De Driesprong

Plaats
Buurtschap
Westland
Westland Delfland
Zuid-Holland

de_driesprong_buurtschapsgezicht.jpg

De Driesprong, buurtschapsgezicht

De Driesprong, buurtschapsgezicht

de_driesprong_van_buerenlaan.jpg

Buurtschap De Driesprong, Van Buerenlaan

Buurtschap De Driesprong, Van Buerenlaan

De Driesprong

Terug naar boven

Status

- De Driesprong is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Westland. T/m 30-6-1957 gemeente Naaldwijk. Per 1-7-1957 over naar gemeente Wateringen, in 2004 over naar gemeente Westland.

- Buurtschap De Driesprong valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kwintsheul.

- Buurtschap De Driesprong heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De plaatsnaam komt pas sinds medio jaren tachtig van de 20e eeuw op kaarten voor.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Driesprong ligt rond de gelijknamige wegen (dat zijn er namelijk twee) en rond de wegen Mariëndijk (het gedeelte van deze weg vanaf huisnummer 107, in O en ZO richting) en Van Buerenlaan (het gedeelte van deze weg vanaf huisnummer 11, in ONO richting). De buurtschap ligt direct NW van het dorp Kwintsheul, NO van het dorp Honselersdijk, W van het dorp Wateringen, ZW van de stad Den Haag en OZO van het dorp Poeldijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Driesprong omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In het gebied nabij De Driesprong in Kwintsheul komt een nieuwe woonwijk. Dit gebied heeft nu nog een glastuinbouwbestemming, waardoor een ruimtelijke procedure moet worden doorlopen. In eerste instantie is in samenspraak met een klankbordgroep van omwonenden en betrokkenen in het dorp een structuurvisie opgesteld. In een structuurvisie worden de hoofdlijnen weergegeven waarbinnen een woningbouw ontwikkeling gerealiseerd kan worden. Denk hierbij aan het woningbouwprogramma, ontsluiting en groenstructuur. Maar ook onderwerpen als duurzaamheid, energie en bodem komen aan de orde.

Op 21 januari 2020 is Structuurvisie De Driesprong door de gemeenteraad vastgesteld. Deze structuurvisie is de richtlijn voor de uitwerking van concrete plannen. Op basis van deze visie kunnen stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen worden opgesteld en in procedure worden gebracht. Dit duurt 1 tot 1,5 jaar. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld worden de woningen door de ontwikkelaars verkocht. Inschrijving voor de woningen zal in 2021 plaatsvinden en verloopt via de ontwikkelaars en niet via de gemeente." (bron: gemeente Westland)

"De gemeente Westland heeft de wens om in de kleinere kernen in het Westland woningbouw te realiseren voor de eigen inwoners. Bij de vaststelling door de gemeenteraad van de woonstrategie (januari 2016) is de ‘motie van de kleine vitale kernen’ aangenomen. Door het college van burgemeester en wethouders is, naar aanleiding van de motie, onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van woningbouw in De Driesprong Kwintsheul, in combinatie met reconstructie van glastuinbouw. In deze structuurvisie zijn de gemeentelijke ambities vastgelegd voor het realiseren van een duurzame, toekomstbestendige woonwijk waarin rekening wordt gehouden met de lokale behoefte van Kwintsheul. De gemeente stelt deze structuurvisie op om de regie over de woningbouw te kunnen houden. De structuurvisie is ontwikkeld in een participatietraject met inwoners van Kwintsheul en grondeigenaren. Na de vaststelling wordt het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt en worden een Bestemmingsplan / Omgevingsplan en Beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Vraaggestuurd ontwikkelen. Kwintsheul heeft een eenzijdige woningvoorraad (veel eengezinswoningen) en kent weinig doorstroming. Er is sprake van een mismatch tussen de vraag naar woningen en het aanbod aan geschikte woningen. Het gevolg is dat jongeren het dorp verlaten, wat het voorzieningenniveau onder druk zet. Woningbouw voor specifieke doelgroepen (starters en senioren om doorstroming te bevorderen) zal soelaas bieden. In de structuurvisie worden enkele spelregels opgesteld om ‘vraaggestuurd bouwen’ van de grond te krijgen. Alvorens te gaan bouwen moet er worden aangetoond dat er vraag is. De vraag naar woningen moet van binnen de gemeente afkomstig zijn, en bijdragen aan het op gang brengen van doorstroming in Kwintsheul of woningen bieden voor Heulse senioren en/of jongeren. In De Driesprong moet dus een gemengde woonbuurt ontstaan, zonder een te grote concentratie van één woningtype. Uitzondering daarop is het ‘buurtschap’ op de rand van het ‘oude’ dorp en de nieuwe uitbreiding. Dit gebied leent zich bij uitstek voor de doelsgroep senioren / levensloopbestendig.

Integratie van maatschappelijke vraagstukken. De vraagstukken wonen en glastuinbouw zijn door de gemeente aangewend om ook andere urgente thema’s in Kwintheul op te pakken. Naast de opgave voor woningbouw en duurzame glastuinbouw liggen er tevens opgaven op het gebied van de leefomgeving in het dorp, de ecologische hoofdstructuur, de waterhuishouding, klimaatadaptatie en gezondheid. Meer in het algemeen gaat het dus om het creëren van een duurzame leefomgeving, met oog voor mens en milieu. Deze onderwerpen zijn in de Structuurvisie ondergebracht in de hoofdstukken 6, 7, 8 en 9. Er is dus sprake van een gelaagd, integraal vraagstuk, waarbij alle thema’s in samenhang worden bekeken.

De gemeente heeft de intentie om de geformuleerde ambities ook daadwerkelijk te bereiken, en verwacht met deze structuurvisie een voorbeeldplan te hebben opgesteld ten aanzien van duurzame gebiedsontwikkeling in het Westland. De planstructuur is gebaseerd op een stevig groen-blauw raamwerk, waarmee in de buurt voldoende ruimte ontstaat, die ook goed toegankelijk is vanuit het bestaande dorp. De wijk is klimaatadaptief en toekomstbestendig. De groenstructuur verbindt de ecologische zone van de Gantel met de Holle Watering. De afwikkeling van het gemotoriseerd verkeer vindt plaats via de Mariëndijk en de Van Buerenlaan. Voor langzaam verkeer komen diverse verbindingen naar het dorp beschikbaar, en de woonbuurt zelf verkrijgt eveneens een fijnmazig netwerk voor langzaam verkeer." Aldus de samenvatting van Structuurvisie De Driesprong.

Reactie toevoegen