Slichtenhorst

Plaats
Buurtschap
Nijkerk
Veluwe
Gelderland

slichtenhorst_op_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Slichtenhorst ligt rond de Slichtenhorsterweg, de weg die vanaf direct Z van de stad Nijkerk naar buurtschap Driedorp loopt. (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap Slichtenhorst ligt rond de Slichtenhorsterweg, de weg die vanaf direct Z van de stad Nijkerk naar buurtschap Driedorp loopt. (© www.openstreetmap.org)

Slichtenhorst

Terug naar boven

Status

- Slichtenhorst is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Nijkerk.

- De buurtschap Slichtenhorst valt, ook voor de postadressen, onder de stad Nijkerk.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1434 Slichterhorst, 1509 Sligtenhorst2, 1534 Slichtenhorst, 1830-1855 Slechtenhorst, 1840 Sligtenhorst.

Naamsverklaring
Samenstelling van horst 'begroeide hoogte' en slicht 'effen, vlak'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Slichtenhorst ligt direct ZO van Nijkerk, rond de Slichtenhorsterweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Slichtenhorst 48 huizen met 423 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Beschrijving van het goed Rampshorst in buurtschap Slichtenhorst van de 15e t/m de 18e eeuw.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Aangrenzend aan de stad Nijkerk is een aantal mogelijke bouwlocaties aangegeven; in de gedachte van afronding van de 'compacte stad' zijn Luxool, Doornsteeg en Plankenburch (= de zone tussen het spoor en de Oude Amersfoortseweg) aangemerkt als geschikte plekken voor woningbouw. Het grondgebied van buurtschap Slichtenhorst wordt niet verder bebouwd; het landschap is hier zo waardevol dat wij het behoud en de versterking hiervan voorop stellen." Aldus een citaat uit de in 2005 vastgestelde 'Integrale Ontwikkelingsvisie Nijkerk 2015-2030. Gemeenschap en landschap'.

Eind jaren negentig waren de inwoners van laatstgenoemde buurtschap not amused over de bouwplannen voor het aan hun buurtschap grenzende gebied Plankenburch, waar toen kennelijk al bouwplannen voor waren, omdat men het kennelijk toch een aantasting vond van hun rustieke landelijke buurtschap met haar vele oude monumentale boerderijen. Zij hebben toen de actiegroep 'Slichtenhorst moet Slichtenhorst blijven' opgericht. Kennelijk is dat succescol geweest, want zowel over de beoogde wijk als over de actiegroep kunnen wij geen recente gegevens vinden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Slichtenhorst heeft 17 rijksmonumenten, zijnde hoeve Bramengoed (wellicht 18e-eeuws) op Slichtenhorsterweg 28, landhuis De Neude uit 1927 met koetshuis, paardenstal en twee hekpijlers (dat zijn in totaal 4 rijksmonumenten) op huisnrs. 30, boerderij Nordengoed uit 1860 met bakhuis, veestal, varkensstal en hooiberg (dat zijn in totaal 5 rijksmonumenten) op nr. 41, hoeve Westphalingsgoed uit 1696 op nr. 57, de 18e-eeuwse hoeve Bouwman op nr. 67, de 17e-eeuwse hoeve Ehrental op nr. 69, hoeve Klein Ehrental op nr. 71, het vroeg-19e-eeuwse Veluwse keuterijtje op nr. 73, de 17e-eeuwse hoeve Schavenouw op Barneveldseweg 119, en de waarschijnlijk 17e-eeuwse hoeve Groot Ehrental op nr. 123.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Verslag van een wandeling door buurtschap Slichtenhorst en over het gelijknamige landgoed, door Cokky van Limpt, in Trouw, 2007.

- "Op Landgoed Slichtenhorst maak je kennis met een rijk cultuurhistorisch en natuurlijk landschap. Langs de Slichtenhorsterweg staan eeuwenoude boerderijen, met kenmerkende potstallen, schaapskooien, essen en tiendbomen. Het geeft een compleet beeld van de agrarische activiteiten door de eeuwen heen. Horsten en Tiendbomen. De weg loopt over een langgerekte dekzandrug (een ‘horst’ is een hoogte), waar boeren grond pachtten van de Duitse kloosters Elten en Paderborn, destijds grootgrondbezitters in de omgeving van Nijkerk. Op de scheiding van het land van verschillende pachtboeren werd een tiendboom geplant. Het tiendrecht was het recht van de grondeigenaar om een tiende deel van de oogst te heffen.

Potstallen en essen. De potstallen zijn te herkennen aan de lage deurtjes en luiken aan de zijkanten van de stal. De boer hoogde de stal op met plaggen, waar het vee in de winter op verbleef. De bemeste plaggen werden door de deurtjes naar buiten geschept, waarna ze door de akkers werden geploegd. Door het eeuwenlang opbrengen van bemeste plaggen zijn bolvormige verhoogde akkers ontstaan, de zogeheten essen. Rond Slichtenhorst zijn nog veel van deze verhoogde akkers en weilanden in het landschap terug te vinden. De Breede Beek. Het landgoed omsluit de landerijen van de boerderijen Groot Ehrental, Klein Ehrental en Schavenou en hoort nog altijd bij een grootgrondbezit. Over het landgoed kronkelt de Breede Beek, in vroegere tijden van groot belang voor de stad Nijkerk. De Breede Beek verschafte naast drinkwater ook was- en bluswater. De beek ligt prachtig meanderend in het landschap, omgeven door knotwilgen en bloeiende kruiden." (bron: IVN afdeling Nijkerk) - Mooie fotoserie van het landgoed.

- Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) heeft in 2016 een Gouden Mispel toegekend aan de familie Van Leeuwen Boomkamp, "voor de instandhouding tegen de tand des tijds in, soms meebewegend, altijd wegen zoekend voor het behoud van Landgoed Slichtenhorst in veranderende tijden". Het landgoed bestaat uit landerijen en historische hoeven. De Gouden Mispel wordt jaarlijks een of meer keren uitgereikt, aan mensen die een 'uitzonderlijke bijdrage' hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap.

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in buurtschap Slichtenhorst (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

- "De Breede Beek loopt door en ontspringt in deze buurtschap. De Breede beek heeft een zeer lange en ingewikkelde geschiedenis. Er zijn vier perioden te onderscheiden: 1. De oorsprong van de Breede Beek. 2. Het ‘Kanaaltje dat vanuit Zwartebroek’ wordt gegraven (nadat Nijkerk op 27 maart 1413 stadsrechten heeft gekregen) om de stadsgracht en de boerderijen van Slichtenhorst van voldoende water te voorzien. Als er begin 20e eeuw waterleiding wordt aangelegd en de gracht als verdedigingswerk geen functie meer heeft, is het water uit de beek niet meer nodig. Sommige delen van het ‘Kanaaltje vanuit Zwartebroek’ worden gedempt. In het eerste kwart van de 20e eeuw worden de westelijke gronden op Appel ontgonnen. Het water hiervan moet worden afgevoerd. Er komt een nieuwe verbinding naar de Breede Beek. Op de kaarten van Waterschap Vallei en Veluwe wordt dit nu ook als de Breede Beek aangeduid."

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Vroeger waren er ook personen met deze plaatsnaam als achternaam (met tussenvoegsel 'van' ervoor). Tegenwoordig zijn die er niet meer. Deze personen waren ook uit deze buurtschap afkomstig. Brant van Slichtenhorst was een van de pioniers die vanuit Nijkerk naar Nieuw-Nederland trokken. Zijn zoon Arend was historicus. Ook Hendrik (1616-1647) heeft een reeks notabele functies bekleed.

Reacties

(2)

Ik vertegenwoordig een van de eigenaren en wil graag in contact komen met de Buurtschap Slichtenhorst.
Kunt u mij bellen of mailen?
0651-787384 of wennekes@agrivesta.nl

Ik schrijf over (wetenswaardigheden van) alle plaatsen in ons land, waaronder de buurtschappen. Ik schrijf dus ook over deze buurtschap, maar ben niet ván de buurtschap. Ik heb het hele internet afgezocht of deze buurtschap een buurtvereniging o.i.d. heeft (zoals bijv. de buur-buurtschappen Driedorp en Appel dat wél hebben), maar niets in die richting gevonden. De buurtschap heeft dus geen vertegenwoordigend orgaan, dus kan ik u daar ook niet mee in contact brengen. Wat er verder nog over deze buurtschap op het internet te vinden is, heb ik nu hierboven vermeld.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen