Culemborg

Plaats
Stad en gemeente
Culemborg
Betuwe
Gelderland

culemborg_floraliaweg_36_kopie.jpg

Floraliaweg 36. Wilt u zo goed als vrijstaand wonen nabij het historische centrum van Culemborg? STOP DAN MET ZOEKEN! Net iets anders dan de rest van de woningen in de Bloemenbuurt en slechts het bijgebouw is geschakeld. Zie www.muttersmakelaardij.nl

Floraliaweg 36. Wilt u zo goed als vrijstaand wonen nabij het historische centrum van Culemborg? STOP DAN MET ZOEKEN! Net iets anders dan de rest van de woningen in de Bloemenbuurt en slechts het bijgebouw is geschakeld. Zie www.muttersmakelaardij.nl

Culemborg sierstempel Culenburg 1829 (Kopie).jpg

Een van de oude spellingen van Culemborg is Culenburg, getuige dit postale sierstempel van het distributiekantoor op een poststuk uit 1829. Culemborg kreeg pas een poststempel-met-datum in 1847, toen het distributiekantoor werd omgezet in een postkantoor.

Een van de oude spellingen van Culemborg is Culenburg, getuige dit postale sierstempel van het distributiekantoor op een poststuk uit 1829. Culemborg kreeg pas een poststempel-met-datum in 1847, toen het distributiekantoor werd omgezet in een postkantoor.

Culemborg..JPG

De Binnenpoort in Culemborg

De Binnenpoort in Culemborg

Culemborg. (2).JPG

De Slotstraat in Culemborg

De Slotstraat in Culemborg

Culemborg (2).JPG

Molen De Hoop in het centrum van Culemborg op het 't Jacht

Molen De Hoop in het centrum van Culemborg op het 't Jacht

Culemborg_0.JPG

 Het stadhuis in Culemborg krijgt een opknapbeurt

Het stadhuis in Culemborg krijgt een opknapbeurt

Culemborg bunker Molenkade [640x480].jpg

Culemborg, de doorgezaagde bunker aan de Molenkade. Zie verder bij Bezienswaardigheden.

Culemborg, de doorgezaagde bunker aan de Molenkade. Zie verder bij Bezienswaardigheden.

gemeente_culemborg_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Culemborg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Culemborg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Culemborg

Terug naar boven

Wonen

Mutters Makelaardij is dé specialist in de gemeenten West Betuwe, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Culemborg en de Alblasserwaard. Al jarenlang bewijzen wij dat we het daadwerkelijk anders doen! Kijk hier voor ons aanbod in Culemborg. U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek op onze kantoren in Leerdam, Vianen en Culemborg. Met ons motto: "Waarborg tot betrokkenheid" garanderen wij het hoge serviceniveau dat u van een makelaar mag verwachten. Wij beseffen dat het verkopen of aankopen van uw woning geen alledaagse zaak is, daarom nemen wij u bij de hand en begeleiden wij u in iedere stap van het proces.

Terug naar boven

Status

- Culemborg is een stad en gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe.

- De gemeente Culemborg omvat alleen de gelijknamige stad en de W van de stad gelegen buurtschap Goilberdingen (deze valt ook, ook voor de postadressen, onder deze stad). De oude buurtschap Redichem in de gelijknamige polder, NO van de stad, wordt kennelijk niet meer als zodanig beschouwd, want komt niet meer als buurtschap voor in recente atlassen zoals de provincie-atlas Gelderland (1), hoewel de verspreide bebouwing ter plekke nog wel bestaat. Ook de naam van de uiterwaard Redichemse Waard ter plekke verwijst naar deze buurtschap.

- Wapen van de gemeente Culemborg.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Culemborg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1281 in Kulenburg, castrum dictum Culenburgh, Culenborch, 1353-1354 Culenborgh, 1363-1364 Colemborch, Culemborch, 1472 Culemborch, 1829 Culenburg, 1830 Culenborg, 1883 Kuilenburg, 1887 Culenborg. Historisch geograaf J. Renes opteert voor Redichem als oudste naam van het huidige Culemborg.

Bij veel plaatsen zijn in 1883 spellingswijzingen doorgevoerd, die veelal rond 1900 weer zijn teruggedraaid, omdat men kennelijk toch aan de oude spelling gehecht was. Dat zien we hiervoor dus ook. In 1928 adviseert de Interdepartementale Commissie voor de Spelling van Nederlandsche Plaatsnamen echter wederom aan 'de Ministers van Binnenlandsche Zaken c.a., Onderwijs c.a. en Oorlog c.a.', om de naam Culemborg te veranderen in Kuilenburg. Het gemeentebestuur protesteert daartegen bij de ministeries. In dagblad De Tijd d.d. 22-5-1928 staat daarover vermeld:

"Het gemeentebestuur acht de meening der commissie, dat de Nederlanden in het algemeen spreken van Kuilenburg, onjuist. In de tijd dat de graven over deze contrijen regeerden, was de naam Culemborg in zwang. Het gemeentebestuur stelt daarom, zooals de gemeenteraad, op het behoud van deze naam prijs, en verzoekt te willen bevorderen, dat geen vervolg wordt gegeven aan het advies der commissie. De Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft thans aan het gemeentebestuur geantwoord, dat Z. Exc. geen aanleiding kan vinden, bovengenoemde commissie uit te noodigen haar voorstel ten aanzien van de naam dier gemeente te herzien." Uiteindelijk is het dus toch weer de oude spelling gebleven, of geworden...

Naamsverklaring
Betekent burcht aan de kuil 'diepe poel'. In het rivierengebied is kuil een synoniem voor wiel en kolk 'diepe ronde plas, veelal ontstaan bij dijkdoorbraak'. Vergelijk nog de Hoolcule of Hoolcuyl, nu de Hoge Kuil geheten, aan de Achterweg. In 1271 kocht Hubert van Beusichem een hoeve land van de proost van Oud-Munster te Utrecht en bouwde er het kasteel Culemborg.(2)

Uitdrukking i.v.m. Culemborg
De uitdrukking 'naar Kuilenburg vertrekken' betekent 'bankroet gaan'.

Terug naar boven

Ligging

Culemborg ligt ZO van Vianen, NO van Leerdam, NW van Geldermalsen en grenst in het N aan de Lek en de provincie Utrecht en in het W aan de Diefdijk, die hier de grens vormt met de provincie Utrecht (kernen Everdingen en Zijderveld). In het N loopt aan het eind van de Diefdijk de provinciegrens midden door Fort Everdingen, althans volgens de provincie-atlas Gelderland (3). Op de oude gemeenteplattegrond hieronder uit ca. 1870 loopt de grens O om het fort heen. Wij vermoeden dat dit niet correct is, omdat bij ons weten er nooit grenscorrecties zijn geweest tussen de gemeenten Culemborg en Everdingen, dan wel de gemeente waar Everdingen sinds 1986 onder viel: Vianen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Culemborg 785 huizen met 4.946 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 666/4.211 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Goilberdingen 70/426 en Redichem 49/309. Tegenwoordig heeft de stad en gemeente ca. 12.000 huizen met ca. 28.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Culemborg heeft in 1318 stadsrechten verkregen, en heeft daarom in 2018 700 jaar stad gevierd.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden is de heemkundevereniging van Culemborg, genoemd naar de dominee die in 1752 een boek over de geschiedenis van de stad heeft geschreven (waarvoor zie de volgende alinea). Het genootschap is in 1937 opgericht. Het genootschap geeft 3x per jaar (vóór 2011 2x per jaar) het tijdschrift Culemborgse Voetnoten uit, met een schat aan artikelen over de lokale geschiedenis. Via de link kun je oudere nummers ook online lezen. - Inhoudsopgave Culemborgse Voetnoten. - Ook op deze pagina op de site van het genootschap vind je tientallen artikelen over de geschiedenis van de stad.

- Het standaardwerk Historische beschryvinge van Culemborg uit 1752 door A.W.K. Voet van Oudheusden (naar wie de heemkundevereniging dus is genoemd), beslaat maar liefst 752 pagina's en is via de link ook online te lezen.

- Artikel over de vroegste geschiedenis van Culemborg.

- Diverse wetenswaardigheden uit de geschiedenis van Culemborg (even naar onderen scrollen tot je bij deze plaats bent, of hem opzoeken met ctrl-F).

- In Museum Elisabeth Weeshuis staan de verhalen van de weeskinderen die er vier eeuwen woonden centraal. Ook is er aandacht voor de weeskinderen van nu, en voor de stadsgeschiedenis. Het museum is gevestigd in een bijzonder rijksmonument: het was in 1560 het eerste nieuwgebouwde weeshuis van Nederland. "Het is leuk in het weeshuis! Hoezo leuk in het weeshuis? Het was er toch erg streng en liefdeloos? Of had het leven er ook zonnige kanten? In totaal groeiden hier meer dan 700 kinderen op. Maar waar wonen kinderen zonder ouders nu? We vertellen het je niet alleen, je kunt het zelf ook meemaken! Verkleed je als weeskind, ontdek de enge beestjes in het bed, speel de filmquiz en doe het kinderrechtenspel - een leuk en leerzaam uitje voor de hele familie."

- Kasteel Culemborg is gebouwd rond 1280, het laatste restant is in 1812 gesloopt. De Kasteeltuin is is een archeologisch monument. Er is een expositie van aangetroffen bodemvondsten in de Groene Schuur op het voormalig kasteelterrein.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Een van de recente nieuwbouwwijken in Culemborg is EVA-Lanxmeer. Het bijzondere aan deze wijk is dat de wijk zeer duurzaam is opgezet. Hierdoor, maar ook door de bijzondere architectuur, trekt de wijk zelfs belangstellende bezoekers uit het buitenland. "In deze wijk wordt wonen gecombineerd met werken, recreëren, drinkwaterwinning, naar school gaan en voedsel produceren. Een wijk waar we vanaf het eerste uur hoge ambities nastreven op het gebied van cultuurhistorie, landschap, water, energie, gebruik van bouwmaterialen, mobiliteit en bewonersparticipatie in ontwikkeling en beheer van de wijk.

EVA-Lanxmeer heeft een groep bewoners aangetrokken die het waardeert om de geboden ruimte te benutten om zelf te ontwikkelen en te beheren. De wijk telt inmiddels 300 huishoudens, die bijvoorbeeld samenwerken in de gezamenlijke tuin van hun hof, in het beheer van het openbaar groen, in het delen van auto’s, in de opwekking van duurzame energie en in de ontwikkeling van Stadsboerderij Caetshage. Lanxmeer trekt ook elk jaar enkele duizenden bezoekers, die de wijk inspirerend vinden als voorbeeld voor plannen die ze in hun eigen omgeving willen realiseren."

- De afgelopen jaren is in het W van Culemborg de grote nieuwbouwwijk Parijsch gerealiseerd. Vanaf 2017 wordt, gedurende 10 jaar gefaseerd, de wijk met nog eens bijna 900 nieuwe woningen uitgebreid. De wijk Parijsch heeft een eigen winkelcentrum. De wijk is genoemd naar de ligging in de polders Hoge Prijs en Lage Prijs (voorheen Polder Prijs). Oudere vermeldingen: 1251 Parys, 1258 kopie 17e eeuw Paris, 1294 Parijs. De polder is vernoemd naar de Franse hoofdstad Parijs.(4)

- Het Cultuurplan van de provincie Gelderland beoogt onder meer het cultureel erfgoed in het gebied Tieler- en Culemborgerwaard te beschermen. De uitvoering van het cultuurplan kost uiteraard geld. De studie "Economische waardering van cultuurhistorie. Case studie Tieler- en Culemborgerwaard" onderzoekt wat investeringen in cultureel erfgoed in de Tieler- en Culemborgerwaard opleveren voor de maatschappij. De studie heeft als doel om investeringen in behoud van cultuurhistorie beter te motiveren. Daarbij kan de studie de provincie Gelderland ondersteunen bij de bepaling van de mate waarin het cultuurplan wordt uitgevoerd (luxe of sober). Belangrijke leerpunten van deze MKBA: dit is de eerste Nederlandse studie die probeert de meerwaarde vast te stellen van het investeren in behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed. Voor het in geld uitdrukken van een hoger woongenot door het wonen in een woning met historische kenmerken is de Hedonische Prijsanalyse toegepast. Hoofdstuk 6 van het rapport werkt de manier waarop deze methode is toegepast uitgebreid uit; de studie werkt de bestandsdelen van het containerbegrip ‘cultuurhistorie’ nader uit.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Culemborg heeft 108 rijksmonumenten. Een deel van de stad is beschermd stadsgezicht.

- Culemborg heeft 212 gemeentelijke monumenten.

- Molen De Hoop ('t Jach 3) is een in 1854 gebouwde stellingmolen. Begin 20e eeuw is de molen onttakeld, zodat alleen de molenromp overbleef, omdat een stoommachine het werk had overgenomen. Jarenlang is de romp gebruikt als opslagplaats van Aart Uittenbogert, een handelaar in tweedehands goederen, bijgenaamd Aart de Jood. Omstreeks 1980 heeft de gemeente Culemborg de molenromp aangekocht om hem te laten restaureren. In 1993 is de molen weer maalvaardig gemaakt met behulp van delen van het binnenwerk van de Oranjemolen te Lewedorp. Het gevlucht is voorzien van een schrikdraadinstallatie voor het weren van vogels, in het bijzonder aalscholvers. De molen wordt in bedrijf gehouden door vrijwilligers en is zaterdags van 10.00-16.00 uur te bezoeken.

- In 1878 is op de plek van Korenmolen Johanna (Prijsseweg 1) (lokaal beter bekend als "de molen van Schennink") een houten molen gebouwd, die in 1888 echter volledig is afgebrand. Direct daarop is de molen vervangen door de huidige stenen molen. Voor de molen is de kap van een Leerdamse poldermolen aangekocht, die echter te groot bleek voor de gemetselde romp, waarna deze weer gedeeltelijk is afgebroken en weer opgemetseld. In de loop der jaren zijn er diverse restauraties geweest (1943, 1954, 1975/76 en 1991). De molen is geleidelijk ingebouwd in de uitbreidingsplannen van Culemborg. De molen is particulier eigendom en is op afspraak te bezoeken.

- In 2010 is een doormidden gezaagde bunker opgeleverd aan de Molenkade nabij de Diefdijk, op grondgebied van de gemeente Culemborg. Vanaf de middeleeuwse Diefdijk is dwars door de bunker heen een nieuw waterrijk natuurgebied zichtbaar. Het gebied is ingericht om te laten zien hoe de Nieuwe Hollandse Waterlinie vroeger werkte om de vijand tegen te houden. Het doorzagen van de bunker is een kunststuk op zich geweest. De bunker is namelijk gemaakt van gewapend beton van meer dan 2 meter dikte. Het doorzagen met een diamantzaag duurde ruim vier weken. Het projectgebied Molenkade is 75 hectare groot en ligt tussen de snelweg A2, de Diefdijk en de Culemborgse Vliet.

- Het Elvis Presley Museum van Elvis-fans John en Reneé Vink is eind 2002 van start gegaan. Je vindt er een indrukwekkende collectie van o.a. kleding, elpees, en originele Elvis whisky flessen (met speeldoos). - Dit filmpje van het Elvis Presley Museum geeft je alvast een virtuele indruk van wat je er allemaal kunt bewonderen.

- Ondernemers en inwoners hebben in 2014 het initiatief genomen om weer veilig kraanwater te laten komen uit de oude monumentale waterpomp op de Varkensmarkt. De naburige horlogerie heeft gezorgd voor de wateraansluiting. De oude pomp heeft een stukje moderne techniek gekregen: dankzij een sensor komt er water uit de kraan als je je hand of waterfles er onder houdt.

- Gevelstenen in Culemborg.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Vrijstadmarkt word 3x per jaar doorgaans op de laatste zondag van een maand (koopzondag) gehouden, om op die manier de levendigheid van de binnenstad van Culemborg nog meer kleur en inhoud te geven. Tevens zijn er elk jaar 3 kleinschalige Vrijstad-activiteiten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Onze veerdienst biedt je 3 voordelen: 1) Door de historische positie van het veer Culemborg-Schalkwijk v.v., die al sinds 1750 wordt verzorgd door Veerbedrijf Mason, scheelt de reisafstand van onze stad naar Houten/Utrecht maar liefst 8,5 kilometer per enkele reis. Omgerekend naar een werkweek van 5 dagen scheelt dit zelfs 85 kilometers minder per week ten opzichte van de snelweg! 2) De route richting Houten en Utrecht is niet alleen korter, maar is ook nog eens sneller dan de verbinding over de snelweg. Zeker tijdens de ochtend- en avondspits kan een flinke tijdswinst worden gerealiseerd. In deze periodes wordt er met dubbele bezetting gevaren om iedereen zo snel mogelijk over te zetten, met minimaal 6 overtochten (heen en weer) per uur. Daarnaast kunnen tijdens de spits flinke files vermeden worden op de vaste knelpunten op de A2 bij Culemborg en de A27 bij Hagestein (knooppunt Everdingen) en Houten. 3) Naast de praktische voordelen is en blijft het natuurlijk ook een ontzettend mooie route. Al is het om even te onthaasten na het werk of als tussenstop tijdens een fietstocht op een mooie zomerdag, het landschap en rivier zijn altijd in beweging. Niet één dag is het zelfde en er zijn altijd weer nieuwe dingen te zien. Veel mensen maken alleen al daarom regelmatig gebruik van het veer." Aldus Veerbedrijf Mason, dat op haar site de slogan hanteert: “Rij niet rond, neem de pont!”

- Sinds 2010 vaart in juli, augustus en september de Liniepont, alleen voor fietsers en voetgangers, van Fort Honswijk naar Fort Everdingen en Werk aan Het Spoel (bij Culemborg) en terug, over de Lek. Het pontje is genoemd naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waar de genoemde forten deel van uitmaken.

- In Bartjes Kringloopcentrum in Culemborg zijn nieuwe en gebruikte spullen tegen een lage prijs te koop. Elke maand worden onder een speciaal thema bijzondere artikelen aangeboden; 'BartApart'. Na het winkelen kun je even uitrusten of een praatje maken in de koffiecorner; consumpties €0,25, gratis voor ouderen (65+). Vrijwilligers zijn altijd welkom. Bij Bartjes Kringloopcentrum zijn veel verschillende werkzaamheden te doen; ophaaldienst, sorteren, repareren, schoonmaken, prijzen, verkopen etc.

Bartjes Kringloopwinkel is een project dat in het leven is geroepen om maatschappelijke doelen te steunen: met de opbrengst wordt het project Klaartje gefinancierd, vervoer van deur tot deur voor ouderen en mensen met een beperking; gebruikte in goede staat verkerende spullen worden tegen een heel betaalbare prijs aan iedereen verkocht, niet alleen aan minder draagkrachtigen; ca. 250 vrijwillige medewerkers vinden in deze projecten een zinvolle dagbesteding. Zie ook de reportage over Bartjes Kringloopwinkel (2016).

- Middels Facebookpagina 'Binnenstad Culemborg' blijf je op de hoogte van nieuws, events, tips, acties en meer over alles wat er te doen en te koop is in de Culemborgse binnenstad. Je vindt er ook praktische informatie over openingstijden, koopzondagen, parkeren en evenementen.

- De eigenaar van de Redichemse Waard wil samen met een aannemer in de waterplas van het voormalige zandwingebied slib laten storten. Omwonenden vrezen dat dit ten koste gaat van de recreatiemogelijkheden die het gebied biedt. Ook zijn zij bezorgd over de gevolgen voor natuur en milieu. Het college van burgemeester en wethouders heeft van de gemeenteraad opdracht gekregen om te zoeken naar een compromis. Uitgangspunt daarbij is dat het niet ten koste mag gaan van natuur, milieu en de recreatieve waarde van de Redichemse Waard. De verwachting is dat medio 2018 een ontwikkelplan voor het uiterwaardengebied kan worden gepresenteerd. - Actualiteiten m.b.t. de Redichemse Waard op Facebook.

- De Culemborgse Markt is er wekelijks op dinsdag.

- De Zaterdagmarkt Culemborg (op de Varkensmarkt, 10-17 uur) is een markt met voornamelijk biologische, boerderij-, streek- en Fair Trade producten. Een tiental standhouders presenteren hun bijzondere kwaliteitsproducten. Van boerenkaas tot ambachtelijk brood, van Betuwe fruit en zelfgemaakte cider tot pure chocola. Alles om een heerlijke maaltijd mee te bereiden, of gewoon om er lekker van te snoepen. Voor een leuk of bijzonder cadeau`tje met een verhaal kun je er ook terecht.

- Sinds 2010 presenteren Peter en Anja Elbertse onder de vlag van 'Theater aan de Slag' concerten op een bijzonder intieme locatie in de binnenstad van Culemborg. Theater aan de Slag is een onafhankelijk theater met voorstellingen en concerten die geheel in eigen beheer worden geprogrammeerd. De oude bakkerij is verbouwd tot privétheater, compleet met garderobe, pauze- of loungeruimte én overdekt terras. Theater aan de Slag heeft oog voor kwaliteit/professionaliteit met een voorkeur voor kleinschaligheid. Je kunt in dit theater ook zelf 'aan de slag' op het gebied van slagwerk én zang. Kijk onder 'Projecten' voor projectkoren, percussieworkshops, lessen en verhuur. Walter Wilhelm zorgt er voor dat je, onder de titel Storytelling, elke 1e zondag van de even maanden kunt genieten van een concert met wisselende singer/songwriters.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Culemborg door Jan Dijkstra uit Houten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/ of tweedehands boeken over Culemborg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Culemborg. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media/nieuws: - Lokale omroep Culemborg TV maakt sinds 2008 tv-programma's over deze stad. Het is een stichting met alleen vrijwilligers. De kosten worden gefinancierd door sponsoren.

- LEK Magazine informeert en inspireert over alles wat met Culemborg te maken heeft. Er is veel aandacht voor Culemborgse ondernemers, maar ook voor cultuur, natuur en recreatie in en rondom deze stad. Verhalen over bedrijven, interessante inwoners, recepten van gerechten waar je graag voor omrijdt, over de historie en de natuur in en om de stad. En natuurlijk een agenda met op stapel staande voorstellingen en evenementen die de moeite waard zijn. LEK Magazine verschijnt 4x per jaar. Het wordt huis aan huis bezorgd en ligt tevens op verschillende plekken in de stad.

- "SRC is de streekomroep van de gemeenten Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe. We zijn er 24 uur per dag op radio, televisie en internet. SRC FM brengt een uitgebalanceerd muziek-format met Goodfeeling- en 50% Nederlandstalige muziek, en lokaal getinte items als het regionieuws, agendaberichten, bioscoopagenda's en uitgaanstips. SRC TV is het tekst-tv-kanaal van SRC, te ontvangen via het kabelnet van Ziggo. SRC TV is een cyclus van pagina's met tekstberichten en foto's. Kijkers hebben hierdoor de mogelijkheid om zich op ieder moment van de dag te laten informeren met informatie uit de regio."

- Zorg: - Werk is een basisrecht voor ieder mens. Door te werken kan een mens zich ontwikkelen. Sinds 2006 kunnen mensen met een beperking voor een zinvolle dagbesteding terecht op Stadsboerderij en Zorgboerderij Caetshage in Culemborg. Duurzame voedselproductie wordt op de stadsboerderij gecombineerd met sociale functies. Het is een plek voor ontmoeting, educatie en kleinschalige zorg, voor maximaal 10 cliënten per dag. Ze werken samen, in een veilige omgeving, op een persoonlijke en respectvolle manier. Ieder werkt in eigen tempo en naar eigen vermogen.

Het werk op de biologische boerderij is zinnig, veelzijdig en seizoensgebonden. Er zijn op de boerderij vele werkzaamheden die ze gezamenlijk uitvoeren: zaaien, wieden, oogsten, compost rijden, paden aanleggen, snoeien, schoffelen, maaien, harken, haardhout zagen, schapen verzorgen, schoonmaken en het plein onderhouden. Ook verwerken ze in de boerderijkeuken producten van het land tot jams, chutneys, soepen en sauzen voor de biologische groentepakketten en de boerderijwinkel. Ze schenken een kopje koffie en thee aan bezoekers en maken op aanvraag een lunch voor groepen tot 20 personen. Op dinsdag helpen ze mee in de winkel en met het afwegen en inpakken van de groentepakketten.

- Zorgboerderij De Witte Schuur in Culemborg is een agrarisch familiebedrijf van Frans en Conny van Herwijnen, en hun zoon Frans jr. en schoondochter Sanne. De boerderij is een beschermde, veilige en vertrouwde omgeving met de rust en ruimte van het Culemborgse platteland. Er is een Swifter schapenfokbedrijf met 15 ha weiland, kleinvee zoals kippen, kwartels, konijnen, geiten, varkens en Australische Kelpie's. Er is ook een moestuin, hoogstamboomgaard, bakkerij, atelier, theeschenkerij, houtwerkplaats en een Boerderijwinkel. De Witte Schuur is een duurzaam bedrijf; electra wordt opgewekt via zonnepanelen en de gebouwen worden verwarmd door middel van pelletkachels.

Deelnemers met een beperking worden hier begeleid door een vast team van ervaren en professionele medewerkers en vrijwilligers. De Witte Schuur biedt nuttige dagbesteding aan ruim 40 jongvolwassenen en volwassenen met een beperking. Daarnaast is er de 'belevingsgroep'. Deze groep komt voor het 'beleven'; deze groep is veel buiten en geniet daarbij van de rust en de natuur.

- Welzijn: - Stichting Samen Verder stelt zich ten doel om ouderen en mensen met een beperking in Culemborg te ondersteunen om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Zij doet dit aanvullend op de reguliere hulpverlening. Vrijwilligers die een zinvolle vrijetijdsbesteding zoeken zijn van harte welkom om zich hiervoor in te zetten.

- De chauffeurs en bijrijders van Klaartje in Culemborg zijn vrijwilligers die ouderen en mensen met een beperking vervoeren, die zich hiervoor telefonisch hebben aangemeld, van deur tot deur. Ook vervoer naar ziekenhuizen (Tiel en Nieuwegein) en rolstoelvervoer behoren tot de mogelijkheden. Senioren die hun verjaardag niet thuis willen of kunnen vieren, kunnen met hun gasten van en naar de gewenste feestlocatie worden gebracht. De bussen van Klaartje worden ook ingezet voor toertochtjes; een gezellig dagje uit voor ouderen.

- Maken, meedoen en delen. Deze woorden vatten bondig samen waar Stadswerkplaats Culemborg voor staat: een veilige leer-, werk- en ontmoetingsplaats waar ruimte is voor ieders talent en creativiteit en waar kennis en ideeën worden gedeeld. Naast het aanbieden van activiteiten werkt de Stadwerkplaats graag aan projecten en opdrachten. De uitvoering van deze projecten wordt gerealiseerd met behulp van de inzet van cliënten vanuit de dagbesteding. Cliënten die tevens werkzaam zijn in de Stadswerkplaats. Met deze werkwijze benadrukt de Stadswerkplaats haar maatschappelijke betrokkenheid. Een werkwijze waarin duurzaamheid, maatschappelijk ondernemen en ambachtelijkheid op een natuurlijke manier samenkomen en centraal staan. De werkplaats bestaat uit de volgende delen: de timmerwerkplaats en workshopruimtes die beschikbaar worden gesteld als Open Werkplaats, en die ook ingezet worden tijdens het Repair Café en andere workshops en gearrangeerde evenementen.

- Duurzaamheid: - Het college van B&W wil anno 2019 onder voorwaarden meewerken aan het ontwikkelen van een nieuw windpark van 5 tot 7 windturbines Z van de N320. Vrijstad Energie en Eneco hebben in 2018 onderzocht of dat past binnen de voorwaarden van de Windvisie Culemborg. Volgens hen is dat mogelijk. Een van de voorwaarden is dat er een Milieueffectrapportage (MER) moet komen. Zo’n onderzoek kost veel geld. Voordat ze dat uitgeven, wilden Vrijstad Energie en Eneco weten of de gemeente mee zou willen werken. Zo voorkomen ze onnodige uitgaven. Het college van B&W is het met de partijen eens dat een nieuw windpark mogelijk is.

In 2017 heeft de gemeenteraad de Windvisie Culemborg vastgesteld. Daarin staat dat er onder voorwaarden een nieuw windpark mogelijk is. Zo vindt het college dat er een eerlijke verdeling moet zijn van de lusten en de lasten. En dat Culemborgers voor minimaal 50% eigenaar moeten kunnen worden van de nieuwe windmolens. Aan het bepalen van de Windvisie gingen verschillende bijeenkomsten en gesprekken vooraf met mensen die in de buurt wonen en belangenorganisaties. De provincie heeft besloten dat voor dit project de bevoegdheid bij de gemeente ligt. De gemeente wil in 2040 energieneutraal zijn. Windmolens zijn daar een belangrijk onderdeel van. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het isoleren van huizen en het plaatsen van zonnepanelen. (bron: gemeente, februari 2019)

- Veiligheid: - Op diverse plekken in Culemborg is een BuurtWhatsApp actief, waar buurtbewoners elkaar en de politie op de hoogte houden van verdachte situaties in de wijk. Een initiatief in samenwerking met politie en gemeente.

Reactie toevoegen