Overschie

Stadsdeel
Rotterdam
Schieland
Zuid-Holland

overschie_grote_kerk_1_kopie.jpg

Overschie, Grote Kerk

Overschie, Grote Kerk

overschie_grote_kerk_2_kopie.jpg

Overschie, Grote Kerk, interieur

Overschie, Grote Kerk, interieur

overschie_grote_kerk_3_kopie.jpg

Overschie, Grote Kerk, interieur

Overschie, Grote Kerk, interieur

overschie_sint_petrus_banden_1_kopie.jpg

Overschie, Petrus' Bandenkerk

Overschie, Petrus' Bandenkerk

overschie_sint_petrus_banden_2_kopie.jpg

Overschie, Petrus' Bandenkerk

Overschie, Petrus' Bandenkerk

overschie_veerhuis_kopie.jpg

Overschie, Veerhuis van Delft

Overschie, Veerhuis van Delft

overschie_veerhuis_wapen_kopie.jpg

Overschie, het wapen van Delft boven de deur van het Veerhuis van Delft

Overschie, het wapen van Delft boven de deur van het Veerhuis van Delft

ZH gemeente Overschie in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Overschie in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Overschie in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Overschie

Terug naar boven

Status

- Overschie is een voormalig dorp, thans stadsdeel en bestuurlijk gezien gebied (t/m 2013: deelgemeente) met een gebiedscommissie, in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 31-7-1941.

- Overschie ligt tegenwoordig binnen de bebouwde kom van Rotterdam en ligt daarom ook voor de postadressen in Rotterdam.

- Het 'gebied' omvat de wijken Kleinpolder, Noord-Kethel, Schieveen, Overschie, Landzicht, de recent gebouwde wijk Park 16Hoven, luchthaven Zestienhoven en de buurtschappen Kandelaar en Zweth (deels).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Oldschie, Ouweschije, Ouderschije, 1e helft 11e eeuw Skie, 1156 Schi, 1264 Vetus Sciedammum, 1268 Ouder Scie, 1573 Ouwerschie, 1883 Ouwerschie.

Naamsverklaring
Naar de ligging aan het water de Schie, waarvoor zie Schiedam. Het eerste deel, over, is een verbastering of herinterpretatie van ouwer, verbogen vorm van oud, een toevoeging waarmee de plaats zich onderscheidde van Schiedam, dat in de 13e eeuw als Novum Sciedammum wordt vermeld.(1) In het tijdschrift Ons Rotterdam, 2017 nr. 1, werkt Wies Groeneveld dit als volgt verder uit: "Op de buitendijkse gorzen van de Schie ontstond een gehucht dat men met de naam Nieuwerschie aanduidde. Deze gorzen werden later ingedijkt en daarvoor werd ten zuiden van de oude dam een nieuwe aangelegd. Sindsdien heette Nieuwerschie Nieuw-Schiedamme. Om verwarring te voorkomen noemde men Schiedamme (het voormalige Schie) nu Oud-Schiedamme. Toen later de oude dam in de Schie werd opgeruimd, had deze benaming weinig zin meer en kwam de naam Ouderschie in zwang. Eeuwen later zou deze naam door verbastering overgaan in de naam Overschie. De situatie was nu zodanig dat het dorpje dat binnendijks was gelegen Ouderschie heette, en dat het gehucht buitendijks Nieuw-Schiedamme werd genoemd, later hernoemd tot Schiedam."

Terug naar boven

Ligging

Overschie ligt in het NW van Rotterdam en wordt doorsneden door de A13.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Overschie 262 huizen met 2.457 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 213/2.137 (= huizen/inwoners) en buurtschap Hogeban of Hogenban 49/320. Tegenwoordig omvat het gebied ca. 8.000 panden met ca. 18.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Overschie was aanvankelijk een nederzetting in een groot moerasgebied. Het dorp is ontstaan en heeft zich ontwikkeld rond een viertal waterlopen die allemaal Schie heten, onderscheiden in de Delfshavense Schie, de Delftse Schie, de Rotterdamse Schie en de Schiedamse Schie. De vier afzonderlijke Schieën waren het gevolg van rivaliteit tussen de steden Delft (met Delfshaven), Rotterdam en Schiedam omtrent tolrechten. Onder de link kun je alles lezen over ontstaan en ontwikkeling van deze Schieën. De Schie ontstond in de buurt van het huidige Schiebroek en was in de 13e eeuw een belangrijke transportroute.

Middelen van bestaan
Het oude Overschie was voornamelijk een boerengemeenschap. Later vonden velen ook werk in de scheepsbouw, visserij en diverse industrieën. Ook zijn er veel jeneverstokerijen in het dorp geweest. Die gebruikten veel granen, en wel rogge, gerst en maïs. De 'spoeling' was het afvalproduct van de stokerijen. Dat werd gebruikt als veevoer. In Schiedam en Delfshaven waren vele grote veestallen met 40 tot 50 ossen en koeien, die zich in de weilanden tegoed deden aan deze 'spoeling', die daar in houten bakken werd geplaatst.

Boerderijen/kastelen/buitenplaats/molens
Het dorp heeft eeuwenlang een landelijk en landschappelijk aantrekkelijk aanzien gehad. Langs de Schie stonden 54 boerderijen en twee kastelen, namelijk Slot Spangen uit 1310 en Huis Starrenburg uit 1316. Beide kastelen zijn door brand verwoest. Verder is er nog buitenplaats De Tempel, die eigendom is geweest van Johan van Oldebanevelt. Toeristen voeren graag met het Delftse bootje van Rotterdam naar Overschie en daarvandaan verder naar Delft. Onderweg genoten ze van het zich op de destijds 25 molens langs de Schie: een windmolen, een korenmolen, twee verfmolens, acht houtzaagmolens, een door paarden getrokken grutmolen en twaalf watermolens.

Uitbreiding
Als gevolg van de toename van de industrie langs de Schieën is het dorp sinds het eind van de 19e eeuw gestaag gegroeid. De oude dorpskern werd verder uitgebreid en ten zuiden van het dorp, langs de Rotterdamse Rijweg, verrees woningbouw die voornamelijk bestond uit vrijstaande huizen. Tot 1945 bestond het dorp uit niet meer dan diverse lintbebouwing en de Overschiese Dorpsstraat. Na de Tweede Wereldoorlog heeft Lotte Stam-Beese (stedenbouwkundige bij de Dienst Stadsontwikkeling) het uitbreidingsplan voor het dorp, dan net stadsdeel geworden, ontworpen. De oude dorpskern rond de Dorpsstraat is redelijk intact gebleven, met als opvallende historische elementen het Raedthuys, de Hervormde kerk en de RK kerk.

Bij het bombardement van Rotterdam van 14 mei 1940 zijn 25.000 woningen verloren gegaan en zijn 80.000 mensen dakloos geworden. Een van de wijken die daarna werd gebouwd om de woningnood te verlichten was Landzicht, in 1941. De wijk ligt tussen Overschie en de luchthaven en omvat 5 straten met in totaal 200 semipermanente woningen met één woonlaag. Aanvankelijk werd de wijk Nooddorp genoemd. De wijk Kleinpolder wordt begrensd door de Delfhavense Schie in het W, de A20 in het Z, de Rotterdamse Schie in het O en de oude dorpskern in het N. De wijk wordt doorsneden door de A13. Knooppunt Kleinpolderplein, waar de weg aansluit op de A20, is naar deze wijk vernoemd. De wijk was destijds bedoeld voor de huisvesting van arbeiders van Industrieegebied Spaanse Polder.

Vliegveld
Sinds 1920 was er in Rotterdam vliegveld Waalhaven, een burgerluchthaven met lijndiensten op Londen en Parijs. Ook was hier de vliegtuigfabriek van Koolhoven gevestigd. Op 10 mei 1940 is het vliegveld grotendeels verwoest bij de Duitse inval op Rotterdam. Na het bombardement vernietigden de geallieerden het vliegveld volledig om het voor de Duitsers onbruikbaar te maken. Het vliegveld is na de oorlog niet herbouwd. Op aandrang van vooral de havenbedrijven en andere industrie is in 1956 vliegveld Zestienhoven gerealiseerd, in de gelijknamige polder. Later is het hernoemd in Rotterdam Airport, en tegenwoordig heet het Rotterdam The Hague Airport.

Archeologie
Bij archeologisch onderzoek in 2013, voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden voor de 'Bochtafsnijding Delftse Schie' (waarvoor zie verder het hoofdstuk Landschap etc.), zijn interesante vondsten gedaan: Vindplaats 1 (Hof van Cyrene): boerderijbenodigdheden, enkele wapens, een houten waterleiding, en een vrijwel intacte stoel. Vindplaats 2 (Romeinse boerderij) en 5 (oude dijk): volledig akker- en slotensysteem, mantelspelden, kookgerei en een soldatensandaal.

De unieke, grotendeels complete, houten stoel uit de 12e eeuw staat inmiddels bekend als 'De stoel van Overschie'. Houten meubilair uit de periode van voor ca. 1500 is in Nederland en ver daarbuiten uitermate zeldzaam, zeker in de context van een boerderij-opgraving. Een dergelijk oud meubelstuk is in Nederland niet eerder opgegraven. Het was de zetel van een hooggeplaatst persoon, zoals een graaf of abt, want 'gewone mensen' hadden toen geen stoelen. De provincie heeft de stoel daarom zorgvuldig laten conserveren, restaureren en reconstrueren.

Grote stoelen werden in de middeleeuwen gebruikt om macht en autoriteit uit te drukken. Deze stoel werd waarschijnlijk gebruikt op momenten dat de abt een bezoek bracht aan zijn landerijen en bezittingen in Overschie. Het is echter niet uitgesloten dat de stoel ook door een nazaat van graaf Dirk III gebruikt is. De stoel komt niet uit Nederland, want hij is gemaakt van fijnjarig beuken, een houtsoort die hier niet groeit. Het pronkstuk is vermoedelijk bij Waalse meubelmakers langs de bovenloop van de Maas besteld. De originele stoel had vier poten, van bovenaf gezien als hoekpunten van een trapezium. Alleen ontbreekt bij het origineel het grootste deel van de beide achterpoten, slechts de bovenste delen met daartussen de bovenste plank van de rugleuning zijn bewaard gebleven. De ontbrekende delen zijn daarom vervangen door dunne staven. De replica heeft vier complete poten.

De provincie Zuid-Holland markeert het tijdvak 1000-1300 als een belangrijke periode in haar ontstaansgeschiedenis, waarvan onderdelen nog altijd zichtbaar zijn. Met haar partners wil de provincie een groter bewustzijn van dit ontstaan van Holland bewerkstelligen, daarmee de identiteit van Holland meer vormgeven én borgen onder haar inwoners. Dit doet zij door archeologische objecten uit deze periode te beschermen, kennis te vergroten en door inwoners het verborgen verleden onder hun voeten te laten beleven. (bron: Provincie Zuid-Holland)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Overschie, kun je terecht bij de volgende instantie, literatuur en sites:

- In 2014 is het boek 'Lexicon van Overschie. Grepen uit de geschiedenis van een eeuwenoud dorp' verschenen (hieronder onder het kopje Literatuur kun je dat boek desgewenst online bestellen).

- Museum Oud Overschie. Op de site van het museum vind je ook al heel veel informatie over de geschiedenis van het stadsdeel.

- Geschiedenis van Overschie en De Tempel door Aad Engelfriet.

- Het is ongeveer 100 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Beukelsdijk als een landweggetje door het polderland. De soms al eeuwenoude boerderijen werden gesloopt en de landerijen maakten plaats voor de oprukkende stedelijke bebouwing van Rotterdam. De hier wonende Overschiese boerenfamilies zagen dat met lede ogen aan maar probeerden elders met meer of minder succes een nieuw bestaan op te bouwen. De Beukelsdijk , of zoals oudere bewoners toen nog zeiden 'Beugelsdijk', was een echt veeteeltgebied. In het boekje Aan Beugelsdijk. Het boerenleven in Overschie rond 1900 (2015) legt John van den Berg de herinneringen aan het boerenleven in dit buurtje vast, o.a. aan de hand van aantekeningen van zijn grootvader.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Overschie heeft 41 rijksmonumenten.

- De oorspronkelijke Grote Kerk (Overschiese Dorpsstraat 95) is in 1899 door brand verwoest en in 1900 herbouwd in functionelere vorm, met behoud van de karakteristieke toren. De afgelopen jaren hebben kerk en toren omvangrijke renovaties ondergaan. De kerk is mede door zijn inrichting en ambiance een aantrekkelijk gebouw voor het organiseren van bijeenkomsten (o.a. huwelijksplechtigheden), vergaderingen, tentoonstellingen en concerten. De kerk is daarnaast in gebruik voor erediensten en activiteiten van de Protestantse Gemeente te Overschie. - Stichting Grote Kerk is opgericht in 2003 en zet zich in voor instandhouding en waar nodig restauratie van de kerk.

- De huidige Petrus' Bandenkerk Sint Petrus Banden (Delftweg 13) is een zogeheten Waterstaatskerk, in 1830 gebouwd in neoclassicistische stijl, onder meer herkenbaar aan de Griekse tempelvorm bij de entree. Ook de in 1860 gebouwde pastorie (huisnr. 15) is een rijksmonument. De kerk staat op de nominatie om te worden gerestaureerd. De parochie H. Bernadette stond in 2013 voor het 'duivelse dilemma' om haar andere kerk (Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand) te laten slopen om de restauratie van de Petrus' Bandenkerk te kunnen betalen. In 2016 wordt toch anders besloten: de Petrus' Bandenkerk met pastorie worden door Bisdom Rotterdam afgestoten en verkocht. De parochie neemt zijn intrek in de "Onze Lieve Vrouwe Van Altijddurende Bijstand" kerk aan de Burg. Baumannlaan. In of na 2019 wordt een nieuwe kerk gebouwd op de Verrijzenislocatie, met daarbij ook een zorgcentrum van Aafje thuiszorg/huizen/zorghotels. Bij de nieuwbouw wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de verschillende werkgroepen en koren in de parochie. Het gebouw moet immers de komende tientallen jaren het nieuwe thuis zijn voor de parochie en bestaande en nieuwe activiteiten kunnen faciliteren.

- Het uit 1767 daterende Veerhuis van Delft (Kethelsekade 72-73) verzorgde het veer over de Delftse Schie, de verbinding tussen Delft en de Maas. De stad Delft had niet alleen het kanaal in bezit maar ook de gronden langs het kanaal. Het veerhuis stond dus oorspronkelijk op Delfts gebied. Daarom bevindt zich boven de deur het wapen van Delft. Het veer is tot 1923 in gebruik geweest.

- "In 2019 is Gemaal Hofweg (Delftweg 220) in de polder Schieveen in Overschie gerenoveerd. Bijzonder is dat de renovatie volledig ondergronds heeft plaatsgevonden. Zo staat er nu op deze historische ondergrond een compleet nieuw visvriendelijk gemaal met behoud van de karakteristieke uitstraling. De Gemalenstichting heeft aan dit project de Gemalenpluim toegekend. Gemaal Hofweg is een karakteristiek gebouw in de enige open polder van de gemeente Rotterdam. In 1852 is op deze plek begonnen met de bouw van een vijzelmolen. Later is deze gesloopt en verbouwd naar een elektrisch gemaal. In 2019 is er een volledig nieuw modern gemaal gebouwd, met visvriendelijke onderwaterpompen, een krooshekreininger en een aparte vispassage voor de vismigratie. Dat betekent dat vissen veilig van de polder naar de boezem en visa versa kunnen zwemmen zonder dat ze worden beschadigd.

Het gemaal is volledig ondergronds opgebouwd. De nieuwe leidingen zijn door het oude gewelf van het oude gemaal doorgevoerd, onder de woning door en door de oude molenstompen. Bij de renovatie is ook de pompcapaciteit vergroot van 40 naar 60 kubieke meter (60.000 liter) per minuut. In het oude gemaal, dat ook dienstdeed als dienstwoning, stond een oude centrifugaalpomp van Pannevis. Een pomp met een capaciteit van 40 m3/min, die veel geluid en trillingen maakte. Ook in de dienstwoning. De familie Hoogerbrugge was hier in al die jaren wel aan gewend geraakt.

Vissen gaan op instinct in het voorjaar op zoek naar warmer, ondieper water om te paaien en te leven. De polder Schieveen is daar een prima plek voor. In het vroege voorjaar lokken we de vis vanuit de boezem met een polderlokstroom in de vispassage. Als ze in de buis zitten, laten we ze de polder inzwemmen door het openen van een afsluiter. In de winter willen ze weer terug naar dieper en minder koud water. In het late najaar gaan de vissen via de speciale visvriendelijke pomp weer terug naar de diepere boezem. Een trek die zich elk jaar weer voordoet. Om een gevarieerde visstand te bevorderen hebben we goede bereikbare vispaaiplaatsen, kraamkamers voor vis, nodig. De polder Schieveen in Overschie is in ons gebied en zeker voor Rotterdam een van de weinige plekken waar dat nog kan. Voor de vissen is het nu gemakkelijker daar te komen doordat ze minder obstakels tegenkomen. Zo kan zich een gezonde en evenwichtige vispopulatie opbouwen in de polder. Vissen zijn een teken van gezond water, maar dragen omgekeerd zelf ook bij aan een gezond watermilieu." (bron: Hoogheemraadschap van Delfland, november 2019)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zondag in juni is er de Bruggenloop, een hardloopwedstrijd van 5 of 10 km. Deze loop gaat dwars door het mooie Overschie, langs bruggen, over bruggen, en de fraaie oude dorpskern.

- Op een zondag eind juni is er de Unltd Swim Overschie. Je kunt kiezen uit de afstanden 1 km, 2 km en 4 km. Locatie: ter hoogte van de Grote Kerk aan de Overschiese Dorpsstraat.

- Tijdens de Truckrun (op een zaterdag in december, in 2018 voor de 5e keer) rijdt een groot aantal verlichte trucks een route door Overschie. Met iedere chauffeur gaan maximaal twee kinderen mee. De verlichte trucks zijn een prachtig gezicht en niet alleen voor de kinderen maar ook voor de toeschouwers is het altijd genieten.

- Sinterklaas.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Op vrijdag van 8 tot half 5 is er op de hoek van de Noortwijckstraat en Duyesteynstraat een wijkmarkt, de oudste wijkmarkt van Rotterdam. - Wijkmarkt op Facebook.

- Zwembad Overschie.

- Cineschie Films is een initiatief van buurtbewoners uit Overschie.

- Kwartoverschie organiseert toneelcursussen en workshops in Overschie.

- De ‘Smaakmakers’ in Oud Overschie willen hun inspiratie en alles wat er mee te maken heeft, graag tonen aan de buitenwereld. In 2011 is daarom ‘Rondje Oud Overschie’ van start gegaan. Het is nog volop in ontwikkeling en kan uitgroeien naar meer creativiteitsuitingen langs deze favoriete fiets- en wandelroute, iedere 1e zondag van de maand, aan de rand van Midden-Delfland. Het aanbod is zeer gevarieerd. Zeker de moeite waard om er eens te gaan kijken.

- De gemeente Rotterdam wilde een aantal jaren geleden een bedrijventerrein aanleggen in Polder Schieveen, en zou ter compensatie 200 hectare landbouwgrond omvormen tot natuur. Het bedrijventerrein is vanwege de economische crisis afgeblazen, maar de gemeente heeft haar toezegging voor het natuurgebied toch gestand gedaan. Polder Schieveen wordt daarom sinds 2014 deels herontwikkeld tot natuur- en recreatiegebied. Zo’n 200 hectare wordt opnieuw ingericht als nat, moerassig natuurgebied. Via fiets- en wandelpaden kunnen Rotterdammers hier straks aan de hectiek van de stad ontsnappen. Ze kunnen zelfs tot aan de Ackerdijkse Plassen onder Delft fietsen, waar het wemelt van de vogels. Een deel van het gebied blijft landbouwgrond, maar de boeren pachten de grond nu van Natuurmonumenten en werken volgens de weidevogelnormen van de natuurorganisatie. De waterstand is verhoogd en veel sloten zijn natuurvriendelijk gemaakt. De nieuwe natuur is onderdeel van een groter gebiedsontwikkelingsproject: bij Zestienhoven is ook ruimte voor een nieuw bedrijventerrein.

Ook 150 hectare in de Vlinderstrik (het gebied tussen Rodenrijs en Rotterdam), landgoed Nieuw Rhodenrijs en het gebied De Tempel worden omgevormd tot natuurgebieden. Zichtlijnen worden weer opengemaakt, de bodem wordt van klimop ontdaan, en struiken worden flink teruggesnoeid. De tuinen worden voor iedereen toegankelijk. Nadere informatie over de beide landgoederen vind je in de volgende alinea's:

- "De gemeente Rotterdam is eigenaar van twee landgoederen langs de Schie, beide gelegen op een steenworp afstand N van Oud-Overschie, Z van Begraafplaats Hofwijk: De Tempel* en Nieuw Rhodenrijs. Beide landgoederen zijn als complex aangewezen als rijksmonument; daarnaast zijn zowel de tuinaanleg als vele gebouwde elementen op de landgoederen als zelfstandig rijksmonument aangemerkt. Groene long. De Noordrand van Rotterdam is een belangrijk open weidelandschap van in totaal 400 hectare ten noorden van de stad, waar de gemeente Rotterdam samen met Natuurmonumenten projecten uitvoert om de natuurwaarden te verhogen, de beleving van landschap en erfgoed te verbeteren en het recreatieve aanbod te vergroten. Noordrand Rotterdam vormt een nieuwe verbinding tussen bestaande en drukbezochte groengebieden als Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland, Rottemeren en de Groenzoom (tussen Rotterdam en Zoetermeer). Samen vormen deze gebieden een groene long in het hart van de sterk verstedelijkte Metropoolregio Rotterdam - Den Haag. Meer dan twee miljoen Nederlanders wonen op fietsafstand van het gebied.
* Zie ook 3 alinea's hierna het specifieke hoofdstukje over landgoed De Tempel.

De huidige staat van de landgoederen in combinatie met het beoogde nieuwe gebruik vergt een grondige opknapbeurt van de tuinen. Uitvoering van de eerste fase van het herstel is gestart in september 2019. De eerste fase omvat onder andere de aanleg van een grote parkeerplaats voor bezoekers in een weiland ten zuiden van de landgoederen en het realiseren van een struinpad over de landgoederen in aansluiting op het al uitgevoerde struinpad door de Schiezone. De tweede fase betreft de volgende twee planonderdelen: - Een verbindingspad voor voetgangers tussen de parkeerplaats en de landgoederen. Het verbindingspad maakt de route veiliger en bovendien veel aantrekkelijker. In het verbindingspad zit een brug. - Een struinpadbrug: Door de Schiezone loopt een struinpad tussen de bezoekersparkeerplaats tot aan Delft. Het pad kruist een groot aantal sloten, waarvoor ‘struinpadbruggen’ zijn ontworpen en geplaatst. Ook op de landgoederen moeten sloten worden gekruist.

Het Polderpad is een initiatief van gemeenten Rotterdam en Lansingerland en Provincie Zuid-Holland. In de polders rondom het nieuwe fietspad investeren rijk, provincie en gemeenten in natuur en recreatie. Het nieuwe groengebied ‘Van Rotte tot Schie’ grenst aan drukbezochte parken als Lage Bergse Bos en Kralingse Bos. Het Polderpad gaat al deze bossen, parken en polders met elkaar verbinden. Het Polderpad en het groen eromheen zijn nog volop in ontwikkeling. Belevenisboerderij Schieveen: in de noordrand is ook de belevenisboerderij gerealiseerd in Polder Schieveen. Deze boerderij bestaat uit het voormalig woonhuis en een koeienstal die is omgetoverd tot een informatiepunt van Natuurmonumenten, een lunchroom en kaasmakerij. De Gebroeders Groen bezochten Landhuis de Tempel en ontdekten de oudste zomereik van Rotterdam. Lees hun blog op Hof van Delfland." (bron: Landschapstafel Hof van Delfland)

- "Wandelen op een statig landgoed, met eeuwenoude tuinen. Ook dat kan gewoon hier, in Rotterdam! Op loopafstand van het pittoreske ‘dorpse’ Oud-Overschie ligt Landgoed De Tempel. Het landgoed is dagelijks geopend en gratis toegankelijk voor publiek, van zonsopgang tot zonsondergang. De wandeling op het landgoed heeft een lengte van 1,5 kilometer. Barokke beelden en de oudste eik van Rotterdam. Bijzonder is de unieke beeldencollectie. Op de meeste landgoederen zijn de baroktuinen in de negentiende eeuw vervangen door tuinen in Engelse landschapsstijl en verdwenen de beelden. Op de Tempel is de oude geometrische baroktuin deels bewaard gebleven en zijn ook de beelden er nog. De eigenaren van de Tempel hebben zelfs beelden van andere landgoederen aangekocht toen daar de baroktuinen verdwenen. Verder staat op De Tempel de oudste eik van Rotterdam. De toekomst. Landgoed De Tempel is een bezoek nu al ruimschoots waard. De komende jaren geeft eigenaar gemeente Rotterdam de historische gebouwen en het park een opknapbeurt. Natuurmonumenten brengt expertise in op het gebied van erfgoed, natuur en recreatie en is beoogd beheerder van het landgoedpark." (bron: Polderpad.nl)

- De Nieuwe Vaargeul Delftse Schie / Bochtafsnijding Delftse Schie is een project van de provincie Zuid-Holland. Samen met de gemeenten Rotterdam en Schiedam en Hoogheemraadschap van Delfland legt de provincie een nieuwe vaargeul aan in de Delftse Schie bij Overschie. De provincie Zuid-Holland beheert de provinciale vaarwegen en stimuleert transport over het water om de overvolle wegen te ontlasten. De provincie streeft hierbij naar een vlotte en veilige doorstroming op het water. De gemeente Rotterdam streeft naar een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad, waarbij zij Overschie wil laten uitgroeien tot een gewilde plek: ruim en groen met nog steeds het rustige gemoedelijke karakter. Hoogheemraadschap van Delfland zorgt voor droge voeten en schoon water en houdt het gebied zo leefbaar en aantrekkelijk voor zijn inwoners en bedrijven. Voor de gemeente Schiedam biedt de Schie economische kansen; de lokale overslagmogelijkheden verbeteren met de bochtafsnijding. De Schie is tevens een poort voor de recreatievaart naar de Schiedamse binnenstad, dus ook vanuit dat oogpunt is de aanpassing voordelig.

Met de aanpassing verdwijnen de twee haakse bochten in de Delftse Schie. De nieuwe vaargeul loopt vanaf de Hoge Brug via de dijk langs bedrijvenpark Rotterdam Noord-West naar de Doenbrug en biedt de scheepvaart een snellere en veiligere route door de regio. Het tracé van de nieuwe vaarweg loopt recht door de polder, vanaf de Hoge Brug in Overschie tot de bestaande dijk naast bedrijventerrein Noord-West. Hierdoor ontstaat een eiland in de Oost-Abtspolder. Op de website van de provincie Zuid-Holland vind je een digitale weergave van de huidige vaarweg en de toekomstige situatie. De huidige vaarweg blijft behouden, maar maakt niet langer onderdeel uit van de doorgaande vaarroute. Na aanleg van de nieuwe vaarweg, die medio 2019 gereed komt, draagt de provincie het huidige gedeelte van de vaarweg over aan de gemeente Rotterdam. De Hoge Brug is een rijksmonument en in beheer en onderhoud bij de gemeente Rotterdam. De vaarweg onder de brug blijft in beheer van de provincie Zuid-Holland. Er zijn geen plannen om de brug aan te passen. Mocht deze brug in de toekomst als een knelpunt worden ervaren dan zullen betrokken partijen samen nagaan wat er nodig en passend is.

De nieuwe vaargeul is ontworpen voor CEMT klasse III voor de beroepsvaart. Voor deze klasse geldt een lengte van 67-80 meter en een maximale breedte van 8,2 meter. In de praktijk betekent dit dat er straks langere schepen
door de vaargeul varen, maar geen bredere. De Hoge Brug beperkt immers de breedte van de doorgang voor schepen. De huidige vaarweg blijft beschikbaar voor recreatievaart. Daarnaast wordt de nieuwe vaarweg geschikt voor zowel beroepsvaart als doorgaande recreatievaart. Over de huidige vaarweg wordt een brug met een doorvaarthoogte van 1.75 meter aangelegd die toegang geeft tot het nieuw ontstane eiland. Recreatievaart hoger dan 1.75 meter moet gebruik maken van de nieuwe vaarweg. Een brug is nodig voor onderhoudsvoertuigen die voor noodzakelijk onderhoud het gemaal moeten kunnen bereiken.

Tijdens het ontwerpproces van de Bochtafsnijding Delftse Schie is overwogen om de bestaande bocht geschikt te maken als zwemgebied. Tijdens verschillende sessies met bewoners en belangstellenden is deze optie besproken en in overleg met bewoners vervolgens afgevallen als mogelijkheid. Reden hiervoor was vooral de overlast die omwonenden van een zwemgelegenheid verwachten. De volledige uitkomsten van de verschillende sessies met
bewoners en belangstellenden staan in het rapport Schie-eiland. De bestemming vaarweg blijft voor de oude vaarweg behouden en biedt daardoor geen mogelijkheden voor het afmeren van woonboten.

Als gevolg van de aanleg van de nieuwe vaarweg ontstaat een nieuw poldereiland, geschikt voor beweiding. De gemeente Rotterdam is beheerder van het poldereiland. Afgesproken is dat de bestemming en inrichting van het landschap op dit punt niet verandert. Er komt geen bebouwing op het poldereiland. Er wordt alleen een gemaal aangelegd om de polder droog te houden. Wandelaars kunnen gebruik blijven maken van het voetpad. Het voetpad wordt wel aangepast, zodat het gemaal goed te bereiken is voor onderhoudswerkzaamheden. Het eiland is niet geschikt voor fietsers, omdat er geen sprake is van een doorgaande fietsverbinding.

Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het inrichten van plekken waar vissen kunnen opgroeien, wordt de ecologie in het gebied verbeterd. De oude vaarweg wordt niet te smal door de natuurvriendelijke oevers, want hij
wordt nergens smaller dan zo’n 25 meter. Het vaarwegprofiel in de scherpe bochten wordt niet verkleind en daar zullen geen natuurvriendelijke oevers worden aangebracht. (bron: Provincie Zuid-Holland)

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Overschie. Idem Oude foto's.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Overschie (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site over Overschie op de site van de gemeente Rotterdam.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Overschie op Facebook, van de gemeente Rotterdam. - Site van huis-aan-huiskrant de Overschiese Krant. Via deze link zijn oudere nummers ook online te lezen. De Overschiese Krant op Facebook.

- Lezen: - Bibliotheek.

- Muziek: - Lied over Overschie.

- Sport: - Tennispark. - Tafeltennisvereniging. - Schaakgenootschap.

- Welzijn: - Route 33 is een samenwerkingsverband van Stg. PrachtHuis en Wmo Radar. In 2016 zijn ze gestart met welzijnswerk in Overschie. De jongerencoaches van Route33 coachen, ondersteunen, stimuleren en activeren jongeren op verschillende leefgebieden. - In alle 14 gebieden van Rotterdam stimuleren Cultuurscouts inwoners en kunstenaars om grote en kleine ideeën op het gebied van cultuur of kunst waar te maken vanuit een sociaal-maatschappelijke insteek, en helpen zo de samenhang in de Rotterdamse wijken te bevorderen. Er is ook een Cultuurregisseur.

- Veiligheid: - Nieuws van Politie Midden-Schieland m.b.t. Hillegersberg-Schiebroek, Overschie en Lansingerland.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Overschie RK.

Reacties

(2)

De formulering "een vrijwel intacte 3-potige stoel" in de alinea over de archeologie - die overigens ook zo in een FAQ over de bochtafsnijding van de Schie voorkomt - suggereert dat die stoel van oorsprong af maar drie poten had. Echter, in het kwartaalblad van het Zuid-Hollands Landschap, 2018, nr. 3, staat bij een artikel over die stoel een foto van de gerestaureerde stoel met daarnaast een nieuw gemaakte replica. Daaruit blijkt dat hij gewoon vier poten had, van bovenaf gezien als hoekpunten van een trapezium. Alleen ontbreekt bij het origineel het grootste deel van de beide achterpoten, slechts de bovenste delen met daartussen de bovenste plank van de rugleuning zijn bewaard gebleven. De ontbrekende delen zijn daarom vervangen door dunne staven. De replica heeft vier complete poten.

Dank voor uw aanvulling/correctie! Ik heb het aangepast.

Reactie toevoegen