Oudesluis

Plaats
Dorp
Schagen
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

oudesluis_plaatsnaambord_kopie.jpg

Oudesluis is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Schagen. T/m 2012 gemeente Zijpe.

Oudesluis is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Schagen. T/m 2012 gemeente Zijpe.

oudesluis_400_jaar.png

De inwoners van Oudesluis hebben in 2016 het 400-jarig bestaan van hun dorp het hele jaar door met tal van evenementen en activiteiten uitbundig gevierd. In het hoofdstuk Evenementen kun je nog teruglezen en -kijken wat er allemaal te doen was.

De inwoners van Oudesluis hebben in 2016 het 400-jarig bestaan van hun dorp het hele jaar door met tal van evenementen en activiteiten uitbundig gevierd. In het hoofdstuk Evenementen kun je nog teruglezen en -kijken wat er allemaal te doen was.

Oudesluis

Terug naar boven

Status

- Oudesluis is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Schagen. T/m 2012 gemeente Zijpe.

- Onder het dorp Oudesluis valt ook een deel van de buurtschap Keinsmerbrug.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1660 Duycker Sluys, 1665 Schut sluys, Duycker sluys, 1680 herdruk 1745 Duycker Sluys, 1698 Duucker Sluis, 1839-1859 Oude Sluis, 1846 Oude-Sluis.

Naamsverklaring
Samenstelling van sluis 'waterkering met deuren' en oud 'oud'. Kreeg zijn huidige naam pas na inpoldering van de Wieringerwaard en de aanleg van een nieuwe sluis, waarvoor zie Nieuwesluis. De sluis werd ook wel de Zijper-sluis genoemd.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp ligt N van Schagen. Het dorpsgebied wordt in het Z doorsneden door de Groote Sloot (Zijpersluis - Oudesluis).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oudesluis 47 huizen met 324 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 750 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"In deze contreien wandel je over de voormalige zeebodem. Vier eeuwen geleden klotsten hier nog de golven. De Zijperdijk ten noorden van het dorp is aangelegd om de Zijper polder, waar Oudesluis deel van uitmaakt, droog te maken. Er zijn in deze omgeving ook sporen aangetroffen van veel oudere bewoning, maar laten wij ons beperken tot de laatste vier eeuwen. Tot 1845 is ons dorp een kustdorpje geweest. Vanaf de Zuiderzee - het huidige IJsselmeer - was het via het Oude Veer bereikbaar voor schepen met een behoorlijke diepgang. De sluis alhier verleende o.a. doorgang aan de schepen die de binnenvaartroute naar steden als Alkmaar en Amsterdam verkozen.

In de 17e eeuw vonden verschillende Commandeurs van de walvisvaart in Oudesluis en omgeving hun woonplaats. De verbondenheid van het dorpje, dat sinds 1616 al snel is gaan groeien tot enkele honderden inwoners, met de zee was onmiskenbaar. Er werd ook met fuiken op het wad - het huidige Anna Paulowna - gevist. Er werden vogels gevangen met slagnetten en in de eendenkooien. Buiten het dorp probeerde men de landbouw en de veeteelt te ontwikkelen. Een deel van de bodem was zo stuifgevoelig, dat o.a. de Ruigeweg is aangeplant om het stuiven te beteugelen. De landeigenaren waren doorgaans rijke kooplieden uit de grote steden. Zij bouwden hofsteden op hun bezit en reserveerden een kamer voor zichzelf. Er waren er ook die een compleet buitenhuis bouwden. Alles met het doel om met hun gezin de zomertijd in de nieuwe polder door te brengen en controle te houden op de landerijen.

De in deze omgeving nog altijd staande windwatermolens dateren nog uit de beginperiode van de polder. Zij dienden om het waterpeil te beheersen. Oudesluis is in 1845 door het droogmaken van de Anna Paulownapolder een gewoon dorpje op het land geworden met een agrarische inslag. In deze tijd is dankzij de mobiliteit van de bewoners de beroepenlijst zeer gevarieerd. Door vakantiepark Het Zijper Eilant en ook door verschillende andere kleinere recreatiemogelijkheden wordt ons dorp steeds bekender als rustig plekje "om bij te komen". Een actieve vakantie kan ook; varen, vissen, zwemmen, fietsen en een bezoekje aan het Noordzeestrand ligt binnen ieders bereik. De doorsnee Oudesluizer staat sympathiek tegenover deze verlevendiging van zijn dorp. Hij wijst je graag de weg en is wel in voor een praatje. Zo ervaart iedereen hier de avonden; de ondergaande zon, kwakende kikkers brengen een serenade voor de nacht. Deze komt over je als een weldadige stilte. Een gebeuren dat in ons land steeds zeldzamer wordt. Bij het ontwaken zijn het de frisse lucht en de vogelgeluiden die door het open raam tot je komen; een heerlijke nieuwe dag in Oudesluis. Fantastisch!" Aldus A. Tiel. (bron: site Dorpsbelang)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Kop Werkt is een 4-jarig (2017-2020) economisch stimuleringsprogramma als samenwerkingsverband van de 4 Kop van Noord-Holland-gemeenten (Schagen, Hollands Kroon, Den Helder en Texel). Oudesluis is een voorbeeldproject geworden. De Kop Werkt heeft een half miljoen euro in het dorp geïnvesteerd. Nu de basisschool er is verdwenen, geeft de gemeente Schagen in samenspraak met de inwoners extra aandacht aan het dorp om verdere achteruitgang tegen te gaan en de leefbaarheid op een goed niveau te houden.

In het vroegere schoolgebouw van Oudesluis zijn in 2017 6 woningen gerealiseerd. Het schoolplein is ingericht als ontmoetingsplek voor jong en ouder, met speeltoestellen en een jeu-de-boulesbaan. In 2018 is een Natuurpark van 3,4 ha aangelegd aan de zuidzijde van het dorp. Verder is het sportcomplex opgeknapt, en is er een wandelroute gerealiseerd langs twee Zijper molens. De ervaringen die met deze projecten zijn opgedaan, kunnen worden gebruikt bij soortgelijke projecten elders in de regio.

- "Voor de gronden binnen de gemeente Zijpe golden verschillende bestemmingsplannen. Veel van deze plannen waren ouder dan tien jaar en voldeden inmiddels niet meer aan de voorwaarden die aan dergelijke plannen worden gesteld. De huidige ontwikkelingen met betrekking tot wet- en regelgeving en de behoefte aan uniforme bestemmingsplannen in overweging nemende heeft het college van Burgemeester en Wethouders in 2008 ingestemd met het projectplan Herziening bestemmingsplannen. Hierin heeft de gemeente er voor gekozen om voor de gronden binnen de gemeente Zijpe drie bestemmingsplannen op te stellen. Een van die bestemmingsplannen is het Bestemmingsplan 'dorpen langs de Groote Sloot' (2012). Dit bestemmingsplan omvat de dorpen Oudesluis, Schagerbrug, Sint Maartensbrug, Sint Maartensvlotbrug, Burgerbrug en Burgervlotbrug. Dit bestemmingsplan is een zogeheten conserverend plan. Dat betekent dat het plan is gericht op het 'conserveren' van de bestaande situatie in het plangebied. Het bestemmingsplan maakt in beginsel geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oudesluis heeft 1 rijksmonument, zijnde Molen P (Korte Ruigeweg 47). Molen P is een van de poldermolens van de Zijpe- en Hazepolder. De molen is gebouwd in 1895, als vervanger van een verbrande voorganger. De molen is in- en uitmaler voor de afdeling 'P' van de polder. Sinds 1960 wordt het water van de afdeling geloosd op afdeling 'K' en heeft de molen zijn oorspronkelijke functie verloren. In 1974 komt de molen in bezit van Stichting De Zijper Molens. In 1979 heeft de molen een geheel nieuw wiekenkruis gekregen. De molen heeft een kleine woning, maar wordt niet bewoond. De molen is op afspraak te bezoeken, maar hoe je die afspraak dan kunt maken, is ons vooralsnog niet duidelijk (want onder de beide links staat nl. geen telefoonnummer, wat onder de 1e link bij andere molens meestal wel staat als ze op afspraak te bezoeken zijn).

- Oudesluis heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- De voormalige Hervormde kerk (Noorderweg 14) dateert uit 1861. De eerste Hervormde kerk dateerde uit ca. 1658. Deze is in 1700 opgevolgd door een iets groter exemplaar, en die is in 1861 als gevolg van stormschade uit 1859 - dankzij vele acties en leningen van de dorpsbewoners en kerkgemeente - opgevolgd door de huidige kerk. De kerk is in 1990 gerestaureerd. Door leegloop in de Hervormde Gemeente en het samengaan van de Noord Zijper kerken worden in 1960 de zondagsdiensten hier stopgezet en voortgezet in Schagerbrug. In 1982 is het kerkje voor het symbolische bedrag van 1 gulden verkocht aan de inmiddels opgerichte Stichting Behoud Kerk Oudesluis. In dit jaar is begonnen met plannen voor restauratie. Dankzij steun van de gehele burgerij en met overheidssteun is de restauratie in 1990 gerealiseerd. Sindsdien ontplooit de stichting allerlei culturele activiteiten in het kerkje, waarvoor zie verder het hoofdstuk Evenementen en activiteiten. - Hier vind je een uitvoerige geschiedenis van de achtereenvolgende Hervormde kerkjes.

Sinds 2004 is het kerkje 's avonds een lichtpuntje in de donkere omgeving. Dit mooie initiatief is door toedoen van Dorpsbelang tot stand gekomen. Dorpsbelang had het plan op gevat om de kerk in het donker aan te lichten. In samenwerking met Stichting Behoud Kerk is de tuin van de kerk in de zomer van 2004 gedraineerd en is tegelijkertijd de stroomvoorziening aangelegd. Enkele leden van Dorpsbelang hebben de lampen geplaatst en voorzien van tijdschakelklok met sensor. Bij duisternis gaan de lampen aan tot middernacht. De heer Van der Heide, officieel inwoner van buurdorp Wieringerwaard, maar in de praktijk nog net wonend aan het randje van Oudesluis, hoorde van dit sympathieke plan en was bereid de verlichtingsapparatuur te bekostigen. Door de schakelaar om te zetten heeft hij op 9 november 2004 de verlichting in werking gezet.

- Het voormalige Doopsgezinde kerkje (Sportlaan 3a) dateert uit 1875 en verving een vorig exemplaar. Tegenwoordig is het in gebruik als woonhuis.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In 2016 heeft Oudesluis het 400-jarig bestaan gevierd, met door het hele jaar heen tal van evenementen en activiteiten. - Hier vind je de fotografische verslagen ervan.

- Cultuurkerkje Oudesluis is gevestigd in het voormalige Hervormde kerkje uit 1861. Het is een inspirerend podium voor theater en cultuur. Het is een warme plek met een enthousiast publiek. Ze bieden ruimte voor o.a. muziek, theater, cabaret, exposities en vergaderingen. Maar ook voor dopen, trouwen en rouwen. "In 2006 is er de hard gewerkt om het kerkgebouw nog meer als theaterkerk te geschikt maken! Door de verbouwing is de kerk nu op verschillende manieren in te richten. Als de koorhekken om de preekstoel staan, is de kerk geschikt voor plechtigheden zoals trouw- en rouwplechtigheden, voor kerkdiensten en bijvoorbeeld kerstvieringen. Dat is de inrichting die past bij het oorspronkelijke doel van het gebouw.

Maar de koorhekken zijn nu demontabel en het nu opklapbare podium is daardoor bovendien te verbreden tot de volle breedte van de kerk. Als dat gebeurt ontstaan er heel nieuwe mogelijkheden: op dat brede podium kan dan een groot koor plaatsnemen of een compleet muziekgezelschap of er kan een theatergroep optreden. Het is nu een echte theaterkerk met z’n prachtige akoestiek. Daar wil iedere artiest wel zingen! Daar wil iedere beeldend kunstenaar wel exposeren! Wij zijn er trots op dat de verbouwing zo goed gelukt is. We beschikken nu over een kerk die heel veel functies kan hebben voor de mensen in de Noordkop. We nodigen iedereen van harte uit om een bezoek te brengen aan een van de voorstellingen of exposities en natuurlijk: word donateur!" In 2013 is er een aanbouw achter de kerk gerealiseerd. De verbouwingen van 2006 en 2016 zijn mede dankzij veel zelfwerkzaamheid gerealiseerd. - Hier vind je daar een verslag van in tekst en beeld.

- "Het jaarlijkse Kakebien Toernooi van tennisvereniging TV Oudesluis (gedurende week 24 (juni), in 2021 voor de 25e keer) is een toernooi waaraan alle KNLTB-leden kunnen deelnemen, dus niet alleen onze eigen leden. Een Open Toernooi dus. Kenmerkend voor het toernooi is al jarenlang de gezellige sfeer. We spelen op kunstgrasbanen en we proberen de wedstrijden, waar mogelijk, in poules in te delen. Samen met de deelnemers maken wij er altijd een gezellige tennisweek van, bijvoorbeeld door het organiseren van de visavond, waarbij iedereen van harte is uitgenodigd, en met het Finalistenontbijt op de finaledag. Er wordt gespeeld in de categorieën HD, DD, GD 5-6-7-8 en 7/35+."

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Begin jaren tachtig ging het niet goed met de projectontwikkelaar op het Zijper Eilant. De gemeente Zijpe was daarom contractueel verplicht om de ijsbaan over te nemen. 'Prettige bijkomstigheid' was dat er in het midden van de ijsbaan een splinternieuw zwembad lag met alles erop en eraan. Maar hoe nu verder? Algemeen Dorpsbelang stak de koppen bij elkaar en stroopte de mouwen op: dit moesten ze zelf maar aanpakken, anders komt er niets van! Zo gezegd zo gedaan; een beetje chloor, een snufje zoutzuur en ja hoor, veel zwemplezier! Nadien is het zwembad met veel zelfwerkzaamheid al diverse keren gerenoveerd, om aan wettelijke eisen en wensen van de bezoekers te blijven voldoen. Zeker na de laatste grote renovatie in 2002, waarbij het zwembad geheel is betegeld en bestuur en vrijwilligers de rest verzorgden, is het een plaatje geworden. Zwembad Oudesluis is geopend van half mei t/m half september en is alleen toegankelijk voor leden en (gratis!) voor gasten van de camping in het dorp.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oudesluis, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oudesluis.

- Belangenorganisatie: - De in 1979 opgerichte vereniging Algemeen Dorpsbelang Oudesluis stelt zich ten doel: het behartigen van de belangen van de dorpsgemeenschap, door overleg met en gevraagd en ongevraagd advies aan instanties zoals het gemeentebestuur en het bestuur van Zijpe en Hazepolder; het ondersteunen van het lokale verenigingsleven, door onder meer het coördineren van diverse evenementen van de verenigingen van de dorpsgemeenschap.

- Verenigingsleven algemeen: - Overzicht van verenigingen in Oudesluis.

- Sport: - "Stichting Jeugdsportpromotie Oudesluis heeft tot doel de sport te promoten voor de jeugd van 4 t/m 17 jaar. Dit doen wij door de plaatselijke sporten aan te bieden tegen een lage contributie. De stichting fungeert als financiële tussenschijf tussen de sportvereniging en de sportleden. Het sportlid betaalt een lage contributie aan de stichting, die een kostendekkende vergoeding betaalt aan de vereniging. Het tekort dat ontstaat wordt aangevuld door sponsoring en acties. Acties die wij houden ten behoeve van de sportende jeugd zijn: de Grote-ClubActie, verkoop van o.a. narcissen, geraniums, de zomeractie en in december onze kerstacties.

1 á 2 keer per jaar worden de jeugdleden gevraagd om mee te helpen met deze acties. Ook van de ouders wordt verwacht dat zij minimaal 1x per jaar helpen met deze acties. Op deze manier kunnen we de contributie laag houden en krijgen de verenigingen de kosten vergoed. De acties worden gecoördineerd door de HVGT (een commissie van Stichting Jeugdsportpromotie Oudesluis), die bestaat uit leden van de jeugdafdelingen van de sportverenigingen. Naast het coördineren van deze acties organiseren zij ook diverse activiteiten voor de jeugd, zoals jaarlijks een uitje naar Linnaeushof, het Sinterklaasfeest, filmavonden en de langste-dag-viswedstrijd."

- Voetbalvereniging v.v. Oudesluis is opgericht in 1921.

- "Hengelsportvereniging HSV De Poel is opgericht in 1948. De opzet van onze website is om onze hengelsportvereniging te promoten voor de vissers onder ons. Dit is niet alleen voor onze actieve leden maar ook voor eventuele nieuwe leden en wij streven er ook naar om de jeugd aan het vissen te krijgen. Wat doen wij allemaal zo in een jaar: voor de A-leden onder ons is er een competitie van 15 wedstrijden (witvis en baars); de Centenpot wedstrijd, en jaarlijkse Verrassingwedstrijd (met feestavond); voor de jeugd in het dorp de Langsedag viswedstrijd (in samenwerking met Stichting Jeugd Sportpromotie Oudesluis). Hier kun je zien waar je in de omgeving met een visvergunning van de vereniging mag vissen."

Reacties

(2)

Voor de rubriek Links kunt u bij Algemeen vermelden, de site oudesluis.com.

Dank voor de tip! De site lag er medio vorig jaar uit, vermoedelijk wegens onderhoud, dus ik had dat erbij gezet, met de intentie om later nog eens te kijken of hij het weer zou doen. Hij werkt inderdaad weer als een zonnetje, dus ik heb de tekst aangepast, en de pagina gelijk nog wat verder aangevuld, want wat er stond was nog maar een beginnetje.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen