De Steeg

Plaats
Dorp
Rheden
Veluwe
Gelderland

De Steeg

Terug naar boven

Status

De Steeg is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Rheden.

Terug naar boven

Ligging

De Steeg ligt NO van Velp en Rheden, N van Giesbeek, W van Doesburg, ZW van Ellecom en Dieren. Het dorp wordt doorsneden door de spoorlijn Arnhem-Zutphen. Het dorpsgebied grenst in het Z aan de rivier de IJssel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp De Steeg (dan nog verdeeld in de kernen Middachtersteeg en Rhedersteeg) 24 huizen met 223 inwoners onder Rhedersteeg en 37 huizen met 322 inwoners onder Middachtersteeg. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 440 huizen met ca. 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Rheden op de Kaart is een prachtige en gebruikervriendelijke website, waar je in een aantal menus's kunt selecteren op de canon van de gemeente (= de chronologische geschiedenis van de gemeente, beschreven in een 40-tal onderwerpen) of op een van de dorpen, zoals De Steeg. Bij een dorp kun je op de kaart inzoomen op een schat aan informatie m.b.t. verleden en heden van een aantal thema's, met name bedrijvigheid, dorpsleven, films, groen erfgoed, kunstwerken, landgoederen en buitenplaatsen, monumenten, onderwijs, openbaar vervoer, religie, straten, weg en water, en zorg, die per object binnen dat thema in tekst en beeld worden beschreven.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Steeg heeft 68 rijksmonumenten.

- De Steeg heeft 58 gemeentelijke monumenten.

- Kasteel Middachten is gebouwd in de 12e eeuw. In de 17e eeuw is het verbouwd door stadhouderlijk bouwmeester Jacob Roman. Het karakter van het kasteel is niet gewijzigd toen het een woonhuis werd. Het is ingericht met de oorspronkelijke inboedel, waaronder een grote collectie portretten, vele 17e-, 18e-, 19e- en 20e-eeuwse meubels en kasten met serviezen, glaswerk, zilver en linnengoed. Het kasteel is omringd door een grote tuin van zeven hectare met vele 'kamers'.

- Gevelstenen in De Steeg.

- 3 stellen hebben in 2016 het oude Esso Servicenter van De Steeg op de hoek van de Hoofdstraat en de Parkweg gekocht en er 3 appartementen in gerealiseerd. Het complex is gebouwd in Dudokstijl, en ontworpen door een van de leerlingen van de befaamde architect Dudok. Natuurlijk zijn er hedendaagse voorzieningen in aangelegd, maar het pand is zo veel als mogelijk in de originele staat hersteld. Nadere informatie hierover vind je in het dorpsmagazine Boom & Stroom, dec. 2016, pag. 22.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Op de zondagen in juli vanaf 11.30 uur klinkt er vanuit het openluchttheater van Middachten muziek van allerlei soort. Telkens treedt een ander muziekgezelschap op en zijn er diverse muziekstijlen te beluisteren. Tuin open vanaf 10.30 uur; kasteelrondleiding om 13.30 en 15.00 uur.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Kinderen hebben zelf de in 2017 gerealiseerde speeltuin aan de Van Aldenburghlaan in De Steeg ontworpen. Zij konden namelijk een tekening insturen van hun ideale speeltuin. De leukste fantasieën hebben volgens de gemeente Rheden een plek gekregen. Het thema van de speeltuin is ‘Middachten en landgoederen’. Op het speelterrein zijn speelheuvels omringd door een gracht. Kinderen kunnen via balken over de gracht naar kasteeldeuren lopen. Op de heuvel achter de kasteeldeuren staat een ‘kasteeltje’ met glijbaan. Ook kunnen de kinderen over de gracht klimmen. Op een andere heuvel staat een kabelbaan. Voor de kleintjes is er een rovershol, zandplek en een glijbaan. (bron: omroep Studio Rheden, 31-8-2017)

- Aan de voet van de Veluwe ligt op landgoed Middachten in De Steeg een uniek bronbos. Regenwater dat valt op de Veluwe komt hier naar boven en zoekt zich via bronnen en beekjes een weg door het bos, om uiteindelijk via enkele beken in de IJssel te stromen. De laatste decennia is het bos verdroogd en verzuurd. Door de sloten in aangrenzend landbouwgebied ondieper te maken, is de waterdruk nu verhoogd. Het eeuwenoude landgoed Middachten strekt zich uit van de Veluwe tot de IJssel en heeft een gevarieerde en soortenrijke natuur. Het bronbos ligt in een oude, met veen gevulde stroomgeul van de Rijn aan de voet van de heuvels. Het bestaat deels uit opgaand bos, deels uit elzen- en essenhakhout.

Waterschap Rijn en IJssel heeft in samenwerking met landgoed Middachten, gemeente Rheden en provincie Gelderland een plan gemaakt om de verdroging aan te pakken. De sleutel bleek te liggen in de ontwatering van het aangrenzende landbouwgebied Middachterbroek. Eind 2017 zijn de sloten in het gebied ondieper gemaakt en verkleind, zodat zij minder water afvoeren. Deze maatregelen konden uitgevoerd worden omdat zowel het landgoed als de pachter konden instemmen met vernatting. Het landbouwgebied is in agrarisch natuurbeheer bij een biologische boer. Om het effect van de maatregelen te volgen, zijn er in de bronbossen peilbuizen geplaatst. Per locatie zijn twee filters geplaatst: één diep en één ondiep. Daarmee kan de kweldruk gemeten worden: bij een kwelsituatie is de grondwaterstand in de diepe buis hoger dan in de ondiepe buis en wordt het water naar boven gedrukt. In de komende jaren wordt de peilbuis gemeten en wordt gemonitord of in de vegetatie veranderingen te zien zijn. (bron: Provincie Gelderland, 5-2-2019)

- In de bronbossen van de Havikerwaard - gelegen ZO van en vallend onder het dorpsgebied van De Steeg - komt eeuwenoud grondwater omhoog. Dit grond- of kwelwater passeerde in het verleden allerlei kleilagen en heeft daardoor een bijzondere samenstelling. Door ontwatering en ontginning kwam er steeds minder kwel omhoog. Als er niet genoeg basenrijke kwel in het bos naar boven komt, verzuurt het bos langzaam. Dan verdwijnen de kenmerkende soorten als slanke sleutelbloem, goudveil, bittere veldkers en knikkend nagelkruid. Gras en bramenstruiken krijgen dan de overhand, het bos wordt minder bloemrijk en eentoniger. Ook voor vogels betekent een zure bodem dat er minder voedsel voorhanden is. Om de waarde van dit bos te behouden is het dus belangrijk dat de kwel naar het bronbos sterker wordt.

Daarom heeft Waterschap Rijn en IJssel in 2017 herstelwerkzaamheden uitgevoerd om de verdroging van de bronbossen in de Havikerwaard tegen te gaan. Kavelsloten en delen van beken zoals de Oude Ruitersbeek en Middelste Beek zijn ondieper gemaakt en dammen en duikers zijn aangepast. Er is een vispassage aangelegd en een oude meander is hersteld. Door de ondiepere watergangen stijgt de grondwaterstand en werkt het gebied minder drainerend. Het grondwater biedt zo meer tegendruk aan het uit de Veluwe afkomstige kwelwater, waardoor meer kwelwater in de bronbossen omhoog komt.

De water- en natuurdoelen in de Havikerwaard zijn onderdeel van de integrale visie van de samenwerkende partners in het project Havikerpoort: provincie Gelderland, gemeente Rheden, waterschap Rijn en IJssel, Vitens, Landgoed Middachten, Stichting Twickel, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. Er wordt door alle partijen samen gewerkt aan herstel en verbetering van de verbinding tussen Veluwe en de IJssel. Het gaat om natuurontwikkeling, aanleg van faunapassages, waterherstelmaatregelen, behoud van het agrarische cultuurlandschap en de aanleg van wandel- en fietsroutes. (bron: Waterschap Rijn en IJssel, 23-3-2017)

- Het plan om bij De Steeg via een ecoduct een verbinding voor edelherten te creëren vanaf Nationaal Park Veluwezoom naar het IJsselgebied is van de baan. Het ecoduct dat is gepland bij kasteel Middachten wordt minder groot. Er is minder geld voor beschikbaar. In de praktijk zullen daardoor alleen kleinere diersoorten van de verbinding gebruik maken. (nov. 2011)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over De Steeg.

- Nieuws: - Het informatieve en kleurrijke dorpsmagazine Boom & Stroom valt 3x per jaar bij de inwoners van De Steeg in de brievenbus. Via de link is het magazine ook online te lezen (ook oudere nummers).

- Belangenverenigingen: - Belangengemeenschap De Steeg en Havikerwaard.

- Onderwijs en kinderopvang: - In Basisschool De Lappendeken scheppen ze een onderwijsleersituatie die het voor elk kind mogelijk maakt, binnen zijn grenzen, zich een aantal vaardigheden eigen te maken. Ze werken met heterogene groepen waarin twee jaargroepen bij elkaar zitten. In de rol van wisselend jongste/oudste kind leren kinderen van elkaar. Ook voor zelfstandig werken biedt deze groepssamenstelling voordelen. - BSO Puck & Co.

- Muziek: - Muziekvereniging Excelsior is opgericht in 1893 en is de muziekvereniging voor de dorpen Ellecom en De Steeg.

- Sport: - Op hun website kunnen wij het nergens lezen, maar vermoedelijk is sportclub EDS er gezien hun naam net als de muziekvereniging eveneens voor de dorpen Ellecom en De Steeg gezamenijk (want daar zal die afkorting wel voor staan, lijkt ons).

Reactie toevoegen