Cereswijk en Ceresdorp

Plaats
Wijkdorp
Stadskanaal
Veenkoloniën
Groningen

ceresdorp_plaatsnaambord.jpg

De woonbuurt Ceresdorp, in het dorpsgebied van Musselkanaal, tegenwoordig onderdeel van de woonwijk Cereswijk, is in de jaren vijftig gebouwd als 'fabrieksdorp' voor de werknemers van de nabijgelegen - inmiddels weer verdwenen - Philipsfabrieken. © Google

De woonbuurt Ceresdorp, in het dorpsgebied van Musselkanaal, tegenwoordig onderdeel van de woonwijk Cereswijk, is in de jaren vijftig gebouwd als 'fabrieksdorp' voor de werknemers van de nabijgelegen - inmiddels weer verdwenen - Philipsfabrieken. © Google

ceresdorp_en_cereswijk_kaart_en_beschrijving_van_de_gemeente_stadskanaal.jpg

Kaart en beschrijving van de wijk Cereswijk op de site van de gemeente Stadskanaal. Binnen de wijk Cereswijk ligt de buurt Ceresdorp. Direct NW ligt het bedrijventerrein Dideldom, dat (soms) ook tot het gebied Cereswijk wordt gerekend.

Kaart en beschrijving van de wijk Cereswijk op de site van de gemeente Stadskanaal. Binnen de wijk Cereswijk ligt de buurt Ceresdorp. Direct NW ligt het bedrijventerrein Dideldom, dat (soms) ook tot het gebied Cereswijk wordt gerekend.

Cereswijk en Ceresdorp

Terug naar boven

Status

- Cereswijk is een wijk of wijkdorp* in de provincie Groningen, in de streek Veenkoloniën, gemeente Stadskanaal. T/m 1968 gemeente Onstwedde.

* In de Topografische atlas Groningen(1) heeft Ceresdorp op de kaart het lettertype van een wijk, maar in de index wordt het als 'plaats' vermeld, wat het niet (meer) is omdat het tegenwoordig een buurt is binnen de bebouwde kom van het dorp Musselkanaal. Ter plekke staan ook witte wijkborden met de aanduiding 'woonwijk Ceresdorp'. In de beginjaren van deze woonbuurt heeft het overigens terecht wél als plaatsnaam op de kaarten in de atlassen gestaan. Omdat een wijk eigenlijk onderdeel is van een stads- of dorpskern, en Cereswijk en -dorp weliswaar formeel binnen de bebouwde kom van Stadskanaal en Musselkanaal liggen, maar in de praktijk buiten de dorpskernen daarvan liggen en nog altijd een zekere eigen identiteit hebben, zijn het eigenlijk geen echte wijken in de traditionele zin des woords, maar ook geen echte dorpen, omdat ze geen eigen bebouwde kom hebben. Voor deze tussencategorie hebben wij de categorie 'wijkdorp' bedacht, waarvan er in ons land maar een ruime handvol zijn, waarvoor zie onderaan de pagina 'Dorpen in een stad'.

- Lokale instanties (gemeente en lokale websites) zijn er, getuige de beschrijvingen hierna, niet altijd even duidelijk en consequent in, maar al met al concluderen wij dat de gemeente deze wijk vandaag dag als volgt heeft ingedeeld:
1) Binnen de wijk ligt de woonbuurt en voormalig 'fabrieksdorp' Ceresdorp.
2) De overige woonbebouwing in het gebied wordt beschouwd als woonbuurt Cereswijk.
3) Onder de wijk valt ook het direct NW van de woonbebouwing gelegen bedrijventerrein Dideldom.

- De wijk Cereswijk valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Musselkanaal, deels onder het dorp Stadskanaal. De buurt Ceresdorp valt geheel onder het dorp Musselkanaal.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Wij hebben de indruk dat het hele gebied dat tegenwoordig als Cereswijk wordt aangeduid, vanouds Ceresdorp heette. Gezien de aanduidingen op kaartmateriaal, en dat het vorige bestemmingsplan 'Ceresdorp en Dideldom*' heette. Tegenwoordig is er sprake van een bestemmingsplan 'Cereswijk en Dideldom', waarbij eerstgenoemde duidt op het gehele woongebied zoals elders op deze pagina afgebeeld, waarbinnen als Ceresdorp alleen nog wordt beschouwd het compacte woonwijkje, het voormalige 'fabrieksdorp', gelegen tussen Tweede Boerendiep en Ceressingel.
* Dat is de naam van het bedrijventerrein direct NW van de wijk.

Naamsverklaring
Een jonge naam. In de Romeinse mythologie is Ceres de godin van de veldvruchten en de landbouw. Ceres komt in de omgeving vaker voor, o.a. de Polder Ceres en de vaart genaamd Cereswijk of Straatenswijk in Oude Pekela, aldaar ook de voormalige Coöp. Stroocartonfabriek Ceres.(2)

Terug naar boven

Ligging

Cereswijk en Ceresdorp liggen direct ZO van de kern Stadskanaal. De Cereswijk begint in het N bij de watertoren en loopt langs de Ceresstraat en Schoolstraat (O van het Stadskanaal) en de Cereskade en Schoolkade (W van het Stadskanaal) naar het ZO tot aan de dwarswegen Exloërweg en Sluiskade (die in het verlengde liggen van de lintbebouwing van 1e Exloërmond). W parallel langs de Schoolkade ligt ook nog de lintbebouwing van de Spoorsingel. O van de 'knik' waar de Ceresstraat overgaat in de Schoolstraat, ligt de buurt Ceresdorp. De wegen Ceresstraat, Cereskade en Ceresdiep vallen onder het dorp Stadskanaal, vanaf de wegen Gedempte Ceresdiep en Ceresdorpsstraat en verder naar het ZO valt alle bebouwing in dit gebied onder het dorp Musselkanaal.

Direct NW van de wijk ligt bedrijventerrein Dideldom, die kennelijk ook tot de wijk wordt gerekend, omdat de gemeente op hun site (zie de afbeelding) stelt "dat ook bedrijventerrein Dideldom onder de Cereswijk valt". Op de tekening op diezelfde pagina valt Dideldom er overigens buiten, én het bestemmingsplan - zie hieronder bij Recente ontwikkelingen - heet 'Cereswijk en Dideldom', wat ook suggereert dat Dideldom niet in maar naast die wijk ligt... Dus consequent is de gemeente er niet in.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Op de site van de gemeente Stadskanaal lezen wij dat de wijk Cereswijk, dus het gebied zoals aangeduid op de kaart elders op deze pagina, ruim 1.500 inwoners zou hebben. Op (3) lezen wij echter: "Het Ceresdorp (waarmee men de huidige Cereswijk bedoelt, red.) is niet strak afgebakend. In enge zin ligt het tussen de beide 'afdraaien', de 'knikken' in het Stadskanaal, vanaf de watertoren in het noorden. Dit buurtje omvat ca. 1.000 inwoners. Inclusief de uitloper naar het ZO, tot aan 1e Exloërmond, omvat de wijk ca. 2.500 tot 3.000 inwoners. De school (openbare basisschool De Badde aan de Schoolstraat en voorheen ook de, in 2014 opgeheven, christelijke basisschool De Meander aan de Ceresstraat), het buurthuis en de sportvereniging hebben hun verzorgingsgebied op de laatstgenoemde indeling gebaseerd. Dat komt ook tot uitdrukking in de naam van de sportvereniging (voetbal en gymnastiek): SETA (Sportvereniging van Exloërmond Tot Afdraai)."

Terug naar boven

Geschiedenis

Fabrieksdorp
Na de Tweede Wereldoorlog maakt Stadskanaal een snelle ontwikkeling door. In 1955 vestigt Philips zich hier met een grote fabriek voor beeldbuizen en later een fabriek voor halfgeleiders, op het bedrijventerrein direct NW van Cereswijk, dat tegenwoordig Dideldom heet. Op het hoogtepunt werken daar meer dan 3.000 mensen. In de jaren vijftig wordt het woonwijkje Ceresdorp als 'fabrieksdorp' speciaal gebouwd voor de werknemers van de Philips fabrieken. Ook diverse arbeiders van de glasfabriek in Nieuw-Buinen woonden in het Ceresdorp. In 2005 en 2006 is Philips in fasen uit Stadskanaal vertrokken.

De woningen langs het Stadskanaal (Ceresstraat, Cereskade, Schoolstraat en Schoolkade) zijn overwegend in particulier bezit. De eerste uitbreiding door de plaatselijke woningcorporatie vindt plaats in 1947 in de kern van het 'eigenlijke' Ceresdorp door de bouw van 40 semi-permanente woningen, die ook wel 'bungalows' werden genoemd, omdat er geen bovenverdieping in was. Vanwege de slechte staat van de woningen zijn deze in de jaren zeventig afgebroken en vervangen door de huidige woningen aan onder andere de Brinkstraat en de Korenstraat. Later zijn ook de woningen aan de Klaverstraat en de Ceressingel deels afgebroken en deels gerenoveerd. Ook is er nieuwbouw aan de Akkerweg gerealiseerd.

Buurthuis
Het eerste buurthuis in het Ceresdorp dateert van 1929, hoewel er toen nog nauwelijks bebouwing was op deze plek. Op een kaart uit 1941(4) is het hier nog zeer dunbebouwd en komt de naam nog niet voor. Op dezelfde plaats waar later buurthuis De Stobbe zou worden gebouwd, stond sinds 1929 gebouw De Vonk van de Arbeiders Jeugd Centrale. Van 1946 tot 1974, toen buurthuis De Stobbe werd gebouwd, was er geen buurthuis in het Ceresdorp. De inwoners hebben hier jarenlang, of beter gezegd dus decennialang, voor gelobbyd. Ook het maatschappelijk werk, het opbouwwerk en het peuterspeelzaalwerk hebben, naast de gebruikelijke buurthuisactiviteiten, een plek gevonden in deze buurtvoorziening. - Artikel over de geschiedenis van buurthuis De Stobbe.

Ceresmeer
Philips heeft in de 50 jaar van zijn aanwezigheid in Stadskanaal voor veel werkgelegenheid gezorgd. Maar er is ook een keerzijde met name voor het gebied Ceresdorp. In het Ceresmeer (gelegen tussen de Cereskade en de voormalige Philipsfabrieken) heeft Philips jarenlang bedrijfsafval gedumpt. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat lekkende vaten de bodem van het meer en het water vervuilen. Nader onderzoek (gefinancierd door de gemeente Stadskanaal, Waterschap Hunze en Aa's en Philips) heeft geleid tot een saneringsplan, dat de komende jaren wordt uitgevoerd.

- Volgens kaarten heeft tot ca. de jaren tachtig van de 20e eeuw op Schoolkade 91 een kerk gestaan. Wij kunnen daar niets over vinden. Als iemand daar meer van weet, houden wij ons aanbevolen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom is in 2014 vastgesteld. De gemeente Stadskanaal geeft inwoners van het grondgebied van dit bestemmingsplan meer mogelijkheden om hun woning aan te passen naar eigen wens. Dit sluit aan op de visie van de gemeente waarin minder regels van kracht zijn en bewoners meer ruimte krijgen. Zo is er geen vergunning meer nodig voor het starten van een bed & breakfast voor maximaal vier personen, om een mantelzorgwoning in te richten of een deel van de bebouwing te gebruiken voor een bedrijf aan huis. De gemeente Stadskanaal stelt iets unieks te hebben, wat als voorloper kan dienen voor andere gemeenten in Nederland. Het verlaagt de regeldruk voor burgers met een eigen woning, en het klein ondernemerschap beoogt ermee te worden bevorderd.

Wethouder Roelof Plieger: "In het bestemmingsplan Cereswijk en Dideldom wordt het nu gemakkelijker voor een ZZP'er om een eigen bedrijf aan huis te starten. Daarmee keert het lint aan het kanaal van Stadskanaal naar Musselkanaal terug naar de tijden van vroeger." Vroeger werkten namelijk relatief veel ondernemers langs het lint vanuit huis. In het verleden zijn deze ondernemers gestimuleerd om zich te vestigen op de bedrijventerreinen. Met het huidige bestemmingsplan wil de gemeente de levendigheid aan het lint van vroeger door de kleinschalige bedrijvigheid weer terugbrengen. Voor ondernemers hebben bedrijfspanden in het nieuwe bestemmingsplan een gemengde bestemming gekregen, zodat in vele gevallen het gebruik naar andere bedrijfsfuncties zonder vergunning gewijzigd kan worden. Een ZZP’er kan een kantoorruimte daardoor bijvoorbeeld verbouwen tot werkplaats. De gemeente wil hiermee de combinatie wonen en werken aan huis stimuleren. Dit bestemmingsplan is de voorloper, want de intentie is dat de overige wijken en dorpen binnen de gemeente gaan volgen. De overige bestemmingsplannen in de gemeente zijn, als alles volgens de planning is verlopen, van 2015 t/m 2017 aangepast.

- Wijkanalyse Cereswijk (2014).

- Onderzoek Cereswijk van studenten van Hanzehogeschool Groningen (2015).

- Kijk op de Wijk Cereswijk (2016).

- Een vervolg daarop is de Wijkvisie Cereswijk (2017) (= waar wil men over ca. 10 jaar staan met de wijk). - Toelichting op Wijkvisie Cereswijk (van B&W aan gemeenteraad).

- De gemeente Stadskanaal wil anno 2015 het verontreinigde voormalige Philipsterrein Dideldom saneren. De emissies die daar gelekt zijn door Philips hebben een behoorlijke bodemverontreiniging veroorzaakt. Het terrein Dideldom wordt door de ondernemingen Hoornstra en Krans gesaneerd. Uiteindelijk wil de gemeente er een energiepark aanleggen. Een solarpark en eventueel een bassin met water voor het fabriceren van waterstof. Er wordt ook rekening gehouden met de bouw van een OV-knooppunt: een bus- en treinstation voor de regio. Het energiepark zou in de toekomst het nieuwe OV-knooppunt van energie kunnen voorzien zodat het geheel duurzaam wordt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De ontginning van het veengebied rond Stadskanaal vond plaats in de loop van de 19e eeuw. Het kanaal is gegraven vanuit het noordwesten naar het zuidoosten. In 1830 is de eerste Hervormde kerk, de Semsstraatkerk, aan het kanaal gebouwd. Nadat de ontginning in de jaren zestig van de 19e eeuw ver genoeg gevorderd was, ontstond de behoefte aan een tweede Hervormde kerk te bouwen. Ontwerp en bouw van de Hervormde (thans PKN) Oosterkadekerk (Oosterkade 5) vonden plaats door de plaatselijke aannemer Egbert Roelfs Kleve. Het is een zaalkerk in neoclassicistische stijl met een symmetrische vormgeving. Haaks op het zaalgedeelte bevindt zich aan de voorzijde een uitspringend bouwvolume, waarin zich twee toegangsdeuren bevinden. De geveltop wordt bekroond met een torentje, dat voorzien is van een uurwerk en een naaldspits. Links van de kerk staat de pastorie. Deze had aanvankelijk slechts één woonlaag, maar kreeg in 1902 een verdieping omdat het gezin van de toenmalige predikant veel kinderen telde. Het kerkorgel is in 1876 gebouwd door orgelbouwer Petrus van Oeckelen te Harenermolen. De kerk en de pastorie zijn gemeentelijke monumenten, het orgel is een rijksmonument. De kerk ligt op het grondgebied van het huidige bedrijventerrein Dideldom en valt daarmee onder het grondgebied van de Cereswijk.

- Het pand op Schoolstraat 108 dateert uit 1911, is gebouwd als kerk voor de Vergadering van Gelovigen, en is nog altijd als zodanig in gebruik.

- Het pand op Schoolstraat 58a dateert uit 1951 en was een Baptistenkerk van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland. De kerk is medio 2004 aan de eredienst onttrokken omdat hij te klein was geworden. Er is een nieuwe kerk gebouwd aan de Floralaan (gelegen in het NW uiteinde van de dorpskern van Musselkanaal). Op de voorgevel van het pand stond met grote letters: "Gods tijd is nu". Hans van Eck en Wilma de Lange uit Amersfoort hebben het pand gekocht en herbestemd tot woonhuis. In 2005 zijn ze er tevens gestart met De Nardusbloem, een ontmoetingscentrum voor kanker- en stomapatiënten. In 2018 sloten De Lange en Van Eck De Nardusbloem. Sindsdien hebben zij het alleen nog in gebruik als woonhuis. Na ruim tien jaar vonden ze het de tijd voor iets anders. Ook werd het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Een aantal overgebleven vrijwilligers zette de Facebookpagina 'Nardus Digitalis' op en creëerde zo een manier waarop mensen met kanker uit het Noorden des lands elkaar toch konden blijven ontmoeten. Inmiddels hebben zij ook weer een plek om samen te komen, in Stadskanaal. De organisatoren van de bijeenkomsten voor stomapatiënten hebben geen andere locatie kunnen vinden. Op hun verzoek gingen De Lange en Van Eck akkoord dat ze op de huidige locatie bijeen blijven komen. Vijf, zes keer per jaar komen enkele tientallen patiënten naar Cereswijk om daar contact met elkaar te hebben en informatie te krijgen. De behoefte aan de bijeenkomsten is groot.

De Baptistenkerk uit 1951 had een voorganger uit 1894, aan de Schoolkade. Dat pand is in 1927 uitgebreid. Volgens deze link stond dat pand op Schoolkade 1a. - Volgens deze link op dezelde site dateerde het pand op Schoolkade 1a echter uit 1905 en was het in functie als Nederlands Hervormde Evangelisatie Rehoboth. Dat kan natuurlijk niet allebei waa zijn. Als iemand weet hoe dit wél in elkaar zat, houden wij ons aanbevolen. Hoe het ook zij, zo te zien op Google StreetView is het oude pand op Schoolkade 1a afgebroken en vervangen door een modern woonhuis.

- Het Streekhistorisch Centrum is opgericht in 1975 en bevindt zich, op Stadskanaals grondgebied, in het gebied van Cereswijk. Door een legaat aan de gemeente Stadskanaal kan in dat jaar villa Huize Ter Marse betrokken worden, gelegen aan de Ceresstraat 2 (naast de watertoren). De villa is in 1884 gebouwd voor de hereboer- en vervenersfamilie Maarsingh. Evenals de watertoren is het pand sinds 2000 een rijksmonument. Voor wat het Streekhistorisch Centrum allemaal te bieden heeft, zie bij Stadskanaal > Geschiedenis.

- De watertoren van Stadskanaal (Ceresstraat 1) staat aan het uiterste noordelijke uiteinde van de Cereswijk, dateert uit 1935 en is ontworpen door architect ir. H.F. Mertens, die de watertoren een uiterlijk gaf in de stijl van de Amsterdamse School, waarin rode bakstenen overheersen. Mertens ontwierp ook de watertorens van Bilthoven (1926) en Soest (1926). Hij baseerde zich in die ontwerpen op werk uit 1912 van Michel de Klerk. De toren lijkt veel op de watertoren van Oude Pekela (1938) die eveneens van zijn hand is. De toren heeft een hoogte van 42,76 meter en de basis staat op +7,10 NAP. De toren heeft een waterreservoir met een inhoud van 900 m3. De toren bestaat uit 566.000 stenen en 625 m2 beton. De technische constructie is van de Waprog.

De reden van de bouw van een watertoren in Stadskanaal was dat het drinkwater uit het veel lager gelegen Onnen afkomstig was en dat daarvoor een lange leiding nodig was. Bovendien zou het water verder gepompt moeten worden naar Ter Apel en Musselkanaal. Door de bouw van de toren waren er minder krachtige pompen nodig, konden de leidingen minder dik zijn en konden met behulp van de bak boven in de toren verschillen in waterverbruik worden opgevangen. Na enkele decennia werd de toren overbodig. In 1993 wordt de toren een gemeentelijk monument. In 1994 wordt de gemeente Stadskanaal eigenaar van de toren. In 2005 zijn de watertoren en het naastgelegen Huize Ter Marse benoemd tot rijksmonument. De toren was in gebruik als uitkijktoren (met 208 treden). Vanaf de uitkijktoren is bij goed weer onder andere de Martinitoren en het Gasuniegebouw in Groningen te zien. De watertoren is in 2018 verkocht aan particulieren. De watertoren krijgt de volgende functies: erfgoedlogies (bovenste verdiepingen), kleinschalige horeca (begane grond), kantoorruimte/atelier (1e verdieping) en woning (2e en 3e verdieping). Het omliggende perceel wordt voor een deel het terras voor de horeca. Hier vind je het laatste nieuws over de herbestemming van de watertoren.

- Monumentaal sluizencomplex in Cereswijk ter hoogte van Schoolstraat 104, bestaande uit een dubbele schutsluis en twee draaibruggen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Tijdens Burendag 2013 (september) hebben diverse buren in Cereswijk samen dierenweide de Ceresweide in Ceresdorp - gelegen op de hoek Akkerweg/Klaverstraat - opgeknapt. Ze hebben uit alle hoeken en gaten materialen geregeld om de schuren, de hokken, het hek, de ingang en nog veel meer te verbeteren. In de ingang is een tegelvloer gelegd. Later is ook nog een zitje gemaakt voor de ouders van de kleine kinderen. Zo heeft een ieder zicht op zijn /haar kind(eren). Ook kan men dan de laatste nieuwtjes uitwisselen. De gemeente Stadskanaal heeft 2 konijnenflats geschonken.

Ook de kinderen zijn druk bezig geweest om Cereswijk op te fleuren met windgongen. Gongen met gekleurde dopjes, bamboo en schelpen. Deze zijn door de wijk heen opgehangen. Een aantal kinderen heeft de wegversmalling aan de Akkerweg kleurig geverfd met robots, auto’s, bloemen, hartjes, vlinders enz. ’s Middags hebben kinderen groentetaarten gemaakt voor de dieren die in de Cereswijde wonen. De materialen zijn gesponsord door de gemeente, het Oranjefonds, zo nodig aangevuld door buurthuis De Stobbe en Vereniging Dorpsbelangen Ceresdorp e.o. We kunnen terukijken op een geslaagde dag. We hebben hiermee een goede start gemaakt om de Ceresweide te verbeteren, maar het is nog lang niet klaar." Aldus het verslag van Burendag 2013 in Cereswijk/Ceresdorp.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Tegenwoordig is er sprake van een Vereniging Bewonersbelangen Cereswijk, die voor zover ons bekend niet met een site of pagina op het internet aanwezig is. Voorheen was er een instantie die zich zowel Wijkraad Cereswijk als Cereswijkraad noemde. En dan zou er, volgens deze link in ieder geval anno 2013, ook nog een Vereniging Dorpsbelangen Ceresdorp e.o. zijn.

- MFA: - Het ca. 40 jaar oude Buurthuis De Stobbe in Cereswijk/Ceresdorp (Akkerweg 2) is in 2019 vervangen door een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) op de locatie van de in 2014 opgeheven basisschool De Meander, die daartoe gerenoveerd is, waardoor het pand weer ca. 20 jaar mee kan. In augustus 2017 heeft B&W besloten daar ca. 1 miljoen euro voor beschikbaar te stellen. - Dat is ca. 200.000 euro minder dan oorspronkelijk de bedoeling was, omdat de gemeente ook nog veel herstructerings- en nieuwbouwopgaven voor de boeg heeft in de dorpskernen van Musselkanaal en Stadskanaal, en om die financiering rond te krijgen moest bij andere projecten, waaronder deze, de begroting iets worden verlaagd.

De nieuwe MFA van Cereswijk/Ceresdorp heet De Schakel. De naam is bedacht door inwoner Wilma de Lange. Ze ziet de wijk, die de dorpen Stadskanaal en Musselkanaal verbindt, letterlijk als een schakel tussen de beide plaatsen. En ook de MFA is dat figuurlijk en letterlijk; het pand staat precies op de grens van beide dorpsgebieden. Als je er aan de kant van Musselkanaal in gaat, kom je er aan de andere kant in Stadskanaal weer uit, en andersom natuurlijk. De MFA is in september 2019 feestelijk geopend door wethouder Goziena Brongers (zie de video onder de link): "Ik vind het mooi dat Musselkanaal deze unieke nieuwe wijkvoorziening rijker is. Het is een verbinding tussen kinderen, ouders en bewoners", zo stelde zij bij de opening. Het gebouw biedt onderdak aan De Stobbe met alle buurthuis- en welzijnsactiviteiten, Basisschool De Badde en de peuterspeelzaal van Stichting Peuterwerk. Zie ook de videoreportage van Boelo Lutgert met projectleider Robert Paas over de anno juli 2019 bijna gereed zijnde MFA De Schakel.

- Onderwijs: - "Basisschool De Badde is een openbare basisschool voor kinderen van 4 tot 13 jaar en is een van de scholen binnen Stichting Opron. In september 2019 is de school verhuisd en is sindsdien onderdeel van MFA De Schakel. OBS De Badde is ingericht met als doel om de kinderen in de wijk meer kansen te bieden om zich te ontwikkelen. Wij werken samen met de peuterspeelzaal en Buurtcentrum De Stobbe. Beide zijn eveneens gevestigd in MFA De Schakel. Vanaf 4 jaar kunnen de kinderen moeiteloos doorstromen naar OBS De Badde. Hier kunen we tevens voor- en naschoolse opvang aanbieden. Er worden verder veel Brede School-activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten worden gecoördineerd door een combinatiefunctionaris van de Brede School Cereswijk.

'Openbaar' betekent dat ieder kind welkom is, welke godsdienst of levensbeschouwing het ook heeft. Het betekent ook dat wij als school niet uitgaan van één bepaalde godsdienst of levensovertuiging. Maar er is natuurlijk wel aandacht voor geloof en levensbeschouwing. Leren met elkaar om te gaan en samen te leven hoort nu eenmaal bij de openbare school. Het is voor elk kind belangrijk een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. En om te leren dat er heel veel verschillende manieren zijn om naar het leven en de wereld te kijken. Dat kan nu juist heel goed op de openbare school. Daar zitten immers kinderen met heel verschillende achtergronden samen in de klas."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. SETA (Sportclub Exloërmond Tot Afdraai) is in 1956 opgericht, en hoefde niet lang over een naam na te denken, want heeft zich toen aangesloten bij de reeds bestaande gymnastiekverenigng met dezelfde naam. Verder viel onder SETA ook nog een volleybalvereniging. Kennelijk zijn beide inmiddels opgeheven, want de gezamenlijke website die ze hadden, is opgeheven en we kunnen over deze verenigingen niets meer vinden op het internet. - Onder deze link vind je mooie verhalen over de oprichting en de begintijd van v.v. SETA.

Reactie toevoegen