Ginneken

Wijk
Dorp in de stad
Breda
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

ginneken_mastbos_500_taart.jpg

Het Mastbos bij Ginneken is het oudste cultuurbos van Nederland en heeft in 2015 het 500-jarig bestaan gevierd

Het Mastbos bij Ginneken is het oudste cultuurbos van Nederland en heeft in 2015 het 500-jarig bestaan gevierd

Ginneken

Terug naar boven

Status

- Ginneken is een 'dorp in de stad'* in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Breda. T/m 1941 gemeente Ginneken en Bavel. In 1942 over naar gemeente Breda.

* De inwoners beschouwen 'het Ginneken' nog altijd als een dorp, en het heeft ook nog dorpse kenmerken, hoewel het formeel (bijv. voor de postadressen) en geografisch gezien eigenlijk een wijk van Breda is (omdat het binnen de bebouwde kom van die stad is gelegen). Vandaar onze kwalificatie 'dorp in de stad'.

- De Ginnekenaren hebben in de jaren negentig succesvol geijverd voor de terugkeer van eigen plaatsnaamborden, die na jarenlange afwezigheid in 1998 weer zijn geplaatst. Maar de afgelopen jaren zijn die borden kennelijk weer verdwenen.

- Onder het 'dorp in de stad' Ginneken valt ook de buurtschap Bieberg.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Lokaal spreekt men van 't of het Ginneke(n).

Op of in
Je woont niet op maar 'in het Ginneken'

Inwoners
Iemand die hier is geboren, is een Ginnekenees. Iemand die er later is komen wonen, is een Ginnekenaar. (bron: magazine 't Ginneken, maart 2016, pag. 11) Dat sluit aan bij hoe men hier soortgelijk over denkt wat betreft Den Haag en Naarden. Volgens wijlen de vader van een der inwoners is het net andersom. (bron: zie de reactie van Frans J.M. Dirks onderaan deze pagina) Dit artikel van heemkundring Paulus van Daesdonck stelt: "Wij houden het maar op Ginnekenaar". En op deze pagina heeft iemand nog weer een andere variant, namelijk: "In navolging van het bekende onderscheid Hagenaar versus Hagenees worden de bewoners namelijk onderscheiden als Ginnekenaren (zij die hier geboren zijn toen het nog onderdeel was van de gemeente Ginneken en Bavel) en Ginnekenezen (zij die afkomstig zijn van het Ginneken als deel van de gemeente Breda)." Dat maakt in totaal vier verschillende varianten...

Oudere vermeldingen
1246 Ghinneken, 1261 Ghinneke, 1312-1350 Ginneken, 1374 Genikken, 1624 Genekken.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Wel verbonden met het Middelengelse gannek 'herberg', maar de onzekere achtergrond van dat woord en de afwijkende vocaal maken dit onwaarschijnlijk. Als de naam vergeleken mag worden met Ginnick in Duitsland (1176 Gineke), dan misschien een afleiding van de persoonsnaam Ginno(?). Een andere duiding stelt de naam op één lijn met Genk in België, een afleiding met het inheemse suffix -ikja-* bij gan* 'samenvloeien, samengaan' of 'helder', maar een water of een samenvloeiing van wateren is hier niet. De suggestie dat hier sprake is van een verkleinvorm van geyn 'blok met drie schijven, daer iets mede overgehaelt ofte gewonden wert' ter aanduiding van een soort pontveer, houdt geen rekening met het feit dat de vocaallengte afwijkt en dat geyn een veel latere verkorting is van engien (ontstaan uit het Latijnse ingenium).(1)
* Gereconstrueerde vorm.

- K. Leenders stelt in (102, nr. 127, 1999): “Men heeft gepoogd de naam Ginneken af te leiden van gijn ‘bruggetje’. Deze verklaring kan bezwaarlijk juist zijn, want de nederzetting bestond al eeuwen voordat er sprake was van een brug over de Mark. Bovendien paste de afwezigheid van bruggen over de Mark bezuiden Breda in het tolprivilege van de Heer van die stad. Het is verleidelijk voor deze nederzetting dezelfde afleiding te kiezen als voor Genk: Oudgermaans Gan-ikja. Het element gan, gen, staat voor ‘monding’. De suffixcombinatie –ikja stamt uit jong-prehistorische tijd, maar is eeuwenlang productief gebleven.

Maar aan welke monding ligt Ginneken dan? Vierhonderd meter ten noorden van de dorpskern mondt de Molenlei in de Mark uit. Voordat dit beekje kunstmatig gevoed werd met het water dat oorspronkelijk van Molenschot via de Rulle in Breda terechtkwam, zal deze beek hooguit één kilometer lang geweest zijn: een miniscuul beekje! Op een kilometer ten zuiden van de dorpskern mondt de Bavelse Lei in de Mark uit. Deze beek is ongeveer vijf kilometer lang. Merkwaardig is dat echt nabij beide mondingen zover bekend is, geen vroege nederzetting ontstond, alhoewel daar wel rivierduinen aanwezig waren die daar zeker toe uitnodigden (Zandbergen en Bieberg).

Misschien gaat het daarom om de uitmonding van de Mark in de overstromingsvlakte bij Breda. Als de naam Ginneken inderdaad zo oud is als het suffix –ikja laat vermoeden, zou ook aan een nederzettingsverplaatsing gedacht kunnen worden. Hier wreekt zich het zwakke archeologisch onderzoek in deze omgeving (zie hiervoor ook bij Bavel, red.): deze hypothese kan voorlopig niet nader getoetst worden: er is nooit gezocht! Hoe dan ook lijkt het een oude naam, wat wel past bij de drukke bewoning van het Markdal ten zuiden van Breda in de vroege middeleeuwen.”

Terug naar boven

Ligging

Ginneken ligt in het ZO van Breda.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ginneken 124 huizen met 833 inwoners. Tegenwoordig heeft de wijk ca. 2.000 huizen met ca. 5.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

“Ginneken is ontstaan als een nederzetting in het beekdal van de rivier de Mark. De eerste bewoners ervan waren boeren. Twee omstandigheden hebben de ontwikkeling van deze nederzetting bevorderd. Op de eerste plaats de aanwezigheid van een brug over de rivier, de Duivelsbrug, die de concentratie van wegen bevorderde; verder de ligging op de weg van Breda naar Hoogstraten, die een bescheiden verkeersdorpontwikkeling mogelijk maakte” (14).

“De heerlijkheid Ginneken kreeg in 1328 zijn eigen bestuur. In dat jaar gaf de hertog van Brabant zijn plaatsvervanger, Klaas van Nispen, opdracht om in al zijn dorpen in het Land van Breda een ‘schepenbank’ op te richten. In 1795 werd het een ‘municipaliteit’, dat vanaf 1814 gemeente werd genoemd. Het grote verschil was dat sinds 1795 het dorpsbestuur niet meer door de Heer werd benoemd, maar verkozen werd uit en door de bevolking” (19).

De zelfstandige parochie Ginneken is in 1317 ontstaan, gesticht vanuit de oude kerk van Gilze. Aanvankelijk was het een langgerekt dorp. Het bestond een eeuw geleden nog maar uit enkele straten, die bijna allemaal op de Markt uitkwamen. Het lag toen nog op ‘een half uur gaans’ van Breda, dat nog maar net uit het keurslijf van de vestingwerken was gekomen. Rond 1900 was het dorp een echte toeristenplaats, getuige de vele hotels en pensions die er toen waren. Tegenwoordig is het opgegaan in de stad Breda en heeft het zijn agrarisch karakter totaal verloren.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Ginneken, kun je terecht bij de volgende instantie en literatuur:

- Heemkundekring Paulus van Daesdonck heeft onder meer deze kern als werkgebied heeft.

- Maar liefst 291 artikelen over de geschiedenis van Ginneken e.o., door Wim Siegmund, zijn via de link ook online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Nota van uitgangspunten Ginneken (2009) geeft weer hoe de inwoners de toekomst van hun wijk zien. Belangrijk punt is dat men het historische en dorpse karakter van de wijk wil behouden. Verder wordt in de nota onder meer vermeld dat het Markdal onbebouwd moet blijven en dat de openbare ruimte niet kleiner mag worden. In 2010 lezen wij in de media: "Het historische karakter van de Ginnekenweg en de Raadhuisstraat mag niet worden aangetast door nieuwbouw. Daarom worden er het komende jaar geen bouwvergunningen afgegeven die in strijd kunnen zijn met de 'Nota van Uitgangspunten', die vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld. In die visie staan veertig uitgangspunten waaraan moet worden voldaan om het Ginneken in de toekomst leefbaar te houden." Een en ander kennelijk als 'tussenmaatregel' in afwachting van het in 2012 te verschijnen Bestemmingsplan.

- "Breda-Zuid wordt, zeg maar vanaf de jaren tachtig, getypeerd als een hoogwaardig woongebied. Een gedeelte van Ginneken wordt door de gemeente aangemerkt als beschermd dorpsgezicht. De stadsranden (Markdal, Mastbos en Wolfslaar) worden gekenmerkt als zeer waardevol. Daar moest het bouwen ook in de toekomst absoluut worden uitgesloten. Niet verkeerd om dat voor een langere periode in een bestemmingsplan vast te leggen. De Dorpsraad heeft zich in die jaren intensief over dit alles gebogen en aan de gemeente diverse voorstellen gedaan op het gebied van bouwen, horeca en het behouden van het dorpse karakter van het centrum. Nu, vijftien jaar later vragen we ons af: “Wat heeft het bestemmingsplan uit 1997 opgeleverd?” Het antwoord moet zijn: “Vrijwel niets”. De projectontwikkelaars zijn gewoon doorgegaan met slopen en bouwen. De horeca in het centrum is fors uitgebreid. De vroegere tuinen achter de panden zijn tegen alle regels in bijna allemaal bij de cafés getrokken." Aldus Wim Siegmund in zijn artikel naar aanleiding van het Bestemmingsplan Ginneken 2012 in wording.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Aan de rand van het Mastbos ligt Kasteel Bouvigne (Bouvignelaan 5), eigendom van Waterschap Brabantse Delta. Het markante slotje Bouvigne is in de 15e eeuw gebouwd als adellijk woonhuis en jachtslot, maar dateert in zijn huidige vorm uit omstreeks 1615. Het is door de Heer van Breda gebouwd bij zijn jachtterrein in het Mastbos.

- De aan de Baronielaan gelegen neogotische Heilig Hartkerk is in 1900 gebouwd door P. van Genk. De kerk wordt sinds 1986, wegens teruglopend kerkbezoek, niet meer voor de eredienst gebruikt en was daarna, tot 2011, gekraakt. Het bisdom wilde de kerk slopen, maar dankzij hevige protesten is dit niet gebeurd. In 2004 is de kerk zelfs een rijksmonument geworden, dankzij inzet van de parochianen tot aan de Hoge Raad. Van 1988 tot 2000 hadden zij een 'schuilkerkje' aan het Van Almondepad bij de Montessorischool. Na vele herbestemmingsplannen in de loop der jaren, lijkt anno 2015 de Heilig Hartkerk definitief te worden herbestemd. Vastgoedontwikkelaar DimensieVier gaat de kerk herontwikkelen met de functies kantoren, vergader- en ontmoetingsruimten, een healthcenter en een kwaliteitsrestaurant. Aanpalend komt een complex met 40 appartementen en een ondergrondse parkeergarage met 118 plaatsen, die tevens de parkeerproblematiek aan de Baronielaan moet verlichten.

- De huidige Laurentiuskerk (Ginnekenweg 333) dateert uit 1902 en is de opvolger van een eerdere gelijknamige (veel kleinere en eenvoudiger) kerk uit 1844. Het Heilig-Hartbeeld dat voor de Laurentiuskerk staat, is in 1926 gemaakt door A. Falise. De plaats van het beeld, de artistieke kwaliteit en de relatie met de kerk maken het beeld monumentaal.

- Het voorhuis (1871) en de kapel (circa 1900) van het voormalige Piusgesticht aan de Ginnekenweg 335 zijn een mengeling van neobarok en neoclassicisme.

- Aan de Ginnekenmarkt vinden wij nog altijd enkele grote herenhuizen en de dorpspomp, waarmee men zich moest behelpen tot 1904, toen het water- en elektriciteitsbedrijf aan de Ulvenhoutselaan in bedrijf werd gesteld. Tot dat jaar was het ’s avonds erg donker in het Ginneken, want met uitzondering van een klein aantal olielampen was er nog geen enkele straatverlichting. De pomp dateert uit 1790 en is een opvolger van een eerdere pomp uit 1651. “De Ginnekenmarkt behoort tot de mooiste markten of pleinen van Zuid-Nederland. Alle reden om er zorgvuldig en behoedzaam mee om te gaan. Gelukkig heeft men dat hier goed begrepen en wordt er hard aan gewerkt om het te behouden, zo mogelijk nog te verbeteren.” (19)

- De huidige Protestantse (voorheen Hervormde) Laurentiuskerk was oorspronkelijk driebeukig. Die kerk is in 1625 opgeblazen en afgebrand, tijdens het beleg van Breda door de Spanjaarden. De kerk is in 1631, heel wat kleiner, herbouwd en in 1648 door de protestanten overgenomen. In de jaren 1928-1940 is de kerk grondig gerestaureerd. Kort voor de bevrijding, op 13 oktober 1944, werd de kerk zwaar getroffen, maar gelukkig is die oorlogsschade al in 1947 volledig hersteld. De vier gebrandschilderde ramen zijn van Charles Eyck en stellen voor; de overwinning op de dood, de doop, de schepping en het nieuwe Jeruzalem.

- Het voormalige raadhuis aan de Raadhuisstraat dateert uit 1792 en deed tot 1964 dienst als zetel van het gemeentebestuur, eerst van de gemeente Ginneken en Bavel en sinds 1942 van de nieuwe gemeente Nieuw-Ginneken, wat op zich een onlogische constructie was omdat het dorp immers in 1942 naar Breda is overgegaan en de genoemde gemeente bestond uit de kernen Bavel, Galder, Strijbeek en Ulvenhout. In 1964 kwam er dan ook een nieuw gemeentehuis in Ulvenhout.

- Justitiële rijksjeugdinrichting Den Hey-Acker (Galderseweg 7) is gevestigd in een monumentaal pand aan de oostrand van het Mastbos, Z van kasteel Bouvigne. Het complex is in 1904 gebouwd naar een ontwerp van W.C. Metzelaar.

- De watertoren bij het Wilhelminapark dateert uit 1893, is 42 meter hoog, heeft een ijzeren hangbodemreservoir met een inhoud van 500 m³ en is in 1976 verbouwd tot kantoorruimte.

- Medisch Centrum De Klokkenberg is in 2001 gesloten. Het complex is gebouwd in de stijl van de Delftse School en in 2010 benoemd tot rijksmonument. Het terrein wordt heringericht tot landgoed De Klokkenberg, met appartementen voor senioren.

- Beschrijving van beelden, gevelstenen en dergelijke in Ginneken, in tekst en beeld, door Victor Willemse.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Mastboscross (hardloopwedstrijden, weekend in januari) omvat naast prestatiecrossen van 5 en 10 km nog diverse andere afstanden en klassen.

- Sinds 2017 heeft het Ginneken ook een eigen grote carnavalsoptocht.

- Avondvierdaagse (mei).

- Wielerronde van 't Ginneken (op een zondag eind mei).

- Kunstroute (weekend eind augustus).

- "Stichting Bruisend Ginneken is opgericht vanuit de Ondernemersvereniging, o.a. met het doel de Ginnekense detailhandel te promoten. Zij organiseert jaarlijks de Braderie (wo t/m zo in de laatste week van de schoolvakantie, in 2019 voor de 51e keer) en de Kerstmarkt. Het primaire doel van de organisatie is om het publiek dat vanuit Breda maar ook vanuit de omgeving de Braderie bezoekt een beeld te geven van wat de Ginnekense ondernemers te bieden hebben. Vrijwel alle aan het parcours gelegen Ginnekense ondernemers nemen dan ook aan de Braderie deel. Ook een groot aantal standhouders van buiten de kern neemt graag hun plaats in op de Braderie, waarmee het mogelijk wordt tot een totaal van 150 aanbieders te komen. Naast de min of meer commerciële doelstelling worden ook alle culturele en sociaal/maatschappelijke organisaties uitgenodigd zich tijdens de Braderie te tonen. Op het braderieterrein krijgen ook professionele kunstenaars een plaats.

De aan het Braderieterrein grenzende kermis is voor een deel van het publiek mede een reden de Braderie te bezoeken. Er is volop live muziek, met dagelijks een groot aantal optredende artiesten. Er zijn ook koren en een optreden van de plaatselijke harmonie. Op zondag vindt “Plein-air” plaats. Dit is een culturele manifestatie langs de rivier de Mark. Ook stellen Ginnekense kunstenaars die dag hun ateliers, gelegen binnen de “kunstroute”, voor bezoek open. Ook amateur (beeldende) kunstenaars kunnen die dag tegen een geringe bijdrage een plaats op het Braderieterrein innemen. De Braderie wordt door veel van de jaarlijks ca. 80.000 bezoekers ook aangegrepen om elkaar te ontmoeten. Het is ook een goede gelegenheid de nieuwe Ginnekenaren (een Ginnekenees is in het Ginneken geboren) met elkaar kennis te laten maken. Een kans, die zo blijkt, met graagte wordt aanvaard. In dat kader heeft de Braderie ook nog een sociale functie."

- Hartje Ginneken is - sinds 2016 - een muziekfestival op een zaterdag begin september.

- De 26e Kerstmarkt in het Ginneken vindt plaats op een zaterdag en zondag rond half december 2019. Op de Ginnekenmarkt, Ginnekenweg en Raadhuisstraat vind je sfeervolle kramen met geschenken, versieringen en lekkernijen aanbieden. Je kunt hier leuke ideeën opdoen voor de komende feestdagen. Sfeervolle muziek op het parcours maakt het geheel tot een gezellige ambiance. Iedereen van vrijwilliger tot winkelier tot café- en restauranteigenaar tot inwoner doet mee en dat maakt, samen met de kleinschalige dorpssfeer, dat de Ginnekense Kerstmarkt al zoveel jaren zo’n succesvol evenement is. De prachtige kerstverlichting, de speciaal aangeklede en verlichte winkels, de sfeer rond de buitenbar of binnen in de cafés, de Kerststal, de kraampjes: al met al een heel bijzonder kerstgebeuren. De kramen zijn beide dagen geopend van 12.00-20.00 uur.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Mastbos is ca. 600 hectare groot en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Hendrik van Nassau heeft het bos begin 16e eeuw aangelegd. Het Mastbos is daarmee het oudste cultuurbos van Nederland. In 2015 is het 500-jarig bestaan van het Mastbos gevierd. Het is aangelegd voor de productie van hout en ter verpozing voor de leden van het Huis van Oranje, die het bos als jachtterrein gebruikten. Tot 1899 behoorde het bos toe aan ons koningshuis. In dat jaar kwam het in bezit van Staatsbosbeheer, dat in hetzelfde jaar is opgericht. Het Mastbos is dus een van de terreinen van ‘het eerste uur’ van deze organisatie.

Eeuwenlang bestond het Mastbos voornamelijk uit uitgestrekte rechthoekige percelen met grove dennen. Sinds begin 20e eeuw heeft Staatsbosbeheer hier loofbomen aangeplant, waardoor het bos nu een veel grotere variatie kent. Het bos is de laatste jaren flink ‘gerenoveerd’; de paden zijn opgeknapt, de waterwegen zijn uitgediept en de ruiterpaden zijn op orde gebracht. Uitgedroogde vennen en moerassige bosgedeelten zijn in ere hersteld, waardoor het weer paradijsjes zijn voor heikikkers, salamanders en libellen die er tussen adelaarsvaren, pijpenstrootje, waterpostelein, schilderereprijs, stekelvaren en braam kunnen rondscharrelen. - Vlog over de bijzonderheden van het Mastbos, door Roel Diepstraten. - Fotoreportage van het Mastbos en omgeving door Kees Wittenbols uit Breda. Zie onderaan de pagina ook de links naar de delen 2 t/m 6.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ginneken (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Promotionele site over wat Ginneken allemaal te bieden heeft. "Het wordt ook wel gezien als een klein stukje Frankrijk binnen Breda. Een plek waar de klant nog echt klant is en de winkels geen ketens, maar speciaalzaken met ondernemers met een hart en passie voor hun zaak. Een gezellige, bourgondische sfeer is een van de eerste dingen die je te binnen schiet als je dit 'dorp in de stad' betreedt. Ook is het een gedeelte van Breda met een rijke historie en veel bezienswaardigheden, zoals de Sint Janskerk en de historische waterpomp op ‘t Ginnekenmarktje. Kortom, je vindt hier voor ieder wat wils; mode, schoenen, antiek, bloemen, kunst, design, boeken, wooninrichting, cadeau- en kantoorartikelen, huid- en haarverzorging en nog veel meer! Neem eens rustig een kijkje op de website om te ontdekken wat het Ginneken jou allemaal te bieden heeft!" Aldus de ondernemersvereniging op haar site.

- Nieuws: - Het nieuwste nummer van het kleurrijke magazine 't Ginneken, dat enkele malen per jaar verschijnt, is via de link ook online te lezen. - Nieuws uit de wijk op Facebook.

- Belangenvereniging: - "Vereniging Ginneken = Ginneken is opgericht in 2001, als opvolger van twee reeds bestaande lokale belangenorganisaties. "De gemeente vraagt de dorps- en wijkraden adviezen uit te brengen inzake uitvoerend beleid. Ook zijn we de ogen en de oren voor de gemeente betreffende allerlei kleine en grote zaken. Om overzicht te houden en om iedereen zoveel mogelijk erbij te betrekken, onderscheiden wij een aantal onderwerpen die ons allen bezig houden: verkeer, ruimtelijke ordening, bedrijven, leefklimaat, activiteiten en communicatie. Vele handen maken licht werk. Mensen die actief willen meedenken en meepraten in een bestuursteam zijn van harte welkom. De vereniging streeft naar een open communicatie. Mede daarom houden wij openbare vergaderingen, waarbij belangstellenden van harte welkom zijn. Verder worden belangrijke aankondigingen in het magazine gepubliceerd (dat je hierboven onder Nieuws kunt vinden, red.). Veel informatie en communicatie vindt ook plaats via de website."

- Onderwijs en kinderopvang: - "De Dr. De Visserschool is een gezellige, kleinschalige basisschool in het hart van het Ginneken. De school is genoemd naar Dr. J.Th. de Visser (1857-1931). Hij was dominee, minister van onderwijs en minister van staat. Hij wilde een moderne maatschappij met daarin ruimte voor normen en waarden. De Dr. De Visserschool is opgericht in 1928 en is een van de oudste scholen in Breda. De school wordt vormgegeven vanuit 5 gekozen kernwaarden waarmee we met ons onderwijs het maximale willen bereiken: Ambitie - Samen - Persoonlijk - Respect en Plezier."

- "Altijd Lente Kinderopvang verzorgt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende de dag. Altijd Lente Kinderopvang is gelokaliseerd in het voormalig Rabobankgebouw op de Ginnekenweg. Hier is ruimte voor twee verticale groepen van 16 kinderen per dag. Enthousiast, ervaren en met een dosis kennis, geboren en getogen in Breda, in het Ginneken, wilde Daphne van Leerzem daar graag een kinderdagverblijf beginnen... en was Altijd Lente Kinderopvang geboren!"

- Jeugd: - Bij Scouting Ginneken besteden kinderen en jongeren op een actieve en uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te ontdekken en te leren. Ben jij tussen de 5 en 23? Kom dan een keer meedoen!

Reacties

(9)

Wat was de naam van de kwekerij in de Duivelsbruglaan ter hoogte van de Korte machines?

In het artikel op pagina https://www.hhbest.nl/2003/12/09/veranderingen-een-egoscript/ vind ik, onder het kopje 'Geannexeerd dorp', de volgende zin m.b.t. de Duivelsbruglaan: "De kwekerij die er altijd al geweest is en waarvan ik niet kan geloven dat-ie nog bestaat. De bloemmisterij." Bedoelt u die?

De bloemisterij heette Van Tilborg. Weet dit haast zeker. Wij woonden in de Werfstraat op nr. 1a en met mijn moeder, een groot plantenliefhebster kwamen wij daar indertijd regelmatig. Ik ben geboren in 1940 (in het Laurentius-ziekenhuis) en tot 1965 hebben wij in de Werfstraat gewoond. Waar de Korte nu is was vroeger de schoenmakerij van Elissen. De vader van Ad Elissen (ex-voorzitter van Baronie).

Dank voor uw reactie! Ik heb de vraagsteller gemeld dat u deze reactie hebt geplaatst.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

De kwekerij achter de Korte, heette Jan van Tilburg

Dank voor uw reactie! Ik zal de vraagsteller melden dat u gereageerd heeft.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

EEN EEUW JOHANNAHOEVE
(1917 - 2017)

In het Mastbos geven malse weiden
al honderd jaar lang gezond, heilzaam werk,
wakend en vorsend, gelijk een valkenvlerk,
aan de boerenstee, bevallig bescheiden.

Koeien mogen hun adem verwijden
met geur van wild lover, kunstig bloemperk.
Luchtstromen uit sterke eik of ranke berk
scheppen nieuwe kracht bij lustig arbeiden.

Vol herboren gemoed kijkt de woning
op jong heideveld en moerasland uit.
Vennen ontvangen luisterrijke kroning.

Landbouw en woest veldgewas roepen luid
om ineen te vloeien als reine honing,
die beide maakt tot één genezend kruid.

Geachte, Mijn vader is in 1921 in 't Ginneken geboren en daar in 2003 gestorven. Hij heeft zijn kinderen altijd verteld dat Ginnekenaren hier geboren en getogen zijn. Degenen die hier later zijn komen wonen werden Ginnekenezen genoemd. Het is mij bekend dat Wim Siegmund dit altijd omdraaide. Het is wellicht moeilijk om de waarheid te achterhalen. En natuurlijk biedt de Nederlandse taal enig uitsluitsel. Meestal wordt aan het einde ...naar gebezigd. Maar wie het weet mag het zeggen. Ik ben in het Laurensziekenhuis geboren en heb mooie herinneringen aan mijn jeugd in het Ginneken met zijn patronaat waar wij samenkwamen o.a. met De Tijgers van Nico Takx. Ik voel en noem mij een Ginnekenaar.
Met vriendelijke groet, Frans J.M. Dirks

Dank voor uw reactie. Net als de statussen 'dorp' en 'stad' vandaag de dag wettelijk geen betekenis meer hebben en het aan de inwoners en gemeente is of zij een bepaalde plaats een stad of dorp vinden, is er ook geen autoriteit die voorschrijft hoe men de inwoners van een bepaalde plaats moet noemen. Ook dat is iets dat lokaal ontstaat en waar de bewoners zich het meeste bij thuis voelen. Doorgaans is daar consensus over, soms zijn er verschillende visies en als encyclopedisch naslagwerk ben ik / is Plaatsengids.nl dan alleen de 'boodschapper' die alle versies vermeldt. En dan mag iedereen zelf bepalen wat hij/zij het meest passend vindt. Ik heb het internet afgezocht en, met uw versie erbij, in totaal vier verschillende visies gevonden en die nu hierboven vermeld in het desbetreffende hoofdstukje. In het tijdschrift onder de eerste link staat overigens (op pag. 9) ook een artikel over de door u genoemde Nico Takx, die in de kop van dat artikel 'Dé Ginnekenees van de 20e eeuw' wordt genoemd. In dit overzicht van inwonersnamen https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_inwonersbenamingen_naar_plaats-_... komt de uitgang op ...naar, wat u ook al stelt, inderdaad het meeste voor.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen