Aardrijkskundig woordenboek van Nederland

Publicatietype:

Book

Auteurs:

M. Pott

Bron:

J.B. Wolters, Groningen, p.538 (1913)

Samenvatting:

De ondertitel luidt: "Met toestemming van den heer directeur-generaal der Posterijen en Telegrafie mede uit officieele gegevens samengesteld door M. Pott, hoofdcommies der Posterijen."
Dit betreft de 2e ('verbeterde, veel vemeerderde') druk. Er is ook nog een 1e druk uit 1899.
De prijs was destijds f4,25 'Crisistoeslag inbegrepen'.
Dit is een van de meest uitgebreide aardrijkskundige woordenboeken, zo niet de uitgebreidste, omdat het namelijk niet alleen de gemeenten, steden, dorpen en buurtschappen vermeldt (met de verschillende spellingen die in de praktijk voorkwamen), maar ook (vrijwel) alle huizen met een naam staan vermeld. Zo komt de huisnaam Welgelegen er maar liefst 61 keer in voor.
Het boek was primair bedoeld om de postsorteerders en -bestellers van dienst te zijn, als zij een bepaalde plaats of huis niet direct wisten te lokaliseren.
In de inleiding staat dan ook:
"In dit Woordenboek zijn ook opgenomen de stations, halten en stopplaatsen van spoor- en tramwegen, alsmede de meest voorkomende vreemde namen van Nederlandse plaatsen, verbasteringen van plaatsnamen, alsmede ettelijke Friesche benamingen voor plaatsen in Friesland; veel werk is gemaakt van de afstandsbepalingen, die van postaal of algemeen nut kunnen zijn; zooals de afstand tot naastbijgelegen spoor- en tramstations, post- en hulppostkantoren."