Loosduinen

Stadsdeel
Dorp in de stad
Den Haag
Zuid-Holland

loosduinen_plaatsnaambord.jpg

Loosduinen is formeel een voormalig dorp en voormalige gemeente, thans stadsdeel in de provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1923. Het stadsdeel is ter plekke herkenbaar middels witte plaatsnaamborden.

Loosduinen is formeel een voormalig dorp en voormalige gemeente, thans stadsdeel in de provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1923. Het stadsdeel is ter plekke herkenbaar middels witte plaatsnaamborden.

loosduinen_licht_op.jpg

De website Licht op Loosduinen zet de vele prachtige plekken en verhalen van deze voormalige gemeente in de spotlights, en attendeert je op o.a. lezingen, rondleidingen, optredens en arrangementen.

De website Licht op Loosduinen zet de vele prachtige plekken en verhalen van deze voormalige gemeente in de spotlights, en attendeert je op o.a. lezingen, rondleidingen, optredens en arrangementen.

loosduinen_loosduins_museum_de_korenschuur.jpg

Aan de voet van Korenmolen De Korenaer in Loosduinen staat langs de vaart de molenaarswoning en daarachter Loosduins Museum De Korenschuur, waar je vaste en wisselende tentoonstellingen vindt over de geschiedenis van dit voormalige tuindersdorp.

Aan de voet van Korenmolen De Korenaer in Loosduinen staat langs de vaart de molenaarswoning en daarachter Loosduins Museum De Korenschuur, waar je vaste en wisselende tentoonstellingen vindt over de geschiedenis van dit voormalige tuindersdorp.

loosduinen_e.o._actuele_kaart.jpg

Loosduinen was een vrij grote gemeente, die helemaal tot aan de Beeklaan en de De La Reyweg liep (= de dikke zwarte lijn bij de naam Oostbroek, en die naar het N en Z doortrekken). Tegenwoordig is dit verdeeld in stadsdelen Loosduinen, Escamp en Segbroek.

Loosduinen was een vrij grote gemeente, die helemaal tot aan de Beeklaan en de De La Reyweg liep (= de dikke zwarte lijn bij de naam Oostbroek, en die naar het N en Z doortrekken). Tegenwoordig is dit verdeeld in stadsdelen Loosduinen, Escamp en Segbroek.

gemeente_loosduinen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Loosduinen in ca. 1870, kaart J. Kuijper. Loosduinen was qua grondgebied een vrij grote gemeente, die op hoofdlijnen ook de huidige stadsdelen Escamp en Segbroek omvatte. (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Loosduinen in ca. 1870, kaart J. Kuijper. Loosduinen was qua grondgebied een vrij grote gemeente, die op hoofdlijnen ook de huidige stadsdelen Escamp en Segbroek omvatte. (collectie www.atlasenkaart.nl)

Loosduinen

Terug naar boven

Status

- Loosduinen is formeel een voormalig dorp en voormalige gemeente, thans stadsdeel in de provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1923. Het stadsdeel is ter plekke herkenbaar middels witte plaatsnaamborden (dan wel stadsdeelborden of wijkborden).

De gemeente Den Haag heeft bij de invoering van het huidige postcodesysteem (1978) geen eigen postcode en plaatsnaam aangevraagd voor Loosduinen. Daarom ligt deze plaats voor de postadressen 'in' Den Haag en is het ook formeel geen 'woonplaats' in de zin van de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In de praktijk is er echter nog wel degelijk sprake van een door inwoners en instanties als zodanig beleefde kern/woonplaats, althans voor het oudere gedeelte. Wij rekenen dat deel van deze plaats daarom tot de categorie 'dorp in de stad' (vergelijkbaar met Scheveningen).

- Oorspronkelijk vielen ook de dorpen Kwintsheul en Poeldijk onder de gemeente Loosduinen. Middels een grenscorrectie zijn deze in 1817 geannexeerd door de gemeente Monster. De toenmalige grens liep langs de Beeklaan. Het café op de hoek van de Beeklaan genaamd Vanouds De Tol verwijst nog naar de tijd dat tol moest worden betaald aan de grens met Den Haag. In 1903 is in het voordeel van Den Haag, wegens een noodzakelijke uitbreiding, de grens verlegd naar het stoomgemaal Korte Laak, de oude Leyweg en om de begraafplaats Eykenduinen naar strandpaal 104.

- Wapen van de voormalige gemeente Loosduinen.

Terug naar boven

Naam

Bijnaam
Inwoners van dit stadsdeel hebben de bijnaam 'Peenbuikers', waar ze nog altijd trots op zijn (aldus de Facebookpagina 'Geboren in Loosduinen'). Hoe dat zit kun je lezen onder het kopje Geschiedenis.

Oudere vermeldingen
1186 kopie 12e eeuw in villa Losdun, 1230 kopie 18e eeuw capellam in Losdun, 1235 kopie 18e eeuw Loosdunen, 1249 domina abbatissa Losdunis, 1316 den Convente van Loesdunen, Claustro de Loesdune, 1373 Loesdunen, 1573 LoosDuine.

Naamsverklaring
Etymologie onzeker. Is wel verklaard als een samenstelling van duinen 'zandheuvels' en loos 'afwatering'. Ook in verband gebracht met de namengroep van Oud-Leusden, 777 kopie 11e eeuw Lisiduna, Lesdain (B), 975-980 Lesdennium, Lesdain (Fra), 1057 Lesden, met latere reïnterpretatie tot duinen 'zandheuvels'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Loosduinen ligt in het ZW van Den Haag.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Loosduinen 236 huizen met 1.885 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 228/1.834 (= huizen/inwoners) en buurtschap Eikenduinen 8/51.

Terug naar boven

Geschiedenis

Toen Den Haag nog niet bestond, resideerden de Graven van Holland o.a. in Loosduinen. Daar bezaten ze uitgestrekte landerijen en stichtten er ook een klooster, waarvan de huidige Abdijkerk nog altijd fier overeind staat. Het was graaf Floris IV die de grafelijke bezittingen schonk aan adellijke nonnen en in 1229 voor zichzelf en gemalin Machteld een andere hoeve kocht, even verderop bij een duinmeer; de huidige Hofvijver bij het huidige Binnenhof. Schoon water was schaars, dus ook Floris’ zoon Willem II vond het een geschikte plek voor een vorstelijk hof, toen hij in 1248 koning van het Heilige Roomse Rijk was geworden. Rond 1290 voltooide zijn zoon Floris V de bouw van de Ridderzaal, waarmee voor het Binnenhof de basis was gelegd als zetel van het Nederlandse regeringscentrum.

Legende van Loosduinen
Deze legende uit 1276 is een volksverhaal waarover nog eeuwen daarna is geschreven door schrijvers van naam, zoals onder meer Erasmus en Constantijn Huygens. Gravin Margaretha van Henneberg werd bezocht door een bedelares die om eten vroeg voor haar tweeling. Vervolgens beschuldigde de gravin haar ervan dat zij onkuisheid had begaan omdat een vrouw geen twee kinderen van één man tegelijk kon krijgen. De bedelares ontstak in woede en bad tot God dat de gravin net zo veel kinderen zou krijgen als er dagen in het jaar waren. Haar gebed werd verhoord: op Goede Vrijdag van het jaar 1276 beviel gravin Margaretha van 365* kinderen. Alle jongetjes kregen de naam ‘Jan’ en alle meisjes de naam ‘Elisabeth’. Moeder en kinderen stierven op dezelfde dag en werden in de Abdijkerk begraven, waar de twee koperen doopbekkens nog altijd op een houten wandbord te zien zijn.
* Je zou denken dat dat er eigenlijk 366 hadden moeten zijn, omdat het jaar 1276 in principe een schrikkeljaar is, maar dat fenomeen bestond toen nog niet. Althans volgens het artikel over onze huidige Gregoriaanse kalender op Wikipedia is die kalender, inclusief het schikkeljarensysteem, pas ingevoerd vanaf 1582. Er staat bewust "vanaf" omdat dit verschilde per gewest: "In veel protestantse gebieden werd de nieuwe kalender pas rond 1700 aanvaard. In Nederland aanvaardden Holland, Zeeland en de zuidelijke gewesten vrijwel onmiddellijk - d.w.z. na de afkondiging ervan door Paus Gregorius XIII in 1582, red. - de nieuwe kalender, maar de overige gewesten deden dit pas in 1700 of in 1701."

In werkelijkheid is gravin Margaretha van Henneberg ‘gewoon’ in haar kraambed gestorven. Overigens is behalve de kinderen van Margaretha (volgens de legende dan) in die tijd ook Den Haag 'geboren'. Als vermoedelijke bouwheren van de Grafelijke Zalen staan haar vader Floris IV en broer Willem II aan de wieg van Den Haag als hofstad en regeringscentrum. In de periode 1290-1295 voltooit haar neef Floris V de ‘Grote Zaal’, zoals de Ridderzaal voorheen werd genoemd. Later wordt de Abdijkerk een internationaal bedevaartsoord voor onvruchtbare vrouwen. (bron: website Licht op Loosduinen)

Loosduinen was oorspronkelijk een tuindersdorp en als zodanig op het naastgelegen Westland georiënteerd. Het dorp werd zelfs als de hoofdplaats van het Westland beschouwd. De vruchtbare geestgrond leverde rijke oogsten op, onder andere van de peen, die van excellente kwaliteit was. Daar komt ook de bijnaam van de Loosduiners, "Peenbuikers", vandaan.

Het oude Loosduinen met de bijbehorende bedrijvigheid is in de loop der tijd grotendeels verdwenen, bijvoorbeeld de groenteveiling, herenhuizen, wasserijen, de verffabriek van Premier, het complex van Vredestein. Het voormalige gemeentehuis is afgebroken in 1970. In de jaren zestig en zeventig is het hart van het oude centrum onder de slopershamer verdwenen.

De annexatie door Den Haag in 1923 was onvermijdelijk (hoewel de stemming in de gemeenteraad het maar kantjeboord haalde met 7 stemmen voor en 6 tegen). Loosduinen had nog geen 10.000 inwoners en hoge schulden, waardoor er bijvoorbeeld geen geld was om riolering aan te leggen. En Den Haag had hard nieuw grondgebied nodig.

Tegenwoordig is het in feite een stadsdeel van Den Haag geworden, mede door de bouw van de wijken Kraayenstein, Houtwijk en Nieuw Waldeck. De tuinbouw is geleidelijk verdwenen. Vermoedelijk moet de laatste tuinder ermee stoppen als gevolg van het Masterplan Kijkduin. Loosduinen heeft in de loop der jaren een nieuw centrum gekregen met flats, winkels en kantoren. Het dorp is daarmee definitief door de stad opgeslokt, al blijft een (vrij klein) ouder gedeelte van het dorp duidelijk herkenbaar en zijn er twee kerken, waaronder het oudste (?, zie hieronder onder Bezienswaardigheden) gebouw in de gemeente Den Haag.

Artikel over straatnamen in Loosduinen. In 1967 zijn veel straatnamen in dit stadsdeel gewijzigd, omdat de gemeente Den Haag het niet handig vond (o.a. voor de postbezorging) dat een aantal straatnamen in beide kernen voorkwam. Kennelijk vond de gemeente de kern toen al geen dorp meer, maar een wijk van de stad Den Haag.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit vroegere dorp en deze voormalige gemeente, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- De in 1981 opgerichte Stichting Oud Loosduinen wil de kennis over de rijke historie van dit vroegere tuindersdorp behouden, vergroten en voor een breder publiek toegankelijk maken en daarmee de interesse in het culturele erfgoed van de streek stimuleren. Dit doen ze o.a. door het verrichten van onderzoek naar het culturele erfgoed van het gebied en het publiceren daarover, door het organiseren van tentoonstellingen in het door haar beheerde museum (waarvoor zie de volgende alinea), door het verzorgen van ‘museumlessen’ en ‘lesbrieven’ op scholen, en door het ontwikkelen van fiets- en wandelroutes (verkrijgbaar aan de balie van het museum).

- Aan de voet van korenmolen De Korenaer staat langs de vaart de molenaarswoning en daarachter De Korenschuur, gebouwd in 1895 om o.a. te dienen als opslagplaats voor het graan. Na een restauratie in 1982 heeft in 1983 het Loosduins Museum De Korenschuur er zijn intrek in genomen. In het museum vind je vaste en wisselende tentoonstellingen over de geschiedenis van het voormalige tuindersdorp. Als groep kun je het museum op afspraak ook buiten de normale openingstijden bezoeken. Ze kunnen op verzoek en in overleg een lezing, presentatie of andere activiteit voor groepen verzorgen en een mooi programma samenstellen; met bijvoorbeeld een rondvaart of wandeling, en bezoek aan de Abdijkerk. Leuk voor families en bedrijfsteams. Ook op de site van het museum vind je al veel informatie over de geschiedenis van Loosduinen. Zoals een Beeldarchief met klassenfoto's, verenigingsfoto's, video's en 'zoekplaatjes' (= hulp gezocht om te 'ontcijferen' welke mensen of objecten op bepaalde ansichtkaarten staan, of welke locatie het betreft).

- Pagina over de geschiedenis van Loosduinen op de site van de lokale gelijknamige Commissie (zie daarvoor hieronder bij Links).

- Pagina's over de geschiedenis van Loosduinen door Chris Schram.

- Op de site Haagse Herinneringen vertellen 12 Loosduinse senioren in korte filmpjes, voorzien van vele toepasselijke illustraties, over hun herinneringen aan Loosduinen in vroeger tijden, betreffende thema's zoals het tuindersdorp, de Tweede Wereldoorlog, de WSM, de slagerij, de wasserij en de groenteveiling.

- Geschiedenis van wasserij Tettero te Loosduinen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Medio 2005 gingen in Vroondaal Hofstedepark (gelegen in het ZW van Loosduinen, W van de Madesteinweg) de eerste palen de grond in. In voorjaar 2006 werden de eerste twee villa’s betrokken. Nieuwe buren volgden in snel tempo, aangetrokken door het particulier opdrachtgeverschap en het unieke architectuurplan. Alhoewel de financiële crisis minder kavelkopers bracht, heeft inmiddels een aanzienlijk aantal nieuwe bewoners zich gevestigd rond de centraal gelegen brink en in de omringende luwtegebieden bij het water. Gebleken is dat het residentiële karakter van Vroondaal Hofstedepark aantrekkingskracht heeft op ondernemers en topfunctionarissen uit binnen- en buitenland. Voor zichzelf en hun gezin zoeken zij huisvesting die aansluit bij hun internationaal geörienteerde levensstijl. In deze gemeenschap leeft de sterke behoefte om elkaar te leren kennen en te inspireren. De bewoners van Vroondaal Hofstedepark zijn zeer betrokken bij hun wijk. Zorg over leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid wordt beschermd en bewaakt door diverse actief opererende commissies. De wensen, behoeften en ambities van de leden en ook de initiatieven die zij ontplooien, dragen in hoge mate bij aan een inspirerend woon- en leefmilieu.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Abdijkerk in Loosduinen (Willem III-straat 40) is het oudste nog bestaande gebouw van Den Haag*, en sinds 2013 nog de enige kerk van de Protestantse Wijkgemeente Den Haag Zuidwest (de Ontmoetingskerk is in dat jaar gesloten). De geschiedenis van deze kerk beslaat inmiddels al bijna 8 eeuwen. Het verhaal begint met de stichting van een kapel door een van de leden van het Hollandse Huis. Rond 1230 bouwden Cistercienzer monniken hier een abdij, waarvan de tegenwoordige Abdijkerk nog een overblijfsel is: het klooster wordt door de Geuzen verwoest, de resten komen in handen van de hervormde gemeente die tot op de dag van vandaag iedere zondag in dit gebouw haar kerkdiensten houdt.
* Aldus de site van de kerk. Hoewel het wat dat betreft wedijvert met de oudste delen van het Binnenhof, die uit dezelfde periode dateren.

- De huidige windkorenmolen De Korenaer (Margaretha van Hennebergweg 2a), ook wel Molen Prins Maurits genoemd, is in 1721 gebouwd. Op deze plek in Loosduinen stond al in 1310 een molen. De huidige molen is een ronde stenen stellingmolen op een vierkante stenen voet. De molen is sinds 1925 in bezit van de gemeente Den Haag. Er zijn 2 vrijwillige molenaars, die er vooral voor demonstratiedoeleinden nog mee malen. - Drone-filmpje waarbij je de molen vanuit de lucht kunt bewonderen. Bij de molen bevindt zich ook het Loosduins Museum De Korenschuur. Nadere informatie daarover vind je hierboven onder het kopje Geschiedenis.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Na het grote succes van de 1e OCK Run in Loosduinen (op een zaterdag eind april) in 2016 heeft men besloten dit jaarlijks te gaan doen. Ze noemen het ook wel de 5 G Loop, omdat het evenement staat voor Gezellig, Groen, Geschiedenis, Gezond en Gastvrijheid. Het parcours loopt rondom de prachtige villa Ockenburgh, die anno 2017 in restauratie is en er binnenkort weer schitterend uitziet. Verder gaat de route dwars door het groen van de mooie historische buitenplaats Ockenburgh. De loop is geschikt voor jong en oud(er); zoals ze zelf zeggen 'van 7 tot 97'.

De loop wordt georganiseerd in samenwerking met AV Sparta, Haag Atletiek en de Hardloopwinkel. Daarnaast werken Scouting De Rimboejagers en het Zuid-Hollands Landschap mee aan het mogelijk maken van de loop door hun ruimtes / landgoed beschikbaar te stellen. De afstanden zijn: 1,5 km voor jeugd van 7 tot 16 jaar, 5 en 10 km vanaf 16 jaar. Ter inspiratie zie de videoreportage van de OCK Run 2016. Als je mee wilt doen moet je er snel bij zijn; in 2016 was het maximale aantal deelnemers van 250 snel bereikt. De aard van het landschap laat geen hoger aantal toe; Ockenburgh heeft een hoge natuurwaarde, en die mag niet te zeer onder druk staan.

- "Den Haag heeft de ambitie om in 2030 Klimaatneutraal te zijn. Hier is bewustwording voor nodig. Mensen gaan steeds bewuster om met hun leven. Yogascholen schieten als paddenstoelen uit de grond. Steeds meer mensen kiezen voor biologisch, vegetarisch of veganistisch voedsel. Ecowinkels en duurzame initiatieven groeien. Groene stroom is in opmars. En meditatie is niet alleen maar meer voorbestemd aan yogi’s. Duurzaam is hip en wint terrein in alle lagen van de samenleving. Footprint Festival (weekend in juni) wil dit versterken met een festival in Loosduinen ontstaan vanuit participatie. Er zijn alleen al in Den Haag zoveel mooie initiatieven gaande. Het programma bestaat uit workshops in het kader van bewustwording; mindfulness, meditatie, yoga. Er is onder andere een duurzame wandeling, een breathworkshop, een ligconcert, een duurzame documentaire op groot doek, dans en veel meer. Er zijn marktkraampjes met aangeboden waar in het thema en natuurlijk heel veel muziek, waar lekker op gedanst kan worden. Kortom; hou je van verdieping, maar ook van een feestje? Kom dan naar het Footprint Festival!"

- Festival Loosduinen (op een zaterdag begin september).

- Het Geluid van Loosduinen (op een zaterdag in september) is een gratis toegankelijk popfestival, met overdag een 8-tal bands - een mengelmoes van grote namen en veel Loosduinse ingrediënten - op het Loosduinse Hoofdplein, 's avonds een afterparty in HPC Café met bands en DJ's, en overdag verder nog kindertheater en straattheater.

- Een werkgroep van Wijkberaad Nieuw Waldeck heeft in september 2018 de 1e editie van de Parels van Loosduinen georganiseerd. Het was een zodanig succes dat er een vervolg is geweest: de 2e editie was op 21 september 2019. Hopelijk was ook dát een zodanig succes dat er in 2020 een 3e editie komt. Iedere inwoner van dit stadsdeel die iets maakt of beoefent, krijgt hiermee de kans om zijn bevlogenheid te delen met de bezoekers van dit evenement. Het zijn mensen met zeer uiteenlopende hobbies, passies en talenten. Middels optredens, rondleidingen en tentoonstellingen kun je tijdens deze tour een zeer uiteenlopend scala aan activiteiten gaan zien en beleven. "Ben jij een schrijver, dichter, auteur, beeldende kunstenaar, muzikant, visionair, uitvinder, komediant, mode-, tuin- of meubelontwerper, paranormale ziener, kunstschilder, verzamelaar, heb je een bijzondere sport, en/of ben je prettig creatief of culinair gestoord, meld je dan aan voor de Parelroute en deel jouw bevlogenheid en passie!" In deze videoreportage van editie 2018 komen een aantal deelnemers aan het woord en kun je kijken naar en lezen over hun passies.

- "Van een woensdag t/m zondag in november (in 2019 voor de 4e keer) valt er van alles te ontdekken tijdens Loosduinen gaat los! Verschillende culturele instellingen in de wijk gooien hun deuren open en laten je zien wat er allemaal te beleven is. Muziek, toneel en kunst, alles komt aan bod op de verschillende locaties. Tijdens de feestelijke afsluiting op zondag 10 november in de International School of The Hague is er een uitgebreid kinderprogramma voor alle leeftijden. De toegang is gratis!"

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Markt op woensdag 9.00-16.30 uur (Loosduinse Hoofdstraat). "Tijdens deze markt kun je genieten van het unieke en zeer mooie klokkenspel. De klanken zweven tussen de kramen over het plein en verwennen je oren, gratis en voor niets! Boven de kramen zie je nog net de overkapping van het klokkenspel."

- De prachtige brochure (20 pag., met veel foto's en oude ansichtkaarten, uitg. gem. Den Haag) Thuis in Loosduinen. Wandeling in verrassend Loosduinen leidt je al wandelend in ca. 2,5 door de bezienswaardigheden van deze kern plus Kijkduin. Op het eind van de wandeling ontdek je de drie lokale befaamde historische schatten: de Abdijkerk (het oudste kerkgebouw van Den Haag), de molen en het Loosduinse Museum. Allemaal bij elkaar gelegen als één grote ansichtkaart uit het verleden.

Loosduinen beschikt over een van de mooiste stedelijke natuurgebieden van West-Europa. Vanuit het groene Madestein en Ockenburgh wandel je een uitgestrekt duingebied binnen. Op de top van de puinduinen krijg je een schitterend panorama over duin en zee voorgeschoteld. De toenmalige burgemeester Van Aartsen zei dat hij vooral het licht hier zo bijzonder vindt; het ene moment wandel je onder een dicht bladerdak in Ockenburgh, een paar minuten later tuur je onder eindeloze luchten naar de horizon op zee. Blonde duinen, opstuivende golven en licht! Meer zon dan elders ook (dit allemaal aldus de brochure uit de alinea hierboven).

- Winkelcentrum Loosduinen omvat ca. 90 winkels. Er zijn voldoende (gratis) parkeerplaatsen. Ook met het openbaar vervoer is het winkelcentrum goed bereikbaar; met Randstadrail 2 en 3, bus 26 van HTM en bus 31 van Veolia.

- De website Licht op Loosduinen zet de vele prachtige plekken en verhalen van deze voormalige gemeente in de spotlights, en attendeert je op o.a. lezingen, rondleidingen, optredens en arrangementen.

- Pluk! (Loosduinse Hoofdstraat 1184a te Loosduinen) bestaat sinds 2012 toen ze (d.w.z. een samenwerkingsverband tussen Parnassia en Stichting Team Terra) kinderboerderij Hoeve Bijdorp, de heemtuin en het naastgelegen moestuinencomplex van de gemeente hebben overgenomen. Sindsdien is er veel veranderd. Ze hebben een grote pluktuin aangelegd, er is een winkeltje, ze hebben een lunchroom en is er een terras met een aangrenzende natuurspeeltuin voor de kleinsten. In de zomerperiode kun je op woensdagen tussen 14.00 en 16.00 uur groente en fruit komen plukken.

- De Waanzinnige Waldeck Tuin is een ecologisch verantwoorde buurttuin en recreatieplaats die wordt gerealiseerd aan de rand van de wijk Nieuw Waldeck in Loosduinen. Het verhaal begint in 2015. Toentertijd was het gebied waar nu de buurttuin gerealiseerd wordt nog een plek waar een clubhuis stond van Scouting De Rimboejagers. Omdat zij zouden gaan vertrekken naar een andere locatie, zocht de gemeente een nieuwe invulling voor het lege gebied dat achter zou blijven. Aanvankelijk was de gemeente voornemens om het gebied te verkopen aan particulieren in de vorm van 'zelfbouwkavels'. De zelfbouwkavels zouden erg dicht op de bestaande bouw worden geplaatst. Ook was de openbare veiligheid van de buurt niet langer meer gegarandeerd aangezien de hulpdiensten niet langer van de open ruimte gebruik zouden kunnen maken om ook bij de moeilijker benaderbare huizen aan het autoloze deel van de Hector Berliozkade te komen. Het is dan ook niet verrassend dat de plannen voor zelfbouwkavels veel kritiek en tegenstand kregen van de buurtbewoners uit de wijk. Zij kwamen met een burgerinitiatief voor een alternatief plan, waar de gemeente zich achter kon scharen. Een invulling waar maatschappelijk belang en leefbaarheid voorop staan. Een compleet nieuw idee voor een groenere wijk. De Waanzinnige Waldeck Tuin dus, die anno 2019 volop in ontwikkeling is, en die een thuishaven wordt voor heel veel leuke activiteiten. Activiteiten die als doel hebben om de mensen in de buurt met elkaar te verbinden.

Terug naar boven

Beeld

- Heel veel oude ansichtkaarten, suikerzakjes en poststempels van Loosduinen, uit de collectie van vermoedelijk Hans Klok (er staat geen naam bij maar wij vermoeden dat hij het is).

- Oude ansichtkaarten van Loosduinen.

- Oude foto's en actualiteiten uit Loosduinen op Facebook. - Nog een Facebookpagina met oude foto's en ansichtkaarten van dit stadsdeel.

- Facebookpagina TV Loosduinen is opgezet door Michel Rogier. Het is een kanaal van en voor Loosduiners. Met korte, lange, grappige en serieuze filmpjes en sfeerbeelden. Informatie van amateurs, professionals en "uit de losse pols" filmpjes. Van bewoners, verenigingen, scholen, evenementen etc. Zo lang het maar relevant is voor dit stadsdeel. Iedereen die lid is van deze pagina wordt uitgenodigd uit om filmpjes te posten.

- Filmpje met foto's van de Loosduinse Hoofdstraat in vroeger tijden. - Loosduinse Hoofdstraat in vroeger tijden deel 2.

- Filmpje m.b.t. de sloop van het oude Loosduinen.

- © van de actuele kaart op deze pagina: gemeente Den Haag.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Loosduinen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Pagina over Loosduinen op de site van de gemeente Den Haag. - Stadsdeelkantoor Loosduinen.

- Nieuws: - Weekblad De Loosduinse Krant verschijnt in Loosduinen e.o. en in Monster en is via de link ook online te lezen.

- "Facebookpagina 'Bij ons in Loosduinen' is voor iedereen die zich Loosduiner voelt. Hier kun je terecht voor nieuwtjes en weetjes uit 'ons dorp'."

- Belangenorganisaties: - De na de herindeling van 1923 opgerichte Commissie Loosduinen behartigt de belangen van deze kern richting gemeente en andere instanties, mede namens de 6 bewonersorganisaties en het bedrijfsleven. - Wijkberaad Kom Loosduinen. - Wijkberaad Nieuw Waldeck. - Wijkvereniging Bohemen - Waldeck - Kijkduin. - Bewonersvereniging Vroondaal Hofstedepark.

- Lezen: - Bibliotheek Loosduinen (Loosduinse Hoofdstraat 555). - Bibliotheek Nieuw Waldeck (Rossinilaan 141).

- Jeugd: - Kinderwerk Loosduinen helpt kinderen activiteiten te bedenken en uit te voeren, vanuit een basis van inlopen, school- en buitenactiviteiten.

- "Laat je uitdagen op landgoed Ockenburgh. Scouting De Rimboejagers is een gezellige, vernieuwende scoutinggroep in Loosduinen. Geen uniform, maar een polo. Geen gescheiden jongens- en meisjesgroepen maar een gemengde groep. Het clubhuis van De Rimboejagers bevindt zich op een van de mooiste plekken van Den Haag: landgoed Ockenburgh. Een unieke locatie waar de scouts wekelijks, in een bosrijke omgeving, hun avonturen beleven en uitdagende en afwisselende activiteiten ondernemen. Stort je ook in het avontuur en kom eens langs bij ons nieuwe clubhuis Chalet Ockenburgh aan de Monsterseweg."

- Muziek: - Kerkkoor Deo Sacrum.

- "Popradar Den Haag, het voormalige Haags Pop Centrum, is een organisatie die zorgt voor een levendige en diverse popscene binnen Den Haag. We beheren het grootste repetitieruimtecentrum van Den Haag en creëren nieuwe lokale, nationale en internationale kansen voor Haagse acts en muzikanten. Op de locatie in Loosduinen beschikken we over 20 repetitieruimtes, een professionele geluidsstudio, verschillende les- en presentatieruimtes, het Radarcafé met wekelijks programma en de grote Radarzaal die je kunt huren voor optredens, feesten en meetings. Daarnaast worden er muzieklessen en bandcoaching gegeven door onder andere Ready To Play en Drumschool Stefan van de Brug. Haagse acts kunnen bij Music Support aankloppen voor advies en (financiële) ondersteuning binnen hun route naar verdere ontwikkeling. We verbinden muzikanten, coaches, boekers, producers, publiek, beleidsmakers, initiatiefnemers en poporganisaties met elkaar."

- Sport: - In 1936 neemt een drietal personen het initiatief om een "echte voetbalclub" op te richten, nadat op het terrein van Stichting Bloemendaal de jongens van de op de stichting wonende ouders, zoals in iedere straat, tegen een balletje trapten. Vandaag de dag is S.V. Loosduinen uitgegroeid tot een club met senioren- en jeugdteams, die haar thuisbasis heeft op Sportpark Madestein.

- Woonzorg: - Prettig en veilig wonen in een levendige omgeving, dat doe je in WoonZorgPark Loosduinen aan de Willem III straat. Zelfstandig, maar met de nodige zorg en behandeling. Het is een kleinschalig zorgcentrum met aanleunappartementen, een- en tweekamerappartementen en allerlei voorzieningen die ook voor de wijk toegankelijk zijn. Hierdoor is er altijd leven en gezelligheid. In de vleugel Molenzicht woont men zelfstandig, maar wordt extra structuur geboden voor wie problemen met het geheugen ervaart. Op de afdeling Schelpenhof wonen ouderen met een indicatie dementie in een gesloten setting.

- "Loosduinse Hof: van verzorgingstehuis naar modern wooncomplex voor ouderen en mensen met psychische kwetsbaarheid. Voormalig verzorgingstehuis Loosduinse Hof in Loosduinen is het eerste pilotproject van het woonconcept ‘Wonen met een Plus’. Na een rigoureuze verbouwing komen in dit complex 65-plussers en mensen met een licht verstandelijke of geestelijke beperking te wonen. Hoe komt het ‘nieuwe’ Loosduinse Hof er precies uit te zien? En hoe verloopt de totstandkoming ervan? Cisca de Jong, projectmanager bij Staedion, deelt haar ervaringen. Woningcorporatie Staedion, een grote huisvester in Den Haag, heeft het concept ‘Wonen met een Plus’ ontwikkeld. Het woonconcept is onderdeel van het beleid ‘Met zorg een thuis’ van Staedion, dat inspeelt op de behoefte van bewoners met een lichte zorgvraag om langer thuis te wonen. ‘Wonen met een Plus’ betekent dat bewoners zelfstandig kunnen wonen in hun eigen appartement in een veilige omgeving met gezelschap en zorg in de buurt. Staedion creëert samen met betrokken (maatschappelijke) organisaties en bewoners een vitale leefgemeenschap. Woningen zijn idealiter gelegen aan ruime ‘verkeersruimten’ in het gebouw, zodat bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Ook worden de woningen dusdanig ontworpen dat bewoners met zorg en diensten aan huis ondersteund kunnen worden.

Handen en voeten. Het Wonen met een Plus-concept krijgt concreet handen en voeten bij het pilotproject Loosduinse Hof, een voormalig verzorgingstehuis in de Haagse wijk Loosduinen. In de zomer van 2020 zijn de renovatiewerkzaamheden gestart en als alles volgens plan verloopt opent Loosduinse Hof in 2021 zijn deuren. In het gebouw worden 144 kamers samengevoegd tot 101 sociale huurwoningen, variërend van 22m2 tot 70m2. Op de begane grond is 800m2 verhuurbare ruimte beschikbaar voor voorzieningen die passen bij het concept, denk aan maatschappelijke horeca en een thuiszorgkantoor. Ook kunnen bewoners hier zelf activiteiten organiseren, zowel voor bewoners als voor mensen in de wijk. “De wijk naar binnen halen”, zoals De Jong dat mooi verwoordt. De balie in de hal gaat bemand worden door een zogeheten hofmaker. “Dat is een kruising tussen een huismeester, een vraagbaak en iemand die verbinding legt. Een spin in het web die bovendien sociale controle houdt”, voegt De Jong toe.

Verschillende doelgroepen. In Loosduinse Hof komen drie doelgroepen te wonen: 60 procent van de woningen wordt aan 65-plussers verhuurd en 40 procent van de woningen aan zogeheten urgente doelgroepen. Specifiek gaat het dan om mensen met een licht verstandelijke beperking of een lichte GGZ-achtergrond. Een voorwaarde is dat mensen zelfstandig moeten kunnen wonen, eventueel met begeleiding vanuit een externe zorgpartij. Deze zorg wordt niet geleverd vanuit Loosduinse Hof. Senioren uit Loosduinen krijgen voorrang krijgen op een woning in Loosduinse Hof. De Jong licht toe: “Loosduinen is een relatief kwetsbare wijk waar eenzaamheid en sociale problematiek aan de orde is. Bovendien is het een hele hechte wijk met een dorps karakter, waar mensen graag willen blijven wonen. Wist je bijvoorbeeld dat het een voormalig tuindersdorp is en een eigen volkslied heeft? Als je deze mensen in een andere wijk onderbrengt, worden zij daar volgens mij niet gelukkiger van. Ik heb trouwens al heel veel positieve reacties van mensen uit de wijk ontvangen. ‘Ik wil hier graag wonen, wanneer kan ik erin?’ Dat is ontzettend leuk om te horen.”

Gouden greep. “Wat heeft bijgedragen aan een soepel verloop van het hele proces is de samenwerking met een extern projectleider, die een gedegen verkenning heeft uitgevoerd naar wat precies nodig is in de wijk, welke samenwerkingspartijen daarbij een rol kunnen spelen en, het belangrijkste, wat de wensen van bewoners zijn. Dit heeft hij gedaan door met tientallen partijen te spreken, waaronder het stadsdeelkantoor, wijkregisseur Loosduinen, zorginstellingen en uiteraard ook wijkbewoners zelf. Hierdoor konden we de invulling van Loosduinse Hof vanuit de praktijk verder uitdenken en concretiseren. Ook de samenwerking met Verzilveren, een sociaal netwerk van 55-plussers uit de wijk, is een gouden greep geweest. Door Verzilveren bij de inrichting van Loosduinse Hof te betrekken, weet je zeker dat het een plek wordt waar onze doelgroep graag verblijft. Je probeert iets te maken, maar ‘t is er eigenlijk al.” (bron: Platform31, juni 2020)

- Veiligheid: - Politie Loosduinen.

- Brandweer Haaglanden - kazerne Loosduinen.

- Genealogie: - Doop-, lidmaat- en trouwregisters Loosduinen tot 1812. - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Loosduinen (waar is dit?, red.), Ockenburg en begraafplaats Abdijkerkhof. - Weet jij waar je Loosduinse familienaam vandaan komt, wat je naam betekent? Wat je voorvaders en -moeders voor beroep hadden of waar ze woonden, hoe je familiestamboom eruitziet? In het Loosduins Museum ben je welkom met je persoonlijke vragen op elke 1e zaterdagmiddag van de maand (van 13.00-17.00 uur) tijdens de inloopmiddag van de Werkgroep Genealogie. Onder begeleiding van enthousiaste experts kun je je voorouders vinden uit duizenden historische bronnen (zie het Bronnenoverzicht).

De werkgroep brengt de geschiedenis van Loosduinse families in kaart, maakt stambomen, kwartier- en gezinslijsten en bouwt een genealogische bibliotheek. Daartoe doen de leden ‘voorouder-onderzoek’ naar de afstamming van familienamen. Ze verzamelen doop-, trouw- en begraafgegevens uit Loosduinen; bouwen aan een unieke collectie bidprentjes, geboortekaarten, trouwkaarten, rouwbrieven en familieadvertenties van Loosduiners; maken een genealogische bibliotheek; en verzamelen krantenberichten over Loosduiners, zoals bij jubilea, onderscheidingen en sportprestaties. Kom ook grasduinen in de duizenden bronnen en ontdek je familiegeschiedenis! Voor nadere gegevens over het Loosduins Museum zie het kopje Geschiedenis.

Reacties

(4)

Een werkgroep van Wijkberaad Nieuw Waldeck heeft op 22 september 2018 de Parels van Loosduinen georganiseerd. Ook in 2019 zal dit evenement worden gehouden, op zaterdag 21 september. Iedereen die iets maakt of beoefent, kan zijn bevlogenheid delen met de wijkbewoners.

Dank voor de tip! Ik wil o.a. aandacht besteden aan initiatieven die de leefbaarheid en sociale cohesie in kernen ten goede komen, dus daar hoort dit zeker bij. Ik heb het toegevoegd. Al rond Googlend heb ik en passant nog wat interessante zaken ontdekt en toegevoegd, waaronder de Waanzinnige Waldeck Tuin, ook een lovenswaardig initiatief. En dit Wijkberaad had ik ook nog niet vermeld, die heb ik ook toegevoegd.
M.vr.gr., Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Er zijn ook twee interessante Facebook pagina’s: Bij ons in Loosduinen voor actuele berichten en Geboren in Loosduinen met berichten over vroeger.

(excuses voor mijn late reactie, wegens ziekte)
Dank voor uw aanvullingen. De eerstgenoemde heb ik reeds gelinkt onder het kopje Beeld, 3e alinea, 2e link. De tweede door u genoemde heb ik toegevoegd in het hoofdstuk Links, kopje Nieuws.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen