De Noord (Heerhugowaard)

Plaats
Dorp
Dijk en Waard
West-Friesland
Noord-Holland

de_noord_plaatsnaambord_kopie.jpg

De Noord is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Dijk en Waard. Het dorp bestaat adminstratief niet als zodanig; het heeft geen eigen postale plaatsnaam én geen eigen bebouwde kom met daarom witte plaatsnaamborden.

De Noord is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Dijk en Waard. Het dorp bestaat adminstratief niet als zodanig; het heeft geen eigen postale plaatsnaam én geen eigen bebouwde kom met daarom witte plaatsnaamborden.

De Noord (Heerhugowaard)

Terug naar boven

Status

- De Noord is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Dijk en Waard. T/m 2021 gemeente Heerhugowaard.

- Het dorp De Noord heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Heerhugowaard. Hetzelfde geldt overigens voor buurdorp Veenhuizen.

- De dorpskern heeft zo te zien geen eigen 'bebouwde kom'; als je de dorpskern binnenkomt, uit het oosten over de Harlingerstraat, en uit het noorden over de weg Verlaat, staan er blauwe plaatsnaamborden (komborden) Heerhugowaard met witte borden De Noord eronder. Als je vanuit het zuiden, vanuit Heerhugowaard, het dorp binnenkomt, staan er, voor zover wij op Google StreetView kunnen zien, nergens borden ten teken dat je de stad verlaat en het dorp binnenkomt. Kennelijk is het daar gemakshalve één lange aaneengesloten 'bebouwde kom', hoewel er tussen beide kernen wel een dunbebouwd gebied zit. Hoe dan ook is het bordmatig niet handig dat je daar nergens kunt zien dat en wanneer je de stad verlaat en het dorp binnenkomt, en andersom. En bij de andere (O en N) genoemde toegangen is wat ons betreft enigszins curieus en onhandig, dat het nu voor een voorbijganger net lijkt of het dorp 'slechts' een wijk van Heerhugowaard is (want dat suggereerst een wit bord onder een blauw bord immers). Het zou ons daarom handiger lijken om het dorp gewoon eigen blauwe plaatsnaamborden te geven (ook bij de overgang tussen dorp en stad), om daarmee explicieter aan te geven dat het een dorp is en geen wijk.

- De Noord en het kleine buurdorp Veenhuizen werken intensief samen en delen veel voorzieningen.

- Onder het dorp De Noord valt in de praktijk ook de buurtschap Verlaat (deels).

Terug naar boven

Naam

Spelling
Op de plaatsnaamborden staat een spelfoutje: het lidwoord hoort met een hoofdletter. De Noord dus. Het lidwoord staat op de plaatsnaamborden met een kleine d.

Benaming inwoners
Een inwoner van De Noord heet een Noordender.

Oudere vermeldingen
Noordeinde, Noordend.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp De Noord ligt N van Heerhugowaard, rond de Middenweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Zoals onder Status reeds vermeld, hebben de buurdorpen De Noord en Veenhuizen geen eigen postcode en postale plaatsnaam, en zijn hun grondgebieden daarmee ook niet formeel afgebakend, omdat ze voor de post gemakshalve 'in' (de plaats) Heerhugowaard liggen. Daarom zijn er ook geen formele statistieken van deze kernen en kunnen we daar slechts een zo goed mogelijke schatting van maken. Volgens de CBS-statistieken heeft het gebied N van de spoorlijn, dus N van de kern Heerhugowaard, ca. 2.600 inwoners. De dorpskern van Veenhuizen, d.w.z. de bebouwing aan de Kerkweg en Dijkweg, omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners. Rekenen we de W daaraan grenzende bebouwing in het buitengebied, rond de wegen Groenedijk, Veenhuizerweg en Frik, ook nog tot het dorpsgebied, wat ons aannemelijk lijkt, dan komen er nog 120 huizen bij. Gezamenlijk is dat dan ca. 160 huizen met ca. 400 inwoners. Dan resteert voor De Noord dus een populatie van ca. 900 huizen met ca. 2.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Buurtschap De Noord wordt een dorp door de bouw van de RK kerk in 1910. Aanvankelijk staat de kerk eenzaam in de weilanden, maar al snel na de bouw vindt komvorming plaats door de bouw van huizen en de vestiging van winkels en een café. Het ontstaan van de kerk, de vele jarenlange strubbelingen die daaraan vooraf gingen, en de vele ontwikkelingen die daarna volgden, worden zeer uitvoerig beschreven in het artikel over de geschiedenis van Heerhugowaard, De Noord, de kerk e.a. instellingen in het dorp, t.g.v. het 100-jarig bestaan van de kerk in 2010, door Jos Beers. Hierna citeren wij een groot deel van een - bondiger - artikel over de totstandkoming van kerk e.a. lokale instellingen, geschreven door pastoor Remmers t.g.v. het 50-jarig bestaan van de parochie in 1960:

"In het huidige De Noord stond zo hier en daar een huis, een boerderij, en er was veel open land. De Middenweg bestond, de Veenhuizerweg, de Donkereweg, die nu, na 50 jaar, vrijwel niets donkers meer heeft, daar de bomen moesten wijken voor de piepers en de kool. Maar wat was de Westerweg in die tijd? En de Provinciale- en de Hasselaarsweg zonder zijn "lange balk" van beton? Toch woonden er mensen. Katholieke en niet-katholieke en de eerstgenoemde telden alles bijeengenomen over de 500 zielen. En deze mensen moesten heel veel moeite doen om hun Godsdienstverplichtingen te vervullen. De 30-jaar oude Dionysius lag ook toen al 4 km van de plaats, waar nu onze kerk staat en dat betekende voor verschillenden wel 5 of 6 km. Men kon ook de Martinuskerk in ‘t Veld trachten te bereiken, anders was er niet. Want St. Wulfram in ‘t Waarland moest nog geboren worden.

Toen bleek voor ‘t eerst welk een bijzondere energie er in de mensen van De Noord huist. Men ging een commissie vormen om tot een eigen kerk te komen, een tweede in de Waard. Men ging al met lijsten rond voor jaarlijkse bijdragen. Men ging tenslotte naar Haarlem, naar de bisschop. Die bisschop was toentertijd Mgr. A. J. Callier, de zoon van een zeeloods uit Vlissingen. Loodsen zijn voorzichtige mensen en steeds er op bedacht, dat een schip niet stranden zal of vastlopen op een bank in zee. De illustere zoon had de voorzichtigheid van zijn vader. Hij nam, alvorens een besluit te nemen ook een soort loods in dienst. Dat was de toenmalige pastoor van ‘t Veld: M.P.H.J. de Graaf. Hij moest onderzoek doen: of een nieuwe parochie inderdaad nodig zou zijn; of de kerk van St. Dionysius te klein werd; of de afstanden inderdaad zo groot waren enz. De onderzoeker, pastoor de Graaf, beaamde dat inderdaad. En dat is te begrijpen, want in een tijd, dat er geen bussen en geen bromfietsen bestonden waren de afstanden moeilijker te overbruggen dan vandaag de dag.

De bisschop benoemde daarop een kapelaan uit Den Haag tot bouwpastoor voor De Noord. Het was de zeereerwaarde Heer Ch. Helwig, een man, die als men dat mag opmaken uit de van hem bestaande foto’s, iets had van de slimheid van het Joodse volk. Er werd inderdaad al spoedig heel wat diplomatie van hem vereist, daar van twee zijden hem gratis land werd aangeboden: een perceel aan de Veenhuizermiddenweg (door Piet van Langen) en een aan de Middenweg (door de wed. C. Woltman-Elpers uit Amsterdam). Wat zou de ontwikkeling van het Noordend anders zijn verlopen, als het eerste aanbod was aanvaard! Maar ook voor het tweede aanbod viel veel te zeggen. Een klein koud oorlogje ontstond. Tenslotte werd de beslissing aan Haarlem overgelaten en de bisschop koos voor de Middenweg.

Bouwpastoor Helwig liet door architect C. Dessing uit Gouda de kerk en de pastorie ontwerpen en het is wel wonderlijk, dat men het toen heeft aangedurfd een zo grote kerk in De Noord te bouwen. Nu zijn we er maar wat blij mee! 30 december 1909 kon de aanbesteding worden gehouden: de bouwpastoor was acht maanden aan ‘t werk! En op 21 januari 1910 gingen de eerste palen in de grond. Kom vandaag eens om zulk een tempo! Maar een halve eeuw geleden was de enorme papierwinkel van formulieren en vergunningen nog niet geopend en lag het grootste deel van het ambtenarencorps nog in de wieg. Op de 21e april legde de deken van Alkmaar: de hoogeerwaarde Heer H. Ebbinkhuizen de eerste steen en hij verscheen opnieuw de 22e november van hetzelfde jaar om de kerk in te zegenen. De parochianen van de eerste H. Hartkerk-boven-het-IJ waren zeer verheugd. Zij haalden de nieuwe herder helemaal af van ‘t Veld met een grote ruiterstoet en versierde fietsen. En bij de nieuwe kerk gekomen zongen zij hem een welkomstlied toe. De pastoor nam bezit van zijn eigen huis. ‘s Daags daarna droeg Ch. Helwig de eerste H. Mis op in de nieuwe kerk en werd na de Mis als eerste pastoor geïnstalleerd.

Het Noordend was geboren! Het katholieke Noordend. Pas in het jaar daarop kwam Mgr. Callier de plechtige consecratie verrichten. En hij zal wel vermoed hebben, dat dit nieuwe schip een goede koers zou varen in de loop des tijds. Om het parochieleven te stimuleren werden er godsdienstige verenigingen opgericht: in 1911 reeds de broederschappen van het H. Hart en van St. Antonius; in 1913 de Edelwacht. In 1914 een Kruisverbond. Maar dat liep spoedig op een dood spoor: men gunt nu eenmaal de kastelein ook iets meer dan een droge boterham. In 1917 richtte men een vereniging van geitenhouders op, maar die stierf met schuld op zijn doodkist. Intussen had men de boerderij Harlingen gekocht, om in de toekomst terrein ter beschikking te hebben en een kerkepad te kunnen aanleggen voor de parochianen van de Veenhuizerweg. In 1923 werd de bestaande openbare school met onderwijzerswoning overgenomen. Dat zouden wij vandaag nooit hebben gedaan, temeer daar de woning nogal duur was. Ieder bestuurder maakt wel eens ‘n fout. Pastoor C. Helwig overleed de 6e mei 1925. Hij werd begraven op ons eigen kerkhof.

Intussen was de bestaande preekstoel bouwvallig geworden en men besloot door de firma Maas te Haarlem een nieuwe te laten maken. Dat is de preekstoel die er nog staat. Gelukkig heeft men er geen klankbord boven bevestigd: dat was eigenlijk niet nodig en stond alleen maar lelijk. In deze tijd waren de economische toestanden verre van rooskleurig. En ongelukkigerwijze begon de toren reparaties te eisen. Torens leiden tot verdriet: dat was bij de toren van Babel al zo en als men dan de collectes ziet inslinken, het schapenfonds haast niets meer afwerpt en de parochianen hoort klagen over de mislukking der vroege aardappelen dan voelt men, dat De Noord beter “De Nood” kon heten. In ‘t bijzonder hadden de grote gezinnen zorgen en nog eens zorgen. De sociale maatregelen waren lang niet wat ze tegenwoordig zijn en wie het niet meegemaakt heeft kan het zich moeilijk indenken. Toch gaf men in die kommervolle tijd nog een collecte voor de armste kerken weg van ƒ 154!

Ook de jeugdbeweging kreeg vaste voet in de parochie van De Noord. Er werd een Graalwacht opgericht en voor de jongens een patronaat en een St. Jozefsgezellenvereniging. Als overkoepelingsorgaan ontstond de jeugdraad en het onderwijzend personeel nam een groot deel van de werkzaamheden voor de jeugd op zijn schouders. In 1933 werd het voetbalterrein aangekocht, waar eerst de Hugo Boys en later de Hugo Girls triomfen zouden vieren. Daar men echter niet alleen aan de jeugd dacht, maar ook het onvermijdelijk einde des levens overwoog, werd in 1934 ook de St. Thecla-begrafenisvereniging opgericht."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De gemeente Heerhugowaard heeft ten noorden van de stad een kleine kern, De Noord, met buurtschap Veenhuizen en een buitengebied. In 2005 is voor dit gebied, samen met de bewoners, een wijkontwikkelingsplan gemaakt: 'Kompas op De Noord'. De doorlooptijd van dit wijkplan, waarin acties staan beschreven, is ten einde. Komende ontwikkelingen in het dorp vragen om een nieuwe blik op de toekomst. We kijken daarom nu opnieuw naar vragen als: hoe zit het dorp in elkaar, hoe is het gesteld met de sociale vitaliteit en wat is er nodig om deze vitaliteit in de toekomst te garanderen?

Vitaliteit in kleine kernen is een actueel vraagstuk. Er is minder financiële ruimte voor investeringen in leefbaarheid en allerhande diensten, de bevolking verandert van samenstelling en omvang, het voorzieningenniveau kalft af. Vanuit dit (onzekere) toekomstperspectief is het voor vitaliteit in de kernen goed om naar de toekomst te kijken. Wat is sociale vitaliteit eigenlijk? Het antwoord op wat sociale vitaliteit inhoudt, is niet eenvoudig te geven, omdat wat voor de een vitaal heet te zijn, voor een ander dat niet is. Maakt het ontbreken van een supermarkt en een huisarts een kleine kern minder vitaal? Dat hangt er maar net vanaf aan wie je het vraagt. Voor gezonde jonge mensen met een auto zijn deze voorzieningen praktisch, maar niet noodzakelijk om prettig in het dorp te kunnen wonen. Voor een oudere die geen auto meer rijdt maakt het ontbreken van deze voorzieningen zijn omgeving onleefbaar omdat hij niet meer zelfstandig in zijn levensbehoeften kan voorzien. Kortom, vitaliteit is niet eenduidig te definiëren omdat verschillende mensen verschillende eisen stellen aan hun leefomgeving.

Toch is iedereen het er over eens dat wat het leven prettig maakt, is dat men er voor elkaar is als er iets mis gaat. Dat kan in de persoonlijke sfeer zijn, als er iemand in nood is, maar ook op groter niveau. Hoe handelt een kern als er een voorziening verdwijnt? En hoe zelfstandig handelt men, wordt er naar de gemeente gekeken of kan men alles goed af? Het vermogen om als dorpssamenleving te reageren op de ontwikkelingen die op je afkomen, zien wij als sociale vitaliteit.

In het verleden hadden kleine kernen vaak kenmerken als: traditie, samenleven van mensen die in het dorp zijn opgegroeid en die op het dorp zelf zijn gericht voor werk, gebruik van voorzieningen, vrije tijd. Karakteristiek voor deze ‘traditionele’ kernen zijn functies die naast elkaar bestaan (wonen - werken - voorzieningen). Bij het ‘traditionele dorp’ hoort ook een duidelijke samenhang tussen de omvang van het dorp en het voorzieningenniveau. Bevolkingskrimp (of krimp van bepaalde leeftijdsgroepen) in deze dorpen leiden bijna 1-op-1 tot afkalven van voorzieningen. Dit beeld is de afgelopen decennia veranderd, door de verstedelijking van het platteland, grotere (auto)mobiliteit voor een grote groep, sociale netwerken die zich over grotere gebieden uitstrekken. Veel kleine kernen hebben steeds meer het karakter van ‘woondorpen’, waarin mensen zich vestigen omdat de woonomgeving er aantrekkelijk is. Zo ontstaat een samenleving waarin mensen elders werken en ook niet per se op (alle) voorzieningen in het dorp zijn aangewezen.

De provincie Noord-Holland heeft vijf gemeenten (Heerhugowaard, Medemblik, Schagen, Schermer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude) een subsidie verstrekt om in samenhang te kijken naar de sociale vitaliteit van de kleine kernen. Elke gemeente heeft de zoektocht naar hoe om te gaan met de sociale vitaliteit anders ingevuld. Voor Heerhugowaard stond de vraag voorop om specifiek te kijken naar de kern De Noord en een vervolg te geven aan het ‘Kompas op De Noord’, het wijkontwikkelingsplan uit 2005.
* Dit was het eerste wijkontwikkelingsplan voor de gemeente Heerhugowaard. Het traject heeft een positief effect gehad op het dorp. Allereerst door het enthousiasme waarmee bewoners en medewerkers van de gemeente samen aan het plan hebben gewerkt. Daarnaast heeft het Kompas duidelijke resultaten geboekt, waaronder: duidelijkheid over draagvlak voor kleinschalige nieuwbouw en daarmee een aanjaageffect voor nieuwbouw Noordereiland; combinatie van bibliotheek en loketfuncties van Rabobank, gemeente en woningcorporatie; Woonwaard in Info(N)oord, in ‘t Rondeel. Hierdoor was het mogelijk om de openingstijden van de bibliotheek uit te breiden.

In De Noord spelen enkele ontwikkelingen die aanleiding geven om opnieuw over de toekomst na te denken: Vergrijzing: veroudering van de bevolking roept vragen op over de geschiktheid van woningen, het (in stand houden van) voorzieningen, eenzaamheid etc. 't Rondeel: per 1 januari 2014 vertrekken enkele functies uit ‘t Rondeel (de Rabobank, de gemeente en bibliotheek), waardoor de exploitatie en daarmee het bestaan van ‘t Rondeel op de tocht staan; Dorpshuis Veenhuizen: mocht het (oudere) beheerdersechtpaar er ooit mee stoppen, dan is de toekomst van het dorpshuis onzeker; Veranderingen op het gebied van zorg en ondersteuning." Aldus de inleiding van het rapport 'De Noord, Veenhuizen en het buitengebied: sociaal vitaal de toekomst in' (2014). Voor nadere informatie zie het rapport onder de link.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De blikvanger in De Noord is de RK kerk Allerheiligst Hart van Jezus (Middenweg 541). Architect C.P.W. Dessing ontwierp in 1910 een driebeukige basiliek in neoromaanse stijl, met naast de entree een klokkentoren met koepelvormig dak. Binnen wordt de kerk overdekt met een houten tongewelf. Het gebouw toont kenmerken van de romaans-byzantijnse architectuur van de Parijse Sacré-Coeur. Tijdens het interbellum is het interieur van de kerk verfraaid met een preekstoel, biechtstoelen en de voltooiing van het hoofdaltaar. De loden luidklok uit 1911 is in 1943 door de Duitse bezetter gevorderd en kon pas in 1946 vervangen worden. Na de oorlog is het interieur gewijzigd. In 1953 is een Mariakapel bijgebouwd. Tussen de raampartijen in de kerk bevinden zich gebrandschilderde koorramen, die in 1961 zijn vervaardigd door de bekende glazenier Joep Nicolas. In 1968, tijdens de 'tweede beeldenstorm', is het interieur versoberd. Het hoofdaltaar en de zijaltaren werden afgebroken, de preekstoel en de communiebanken verdwenen. Voor de voorgeschiedenis van deze kerk zie het hoofdstuk Geschiedenis. De geloofsgemeenschap heeft nog een eigen parochie: de Heilig Hart van Jezus Parochie.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Als start van de Kermis (mei) is er jaarlijks de Steprace (met tevens Traptrekkerrace en Skelterrace).

- Stratentennistoernooi (gedurende een week begin juli).

- "Elk jaar worden in de laatste week van de zomervakantie de Kindervakantiespelen gehouden. In de volksmond ook wel 'Huttenbouw' genoemd. Alle Noordender kinderen van groep 1 tot en met 8 mogen deelnemen aan deze gezellige, actieve en feestelijke week. Ook de kinderen die wel in De Noord wonen, maar niet op de Sint Josephschool zitten, zijn van harte welkom. Er zijn twee programma's. Een voor de kleuters en een voor de groepen 3 tot en met 8. De week staat elk jaar in het teken van een thema. Zo zijn in het verleden onder andere de thema's circus, brandweer en Hollywood de revue gepasseerd. De kleuters nemen deel aan bijvoorbeeld een speurtocht, een knutselmiddag en gaan met de bus naar een grote speeltuin. De oudere kinderen gaan ook 'op pad'. Zo zijn de kinderen tijdens eerdere edities naar Walibi, Nemo en Artis geweest. Ook worden er deze week hutten gebouwd om in te slapen. Voor alle kinderen is er, op woensdagavond, een feestavond. Op deze feestavond kunnen ze spelletjes doen, op het springkussen en dansen op de muziek. Tijdens deze avond zijn ook vele andere Noordenders in groten getale aanwezig om van de gezelligheid te genieten. Na de feestavond begint voor groep 3 tot en met 8 de slaapnacht..."

- Noordender Volksspelen (op een zaterdag eind augustus of begin september).

- Voor de leukste en gezelligste fair in West-Friesland moet je - aldus de organisatie - in De Noord zijn. Tijdens de Winterfair (weekend eind november) vind je op fietsafstand tussen de 15 en 20 locaties waar de "Noordenders" al hun kunst en creativiteit laten zien, bewonderen en verkopen. Wil je iemand iets aparts schenken met de aankomende feestdagen? Of kun je zelf in huis wel een leuke blikvanger gebruiken? Dan is het zeker de moeite waard om te gaan 'winterfairen'. Tijdens de Winterfair staat bij alle deelnemers van 10.00-17.00 uur de deur wagenwijd open. In het dorp is sprake van een grote mate aan creativiteit. Dat is terug te zien in allerlei sfeerartikelen, woondecoraties, kunstvoorwerpen, fotografie, sieraden, kaarten en mozaïeken, maar ook in typische streekspecialiteiten zoals wijn en tal van zelfgemaakte lekkernijen. Het is wel verstandig om voor de Winterfair een paar uurtjes uit te trekken. Wie overal langs wil gaan, is namelijk wel even bezig. De meeste locaties liggen niet ver van elkaar en zijn lopend of op de fiets te bezoeken en herkenbaar aan een ‘rode kerstboom’ bij de entree.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over De Noord.

- Nieuws: - Nieuws uit De Noord op Facebook.

- Belangenvereniging: - "Dorpsraad De Noord-Veenhuizen zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving van de dorpen en het buitengebied. Wij vormen een aanspreekpunt tussen bewoners en de gemeente. Heb je ideeën, suggesties of vragen over situaties in het algemeen belang van de dorpen of de buitengebieden, neem dan contact op met iemand van het bestuur. Wat kan er nog verbeterd worden? Of gaat alles goed zo? Denk met ons mee!"

- Dorpshuis: - Voor het samenvoegen van Handbalvereniging Hugo Girls en Voetbalvereniging Hugo Boys op één accommodatie waren veel aanpassingen nodig aan zowel Dorpshuis De Noord als de terreinen eromheen. Daartoe moesten vier nieuwe kleedkamers, opslagplaatsen, vergaderruimtes, bestuurskamers en een handbalveld gerealiseerd worden. Daarnaast bood dit de uitgelezen kans om groot onderhoud te plegen en enkele uitgestelde wensen voor de vele andere gebruikers van het Dorpshuis te realiseren. De gemeente Heerhugowaard en Stichting Dorpshuis De Noord bekostigden het grootste deel, en ook het lokale bedrijfsleven heeft bijdragen geleverd, zoals het Bot Waarderingsfonds van de firma Bot Bouw, maar om alle wensen te realiseren en kosten voor de verenigingen in de toekomst te verlagen was nog veel extra geld nodig. Daarom is besloten speciaal hiervoor een Dorpsveiling te organiseren, waarvoor inwoners en het lokale bedrijfsleven liefst zo creatief en origineel mogelijke 'kavels' (producten en diensten) konden aanbieden. De op 31 maart 2017 gehouden Dorpsveiling heeft ca. 150.000 euro opgebracht. Overigens hebben wij de indruk dat de Dorpsveiling vaker gehouden is/wordt, en dan vermoedelijk aan het verenigingsleven ten goede komt, maar wij hebben hier vooralsnog geen nadere gegevens over kunnen vinden.

- Onderwijs en kinderopvang: - "De Sint Josephschool in De Noord is in 1883 met zes klassen gestart als openbare school. Er was nog geen leerplicht en ouders moesten voor het onderwijs betalen. Met de onderwijswet van 1917 ontstond de mogelijkheid om scholen een signatuur te geven. De school werd katholiek en het bestuur werd de parochie Heilige Hart van Jezus. Het onderwijs werd vanaf nu gefinancierd door de overheid en er kwam leerplicht vanaf zes jaar. In 1985, door de wet op het basisonderwijs, voegde de kleuterschool zich bij de lagere school in de Rozenhoutstraat. De naam Sint Josephschool bleef gehandhaafd. Stichting Atrium nam vanaf dat moment de plaats in van het kerkbestuur. In het gebouw zijn tevens peuterspeelzaal De Ukkehut en Bibliotheek Kennemerwaard te vinden, waar wij een goede samenwerking mee hebben."

- "Zoek je in Heerhugowaard kleinschalige opvang met een peuter- en babygroep? Niet weggestopt op een industrieterrein of in een grote woonwijk maar midden in het landelijke dorp De Noord, dat gemakkelijk te bereiken is? Waar de buitenschoolse opvang grenst aan de school? Waar je graag een stukje voor omrijdt om er te komen? Dat al meer dan 25 jaar bestaat? Die al jarenlang een vast team met ervaren leidsters heeft? Waar er met de kinderen elke dag op uit wordt gegaan naar bijv. de winkel, bibliotheek enz.? Waar we samenwerken met Zorgboerderij Noorderend, daar de beestjes bezoeken en helpen in de moestuin? Waar snel antwoord wordt gegeven op je vragen en die meedenkt met jouw situatie? Waar de tarieven op maat worden gemaakt en daardoor betaalbaar zijn? Bezoek dan onze website en neem contact op met ons.

Je bent in ons Kinderdagverblijf Pinkeltje en buitenschoolse opvang BSO 't Rondeel van harte welkom om vrijblijvend een kijkje te nemen en de sfeer te proeven. Wij nemen graag de tijd om je vragen te beantwoorden. In 2009 zijn wij, na 21 jaar, verhuisd naar een nieuw onderkomen. Wij hebben de voormalige Rabobank in De Noord betrokken. Een mooie, centrale plek in het dorp en vlakbij alle voorzieningen waar we al gebruik van maakten: de winkel, de boerderij, de bibliotheek en verder alle mogelijkheden die het dorp ons biedt."

- Sport: - "Begin jaren dertig ontstonden in de omgeving hier en daar wat voetbalverenigingen zoals Con Zelo, SVW, St. George, VIOS en nog meer. In De Noord waren er natuurlijk ook jongens die graag wilden voetballen. Enkele gingen naar SVW. Anderen bleven in het dorp en mochten voetballen op een stuk geschikt gemaakt land achter de boerderij van Klaas Oudeman. De jongeren gingen zich groeperen en zo ontstond TOP (Tot ons Plezier). Zij voetbalden tegen andere “wilde” clubjes zoals HEK (Helpt Elkander) van de Veenhuizermiddenweg op een veldje bij Bakker Dam. Na enige tijd werd het initiatief genomen om een echte vereniging op te zetten. Jaap Groenland was eigenaar van het café tegenover de kerk en had ook een stuk land achter de kerk. De ruimte achter het café werd omgebouwd tot kleedruimtes, het land werd met veel vrijwilligers omgewerkt naar voetbalveld. En het café was tevens de kantine. Op 21 Juni 1934 was het zover: Steeds Onderling Sportief (S.O.S.) werd officieel opgericht. Na enkele jaren wilde de Bond dat de naam zou veranderen omdat er al een andere vereniging was met die naam. Daarom is in 1938 de naam veranderd in Hugo Boys.

In 1961 is gestart met de bouw van het Dorpshuis. Dit werd ook het nieuwe onderkomen voor de voetbalvereniging. In 1999 is gestart met een grootste verbouwing van het Dorpshuis. Met inzet van veel vrijwilligers is het in 2000 opgeleverd en kwam Hugo Boys in een kompleet nieuw onderkomen. Bij Hugo Boys zijn er gelukkig altijd weer vele vrijwilligers die zich willen inzetten voor de club, voor de leden, voor de jongere generatie, in verschillende besturen en commissies, als begeleiders, verzorgers etc. Tot op heden is Hugo Boys nog altijd een echte dorpsvereniging, die een grote rol speelt in de samenleving van De Noord. Een club waar sportiviteit, teamspirit en plezier hoog in het vaandel staan, en waar naar we hopen nog vele mensen met plezier naar toe gaan en met plezier hun sport kunnen beoefenen. In 2017/2018 is de club een samenwerking aangegaan met handbalvereniging Hugo Girls. Gezamenlijk is een fantische nieuwe accomodatie neergezet door vrijwilligers en bouwers uit de buurt, waarbij handbal en voetbal op één terrein samenwerken. Je bent van harte welkom voor een sportieve ochtend of middag."

- Handbalverenging Hugo Girls.

- Tennisvereniging 't Noord End is opgericht in 1982 en heeft 4 banen met ondergrond van gravel. Het tennispark is geopend van april t/m oktober.

- Overige verenigingen: - Volgens de statuten van de in 1996 opgerichte mannenclub Humulus Lupulus hebben ze als doelstellingen: het houden van bijeenkomsten voor de leden met een gezellig, ontspannend, maar zeker ook sterk inhoudelijk karakter en bijdragend aan het vergroten van kennis en inzicht op het gebied van de huidige maatschappij, onze en andere culturen en het sociale leven in welke vorm dan ook; het streven naar zo groot mogelijke saamhorigheid binnen dorpsgemeenschap van De Noord. Ze komen maandelijks bijeen. - Nieuws van Humulus Lupulus op Facebook.

- Hier vind je nog meer verenigingen in De Noord.

- Zorg: - "Zorgboerderij Noorderend in De Noord biedt dagbesteding voor mensen: met een verstandelijke beperking; met een lichamelijke beperking; met psychische of psychiatrische problemen; met een autistische stoornis; met niet aangeboren hersenletsel; die een dagje ouder zijn; dementerend zijn; die lastiger een plek op de arbeidsmarkt verkrijgen; die in een burn-out zijn geraakt. Ook ontvangen we regelmatig jongeren (geen jonge kinderen) die speciaal onderwijs krijgen of onder toezicht van jeugdzorg zijn geplaatst. Onder het motto "Verveel je geen moment bij Zorgboerderij Noorderend" is er voor de deelnemers van alles te doen: de verzorging van de dieren, zoals kippen, katten, paarden en konijnen; de verzorging van de hokken van onze dieren; het onderhouden van de moestuin (vooral in het voorjaar); erfonderhoud; kaarsen maken, mozaïeken of andere creatieve activiteiten (vooral in de winter); huishoudelijke klussen; het onderhoud van de hokken, hout bewerken en andere klussen in de schuur; eieren in dozen doen voor de huisverkoop; (jaarlijkse) uitjes; 1 keer in de week komen de kinderen van Kinderdagverblijf Pinkeltje langs."

- Veiligheid: - Brandweer De Noord.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van De Noord.

Reactie toevoegen