Boswijk

Plaats
Buurtschap
Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
Utrecht

boswijk plaatsnaambord.jpg

Boswijk is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek en gemeente Utrechtse Heuvelrug. T/m 2005 gemeente Doorn. De buurtschap valt onder het dorp Doorn. De buurtschap heeft een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Boswijk is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek en gemeente Utrechtse Heuvelrug. T/m 2005 gemeente Doorn. De buurtschap valt onder het dorp Doorn. De buurtschap heeft een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden).

boswijk_collage.jpg

Boswijk, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Boswijk, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

boswijk_postagentschap_servicepunt.jpg

Buurtschap Boswijk heeft sinds 1974 een postagentschap. Later heeft dat - zoals bij alle postagentschappen - de status 'servicepunt' gekregen. (© Cees Janssen / http://poststempels.nedacademievoorfilatelie.nl)

Buurtschap Boswijk heeft sinds 1974 een postagentschap. Later heeft dat - zoals bij alle postagentschappen - de status 'servicepunt' gekregen. (© Cees Janssen / http://poststempels.nedacademievoorfilatelie.nl)

Boswijk

Terug naar boven

Status

- Boswijk is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek en gemeente Utrechtse Heuvelrug. T/m 2005 gemeente Doorn.

- De buurtschap Boswijk heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) met die naam en heeft dus een eigen 'bebouwde kom'. Voor de postadressen valt de buurtschap onder het dorp Doorn.

- De plaatsnaam Boswijk komt - ten onrechte - niet voor in de Topografische atlas Utrecht.(1)

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Het woonbuurtje Boswijk stond vroeger, vóór de tijd van de serviceflats, bekend als het Rode Dorp.

Naamgeving
Deze buiten de kern van Doorn gelegen woonbuurt had tot ca. 1991 plaatsnaamborden met de naam Doorn. Rond dat jaar zijn er borden geplaatst met de naam van de buurtschap. Wij menen ons te herinneren dat deze borden aanvankelijk de naam Park Boswijk vermeldden. De plaatsnaam is afkomstig van een buitenplaats, die was gelegen op de plaats van het huidige complex serviceflats. De voorganger daarvan, 'Mijn Genoegen', is in 1820 gesticht.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt W van Doorn, direct ZO van de kern en voormalige gemeente Driebergen, en is de meest westelijke van de - vanuit Doorn gezien - drie Doornse buurtschappen-op-een-rijtje Palmstad, Nieuw-Sterkenburg en Boswijk. De buurtschap ligt rond de Boswijklaan en de Oude Molenweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap omvat ca. 30 huizen aan de Boswijklaan en ca. 10 huizen aan de Oude Molenweg, totaal ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners. Verder is er nog het serviceflatcomplex Park Boswijk (gelegen aan de gelijknamige straatnaam, aan de O kant van de Boswijklaan), met 500 wooneenheden, waarvoor zie verder het hoofdstuk Recente ontwikkelingen. En aan het eind van de - doodlopende - Boswijklaan ligt nog een klein bedrijventerrein met ca. 10 panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Postaal
De buurtschap heeft sinds 1974 een postagentschap. Later heeft dat - zoals bij alle postagentschappen - de status 'servicepunt' gekregen. Het postagentschap was en servicepunt is gevestigd bij de receptie van Park Boswijk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Serviceflatcomplex Park Boswijk omvat 500 wooneenheden, waarvan 200 huurappartementen. De overige zijn koopappartementen. Het complex was anno 2015 aan renovatie toe. "Dit appartementencomplex is prachtig gelegen op de Utrechtse Heuvelrug tussen Doorn en Driebergen onder de rook van de culturele Domstad Utrecht. Het is een woon-/zorgcomplex uit de jaren '70, gerealiseerd volgens de inzichten van toen. Het Utrechts Nieuwsblad beschreef op 10 februari 1972 paginagroot het nieuwbouwplan als “het grootste en modernste bejaardencentrum van Nederland”, volgens “nieuwe opvattingen over zelfstandig wonen met tal van voorzieningen binnen handbereik”. De destijds gekozen opzet kenmerkt zich onder meer door particulier eigendom, vaste en verplichte servicekosten (aan de woningen gekoppeld), een vorm van erfpacht (opstalretributies) en - wat nu blijkt - het risico van oplopende exploitatietekorten voor de particuliere eigenaren. Thans wordt vanuit de markt niet langer voor deze structuur gekozen en is, naar de maatstaven van nu, sprake van een gedateerde inrichting, uitstraling, bouwfysische eigenschappen en voorzieningen.

Resultaat is een door de jaren heen opgelopen lastenniveau en leegstand, zaken die elkaar onderling versterken. De nieuwe senioren uit de naoorlogse babyboomgeneratie kennen een ander behoeftepatroon. Het laatste is geen bedreiging voor Park Boswijk, maar een kans. Tussen nu en 2030 zal de 65-plus populatie in aantal groeien van 2,4 miljoen naar 4 miljoen, als gevolg van wat wordt genoemd ‘de dubbele vergrijzing’. Hiermee wordt bedoeld een toenemend aantal senioren zowel per leeftijdscategorie (horizontaal in de bevolkingspiramide) als de hogere levensverwachting van vitale senioren (verticaal naar de steeds ouder wordende mens). De grootste eigenaar in het complex, woningbouwcorporatie Seyster Veste, ziet het huisvesten van senioren in vrije sector huurwoningen, niet langer als haar kerntaak. Dit is mede ingegeven door richtlijnen vanuit Den Haag. De erven krijgen de appartementen niet verkocht, terwijl VVE-, service- en grondkosten blijvend worden doorbelast. Huidige bewoner-eigenaren zien toenemende leegstand, hoge kosten en afname van services. Dit fenomeen speelt in bijna alle serviceflats uit de jaren '70 in Nederland.

De VVE (Vereniging van Eigenaren) heeft om die reden begin 2013 een werkgroep Toekomst Park Boswijk (waarin alle belangengroepen zijn vertegenwoordigd) aangesteld voor een selectieprocedure naar marktpartijen, die bereid en in staat zijn het complex over te nemen, om vervolgens de vereiste investeringen voor eigen rekening/risico te plegen. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het goede te behouden en het woongenot van de bestaande bewoners te handhaven. De werkgroep heeft, ondersteund door diverse adviseurs, en opgevolgd door besluitvorming binnen het VVE- bestuur en de directie van Seyster Veste, haar keuze laten vallen op de planvisie en financiële onderleggers van ABC Vastgoed (en achterliggende bedrijven). In deze planvisie van ABC (mei 2014) wordt uiteengezet op welke wijze en met welke middelen het complex geschikt is te maken voor een duurzame toekomst." Aldus de firma ABC Vastgoed in de Inleiding van genoemd plan. Na renovatie van het complex zou een nieuwe firma worden gezocht voor de exploitatie van de huurappartementen. Kennelijk is dat inmiddels afgerond, want tegenwoordig is de firma Interhouse Amersfoort eigenaar van de huurappartementen.

- Vereniging Leefbaarheid Doorn heeft in 2016 bij de gemeente gepleit voor een nieuwe ontsluitingsroute voor het bedrijventerrein in buurtschap Boswijk, dat aan het eind van de doodlopende Boswijklaan is gevestigd, omdat de omwonenden er al jarenlang overlast van ondervinden. Op onregelmatige tijden - zowel overdag als in de nacht - worden gevaarlijke stoffen door de woonwijk vervoerd. "Het meest extreme voorbeeld van dit zware verkeer vormt een tankauto, die zich zes dagen per week en tweemaal per dag met 3000 liter diesel dwars door de bebouwing beweegt", zo stelt de vereniging, die het bedrijventerrein "een evidente planologische fouit uit het verleden" noemt, die zonder hoge kosten niet is te herstellen.

Leefbaarheid Doorn noemt het dan ook "een dure plicht van de gemeente om de ontsluiting van het bedrijventerrein voor de circa 600 bewoners van de Boswijklaan veilig en leefbaar te maken." De meest logische optie lijkt hen een ontsluitingsroute die ten noordwesten van het bedrijventerrein begint en uitkomt op de provinciale weg N225, ter hoogte van de Hydeparklaan. De gemeente blijkt echter niet te vinden voor deze prijzige oplossing. Ook een veiliger inrichting van de weg zien ze niet zitten: "Als je die weg opnieuw wilt inrichten, dan zou ik zeggen: rijd er een keer doorheen. Dan zie je vanzelf dat er weinig te herinrichten valt. Aan de ene kant ligt het talud van Boswijk en aan de andere kant de voortuinen van de bewoners", zo stelde wethouder Gerrit Boonzaaijer.

Een verkeerstelling heeft uitgewezen dat er dagelijks zo'n 250 verkeersbewegingen op de Boswijklaan plaatsvinden. Ook om die reden ziet het college geen reden in te grijpen. "Er zijn in Utrechtse Heuvelrug nauwelijks wegen te vinden waar minder auto's over rijden", aldus wethouder Henk Veldhuizen. Ook voor geluidswerende maatregelen, waar enkele partijen in maart 2017 op aandrongen, voelt de gemeente niet, omdat ze voor precedentwerking vrezen: "Dan kunnen we straks al ons geld steken in geluidswerende maatregelen voor allerlei andere wegen", aldus wethouder Veldhuizen. Overigens sluit wethouder Boonzaaijer niet uit dat er op termijn woningen gebouwd kunnen worden op het bedrijventerrein van Boswijk. De bedrijven die er gevestigd zijn, zouden wellicht naar elders willen verkassen. Maar volgens Boonzaaijer staan de gesprekken die de gemeente hierover voert "even op een lager pitje".(bron: diverse artikelen in Nieuwsblad De Kaap anno medio 2016 en 2017)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De molenromp aan de Oude Molenweg in buurtschap Boswijk is als molen gebouwd rond 1890, is later kennelijk onttakeld, en is tegenwoordig in gebruik als woonhuis.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Er zijn ook personen met deze naam als achternaam. Vandaag de dag zijn dat er tegen de 300. Deze mensen wonen door het hele land verspreid, dus of de voorouders van deze mensen uit deze buurtschap afkomstig zijn, zal zo nodig nader moeten worden onderzocht, voor wie deze achternaam heeft en de geschiedenis van zijn voorouders onderzoekt (= genealogie). Dat de voorouders van de firma Boswijk uit Doorn uit deze buurtschap afkomstig zijn, lijkt wél voor de hand te liggen.

Reacties

(4)

Het postagentschap was bij de receptie van Park Boswijk.

Dank voor uw aanvulling! Ik heb het verwerkt.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Het postagentschap is nog actief, het bevind zich ook nog steeds bij de receptie van Park Boswijk.

Dank voor uw aanvulling! Ik heb het verwerkt.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen