Bregtdorp

Plaats
Buurtschap
Bergen NH
Regio Alkmaar Kennemerland
Noord-Holland

Bregtdorp

Terug naar boven

Status

- Bregtdorp is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de Regio Alkmaar, en in de streek Kennemerland, gemeente Bergen NH. T/m 2000 gemeente Schoorl.

- De buurtschap Bregtdorp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schoorl.

- De buurtschap Bregtdorp heeft witte plaatsnaambordjes, echter niet die van het type dat de tegenhanger vormt van de officiële, blauwe plaatsnaamborden (die een bebouwde kom aangeven).

- De buurtschap Bregtdorp lag van oorsprong ook zuidoostelijker dan dat wij hier aangeven. Dat zuidoostelijker gedeelte is echter zodanig opgegaan in de bebouwde kom van het dorp Schoorl, dat dit gedeelte redelijkerwijze niet meer als onderdeel van de buurtschap kan worden beschouwd.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Bregdorp.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bregtdorp ligt rond de wegen Oorsprongweg (het gedeelte van deze weg tussen de kruispunten met de wegen Achterpad en Bobbeleweg), Bobbeleweg (W zijde), Idenslaan (W zijde), Heereweg (het gedeelte van deze weg W en NW van het kruispunt met de Bobbeleweg en Idenslaan, tot circa de NW helft van de subnummers van huisnummer 169, ongeveer 3/5 van deze huisnummers uitmakend, exclusief huisnummer 169 zelf, en t/m huisnummer 140), Achterpad, Koningsweg, Voorweg (het gedeelte van deze weg tussen de kruispunten met de Heereweg en de Idenslaan), Smeerlaan en Dertiende Notweg. De buurtschap ligt direct NW van het dorp Schoorl, ZO van de dorpen Groet, NNW van het dorp Bergen, NO van het dorp Bergen aan Zee, OZO van de badplaats Hargen aan Zee, WZW van het dorp Warmenhuizen en ZW van het dorp Krabbendam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Bregtdorp 18 huizen met 109 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 150 huizen, ca. 30 verblijfsaccommodaties en ca. 30 woonzorgwoningen, met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
"Op de plaats waar een riooloverstortput wordt geplaatst is een kleine werkput van 12 m2 langs de Heereweg/hoek Smeerlaan te Schoorl archeologisch onderzocht. Ondanks het geringe oppervlak bleek het advies van de gemeente om hier archeologisch onderzoek uit te voeren terecht. Op circa 90 cm onder maaiveld op 2,32 en 2,42 + NAP werd een laatmiddeleeuws sporenniveau aangesneden. Dit vlak bestond uit een wirwar van kleine spitse greppeltjes, paalkuilen, een deel van een sloot of wegberm langs de Heereweg en een mogelijke ingraving van een ondiepe waterput. De sporen tonen aan dat hier in de late middeleeuwse intensief geakkerd en mogelijk gewoond is. Deze bewoning zou behoord kunnen hebben tot de laatmiddeleeuwse buurtschap Bregtdorp. Tesamen met Aagtdorp, Hargen en Groet vormden deze buurtschappen dat wat we nu Schoorl noemen.

Het laatmiddeleeuwse sporenniveau ligt ingesloten tussen pakketten stuifzand. Dus zowel voor als na de bewoning heeft dit zich op het terrein afgezet. Ook hieronder bevindt zich nog oud oppervlak op 60 cm onder de laatmiddeleeuwse sporen. Op 1,70 + NAP is een oud vegetatieniveau aangesneden. Dit kon vanwege het snel toestromende grondwater niet verder worden onderzocht. Ondanks de geringe oppervlakte heeft dit onderzoek aangegeven dat hier een goed geconserveerd sporenniveau uit de late middeleeuwen bewaard is gebleven. Hieronder kan een nog ouder bijvoorbeeld vroegmiddeleeuwse niveau worden verwacht. Dit dient bij ontgravingen in de toekomst zeker archeologisch onderzocht te worden. Hierbij gaat de speciale aandacht uit naar locaties langs oude wegen en binnen oude buurtschappen." Aldus de samenvatting van het rapport 'Restanten van Bregtdorp (Schoorl). Laatmiddeleeuwse bewoningssporen langs de Heereweg' (Jan de Koning, Hollandia Archeologen, Hollandia Reeks 467, 2013).

Reactie toevoegen