De Vecht

Plaats
Dorp
Voorst
Veluwe
Gelderland

de_vecht_ontsteken_kerstboom_en_lampionnenoptocht.jpg

De monumentale kastanjeboom 'bij Brum' in De Vecht moest in 2017 wegens zijn slechte conditie helaas worden gekapt. Gelukkig hebben ze een goed alternatief gevonden voor de jaarlijkse verlichte kerstboom-traditie; de lindeboom op het schoolplein.

De monumentale kastanjeboom 'bij Brum' in De Vecht moest in 2017 wegens zijn slechte conditie helaas worden gekapt. Gelukkig hebben ze een goed alternatief gevonden voor de jaarlijkse verlichte kerstboom-traditie; de lindeboom op het schoolplein.

De Vecht

Terug naar boven

Status

- De Vecht is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Voorst.

- Het dorp De Vecht heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Terwolde. In de praktijk heeft het dorp veel samenwerkingsverbanden met buurdorp Teuge.

Terug naar boven

Naam

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Vrogge Reuiers Darp (weet iemand wat dat betekent en waaróm ze die naam hebben?, red.)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp De Vecht ligt NW van Twello, N van Teuge, rond de kruising Beentjesweg / Kerkstraat / Lochemsestraat / Avervoordseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De dorpskern De Vecht heeft ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners. Volgens de site van Plaatselijk Belang heeft het totale dorpsgbied ca. 400 inwoners. Het aantal huizen ligt dan rond de 150.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het jonge lintdorp De Vecht is in de 19e eeuw ontstaan in noord-zuidelijke richting, op een kruising van wegen naast de Grote Wetering. Deze kruising is het middelpunt geworden van de activiteiten binnen het dorp. Het agrarische dorp vervult een centrumfunctie voor het omliggende buitengebied.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Als studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein zijn wij door Plaatselijk Belang De Vecht in september 2008 benaderd om een ontwikkelingsplan met een strategisch advies voor het dorp te maken. Tijdens het afgelopen halfjaar hebben we met 7 studenten intensief aan dit plan gewerkt. In deze periode hebben we het dorp en zijn warme en gemoedelijke sfeer onder de bewoners leren kennen. We kregen niet alleen veel informatie over het dorp van de bewoners maar ook van de Oudheidkundige Kring Voorst. We raakten betrokken bij de activiteiten en spraken met verschillende partijen die zich bezighouden met ontwikkelingen rondom het dorp. Zo namen we deel aan een vergadering van Klankbordgroep Weteringse Broek en spraken we met de gemeente Voorst over de woningbouwmogelijkheden in het dorp.

Daarnaast namen we deel aan een bijeenkomst die georganiseerd was door de gemeente samen met Landschapsbeheer Gelderland over 'De Vecht in het groen'. We mochten tijdens de wekelijkse bezoeken aan het dorp en de twee bewonersavonden gebruikmaken van de goede voorzieningen bij Café De Groot. We willen alle mensen die betrokken zijn geweest bij dit project hartelijk danken voor hun bijdrage. Wij als studenten hebben veel geleerd en hebben met plezier de Ontwikkelingsvisie De Vecht 2030 gemaakt. In onze ogen heeft het afgelopen half jaar tot een prachtig resultaat geleid, waarvan wij denken dat hier iets voor u ligt dat niet snel in de la zal laten verdwijnen. Met dit plan beogen we Plaatselijk Belang een handvat te geven om het karakteristieke dorp ook in de komende twintig jaar nog net zo gezellig en levendig te houden. Velp, januari 2009."

- In 2011 is voor het eerst sinds lange tijd weer gebouwd in De Vecht. Op het terrein van het voormalige Landbouwmechanisatiebedrijf (LMB) zijn 8 koopwoningen en 6 huurwoningen verrezen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Vecht heeft 2 rijksmonumenten, zijnde het restant van de oorspronkelijk 17e-eeuwse havezathe of herenboerderij Het Avervoorde (Avervoordseweg 9. Tegen het overgebleven deel van het huis is omstreeks 1800 een boerderij onder een rieten wolfdak gebouwd), en het zich daarbij bevindende 'Kruis van Avervoorde, een 'zoenkruis' voor een verdronken zoon, met de letters A V L, het jaartal 1570 en een wapen. Het is in 1571 geplaatst door Arent van Limberghen.

- Het kleine dorpje De Vecht heeft maar liefst 3 kerken: 2 in het dorp zelf en 1 N van het dorp. Dat komt omdat in ieder geval 2 ervan mede voor de inwoners van buurdorp Terwolde bestemd zijn.

- De Gereformeerde Gemeente Terwolde-De Vecht heeft ruim 700 leden en is gesticht in 1892. Het huidige kerkgebouw (Avervoordseweg 32, buiten de bebouwde kom, N van het dorp) dateerst uit 1953 en verving een eerder gebouw uit 1908. Het pand is uitgebreid in 1994 en in 2012. Bij de laatste uitbreiding is het pand vergroot van 500 naar ca. 850 zitplaatsen. Door een gestage groei van de kerkelijke gemeente was het pand te klein geworden. De kerkelijke gemeente wilde eigenlijk een compleet nieuw gebouw neerzetten en het bestaande pand afbreken, maar dat zou volgens de burgelijke gemeente te groot worden en niet passen in het buitengebied. Daarom is besloten de bestaande kerk te verbouwen. De kerk is met een vleugel uitgebreid. De oude pastorie is afgebroken. Aan de andere kant van de kerk is een nieuwe pastorie gebouwd.

- De voormalige RK H. Antoniuskerk (Kerkstraat 32) van de voormalige RK parochie De Vecht-Terwolde dateert uit 1921. In 2013 maakt de inmiddels regionale parochie Franciscus en Clara bekend dat wegens het teruglopend kerkbezoek 5 van haar 8 kerken worden afgestoten. Binnen de grenzen van de gemeente Voorst gaan de kerken in Klarenbeek (O.L. Vrouw Tenhemelopening), Bussloo (H. Martinus) en De Vecht (Antonius van Padua) dicht. Ook de kerken in Eerbeek (H. Geest) en Epe (H. Martinus) worden afgestoten. De H. Martinuskerk in Twello, eerder door het bisdom aangewezen als Eucharistisch Centrum voor de parochie, en de kerken van Loenen (H. Antonius Abt) en Vaassen (H. Martinus) blijven open. De RK H. Antoniuskerk in het dorp is per 11-2-2015 aan de eredienst onttrokken.

- En dan is er als nr. 3 nog het piepkleine kerkje van de voormalige Hervormde (PKN) Evangelisatie Bethel (Lochemsestraat 42) uit 1925. Dit kerkje is in 2013 buiten gebruik gesteld.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - CV de VV (= Carnavalsvereniging de Verenigde Vechtenaren). - CV De Vrogge Reuiers.

- Toneelgroep Klaver 5 brengt jaarlijks in maart een nieuw stuk op de planken.

- Festival LenteLive! (in een 'megafeesttent' aan de Bekendijk, weekend begin april, in 2020 voor de 15e keer). Voor een indruk van dit festival zie de Aftermovie LenteLive! editie 2018.

- Avondvierdaagse (eind juni, in 2020 voor de 56e keer).

- "Heel De Vecht en omstreken komt pas helemaal in de Kerststemming als de Lindeboom op ons schoolplein weer wordt omgetoverd tot de grootse verlichte Kerstboom uit de wijde omgeving! De lichten worden op een zaterdagavond half december ontstoken. Dit tijdens een gezellig feest met o.a. het koor Powerpop (het meest swingende kerstkoor uit Apeldoorn), warme versgebakken oliebollen en natuurlijk de lampionnenoptocht voor alle kinderen die mee willen lopen! Jij komt toch ook?" 18.45 uur: verzamelen op het kruispunt voor De Groot voor de lampionnenoptocht (voor alle kinderen is een lampion beschikbaar). 19.00 uur: vertrek lampionnenoptocht richting schoolplein. De Kerstman wijst de weg. Aansluitend zal de lindeboom tot een ware kerstboom worden omgetoverd.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Weteringse Broek
"NO van Apeldoorn, grotendeels vallend onder de dorpsgebieden van Teuge en De Vecht, is in december 2021 de aanleg van 75 hectare nieuwe natuur in het Weteringse Broek afgerond. Op 16 december onthulden een aantal bewoners uit het Weteringse Broek en de omliggende dorpen de nieuwe recreatieve bebording in het gebied. “Dankzij de nieuwe informatieborden krijgt de nieuwe natuur de aandacht die het verdient en dit moment vormt ook de afronding van de gebiedsontwikkeling in het Weteringse Broek, waar natuur, recreatie en landbouw goed samen gaan”, stelde gebiedsmanager Hans van Dijk van Natuurmonumenten.

Aantrekkelijker voor recreanten. Wethouder Wim Willems van de gemeente Apeldoorn benadrukte hoe belangrijk natuurgebieden als het Weteringse Broek zijn voor de stad en de omliggende dorpen. “Het Weteringse Broek is een ontzettend mooie plek geworden voor inwoners en bezoekers om te recreëren. Daarnaast is de nieuwe natuur ook erg goed voor de biodiversiteit en levert het een bijdrage aan onze eigen klimaatdoelstellingen.”

Groene Mal en gebiedsvisie. In 2007 hebben de colleges van B&W en de gemeenteraden van Apeldoorn en Voorst én het bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe ingestemd met de Gebiedsvisie Weteringse Broek. Deze gebiedsvisie is een uitwerking van de Groene Mal. Het gemeentelijk groenbeleid uit de Groene Mal geeft een samenhangende groenstructuur voor de stad en directe omgeving. Inmiddels zijn de doelstellingen uit de gebiedsvisie gerealiseerd. Er is 75 hectare nieuwe natuur aangelegd, de weteringen bij Teuge en De Vecht zijn heringericht ten behoeve van natuur en aterberging, erfbeplantingen zijn versterkt en aangebracht en er is een energiebos aangeplant. Naast een recreatief knooppunt en recreatieve voorzieningen zijn er 14 kilometer aan fietspaden, 10 kilometer aan wandelpaden, een ecologische verbindingszone en een extra snelwegoversteek gerealiseerd. In 2021 is de laatste 7,5 hectare nieuwe natuur gereedgekomen. Essentieel voor het gebied is dat de landbouw een belangrijke economische drager blijft.

Groene verbindingen. Door intensieve samenwerking van de bewoners, de gemeenten Apeldoorn en Voorst, Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie Gelderland en Natuurmonumenten zijn belangrijke groene en waterrijke verbindingen ontstaan tussen kleinere en grotere gebieden, zodat plant- en diersoorten zich kunnen verspreiden. Natuurmonumenten beheert ruim 30 hectare in 5 deelgebieden in het Weteringse Broek bij Teuge en De Vecht: Broeklandse Kapel, Beemterdal, Drostendal, Het Hul en Teugse Broek. Het merendeel van de overige 40 hectare natuur is in beheer bij particulieren en een kleiner deel bij de A-ANV VIJZ. Namen deelgebieden. Begin 2021 heeft Natuurmonumenten onder inwoners een oproep gedaan om mee te denken over de namen van de nieuwste deelgebieden in het Weteringse Broek. Uit verschillende inzendingen is gekozen voor de namen Broeklandse Kapel, Beemterdal en Teugse Broek. De naaminzenders mochten het nieuwe welkomstbord onthullen." (bron: Natuurmonumenten, december 2021)

- "In januari 2020 zijn bomen gekapt in De Vecht, aan de Lochemsestraat vanaf de kruising Beentjesweg/Kerkstraat (ter hoogte van Café De Groot) tot aan de kruising Zandenallee (ter hoogte van de Eben-Haëzerschool Teuge). De bomen zijn gekapt omdat ze een leeftijd hebben bereikt waarop de veiligheid niet meer kan worden gegarandeerd. Omwonenden en belanghebbenden zijn op de hoogte gesteld." (bron: gemeente Voorst)

- "Al meer dan honderd jaar is de monumentale Witte Paardenkastanje 'bij Brum' getuige van het leven in De Vecht. En al bijna 25 jaar is het traditie om de kastanjeboom om te toveren in een gigantische kerstboom die vanuit de wijde omgeving te zien was. Was, want aan deze traditie komt helaas een einde. En sneller dan dat we konden bedenken. De harde wind van 13 september 2017 heeft het proces versneld. De kastanjeboom lijdt al langere tijd aan kastanjebloedingsziekte en ging de laatste jaren zienderogen achteruit. De boom, die er toch al slecht aan toe was, kan niet meer voldoende weerstand bieden. In overleg heeft de gemeente besloten een spoedprocedure in te zetten; de kastanjeboom wordt zaterdag 16 september gekapt. Voor een 'ritueel afscheid', wat we van plan waren, is dus geen gelegenheid meer!

Hoe het begon. Het begon met een vraag van Willemien Brummelhuis aan Eduard Huisman: 'Kunnen we er niet een paar lampjes inhangen met Kerst?' Eduard nam geen halve maatregelen; hij trommelde wat sponsoren bij elkaar en knutselde eigenhandig een snoer voor enorm veel lampjes in de boom. 'Iets' meer dan Willemien bedacht had, maar eindeloos veel mooier. Traditie. Elk jaar werd er een feestje om de kerstboom gevierd. Het begon klein, met een klein kringetje onder de boom, borreltje erbij. Zoetjes aan werd het wat groter. Met muziek van een koor, met de lampionnenoptocht van de kinderen van school, onder begeleiding van de Kerstman, al dan niet met arreslee. Altijd weer een mooi momentje, altijd weer gezellig. Mister Kerstboom. Mister Kerstboom - zo kunnen we Eduard wel noemen - regelde elk jaar vol enthousiasme, samen met de bestuursleden van Plaatselijk Belang De Vecht, dat de boom met kerst op haar mooist kon zijn. Maar als we met het bakje omhoog gingen om de lampjes te controleren, zagen we ook dat de conditie van de boom achteruit ging. Daar maakten we ons al wel wat zorgen over.

Kappen. Die zorg werd dit jaar bewaarheid. Onderzoek van een bomendokter wees uit dat de boom ziek is en in zeer slechte conditie verkeert. Om ongelukken te voorkomen, diende de boom gekapt te worden. Het had geen haast, maar het moest wel dit jaar gebeuren. De praktijk heeft ons dus ingehaald. Samen met Cees Boutkan, de tegenwoordige eigenaar van de kastanjeboom, en de gemeente is er overleg gevoerd. De gemeente beschouwt de boom als een monumentale boom op een beeldbepalende plek en heeft verschillende werkzaamheden voor haar rekening genomen. Daarnaast zorgen ze voor herplaatsing van een boom van al een redelijk formaat. Een rode beuk gaat het worden. Het aanbod van de gemeente is super. Vanuit Plaatselijk Belang De Vecht willen we ook een donatie doen om Cees Boutkan tegemoet te komen in de kosten.

We gaan ook nadenken over de traditie van de kerstboom. Gaan we die voortzetten? Zo ja, waar? Daar praten we graag met zo veel mogelijk leden over tijdens de ledenvergadering. Als de boom kon praten... "Het is niet mijn boom, maar de boom van het dorp", zei Cees Boutkan eerder al eens tegen ons. En zo voelt het ook een beetje. De boom is van ons allemaal. De kastanjeboom van De Vecht heeft veel zien gaan en komen. Als de boom kon praten… kon ze een boek volschrijven! Niet iedereen zou willen dat de boom vertelt wat ze allemaal heeft gezien. Anderen weer wel!" (geschreven door Wilma Kleiboer op 14 september 2017) Gelukkig hebben ze een goed alternatief gevonden; tegenwoordig wordt de lindeboom op het schoolplein jaarlijks omgetoverd tot een kerstboom vol met lichtjes, waarvoor zie het hoofdstuk Jaarlijkse evenementen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving De Vecht, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over De Vecht.

- Nieuws: - Nieuws uit het dorp van Plaatselijk Belang op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang De Vecht en omstreken is een belangenvereniging die zich inzet voor de belangen van de verenigingen, de inwoners en de bedrijven in en rond het dorp. Door te coördineren tussen inwoners, verenigingen, bedrijven en overheden beogen zij het dorp voor iedereen leefbaar te houden. Vaste aandachtspunten in hun periodiek overleg zijn de Dorpsvisie (en dan met name het punt woningbouw), verkeersveiligheid, omgevingsfactoren, vliegveld Teuge, WMO, en de basisschool.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Brede School Antonius De Vecht is een kleine basisschool met drie units: onderbouw (1-2-3), middenbouw ( 4-5 en 6) en bovenbouw (7-8). De nieuwe Brede School staat in een prachtige, landelijke omgeving waar kinderen veel (mentale en fysieke) ruimte hebben om te spelen en te leren. Dat doen we binnen maar ook buiten op ons nieuwe speel-en beweegplein. De basisschool vormt samen met de Peuterspeelzaal en Kinderopvangorganisatie Doomijn de Brede School Antonius. Daarmee kan de school kinderen van 2 tot 12 jaar een ononderbroken leerlijn bieden. De BSO wordt op maandag, dinsdag en donderdag in het schoolgebouw aangeboden. Onze peuters komen op twee ochtend ook in onze school en hebben een eigen peuterruimte.

Kern van de Brede School-gedachte is dat door samenwerking met verschillende verenigingen, ketenpartners, instellingen en onderwijs een sluitend netwerk ontstaat waarbij ontwikkelingskansen worden geboden aan kinderen, jongeren en ouderen in ons dorp en omgeving. Wij hebben 'de Vrienden van Antonius" opgericht. Daarin participeren verschillende mensen die samen onze Brede school vormgeven. We hebben peuteropvang in school en een buitenschoolse opvang op drie middagen per week. Ons schoolplein is een buurtplein waar jong en oud elkaar ontmoeten, samen komen en samen spelen en vieren. Zo is onze school als een brede ontmoetingsplek binnen de kleine dorpskern van De Vecht."

- "Bij Peuteropvang De Vecht staat spelen, ontwikkelen en ontmoeten voor kinderen van 2 tot 4 jaar centraal. De peuterspeelzaal is open op maandag- en donderdagochtend van 8.30-11.45 uur. Astrid van der Linde en Margot Manessen zijn de peuterleidsters. Zij hebben een prachtige, eigen speelruimte in onze school en werken regelmatig samen met de jongsten kinderen van onze basisschool. De peuterspeelzaal is onderdeel van Kinderopvang Klarenbeek."

- "BSO De Vecht is een gezellige speelplek voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Na schooltijd en in de vakanties kunnen de kinderen onder professionele leiding allerlei activiteiten naar keuze doen. Kinderparticipatie staat bij ons hoog in het vaandel: de kinderen denken mee bij de aanschaf van materialen, de keus van activiteiten, de regels en afspraken en de inrichting van de ruimtes. We zijn een knusse, kleinschalige BSO, gehuisvest in de school. De BSO maakt graag originele uitstapjes zoals naar boerderijen in de buurt waar we bijvoorbeeld een middag de dieren gaan verzorgen of een tractortocht maken. De kinderen kunnen - naast vrij spelen - kiezen uit een uitgebreid workshop programma. De BSO beschikt over een groot buiten speel- en ontdekterrein."

- Sport: - De oprichting en totstandkoming van Rooms Katholieke voetbalvereniging, tegenwoordig s.v. V en L (= Vlug en Lenig) (rond 1949) liep volgens verschillende lezingen niet echt van een leien dakje. Er was in die tijd een stel knapen uit De Vecht en omstreken dat regelmatig bij kapper Bernard Leerkes hun haar liet knippen. Ook in die dagen werd er onder het knippen al veel over voetbal gepraat. Maar praten vonden deze jongens niet genoeg. Ze wilden ook graag de wei in. Nu waren er weilanden genoeg in de buurt, maar geen boer wilde deze jongens erin hebben. En er was nóg iemand fel tegen al deze plannen en deze man had nogal wat gezag in het dorp. Zijn naam was Pastoor Tutert. Voetballen op zondag, geen denken aan! Maar meester Jan Duivenvoorde (hij gaf les op de lagere school) wist de pastoor toch zo ver te krijgen dat deze er over na zou denken (anders kwam er misschien wel een protestantse club!).

De voetballers maakten alvast een aanplakbiljet om leden te vragen. Ze hingen dit biljet op het kerkplein van De Vecht aan de WC-deur. Pastoor Tutert trok het er gelijk weer vanaf. Toch ging hij korte tijd later overstag, onder één voorwaarde: er mocht niet gevoetbald worden onder de missen en onder het lof, want dan hoorde men in de kerk te zitten. Het duurde vervolgens niet lang of er waren genoeg spelers aangemeld om een elftal te fabriceren. De naam, het verkrijgen van een eerste veld én het onderhoud ervan waren enkele aanloopproblemen, die allemaal voortvarend en creatief zijn opgelost. Hóe dat allemaal in zijn werk ging, kun je lezen onder deze link.

- Vrouwen: - "ZijActief afd. De Vecht heeft ca. 75 leden. We komen eens per maand op woensdagavond bij elkaar in Zaal De Groot. De avonden beginnen om 20.00 uur. Onder het genot van koffie en een drankje komen diverse onderwerpen aan bod. Heb je belangstelling? Bezoek dan een keer geheel vrijblijvend een van onze avonden."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van De Vecht.

Reacties

(4)

Leuk om te lezen, mijn compliment. Maar het bijschrift bij de bovenste foto is onjuist. Het is het café/ zalencentrum De Groot met de voormalige slijterij/ bedrijfswoning. Dus geen blokje huizen.

Dank voor uw compliment! Dat doet mij altijd goed als iemand laat blijken dat het gewaardeerd wordt en laat weten dat zijn/haar plaats goed beschreven is. Dank voor uw tip. Ik heb het aangepast. Ik zie op hun site dat ze nu inderdaad De Groot heten, maar op Google StreetView in 2014 zie ik nog de Vecht als cafénaam op de gevel staan. Staat dat er nog op of is dat inmiddels verwijderd/veranderd? Was dat de vorige naam van het café of is dat een soort tweede naam voor het huidige café?

En weet u wellicht ook wat de carnavalsnaam van het dorp, Vrogge Reuiers Darp, betekent en waarom men die voor die naam heeft gekozen? De gelijknamige carnavalsvereniging kan ik het niet vragen want die hebben helaas alleen een 'persoonlijke' pagina waar je 'vriend' van moet zijn om een bericht te kunnen posten.

Jammer van al die vele gezichtsbepalende bomen in de Vecht die gekapt zijn.
Waarom is dat gebeurd: aan de voet van de stammen te zien waren ze nog kerngezond.
En moesten we niet zuinig zijn met de bomen i.v.m. CO2 opslag?
Of geldt dat niet voor ambtenaren van de gemeente Voorst?

Het is altijd nuttig om je eerst ergens inhoudelijk in te verdiepen alvorens met een beschuldigende vinger te wijzen, omdat zaken soms anders in elkaar zitten dan men op het eerste gezicht denkt. Ik snap dat mensen vanuit hun gevoel per definitie tegen bomenkap zijn, en naar bepaalde bomen kijkend al snel denken van was dat nou nodig, ze zagen er toch nog goed uit. Maar anderzijds kunnen we er redelijkerwijs vanuit gaan dat gemeenten, natuurorganisaties e.d. vandaag de dag niet zomaar bomen kappen voor de lol, maar dat alleen doen als daar een goede reden voor is, omdat men ook wel beseft dat het afbreuk doet aan een dorpsgezicht, en het belang voor het milieu. Bijv. als de bomen niet meer in goede conditie zijn en een gevaar gaan vormen bijv. door - gevaar voor - afbrekende of omvallende delen, waardoor mensen die er voorbij komen risico's lopen (en als ze iets op hun kop krijgen de gemeente aanklagen, want dan "heeft de gemeente het ook weer gedaan"). Ik heb op het internet naar berichtgeving over dit geval gezocht en blijkens een bericht van de gemeente waren deze bomen kennelijk toch in zodanige staat dat ze gekapt moesten worden. Ik heb dat bericht nu hierboven vermeld. Ik neem aan dat de gemeente dit zorgvuldig heeft beoordeeld en hiervoor mensen in dienst heeft bij de groenvoorziening die hier verstand van hebben dan wel hiervoor een ter zake kundig bureau hebben ingehuurd om een deskundig oordeel te vellen.
Ook de monumentale kastanjeboom van De Vecht bleek in 2017 te ziek om nog te redden en moest worden gekapt. Ook daarover heb ik hierboven nu een mooi verhaal opgenomen.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen