De Knipe

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

de_knipe_collage.jpg

De Knipe is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland. (© Jan Dijkstra, Houten)

De Knipe is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland. (© Jan Dijkstra, Houten)

De Knipe. (3).JPG

Het dorp De Knipe ligt als een lintbebouwing - met daarnaast een compacte dorpskern - aan de Schoterlandse Compagnonsvaart.

Het dorp De Knipe ligt als een lintbebouwing - met daarnaast een compacte dorpskern - aan de Schoterlandse Compagnonsvaart.

De Knipe. (5).JPG

De Protestantse (PKN, voorheen Hervormde) Nij Brongergea Tsjerke in De Knipe, gezien het witgepleisterde exterieur ook bekend als het Witte Kerkje, dateert uit 1661.

De Protestantse (PKN, voorheen Hervormde) Nij Brongergea Tsjerke in De Knipe, gezien het witgepleisterde exterieur ook bekend als het Witte Kerkje, dateert uit 1661.

De Knipe. (2).JPG

De kerkvoogden van de Nij Brongergea Tsjerke verzoeken de ouders om hun kinderen in de gaten te houden, dat ze het interieur wel een beetje heel houden, en er niet aan gaan zitten peuteren, krabben of snijden...

De kerkvoogden van de Nij Brongergea Tsjerke verzoeken de ouders om hun kinderen in de gaten te houden, dat ze het interieur wel een beetje heel houden, en er niet aan gaan zitten peuteren, krabben of snijden...

de_knipe_niet_parkeren_ivm_sinterklaas_kopie.jpg

Het is ten strengste verboden je auto bij de scholen in De Knipe te parkeren als Sinterklaas op bezoek komt. Als je het toch doet, komt hij hoogstpersoonlijk de sanctie uitdelen.

Het is ten strengste verboden je auto bij de scholen in De Knipe te parkeren als Sinterklaas op bezoek komt. Als je het toch doet, komt hij hoogstpersoonlijk de sanctie uitdelen.

De Knipe

Terug naar boven

Status

De Knipe is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving en spelling
In de gemeente Heerenveen zijn wat de plaatsnamen betreft de Nederlandstalige varianten de officiële. Deze staan ook bovenaan op de plaatsnaamborden, de Friestalige varianten staan er onder. Het bijzondere bij De Knipe is dat die nog maar 1 spelling heeft en dus ook maar 1 naam op de borden. Dat komt zo:

De huidige plaatsnaam is ontstaan in 1970. Voorheen was het dorp verdeeld in de delen - dorpen of buurtschappen - Benedenknijpe (ook gespeld als Beneden-Knijpe) W van de sluis en Bovenknijpe (ook gespeld als Boven-Knijpe) O van de sluis. In 1970, na het opheffen van de sluis, zijn deze delen samengevoegd onder de nieuwe plaatsnaam De Knipe. De ij is hier vervangen door i omdat men van de associatie met 'knijpen' af wilde, en al helemaal in relatie tot de voorvoegsels Boven- en Beneden-, wat natuurlijk aanleiding gaf tot flauwe grapjes. De gemeente Heerenveen kende (toen) ook geen friestalige namen en het Fries vormde ook niet de achtergrond van de wijziging. Oftewel De Knijpe is een verouderde Nederlandstalige variant, en geen Nederlandstalige variant van een vermeende Friestalige variant De Knipe, wat soms ten onrechte wordt gedacht.

Bijzonder is ook dat in de Volkstellingen t/m 1960 doorgaans wordt gesproken van de aparte kernen Benedenknijpe en Bovenknijpe, terwijl het hulppostkantoor dat hier in 1852 werd gevestigd (vermoedelijk in Benedenknijpe) altijd al De Knijpe heeft geheten, en ook op oude ansichtkaarten uit begin 20e eeuw soms al De Knijpe staat (zie afbeelding).

Oudere vermeldingen
Het dorp stond tot in de 19e eeuw ook bekend als Nieuw-Brongerga (het voormalige dorp thans de buurtschap Brongergea, voorheen Brongerga, ligt iets ten zuiden van De Knipe, in de noordoosthoek van het dorpsgebied van Oranjewoud).

Terug naar boven

Ligging

De Knipe ligt O van Heerenveen, als lintbebouwing, met een bescheiden komvorming in het W gedeelte.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 was dit dorp nog verdeeld in de dorpen Boven-Knijpe en Beneden-Knijpe met resp. 118/571 (= huizen/inwoners) en 127/643. Tegenwoordig heeft het formele (= postale) dorpsgebied van De Knipe ca. 550 huizen met ca. 1.350 inwoners. In de praktijk wordt ook de bebouwing direct W van het formele dorpsgebied, aan de Woudsterweg, nog tot het dorp gerekend, maar bij de invoering van het postcodesysteem in 1978 heeft men gemeend die bebouwing aan de woonplaats Heerenveen te moeten toekennen. Aan die weg staan ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners. En vanouds werd en wordt nog altijd ook de N daarvan gelegen buurtschap Het Meer - die voor de postadressen ook 'in' Heerenven ligt - tot het dorpsgebied gerekend. Deze buurtschap heeft ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners. Los van hoe het in de postadressen staat omvat het dorpsgebied in de cultuurhistorische, geografische en maatschappelijke werkelijkheid al met al dus ca. 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie, site en literatuur:

- "Historische Werkgroep Kynhout houdt zich bezig met het onderzoeken van de geschiedenis van De Knipe en haar omgeving. Ze verzamelt daartoe documenten zoals krantenknipsels, oude koopakten, brieven, foto's en wat niet al. De leden komen zo'n zes keer per jaar bijeen in De Barte; het multifunctionele centrum van het dorp. Hier is ook haar archief in een paar kasten opgeborgen. De Werkgroep beoogt een maal per jaar naar buiten te treden met de een of andere activiteit. Zo geven we af en toe een lezing met een plaatje, richten we een fototentoonstelling in, houden we een open dag of geven we een boek over de streek uit. De werkgroep is een onderdeel van Plaatselijk Belang." Voor de Beeldbank van de werkgroep zie het hoofdstuk Beeld onderaan deze pagina.

- Artikelen over De Knipe in vroeger tijden.

- Van het boek 'Alear yn De Knipe' (136 pag. grootformaat full colour, 2008, oplage slechts 850 stuks) over de geschiedenis van het dorp, zijn zolang de voorraad strekt nog enkele exemplaren verkrijgbaar (van €22,50 voor €15,00). Voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2018 is gewerkt aan een actualisering van Dorpsvisie De Knipe. Deze is begin 2019 verschenen. Om de belangrijkste elementen hieruit samen te vatten, geven wij hier het Voorwoord en de Conclusies weer: "“Demokrasy begjint by de minsken yn har direkte wenomjowing”. Hoe actueel is dit citaat uit de vorige dorpsvisie anno 2019? Onlangs heeft in Heerenveen de G1000 plaatsgevonden. Een proces waarbij 400 inwoners uit Heerenveen door loting werden uitgenodigd om na te denken over het centrum van Heerenveen. Nieuwe vormen van inspraak voor de inwoners, om de democratie dichter bij de mensen te brengen. Ook in 2006 was men zich in ons dorp hier al van bewust. Wat de G1000 is voor Heerenveen is de Dorpsvisie voor De Knipe. Het is een instrument dat helder maakt waar de inwoners voor staan en wat zij belangrijk vinden. Nu en in de toekomst. Het helpt het Plaatselijk Belang bij het bepalen van haar koers, geeft inwoners de kans om richting te geven en geeft bestuurders inzicht in wat men in het dorp zelf wil.

Doel
De dorpsvisie is voor Plaatselijk Belang De Knipe een instrument om koers te kunnen bepalen. Het geeft aan wat de inwoners belangrijk vinden. Voor de inwoners is het een middel om invloed uit te oefenen. Om actief deel te nemen aan het vormen van nieuw beleid bij onderwerpen die het dorp aangaan. Omwonenden, gemeente en andere belanghebbenden krijgen via de dorpsvisie een inkijk en een onderbouwde beschrijving van hoe de inwoners denken over grote thema’s en wat zij daarin belangrijk vinden. Tegelijkertijd biedt het handvatten voor het maken van concrete stappen.

Werkwijze
"Hoe zou De Knipe er over 15 jaar uit moeten zien?" Wat moet er geregeld zijn, over welke faciliteiten beschikt het dorp, en wat bindt de mensen zodat men ook in 2033 kan zeggen: “Ik ben trots op mijn dorp!” Met deze vraagstelling is een groep van ongeveer 20 dorpsbewoners aan de slag gegaan met de totstandkoming van dit document. De Dorpsvisie is in opdracht van Plaatselijk Belang tot stand gekomen. Na open uitnodigingen zijn betrokken dorpsbewoners bij elkaar gekomen om samen aan de slag te gaan met de vraag: “Hoe zou De Knipe er in 2033 uit moeten zien?” Wat is belangrijk, en waar moet het dorp aan voldoen?” Er is gezocht naar gemene delers en daar zijn thema’s uit naar voren gekomen. Tot slot is men in werkgroepen uit elkaar gegaan om met de thema’s aan de slag te gaan. De werkgroepen hebben actief hun oren te luister gelegd in het dorp en hebben aan de hand van een toekomstbeeld een aantal handvatten beschreven om concrete stappen te zetten richting die droom. De dorpsvisie is een levend document. Dat wil zeggen: het is een visie voor de komende 15 jaar. Maar wat er daadwerkelijk allemaal gaat gebeuren is een beetje koffiedik kijken. Het kan goed zijn dat er de komende jaren nieuwe thema’s gaan spelen of oude thema’s door de tijd worden ingehaald. De dorpsvisie is dan ook geen programmaboek, maar een leidraad.

Conclusie
In 2033 is De Knipe nog steeds een fijne plek om te wonen. Jong en oud geniet van de mooie omgeving waarin ze wonen. De inwoners ontmoeten elkaar graag bij de diverse (sportieve) evenementen die in het dorp worden georganiseerd. De dorpstuin, het Repair Café en de wekelijkse koffieochtend in De Barte zijn gezellige ontmoetingsplekken. De jeugd komt in de zomermaanden graag samen bij het zwemstrandje aan de Prinsenwijk. Door het verharde fietspad langs de ijsbaan zijn de bossen van Oranjewoud voor iedereen dichtbij. Er zijn voldoende duurzame starterswoningen, waardoor de jeugd die in het dorp is opgegroeid zich in het dorp kan vestigen. Hierdoor zijn er voldoende leerlingen die in het eigen dorp naar school kunnen. In Zorgcentrum De Knipe kun je terecht voor vele vormen van zorg en is het ook mogelijk om in het dorp te blijven wonen als je 24-uurs zorg nodig hebt."

- De wegen Het Meer in de gelijknamige buurtschap en de hoofdweg Meyerweg door buurdorp De Knipe zijn in 2019 - nadat er op dat moment al 11 jaar plannen voor waren - heringericht. Voorheen was het één grote asfaltbaan, wat uitnodigde tot (te) hard rijden. De herinrichting is een succes; kort na de ingebruikname bleek de snelheid al flink gedaald ten opzichte van de oude situatie.

- Chr. basisschool De Pream in De Knipe is, na een 105-jarig bestaan, na afloop van schooljaar 2017-2018 opgeheven, omdat ze te klein was geworden om nog verantwoord door te kunnen gaan. Voor nadere informatie zie de link. Een citaat hieruit: "De langdurige afwezigheid van een van de leerkrachten door ziekte betekende een aderlating voor het toch al krap bemenste team. Nadat koepelbestuurder Alfred Vos in april 2017 in Sa! liet doorschemeren dat er verkennende fusiegesprekken plaatsvonden tussen De Pream en openbare basisschool De Compagnon, toch al buren in de MFA in het dorp, ontstond onrust onder de ouders. 'De onduidelijkheid over de toekomst heeft nieuwe aanwas in de weg gezeten en dan gaat het snel, aldus schoolleider Irma Korpershoek. Mogelijk dat emoties een samengaan met De Compagnon in de weg hebben gezeten. Uit een enquête bleek de meerderheid van de ouders niet voor fusie te voelen. De kinderen waaieren nu uit over zes scholen in de omgeving. Ondanks het verdriet over het verlies is er toch ook troost en trots, aldus Korpershoek: 'De Pream laat een waardevolle erfenis achter. De andere scholen van de Tjongerwerven gaan door met de talentvorming die we hier hebben ontwikkeld.'"

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Knipe heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de 14e-eeuwse klok in de klokkenstoel uit ca. 1920 op Dominee Veenweg 28b, en de Nij Brongergea Tsjerke.

- De Knipe heeft 19 gemeentelijke monumenten.

- De Protestantse (PKN, voorheen Hervormde) Nij Brongergea Tsjerke (Meyerweg 70), gezien het witgepleisterde exterieur ook bekend als het Witte Kerkje, dateert uit 1661. Het eenklaviers orgel dateert uit 1916 en is gemaakt door de firma Bakker en Timmenga. De kerk valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente Tjalleberd - De Knipe.

Bij het Witte Kerkje ligt de dorpsbegraafplaats. Omgeven door een beukenhaag liggen de graven in rijen en grotendeels naar de kerk gericht. Achter de laatste rij graven was een grasveld, waar het bestuur een asverstrooiplek en urnennissen wilde realiseren, die passen binnen de historische en monumentale sfeer. Buro Wille en Memodes hebben samen een unieke en op de plek afgestemde urnenvoorziening gerealiseerd. Binnen de beschikbare ruimte is een hofje met de contouren van de kerk ontworpen, dat omsloten wordt door een beukenhaag. In de haag zijn zuilen geplaatst, die refereren aan de vorm van de steunberen van de kerk. Aan de binnenzijde van de zuilen bevinden zich nissen. De buitenzijde kan gebruikt worden voor naamplaatjes voor asverstrooiing op het grasveld rondom het hofje. Binnenin het hofje ligt een opgehoogd veld, met daarin urnengraven. De rand van de ophoging biedt ruimte aan kleine zitjes tegenover de urnennissen. (© Bakker Betonwaren, die het beton hebben geleverd)

- De voormalige Gereformeerde kerk (Meyerweg 73) dateert uit 1912. In het kader van de fusie tot PKN (voorafgegaan door een SoW [Samen op Weg] proces), is de kerk in 1999 aan de eredienst onttrokken, verkocht en herbestemd tot woonhuis.

- "Doopsgezinde Gemeente De Knipe is opgericht in 1706. Het was eerst een "tweelinggemeente" met de gemeente Heerenveen. In 1870 besloten de beide gemeenten uit elkaar te gaan en werd de kerkelijke gemeente Bovenknijpe dus geheel zelfstandig. In de eerste tijd groeide de gemeente. In 1794 waren er 140 leden. In de Franse tijd daalde het aantal leden. Daarna herstelde de gemeente. Maar het echte herstel trad op in de tijd van ds. P.H. Veen. Deze diende de gemeente van 1832-1877. Deze predikant deed ook veel voor het hele dorp. Vandaar dat de 'dorpsstraat' in het dorp naar hem is genoemd. Een andere bekende voorganger is Annie Zernike. Zij was de eerste vrouwelijke predikant in Nederland. Ze was hier predikant van 1911-1915. De gedenksteen in de voorgevel van het kerkgebouw herinnert hieraan . In 1915 trad ze in het huwelijk met de bekende kunstschilder Jan Mankes. De binding van de kerk met het dorp is altijd groot geweest. Het kerkgebouw wordt als oefenruimte gebruikt door "het dorpskoor" en muziekkorps Crescendo.

In 1751 is de huidige Doopsgezinde Vermaning (Dominee Veenweg 61) gebouwd. Met behulp van veel vrijwillige bijdragen in geld en bouwstoffen. In 1856 is de voorgevel geheel vernieuwd. Later zijn er geregeld opknapbeurten geweest. De laatste grote opknapbeurt was in 1990/1991, waarbij getracht is zoveel mogelijk het authentieke karakter van het gebouw te herstellen en behouden. Doopsgezinde Gemeente De Knipe is een vitale gemeente met een twintigtal leden en vrienden. Bij ons is ruimte voor eigen meningen; verscheidenheid betekent Rijkdom. We hebben een héél mooi kerkje, ook van binnen! Bij ons ruimte voor de vreemde ander, we proberen gastvrij te zijn. Er is altijd koffie en gezelligheid na de dienst. Wij hebben een fijne bijbelgroep die een keer in de drie weken bijeen komt. De diensten zijn inspirerend, we zingen uit het nieuwe Liedboek, maar ook uit onze eigen Knypster bundel. Eigentijdse liederen en soms gouwe ouwe. We hebben een hele creatieve organist. Nu en dan voeren we toneelstukken en musicals op. Met Tsjerkepaad is er altijd een tentoonstelling of iets dat boeiend is voor de bezoeker. Kortom kom een keer naar onze dienst of bezoek ons op een andere wijze."

- Van ca. 1920 tot ca. 1960 wordt het landschap Z van Het Meer en - toen nog - Beneden Knijpe bepaald door de aanwezigheid van een 6-tal zogeheten 'Amerikaanse windmotoren'. Zij bemaalden met name het gebied O van Heerenveen, tussen Het Meer / Beneden Knijpe en Oranjewoud. Vandaag de dag is er daar nog maar 1 van over, O van de Woudsterweg in De Knipe. De molen stond bij Woudsterweg 50, op het land van de familie Keuning. Na de beëindiging van hun bedrijf is het land waarop de molen stond in bezit gekomen van agrariër x. De molen was in vervallen staat geraakt en de familie Keuning, Plaatselijk Belang en Historische Werkgroep Kynhout wilden de molen graag restaureren en zo mogelijk in een klein gebied een maalfunctie teruggeven, als symbool van cultuurhistorie (ter herinnering aan de vroegere 6 Amerikaanse windmotoren in dit gebied), landschappelijke versterking, inzicht in technische en waterstaatkundige ontwikkelingen, en ter voorlichting en educatie.

Hiertoe is in 2011 Stichting Wynmole De Knipe opgericht, die e.e.a. op technische en financiële haalbaarheid heeft onderzocht. Toen die plannen eenmaal waren goedgekeurd, is de windmotor in 2011 met veel zelfwerkzaamheid verwijderd, inclusief de pompput. Het terrein van de oude locatie is geëgaliseerd. De onderdelen van de molen zijn opnieuw vervaardigd en de molen is ca. 200 meter naar het noorden opnieuw opgebouwd door Klaas Keuning en zoon Roel. In april 2014 is de herbouwde windmotor feestelijk opgeleverd. Er is een sloot en pad naartoe aangelegd en een informatiepaneel geplaatst dat voorbijgangers vertelt over de bijzonderheden van de molen. De molen draait bij tijd en wijle en pompt het water dan rond in circuit. Op de site van Historische Werkgroep Kynhout, onder het menu Archief > Amerikaanse windmotor, vind je een aantal pagina's met alle bijzonderheden over o.a. de historie en het restauratie-/herbouwproces van de molen.

- In de eerste helft van de 20e eeuw was het vervoer over water in De Knipe erg belangrijk. Vooral het oostelijk gedeelte van het dorp, het toenmalige Bovenknijpe, was slecht ontsloten. De zandpaden langs de vaart waren alleen geschikt voor voetgangers en fietsers en voor de rest was men aangewezen op de vaart. Een belangrijk vervoermiddel was de Bok of Praam. Hiermee werd de melk vervoerd naar de melkfabriek, werd hooi van verder afgelegen gronden vervoerd naar de boerderijen en werd tot 1967 gebruikt voor de, in heel Fryslân bekende, Gondelvaart. Langs de Compagnonsvaart waren een aantal werven waar deze pramen werden gebouwd. Een van de werven was gelegen aan het begin van de Ds. Veenweg. De inwoners hebben in 1996 een praam laten bouwen en op 11 mei van dat jaar aan het dorp aangeboden. Deze Knypster Pream heeft een plaatsje gekregen aan het begin van de Ds. Veenweg, ter herinnering aan de trouwe dienst van dit vaartuig in vervlogen tijden.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Op een zaterdag half april is er jaarlijks een Garage Sale in het dorp. Iedereen uit De Knipe en Het Meer kan zich voor dit evenement aanmelden. Vanuit je eigen huis of garage ga je dan je spullen verkopen. Er doen ca. 30 huishoudens aan mee. De tijden zijn op verzoek iets aangepast, de verkoop is nu alleen 's morgens (van 09.00-12.00 uur).

- "Tijdens Tractorpulling De Knipe (op een zaterdag in mei) is er speciaal voor de jeugd (0 t/m 12 jaar) Skeltertrek! De bedoeling is om met een trapskelter met een heuse sleepwagen (remwagen) zo ver mogelijk over de baan te trekken. Net zoals de "echte" trekkertrek. Hoe verder de gewichtenbak op de wagen komt, des te zwaarder de wagen wordt. Dit gebeurt door middel van een aandrijving die wordt overgebracht op de ballastbak (gewichtenbak). Hoe verder je over de baan komt, hoe zwaarder de wagen dus zal trekken. De baan is 20 meter lang, dus je moet maar kijken of je zo ver komt. Ga maar alvast je spiertjes trainen. Deelname hieraan is gratis en je wordt in leeftijdcategorieën ingedeeld. De trapskelter wordt door de organisatie geregeld. Je hoeft je eigen skelter dus niet mee te nemen. Zorg dat je veel toeschouwers meeneemt die je kunnen aanmoedigen, want er zijn leuke medailles te winnen als je bij de besten hoort."

- Tijdens de Survivalrun (weekend in juni) houden maar liefst tegen de 5.000 survivalaars 'De Knipe Yn Tou'. Het is daarmee het grootste survivalrun-evenement van Nederland. Een survivalrun is een hardloopwedstrijd met natuurlijk en niet-natuurlijke hindernissen. De afstanden zijn niet te vergelijken met de afstanden van een hardloopevenement. Door de hindernissen is het veel zwaarder. Overschat jezelf dus niet! Recreatieve deelnemers kunnen meedoen aan survivalruns van 5 tot 7 km (soms langer). Wedstrijden voor jeugddeelnemers variëren van 5 tot 7 km. Wedstrijden voor senioren zijn er van 7 tot 18 km.

- Hét jaarlijkse dorpsfeest in De Knipe is de Knypster Merke (5 dagen in oktober), met o.a. veel live muziek en acts, Autocross, trekkerbehendigheidswedstrijd, touwtrekken, schuttersfeest en de in de regio bekende en geliefde allegorische optocht. De versierde wagens zijn origineel en van hoge kwaliteit. De bouwploegen halen alles uit de kast voor een schitterende optocht. De optocht van versierde wagens gaat twee maal door het dorp. 's Middags om 14.00 uur en 's avonds om 19.30 uur als het donker is en de wagens mooi verlicht zijn. De optocht wordt opgeluisterd door de kinderoptocht, muziekkorpsen, majorettes en shantykoren. - Videoreportage van de Knypster Merke 2015.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaafsen op IJsbaan Boppeknipe van IJsclub Eensgezinsheid.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het parkje bij de vlaggenmast, tegenover het Slúske, heet het Plattelandsvrouwenhoekje. Het is in 1994 door de Plattelandsvrouwen ingericht en op 15 september van dat jaar aangeboden aan de bevolking van De Knipe, inclusief de vlaggenmast en twee vlaggen. In dat jaar bestond de Nederlandse Bond voor Plattelands Vrouwen 75 jaar. De afdelingen kregen hierbij de gelegenheid een cadeautje aan te bieden aan hun dorp. In het Plattelandsvrouwenhoekje wordt jaarlijks op 4 mei de dodenherdenking gehouden. Bij de inrichting van het parkje was ook de gemeente betrokken. Die stelde wel als eis dat het door het dorp zelf netjes onderhouden moest worden. Plaatselijk Belang beheert dit parkje met een aantal vrijwilligers.

Terug naar boven

Beeld

- "Historische Werkgroep Kynhout heeft een Beeldbank met een dikke 13.000 foto's van De Knipe en omstreken. De foto's zijn voor een gedeelte in groepen en subgroepen ondergebracht. Veel foto's moeten nog worden bewerkt, ingedeeld en van de juiste tekst voorzien. Een monnikenwerk, zoals je begrijpt. Een ieder die een handje wil helpen om duidelijkheid te verschaffen over de foto's waar nog geen tekst bij staat, of aanvullende informatie heeft over foto's, is meer dan welkom. Bij elke foto vind je een invulformulier om ons zo gemakkelijk mogelijk te kunnen bereiken met je opmerkingen of aanvullingen."

- Actuele foto's en oude foto's, krantenartikelen etc. van Boppeknipe op Facebook (Boppeknipe is Fries voor Bovenknijpe = de vroegere naam van het O deel van het dorp).

Terug naar boven

Links/voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over De Knipe. - Reportage over het dorp in Groot Heerenveen, 10-6-2019.

- Nieuws: - Nieuws uit De Knipe in de Heerenveense Courant. - Nieuws uit het dorp op Facebook. - De wekelijkse dorpskrant De Compagnon is via de link ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang Meiinoar Ien De Knipe behartigt de belangen van het dorp en zijn inwoners, inclusief de omliggende straten Veensluis, Zestienroeden, Woudsterweg, Nije Leane en Het Meer, die voor de postadressen 'in' Heerenveen liggen, maar in de praktijk ook nog tot het dorpsgebied zijn te rekenen. Om te weten wat er speelt en verbeterd kan worden, is een aantal jaren geleden een dorpsenquête gehouden. Hieruit bleek het verkeer en de onveilig ervaren situaties in het dorp erg te leven. Daarop is een verkeerscommissie ingesteld. In samenwerking met de gemeente Heerenveen heeft dit geresulteerd in een herinrichtingsplan. Inmiddels zijn de Meyerweg (de doorgaande weg door het dorp) en een aantal kruispunten aangepakt en is tevens een dorpsplein gecreëerd, dat in de zomer van 2019 samen met de gemeente feestelijk is geopend.

Ten behoeve van leefbaarheid en sociale contacten organiseert, participeert of ondersteunt Plaatselijk Belang activiteiten als de Dodenherdenking, Concerto in Memoriam en koffiebijeenkomsten voor ouderen. Plaatselijk Belang heeft mede gezorgd voor aanschaf en (jaarlijks) onderhoud van drie AED’s in het dorp, bloembakken in het dorp, onderhoud van speeltuin Meerwille, een speeltuincommissie voor drie speeltuinen en onderhoud van de Knypster Pream. Om het dorp nog fleuriger te maken is het de bedoeling om op meerdere plekken bloembollen te planten. In 2018 is gewerkt aan een nieuwe Dorpsvisie, een samenwerking tussen Plaatselijk Belang en betrokken inwoners. Het resultaat is in de jaarvergadering van 2019 gepresenteerd." Voor de contactgegevens van Plaatselijk Belang zie de onder het kopje Algemeen gelinkte dorpssite.

- MFA: - "Toen aan het eind van de vorige eeuw bleek dat zowel de openbare als de christelijke school toe waren aan nieuwe huisvesting en de vergunning voor de tijdelijke voorziening van het dorpshuis afliep, zijn op initiatief van Stichting Dorpshuis en de dorpskrant alle belanghebbenden in het dorp benaderd om te komen tot de oprichting van een multifunctionele accommodatie. Met hulp van de gemeente is dit gelukt. Multifunctionele accommodatie MFA De Barte is het bruisende dorpshart van De Knipe. De accommodatie biedt onderdak aan de basisschool, Peuterspeelzaal Kinderwoud, de buitenschoolse opvang (BSO), de dagopvang ouderen en dorpskrant De Compagnon. De naam is ontleend aan de vroegere smalle bruggetjes in de paden langs de Compagnonsvaart, die de diverse delen van het dorp met elkaar verbonden. Nu vormt De Barte het verbindend element tussen de diverse activiteiten in het dorp."

- Onderwijs: - De naam van De Compagnonsschool is terug te voeren naar de tijd van de veenontginning. Rond 1600 werden grote stukken veen door drie heren uit Heerenveen opgekocht en ontgonnen. Zij werden 'de Compagnons' genoemd. Mede door hun toedoen is De Knipe ontstaan. Het logo van de school beeldt de gondelvaart uit die vroeger, toen de Compagnonsvaart nog open was, elk jaar werd gehouden. In de tijd van de gondelvaarten stonden er twee scholen in het dorp. De Compagnonsschool is in 1965, na samenvoeging van de twee oude scholen van Boven- en Beneden-Knipe, precies op de grens van de twee dorpen gebouwd. Het oude gebouw is verdwenen en deze plek doet nu dienst als schoolplein. De school heeft ca. 150 leerlingen en is gehuisvest in De Barte, de nieuwe multifunctionele accommodatie van het dorp. Dit gebouw staat op het vroegere schoolplein van de school en heeft een ruime speelplaats voor de kinderen van de school, de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf.

- Muziek: - Muziekvereniging Crescendo De Knipe "bestaat al sinds 1949 en heeft sindsdien een roemrucht verleden opgebouwd. De vereniging heeft diverse pieken en dalen gekend en die zullen ook altijd blijven bestaan. Crescendo is een gezellige en kleine vereniging met als doel om met zijn allen op een informele manier lekker muziek te maken en om telkens de lat weer iets hoger te leggen, om zo kwalitatief steeds beter te spelen. Het korps is aangesloten bij de OMF en speelt in de 5e divisie en telt op dit moment 22 leden en 5 leerlingen. Elke woensdagavond om 20:00 uur repeteert het korps in de Doopsgezinde kerk. Ieder jaar hebben we diverse optredens op het programma staan, en daarop wordt ook het repertoire aangepast. Aan het eind van het seizoen hebben we traditioneel de afsluitende barbecue. Op dit moment is de bezetting erg dun, daarom zijn nieuwe leden van harte welkom. Kom eens kijken op een repetitieavond van Crescendo om te kijken of het iets voor je is." Aldus de vereniging op haar site.

- Sport: - Voetbalvereniging Read Swart is opgericht in 1929 - als opvolger van diverse voorlopers die er sinds 1920 reeds in De Knipe waren - en staat bekend om zijn alertheid op ontwikkelingen. Zo zijn er speciale pupillenelftallen sinds deze door de KNVB in competitieverband voetballen (omstreeks 1970). Ze waren een van de eerste met F-pupillen (6- ,7- en 8-jarigen) en een van de eerste met H- ('kabouter'-)voetbal (voor kinderen jonger dan 6 jaar). Er wordt sinds midden jaren zeventig aan zaalvoetbal gedaan en vanaf begin jaren tachtig zijn er onafgebroken dames- en meisjeselftallen. In 2006 heeft Read Swart een privatiseringsplan voltooid: de club heeft het onderhoud van de gemeente overgenomen en heeft daardoor nieuwbouw kunnen plegen, het clubhuis kunnen renoveren en alle bestaande gebouwen in eigendom overgenomen. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de club in 2004 is er een gedenkboek verschenen, dat via de link ook online is te lezen.

- "SV Pauwenburg is een bloeiende vereniging die trainingen geeft in de survivalrunsport, aan jeugd- en seniorleden. SV Pauwenburg maakt de afgelopen jaren een groei door waar menig andere sportvereniging jaloers op is. Dat heeft zonder twijfel ook te maken met de jaarlijkse Survivalrun (waarvoor zie het hoofdstuk Jaarlijkse evenementen). SV Pauwenburg helpt vanzelfsprekend bij de opbouw en organisatie van de run en na iedere run zijn er dan ook veel enthousiaste nieuwe leden. We hebben verschillende trainingsgroepen op ieder niveau, op bijna alle avonden van de week. De vereniging heeft een schitterende eigen baan op Sportpark De Knipe. Tijdens de trainingsuren kunnen onze leden hier trainen in allerlei hindernissen. Het begint met een warming-up (bijvoorbeeld in het naastgelegen bos) om vervolgens de verschillende hindernissen in te klimmen. Technieken te leren voor bijv. de apenhang en swing-over, maar ook zagen, houthakken en boogschieten horen ook bij de sport."

- Sportvereniging OKC bestaat uit de afdelingen gymnastiek, turnen en jazz. Daarnaast organiseert de vereniging survivaltrainingen.

- Volleybalvereniging OPM Heerenveen zorgt in het beachvolleybalseizoen (1 mei tot ca. half september) voor 3 beachvolleybalvelden in De Knipe, zodat beachvolleyballers daar het hele seizoen 'met zand tussen de tenen' kunnen spelen.

- Korfbalvereniging Kinea is opgericht in 1924 en heeft ca. 150 leden, bestaande uit 5 seniorenteams waaronder 1 midweekteam, 12 jeugdteams, en een combinatieteam met SIM. Sinds 2011 heeft Kinea zijn eigen kunstgrasveld. Dit veld is een van de eerste kunstgrasvelden van deze hoogwaardige kwaliteit, waardoor hier officiële interlands op mogen worden gespeeld. In het winterseizoen maakt Kinea gebruik van de BlauwWit Hal in Heerenveen, wat voor Kinea tevens de thuisbasis is tijdens wedstrijden.

- "De geschiedenis van de kruisboogvereniging gaat terug tot 1974. In de zomer van dat jaar is Knypster Roel Haayes op vakantie in Drenthe en komt daar in aanraking met een paar Drentse schutters bij een kruisboogvereniging in Zweelo. De interesse voor deze sport is gewekt en terug in het dorp worden plannen gesmeed voor de oprichting een eigen kruisboogvereniging. Op 28 augustus 1974 is Kruisboogvereniging De Knipe een feit. In de eerste jaren na de oprichting beschikt de vereniging niet over een eigen onderkomen of een eigen schietbaan. Er wordt geschoten in een bedrijfsloods van Molendijks wagenbouw in Heerenveen. Als - onbedoeld - goede productiematerialen gaan dienen als pijlenvanger, wordt het tijd voor een ander onderkomen. Dit wordt gevonden in Thialf. In 1978 wordt begonnen met de bouw van een eigen schietbaan. Alles zelf opgebouwd door de toenmalige leden, hebben we nu een eigen instructielokaal, een schietbaan en twee mobiele schietbanen. In 1980 is het openingstoernooi gehouden. Door de jaren heen is de vereniging gegroeid en gekrompen. Op dit moment is ons ledenaantal weer langzaam groeiende. Er zijn nu 20 mensen lid van de vereniging en daarnaast hebben we een aantal aspirantleden en veel belangstelling van de lokale jeugd."

- Het Strong Men Team Bargewear uit De Knipe traint voor en doet mee aan diverse 'sterkste man'-wedstrijden.

- Zorg: - "Bij Zorgboerderij It Wolwêzen in De Knipe kan men in een vertrouwde, veilige omgeving werken aan het ontwikkelen van competenties en vaardigheden die nodig zijn in de toekomst en voor het behouden en ontwikkelen van zelfredzaamheid. Er is een groep die zich meer richt op arbeid en het participeren. Dit kan op locatie it Wolwezen maar ook op ons nabijgelegen melkveebedrijf. Hier valt veel te doen en veel te leren. Lekker bezig zijn met de koeien en de trekkers. Een leuke actieve groep jongens (16+) die elkaar stimuleren. Hier is het ook mogelijk om stage te lopen voor de opleiding veehouderij MBO1 of 2. Er is ook een groep die echt voor dagbesteding komt op it Wolwezen zelf. Dat betekent lekker bezig zijn in de tuin, verzorgen van en bezig zijn met de koeien, kalfjes, kleine dieren en de paarden, paardrijden, techniek en houtbewerking, creatieve activiteiten en lekker sporten. Dit is geschikt voor jong en ouder.

Als je hier al wat langer bent en je wilt graag eens proberen ergens te werken dan kan dit voor bijv. twee dagdelen per week bij de bakker, meubelmaker, paardenentrainement o.i.d. Dit is weer een stapje richting arbeidsmarkt en wordt ingezet voor diegenen die daar echt aan toe zijn. Voor de kleintjes hebben we een weekendopvang/logeeropvang met dagbesteding. Ook geschikt voor vakanties. Ze leren hoe ze kunnen samenwerken en omgaan met anderen, hoe dieren verzorgd moeten worden, skelteren, spelen, ponyrijden, gezellig avondje met de groep, knutselen etc., een speciaal programma voor de kinderen. Oudere kinderen logeren in een ander weekend. Zij leren al wat meer over de dieren en worden wat meer op zelfstandigheid getraind. Dagbesteding, werken, onderwijszorgarrangementen of logeren; Dit zal er uiteindelijk voor zorgen dat de deelnemer op zijn/haar niveau kan deelnemen aan de maatschappij."

- Veiligheid: - Er zijn 3 AED's in De Knipe geplaatst.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van De Knipe en - Boven Knijpe.

Reactie toevoegen