange Wei.

- Jongeren: - Jeugdvereniging JV Boven-Hardinxveld komt om de week afwisselend op vrijdag- en zondagavond samen in het Jeugdhonk van het Kerkcentrum. Het eerste gedeelte van de avond bespreken ze een gedeelte uit de bijbel en na een korte pauze doen ze nog een spel, bespreken ze vragen of praten ze gewoon na. De samenstelling van de groep wisselt elk jaar. Ze willen een plaats zijn waar je vragen kunt stellen, waar je kunt lachen, (sportieve) activiteiten kan doen, waar je luistert naar elkaar en naar wat God wil zeggen.

- Sport: - Motorcrossvereniging MCV Hardinxveld heeft een circuit NO van het dorp Boven-Hardinxveld, dat is aangelegd op een voormalige vuilnisbelt, vandaar dat de club en het circuit ook wel bekend staan onder de naam De Belt. Het is een prachtig technisch circuit met een totale lengte van 1250 meter. Er kan gecrosst worden (met een geldige KNMV- of MON-licentie) op woensdagavond (18.00-21.00 uur) en zaterdagmiddag (13.00-18.00 uur). Het seizoen duurt ongeveer van maart tot eind oktober.

- Korfbalvereniging HKC. Van Es Architecten heeft het ontwerp gemaakt voor de uitbreiding en renovatie van het reeds bestaande HKC-gebouw in Boven-Hardinxveld. Het clubgebouw van de korfbalvereniging heeft door de uitbreiding in 2016 meer kleedruimten en bergingen gekregen. De nieuwe (door SSBH beheerde) Sporthal Het Dok is direct tegen het bestaande clubgebouw aangebouwd, waardoor de kantine zicht heeft op de zaal. Ook is er op de eerste verdieping een tribune met 250 zitplaatsen. Er is in het ontwerp gekozen voor een aansprekende vormgeving met een zorgvuldige inpassing van het gebouw op de locatie. Hierbij is de gelaagdheid in de gevel en de kleurstelling van het gebouw gebaseerd op het karakteristieke uitzicht vanaf de locatie op de omgeving van typische rietkragen met een Hollandse lucht als achtergrond.

- Zorg: - Centraal gelegen in de dorpskern Boven-Hardinxveld ligt Woonzorgcentrum De Lange Wei. Het centrum waar ouderen en mensen met functiebeperkingen wonen in ruime appartementen, zich veilig kunnen voelen en waar op loopafstand alle voorzieningen bereikbaar zijn. Het woonzorgcomplex bestaat uit 62 zorgappartementen en 85 aanleunwoningen. De zorgappartementen worden door hen uitgegeven en de aanleunwoningen door Omnivera GWZ/Woongaard.

- In Verpleeghuis Judith Leysterhof in Boven-Hardinxveld vinden bewoners die niet langer zelfstandig kunnen wonen een nieuw thuis. De bewoners leven in drie kleine woongroepen. In totaal wonen in Judith Leysterhof twintig bewoners met dementie. De bewoners leven volgens de principes van kleinschalige zorg. Kleinschalige zorg is zorg die geboden wordt in een huiselijke en herkenbare omgeving aan mensen met dementie. Zij wonen in kleine woongroepen. Met elkaar vormen zij een zo gewoon mogelijk huishouden en de bewoners kunnen zelf zo veel mogelijk hun dagelijks leven inrichten zoals zij dit wensen. Er wordt rekening gehouden met de gewoontes, normen en waarden van bewoners. De gewoonten en rituelen die bewoners al hadden voordat zij naar het verpleeghuis verhuisden, worden waar mogelijk behouden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen in de Hervormde kerk van Boven-Hardinxveld, met foto's van de grafzerken. De zerken liggen rond de kansel. Bij de restauratie van de kerk in 1971 zijn ze opnieuw in de vloer gemetseld.

Reacties

(2)

Het is sporthal “Het Dok”.

Dank voor uw opmerkzaamheid m.b.t. deze kennelijke tikfout! Ik heb het aangepast.

Reactie toevoegen