Den Haag

Plaats
Stad en gemeente
Den Haag
Haaglanden
Zuid-Holland

gemeente_den_haag_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

De gemeente Den Haag omvatte qua bebouwing rond 1870, zoals de meeste steden in die tijd, niet veel meer dan wat we nu het Centrum noemen. Plus het dorp Scheveningen natuurlijk. De gem. Loosduinen komt er pas in 1923 bij. (collectie www.atlasenkaart.nl)

De gemeente Den Haag omvatte qua bebouwing rond 1870, zoals de meeste steden in die tijd, niet veel meer dan wat we nu het Centrum noemen. Plus het dorp Scheveningen natuurlijk. De gem. Loosduinen komt er pas in 1923 bij. (collectie www.atlasenkaart.nl)

gemeente_den_haag_stad_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Stad Den Haag anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© atlasenkaart.nl)

Stad Den Haag anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© atlasenkaart.nl)

den_haag_plaatsnaambord.jpg

Officieel - bijvoorbeeld in het postcodeboek en in de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) - heet de gemeente nog steeds 's-Gravenhage, maar in de dagelijkse praktijk wordt de naam Den Haag gehanteerd. (© H.W. Fluks)

Officieel - bijvoorbeeld in het postcodeboek en in de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) - heet de gemeente nog steeds 's-Gravenhage, maar in de dagelijkse praktijk wordt de naam Den Haag gehanteerd. (© H.W. Fluks)

Den-Haag-Segbroek-Eikenduinen-MSD-20140305-303419.jpg

Den Haag, begraafplaats Oud Eikenduinen in stadsdeel Segbroek (voorheen gemeente Loosduinen)

Den Haag, begraafplaats Oud Eikenduinen in stadsdeel Segbroek (voorheen gemeente Loosduinen)

scheveningen_madurodam.jpg

Een van de grote attracties in Den Haag is het wereldberoemde Madurodam, waar veel bekende en minder bekende panden e.a. objecten in ons land tot in de kleinste details zijn nagebouwd op een schaal van 1:25.

Een van de grote attracties in Den Haag is het wereldberoemde Madurodam, waar veel bekende en minder bekende panden e.a. objecten in ons land tot in de kleinste details zijn nagebouwd op een schaal van 1:25.

scheveningen_madurodam_fotografen.jpg

Het is logisch dat er in een fotogenieke attractie als Madurodam veel gefotografeerd wordt

Het is logisch dat er in een fotogenieke attractie als Madurodam veel gefotografeerd wordt

scheveningen_madurodam_vogels.jpg

Als je een object in Madurodam fotografeert, is het handig om er mensen, of zoals hier een vogel bij of op te zetten, zodat de mensen die de foto bekijken de grootteverhoudingen goed kunnen inschatten.

Als je een object in Madurodam fotografeert, is het handig om er mensen, of zoals hier een vogel bij of op te zetten, zodat de mensen die de foto bekijken de grootteverhoudingen goed kunnen inschatten.

Den Haag

Terug naar boven

Status

- Den Haag is een stad* en gemeente in de provincie Zuid-Holland.
* Zie voor de 'stad'-kwestie verder bij Geschiedenis.

- De gemeente Den Haag is per 1-7-1923 vergroot met de gemeente Loosduinen die, naast het gelijknamige dorp, ook de badplaats Kijkduin omvatte.

- Scheveningen en Loosduinen hebben geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het in 1978 ingevoerde huidige postcodesysteem, voor de postadressen liggen beide daarom 'in' Den Haag. Veel inwoners van Scheveningen en Loosduinen vinden de oudere kernen daarvan echter nog wel degelijk een aparte woonplaats en vinden dus ook dat zij in Scheveningen (Scheveningers zullen overigens zeggen: "op Scheveningen") of Loosduinen wonen en niet in Den Haag. Die oudere kernen zijn daarom te kwalificeren als 'dorp in de stad'.

- Onder de stad Den Haag vallen sinds de grenscorrecties van 2002 ook de buurtschap Haagoord, de recreatieve complexen (Golfvereniging, Tuinvereniging, Sportcomplex = tuinvereniging) van de Leidschendamse buurtschap Park Leeuwenbergh, een deel van de buurtschap Roeleveen en het grootste deel van de buurtschap Westvliet. Aldus omvat de gemeente Den Haag 1 stad, 2 'dorpen in de stad', 4 (delen van) buurtschappen en 1 badplaats.

- Een curieuze constructie in ons land is dat Amsterdam de hoofdstad is en niet Den Haag. Elders in de wereld is namelijk doorgaans de stad waar de regering is gevestigd, tegelijkertijd de hoofdstad van het land. In nog veel meer opzichten heeft Den Haag de kenmerken van hoofdstad: Ook het parlement is in de stad gevestigd; Het is de residentie van het Koninklijk Huis; Bijna alle ambassades en ministeries staan in Den Haag; En de stad is de standplaats van vele nationale en internationale rechtscolleges, waaronder het Internationaal Strafhof (2002), het Joegoslaviëtribunaal (1993) en het Internationaal Gerechtshof (1946), dat evenals een aantal andere gerenommeerde o.a. juridische instellingen in het Vredespaleis (1913) is gevestigd.

- Wapen van de gemeente Den Haag.

- Kaart met de huidige indeling van de gemeente Den Haag in stadsdelen, wijken en buurten, op de site van de gemeente.

Terug naar boven

Naam

Plaatsnaam: Den Haag of 's-Gravenhage?
Officieel - bijvoorbeeld in het postcodeboek en in de in 2009 in werking getreden gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) - heet de gemeente nog steeds 's-Gravenhage, maar in de dagelijkse praktijk wordt de naam Den Haag gehanteerd, ook door de gemeente zelf (bijvoorbeeld op de plaatsnaamborden en op de site van de gemeente). Ook wat het spraakgebruik betreft hebben wij de indruk dat de naam 's-Gravenhage, ook door de inwoners zelf, niet meer gehanteerd wordt.

Inwoner: Hagenees of Hagenaar?
Er heersen verschillende ideeën over wat nou een Hagenees en wat nou een Hagenaar is. Eén van de versies is dat mensen geboren in Den Haag, Hagenezen zijn en dat mensen die er later zijn komen wonen, Hagenaars zijn.

De andere versie is het verhaal van het oude dorp Den Haag, lang voordat het de huidige stad werd. Dit verhaal beschrijft een zichtbare grens waarachter de huizen van de stad zijn gebouwd. De Laan van Meerdervoort, de langste laan van Nederland, vormt de scheidslijn tussen deze twee gebieden. De beter gesitueerden, de Hagenaars, vestigden zich op het ‘zand’ en de arbeiders, de Hagenezen, moesten het doen met de woningen op de vochtige veengronden.

Oudere vermeldingen
1242 kopie 1390 Haga, 1248 Hagen, 1639 's Gravenhage.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Middelnederlandse haga 'omhaagd gebied', hier 'wildpark' en 's graven, ontstaan uit des graven 'van de graaf' (= de graaf van Holland). De nederzetting heeft zich ontwikkeld uit het jachtslot dat de graven van Holland hier in de 13e eeuw laten bouwen. In 1280 geeft graaf Floris V opdracht tot het bouwen van de Hoghe Saale, de voorloper van de huidige Ridderzaal.(1)

Terug naar boven

Ligging

De stad Den Haag ligt in het W van de provincie Zuid-Holland, aan de Noordzee, NW van de steden Delft en Rotterdam, W van de stad Zoetermeer en ZW van de stad Leiden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Den Haag 9.339 huizen met 66.517 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 8.850/60.614 (= huizen/inwoners) en het dorp Scheveningen 489/5.903. Tegenwoordig hebben de gemeente en de stad ca. 253.000 huizen met ca. 520.000 inwoners. Voor nog meer statistieken zie Den Haag in Cijfers.

Terug naar boven

Geschiedenis

Stad of geen stad
Wij gaan hier geen betoog houden over de geschiedenis van Den Haag. Er zijn al genoeg boeken en sites (waaronder die wij aan het eind van dit hoofdstuk vermelden) waar over dat onderwerp het nodige te vinden is. Dus wij gaan 'dat wiel niet opnieuw uitvinden'. Wat ons wél nuttig lijkt, om hier iets te vertellen over het wel of niet stad zijn van Den Haag. Omdat dat nog altijd een 'veelgestelde vraag' is, én er allerlei misverstanden over de ronde doen, én omdat daarin en passant dan toch het een en ander over de eerste eeuwen van de ontwikkeling van deze plaats aan de orde komt. Tegenwoordig is Den Haag uiteraard een stad, gezien de grootte, voorzieningen, industrie en regionale verzorgingsfunctie. In vroeger tijden, toen deze term in tegenstelling tot vandaag de dag nog juridische betekenis en daarmee ook allerlei bestuurlijke en praktische consequenties had, lag dat wat genuanceerder, en zijn er 'iets' meer woorden voor nodig om toe te lichten hoe die vork in de steel zit. Daarover laten wij graag de autoriteit bij uitstek op dit gebied, het Haags Gemeentearchief, aan het woord:

"Is Den Haag een stad of een dorp? Deze vraag wordt - zowel door Hagenaars als door mensen 'van buiten' - nog altijd talloze malen gesteld en blijft de gemoederen kennelijk bezighouden. Hoe zit het nu precies? Het eenvoudigste antwoord is het volgende: wettelijk is Den Haag geen stad en ook geen dorp, want sinds ca. 1850 kent de wet in ons land alleen nog maar gemeenten (en sinds 2009 is er in de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) het begrip 'woonplaats', red.).

Aardrijkskundig gezien (en maatschappelijk en economisch, red.) is Den Haag natuurlijk wel een stad; het voldoet aan alle eisen die aan een stad gesteld kunnen worden qua inwonertal, bebouwd oppervlak, culturele voorzieningen, winkels, werkgelegenheid, regionale functie en dergelijke. Maar in het verleden lag dat anders en we kunnen bij de vraag of Den Haag tóen een stad was, niet met een simpel ja of nee volstaan.

Stadsrecht: een stem in de provinciale staten
Vanaf de middeleeuwen tot aan de Franse Tijd (= vanaf 1795) maakt men in het gewest of graafschap Holland een scherp onderscheid tussen steden en dorpen. De steden ontlenen hun status aan de stadsrechten die zij ooit van de graaf hebben ontvangen. Op grond hiervan kunnen zij afgevaardigden sturen naar de vergadering van de Staten van Holland en aldus meebeslissen over staatszaken. De dorpen behoren tot het platteland en hebben geen eigen stem in de Statenvergadering, maar worden er vertegenwoordigd door de adel oftewel de 'Ridderschap'. Deze heeft in de vergadering maar één stem, terwijl de 18 Hollandse steden ieder over één stem beschikken. Zij zijn dan ook veel machtiger dan het platteland.

Den Haag: een dorp met stadse allures
Den Haag is ontstaan als een boerennederzetting bij het hof van de graaf. Aelbrecht van Beieren verleent de nederzetting in 1370 een aantal voorrechten en stelt precies de grens van het rechtsgebied vast. 'Die Haghe' neemt in de loop der tijd in betekenis toe, heeft weliswaar de status van dorp, maar wordt soms ook als stad beschouwd. Zo verleent hertog Karel de Stoute van Bourgondië op 22 augustus 1470 het dorp een nieuw privilege en spreekt dan over de inwoners van de 'ville de la Haye' ofwel over de 'stede van den Hage'! Zijn dochter Maria de Rijke heeft het in 1481 over 'onser stede van den Hage'. Maar in 1485 spreekt haar echtgenoot, keizer Maximiliaan van Oostenrijk, weer over het 'dorp van der Hage' en in eerste helft van de 16e eeuw is er zelfs geregeld sprake van de 'vlecke van Den Haige', alsof het een plaats is zonder enige betekenis. Daarentegen rekent de landsheer Den Haag tot de steden, als hij het uitoefenen van ambachten of nijverheid op het platteland verbiedt. Dat recht is alleen aan steden (waaronder Den Haag) voorbehouden. En als de kleine Hollandse steden in 1553 protesteren tegen de grote macht van de zes grote steden (Dordrecht, Haarlem, Leiden, Delft, Amsterdam en Gouda), is Den Haag een van die protesterende 'steden'.

Het bestuur van Den Haag wordt in de 15e en 16e eeuw op stedelijke leest geschoeid. Net als 'echte' steden krijgt Die Haghe een vroedschap, een bestuursorgaan dat bijvoorbeeld betrokken is bij de jaarlijkse verkiezing van de schepenen. In 1559 krijgt het bovendien twee burgemeesters, een soort wethouders die dezelfde 'eeren, rechten ende preëminentiën' krijgen als de burgemeesters van de bestaande steden van Holland.

Pogingen om stad te worden
Natuurlijk beoogt Den Haag ook officieel als stad te worden erkend. Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ziet het er naar uit dat dit gaat lukken, want Den Haag mag zonder bezwaar van de andere steden deelnemen aan de vergaderingen van de Staten van Holland. Maar de financiën van Den Haag verkeren door de oorlog in zo'n erbarmelijke toestand dat er geen middelen zijn om een goede vertegenwoordiging naar die vergaderingen te sturen. Als de financiële situatie zich omstreeks 1580 ten goede keert, zijn de kansen verkeken en slaan de Staten van Holland het Haagse verzoek om verheffing tot stad af. Latere pogingen stranden eveneens. De Ridderschap, die het platteland vertegenwoordigt en daarmee ook het 'dorp' Den Haag, wil deze plaats niet kwijt omdat zij zo'n groot deel betaalt van de belastingen die de Ridderschap moet opbrengen. Als Den Haag officieel stad zou worden, zou de rest van de Ridderschap dus meer moeten betalen.

Ook de Hollandse steden zijn tegen een stadsrecht voor Den Haag, omdat het als stad dan een eigen stem zou krijgen in de Statenvergadering. Dat betekent minder invloed voor de andere steden. Bovendien gunt elk van deze steden geen enkele andere stad het recht de vaste residentie van de Staten te worden. Het onmondige 'dorp' Den Haag geeft wat dat betreft minder problemen. De Staten en de andere regeringsorganen voelen zich daar vrij, want de Haagse magistraat heeft over het Binnenhof en zijn directe omgeving niets te vertellen. Dat zou door een Haagse verheffing tot stad wel eens in het tegendeel kunnen veranderen." Zo zijn er dus voor allerlei instanties met name politieke redenen geweest om Den Haag, dat in de praktijk de facto dus allang een stad was, formeel die status te onthouden.

In 1806 verheft koning Lodewijk Napoleon Den Haag alsnog bij Koninklijk Besluit tot stad*, en in 1811 verleent Napoleon Bonaparte bij zijn bezoek aan Den Haag de stad een wapen, als 'bonne ville de l'Empire'."
* Dit leverde weliswaar geen specifieke stadsrechten meer op (in de zin dat men aan de titel stad bepaalde rechten kon ontlenen, zoals in de alinea's hiervoor geschetst), omdat het fenomeen stadsrechten al in 1798 tijdens de Bataafse Republiek was afgeschaft.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Den Haag, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Geschiedkundige Vereniging Die Haghe.

- Haags Gemeentearchief.

- Haags Historisch Museum.

- Geschiedenis van Den Haag in een tijdlijn.

- Artikelen over onderwerpen uit de geschiedenis van Den Haag op Historiek.net.

- Meer dan 100 Haagse senioren vertellen op de site Haagse Herinneringen in korte filmpjes (geïllustreerd met veel toepasselijke illustraties), in het kader van dit project Digi-tales genoemd, over hun herinneringen aan Den Haag, Scheveningen en Loosduinen in vroeger tijden, betreffende vele thema's zoals de Scheveningse klederdracht, Leidschenveen, Ypenburg, de Wederopbouw, de Oranjes, Wateringse Veld, Turkse Hagenaars, Loosduinen, Couperus, Keizerstraat, huishoudonderwijs, Golden Earring(s), winkelen, de Indiërs, bombardement, Hindoestanen, Mariahoeve, Moerwijk, Scheveningen en vrouwenemancipatie. Vele uren luister- en kijkplezier dus voor wie in de geschiedenis van deze gemeente is geïnteresseerd.

- De website Haagse Kaart laat de groei van de stad door de eeuwen heen zien. Bezoekers van de Haagse Kaart krijgen inzicht in 6000 jaar Haagse geschiedenis door te klikken op verschillende tijdvakken of thema’s. De Haagse Kaart is het resultaat van een samenwerking tussen het Haags Historisch Museum, het Gemeentearchief en de afdelingen Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente. De bezoeker kan voor het eerst de complete ‘Collectie Den Haag’ inzien. Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk om een pand in de stad in verbinding te brengen met een schilderij uit de museumcollectie en een document in het gemeentearchief.

- De gratis tweewekelijkse krant De Oud-Hagenaar is ook op internet te bekijken. De krant is er (primair) voor 50-plussers in - of met een band met - deze stad, met lokale verhalen over vroeger tijden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Evaluatie Structuurvisie Den Haag.

- Den Haag in Transitie faciliteert het samenkomen van de lokale gemeenschap om positieve veranderingen te maken in hun manier van wonen, leven en werken. Van het vergroenen van de wijk en het uitwisselen van diensten tot het bewuster omgaan met energiegebruik, afval en consumptie. Zij werken samen met buurtbewoners, buurttuinen, scholen, MKB, de gemeente, (inter)nationale organisaties en andere belangengroepen om de lokale veerkracht te bevorderen en het leven minder olie-afhankelijk, meer duurzaam en meer sociaal te maken.

- Den Haag Nieuw Centraal.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Den Haag heeft ca. 1159 rijksmonumenten.

- Den Haag heeft 871 gemeentelijke monumenten.

- Op een kruispunt van twee belangrijke wegen, die van Monster naar Leiden en die van Scheveningen naar Delft, ontstaat in de 13e eeuw het dorpje dat in de loop der eeuwen is uitgegroeid tot de huidige stad Den Haag. Aan dat kruispunt bevindt zich in de 13e eeuw reeds de houten Sint Jacobskapel, die later wordt uitgebouwd tot de Grote Kerk of Sint Jacobskerk zoals wij die nu kennen. Aanvankelijk valt de Sint Jacobskapel onder de parochie van Monster, later wordt zij zelfstandig. - Er valt veel bijzonders te zien in het interieur van de kerk. Heel bijzonder is dat de Grote Kerk als een van de weinige kerken in Nederland nog twee gebrandschilderde ramen bezit die dateren uit de eerste helft van de 16e eeuw. Slechts twee van de oorspronkelijke 26 hebben de eeuwen overleefd en zijn nog te bewonderen. De toren is te beklimmen. Laat je verrassen door het unieke uitzicht vanuit de Haagse Toren! Geen enkel andere plek geeft een betere mogelijkheid om Den Haag te bewonderen. Je kunt onder andere het paleis van de Koning en Scheveningen zien liggen.

Overige kerken: - Bethlehemkerk. - Houtrustkerk. - Remonstrantse Kerk. - Op de site Kerk in Den Haag vind je alle kerken in deze stad.

- Het Binnenhof (met Ridderzaal, Eerste Kamer en Tweede Kamer) is te bezichtigen met een rondleiding van Bezoekerscentrum ProDemos. Vanaf 2020 krijgt het Binnenhof een grondige renovatie die 5 jaar gaat duren. De Tweede Kamer blijft in bedrijf, maar verhuist tijdelijk naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens de verbouwing worden 'hardhattours' georganiseerd, waarbij men vanaf een luchtbrug de werkzaamheden kan volgen. Zie verder de Telegraaf-reportage d.d. 15-4-2017.

- Het in 1995 gereed gekomen huidige Stadhuis is een attractie op zich. De Amerikaanse architect Richard Meier heeft het gebouw ontworpen. Door de vorm en de kleur wordt het ook wel ‘IJspaleis’ genoemd. De ontwerpen van Meier vallen op door hun strakke vorm, het gekozen materiaal en - een belangrijk element - hun witte uitstraling. Wit is voor Meier het symbool van helderheid, zuiverheid en perfectie. De mensen geven kleur aan het gebouw. Het daglicht is van groot belang in het stadhuis. Aan alle kanten, maar vooral door het glazen dak van het Atrium Den Haag, stroomt licht naar binnen, ogenschijnlijk oneindig gereflecteerd door de strakke witte gevels. Het Atrium (4.500 vierkante meter) is het hart van het gebouw, zowel qua ontwerp als gebruik. Hier zijn de gemeentelijke balies te vinden. Daarnaast worden er door Stichting Atrium City Hall diverse evenementen en tentoonstellingen georganiseerd.

- Het Rode Dorp aan de Hoefkade is een complex van 127 voormalige arbeiderswoningen uit 1871, eigendom van woningcorporatie Staedion. Staedion overwoog de woningen te slopen, maar heeft ze in 2013 gerenoveerd, en gaat ze nog minimaal 25 jaar verhuren als studentenwoningen.

- Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE) is actief op het gebied van het behoud en herstel van het industrieel erfgoed in de Haagse regio.

- Begraafplaatsen: - Gemeentelijke Begraafplaats. - Begraafplaats Oud Eik en Duinen. - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Den Haag nieuw Eyk en Duinen, idem oud, idem St. Barbara, idem St. Petrus.

- Molens: - Nieuwe Veenmolen of Boschmolen. - Laakmolen of Galgemolen.

- Gevelstenen in Den Haag.

- Een bijzondere bezienswaardigheid in Vinex-wijk Leidschenveen is het witte 'kerkje' op een heuvel aan de Molenpolderstraat. Het is geen echt kerkje, dus het is alleen een 'kunstzinnig landmark'.

- Het voormalige pand van de Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout dateert uit 1959, is ontworpen door architect Marcel Breuer, en wordt gezien als een mooi voorbeeld van de wederopbouwarchitectuur. Het pand is benoemd tot rijksmonument. De ambassade is in januari 2018 verhuisd naar een locatie bij de hondenrenbaan bij Duindigt in Wassenaar. De intentie is dat in het pand een hotel en het Eschermuseum worden gehuisvest. Dat laatste is een grote wens van Benno Tempel, directeur van het Gemeentemuseum. Nu wordt een groot deel van de werken van graficus en etser Escher die het museum bezit namelijk nog tentoongesteld in het stadspaleis aan het Lange Voorhout, onder de titel ‘Escher in het Paleis’.

In 2017 bezochten 150.000 mensen de gravures en lithografieën van Escher, een record sinds de opening in 2002. Volgens Tempel komen de Escherwerken in de grotere ruimten van de voormalige Amerikaanse ambassade veel beter tot hun recht. In het stadspaleis kan het museum dan vervolgens zijn collectie Delfts Blauw tonen. Uit onderzoek is gebleken dat de beoogde herbestemming van de voormalige Amerikaanse ambassade een behoorlijke versterking zou betekenen van het Haagse Museumkwartier en daarmee van de lokale economie. De combinatie met het nabijgelegen Mauritshuis, met jaarlijks een half miljoen bezoekers, zal meer dagjestoeristen naar de stad trekken. In juni 2019 is bekend geworden dat twee 'marktpartijen' het plan voor een Eschermuseum en Escherhotel gaan realiseren en de plannen daarvoor verder gaan uitwerken.

- Panorama Mesdag is het oudste panorama ter wereld dat nog altijd op zijn originele locatie is te bewonderen. Het vergezicht, met een lengte van 120 meter en hoogte van 14 meter, biedt een unieke kijk op het Scheveningen van mei-juni 1881. Geograaf en historicus Willem van der Ham heeft in 2018 een boekje over het historische panorama samengesteld, met een bijbehorende mobiele app.

- In miniatuurstad Madurodam zie je de mooiste plekjes, steden en gebouwen van Nederland tot in de kleinste details nagebouwd op schaal 1:25. Je stapt zo van de kaasmarkt in Gouda naar Schiphol. Je proeft de sfeer aan de Amsterdamse grachten, wandelt via de Dom van Utrecht naar de Erasmusbrug en de haven van Rotterdam en vervolgens werp je een blik op de imposante Stormvloedkering bij Hoek van Holland. De rijdende treinen en taxiënde vliegtuigen zijn bijna levensecht. In Madurodam is het elke dag Prinsjesdag met de Gouden Koets op het Haagse Binnenhof. En de Sint Jan Basiliek te 's-Hertogenbosch is een staaltje van verbluffende architectuur waar Nederland terecht trots op mag zijn. In Madurodam rijden per dag gemiddeld 12 verschillende treinen rond over circa 4 kilometer spoorbaan, de grootste modelspoorbaan ter wereld.

De bezoekers van Madurodam hebben het gevoel in een echte stad rond te lopen. Het is niet slechts een verzameling miniatuurhuizen. Nee, er gebeurt ook wat in de straten en op de pleinen van Madurodam. In Madurodam zijn ook veel scènes gemaakt die de tijd van het jaar illustreren. Zodra de herfst haar intrede doet, gaan de bewoners dik aangekleed en met paraplu's naar buiten. In de winter is er een ijsbaan gemaakt. Rond de kerstperiode zijn er miniatuur kerstboomverkooppunten en wordt er een kerstmarkt gehouden. Naarmate het Nederlands elftal meer belangrijke voetbalwedstrijden wint, slaat ook in de miniatuurstad de oranjegekte toe. En als het langer vriest dan twee weken, dan is de organisatie van de Elfstedentocht in Madurodam al in werking gesteld. In 2012 is Madurodam voor een groot deel heringericht. De foto's op deze pagina zijn nog van de 'oude' tentoonstelling. Fotoserie van Madurodam van fotograaf Martin Stevens. Ook dit is een serie van vóór 2012. Madurodam is genoemd naar George Maduro, een Curaçaose student die zich tijdens de meidagen van 1940 als cavalerieofficier onderscheidde in de slag om de residentie, en in februari 1945 in Dachau overleed. Zijn ouders schonken het beginkapitaal voor het project, dat door de familie Maduro wordt beschouwd als monument voor hun enige zoon. Zie verder geschiedenis en ontwikkeling Madurodam op Wikipedia.

- Musea: - Den Haag heeft bijna 30 musea. Onder de link vind je ze allemaal.

- Stichting Moluks Historisch Museum (MHM) werkt samen met het Indisch Herinneringscentrum aan de inrichting van een nieuw museum: Nationaal Museum Sophiahof van Indië tot nu (Sophialaan 10). Museum Sophiahof zal naar verwachting eind juni 2019 zijn deuren openen voor publiek.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- In 2010 constateren lieden die maandelijks een marathon (willen) lopen, dat er op dat gebied in januari en juli in Den Haag weinig te doen is. "Nou dan organiseren we er toch zelf één?", (be)denken ze. En zo is het gekomen: op de 2e zondag van januari en de 2e zondag van juli de Den Haag Strandmarathon, van Den Haag naar Noordwijk en weer terug. Je kunt hem zowel individueel lopen als in estafettevorm met een team.

- De City Pier City Loop (op een zondag in maart) is een halve marathon op, naar eigen zeggen, het snelste parcours ter wereld. De loop trekt ca. 30.000 deelnemers.

- De Haagse Koningsdag biedt vermaak en vertier rond de Haagse grachten.

- Het Bevrijdingsfestival Den Haag (5 mei) biedt debat, literatuur, cabaret, muziek en nog veel meer. Gratis toegankelijk.

- Wil je de bijzonderste gebouwen van Den Haag eens goed van binnen bekijken? Op de Dag van de Architectuur (op een zaterdag begin juni) geven gidsen rondleidingen door nieuwe en vernieuwde gebouwen die de rest van het jaar beperkt toegankelijk zijn. Zij vertellen je over de architectuur, de geschiedenis en wat er zoal gebeurt in het gebouw. Ook kun je deelnemen aan tal van speciale activiteiten zoals stadswandelingen, lezingen, films, rondvaarten en (kinder)workshops.

- Het Zeeheldenfestival (5 dagen eind juni / begin juli) is in 1980 begonnen als protestmanifestatie met wat live-muziek, en inmiddels uitgegroeid tot 'het grootste buurtfeestje van Den Haag'. Vijf dagen lang staat het Prins Hendrikplein in het Zeeheldenkwartier bol van muziek, dans, straattheater en kinderactiviteiten. De programmering is zeer breed, er is voor ieder wat wils. Met het Zeeheldenfestival vieren de inwoners dat zij met zijn allen in een mooie wijk in een mooie stad wonen. Gezellig een drankje en een hapje doen met vrienden, buren, collega’s en alle andere bezoekers, luisteren naar muziek, kijken naar optredens en (hopelijk) genieten van de zomerzon. "Gewoon vijf dagen gekkigheid!", aldus de site van het festival, dat gratis toegankelijk is.

- De Haagse Culturele Parade & Festival wordt jaarlijks (op een zaterdag begin juli, in 2018 voor de 9e keer) georganiseerd door een aantal Haagse vrijwilligersorganisaties. Ze hebben een lange, prettige en vruchtbare samenwerking met elkaar in verschillende culturele activiteiten. Elk jaar komen er weer een paar nieuwe gezichten bij. Het succes van dit prestigieuze evenement is te danken aan het warme hart dat de vele vrijwilligers aan de Parade toedragen en hun niet aflatende enthousiasme. En daar mag als bedankje best iets tegenover staan. Daarom bieden zij aan de vrijwilligers gratis lekker eten, frisdrank/thee/koffie, een festival t-shirt, een onkostenvergoeding waar het nodig is en een heel gezellige dag! Wat er op deze dag allemaal te zien en te doen is, kun je lezen en bekijken op hun site onder de link hiervoor, en in dit promofilmpje voor de editie 2018.

- Het Haags UIT Festival (weekend begin september) staat symbool voor de start van het culturele seizoen in Den Haag. Het festival start op zaterdagavond met de UIT Nach: een avond boordevol gratis programmering in de Haagse theaters. Op de zondag erna loopt de stad weer uit voor de Cultuurmarkt op het Lange Voorhout en de vele liveoptredens op verschillende locaties in de binnenstad. Ook allemaal gratis te bezoeken en bekijken!

- Kermis op het Malieveld (2 weken in september).

- Bij de Den Haag Marathon (op een zondag eind september) kun je kiezen voor hardlopen of wandelen, én kun je kiezen uit verschillende afstanden.

- "Tijdens de Haagse Popweek (Herfstvakantie) vragen we een week lang aandacht voor Haags opkomend poptalent. We stallen alles wat er momenteel speelt op het gebied van genres als pop, rock, indie, singer-songwriter, urban/hiphop en elektronica voor je uit. Daarnaast staat talentontwikkeling centraal. Zo kun je als muzikant deel nemen aan verschillende seminars, workshops, masterclasses of netwerkmeetings die je worden aangeboden door Music Support. Laat tijdens de Haagse Popweek je demo beoordelen door een panel van deskundigen of doe mee aan de Meet The Pro sessie van Popunie. Leer alles over recording en het produceren van beats. Nog nooit een instrument aangeraakt? Bij Ready2Play leer je de fijne kneepjes van het musiceren. Als muziekliefhebber valt er volop nieuw talent te ontdekken tijdens het Haags Popweekend. Op vrijdag begeef je je onder de radar in het Popdistrict op en rond de Grote Markt, met acts die je gezien moet hebben voor het te laat is. Zaterdag gaan we er met een knal uit in het Paard met hét Haags talent en de Haagse Popprijzen. Afteren doen we in het Paardcafé met een niet te missen jamsessie."

- Op een zaterdag eind oktober barst Museumnacht Den Haag los. Ca. 40 culturele instellingen zetten de deuren van 20.00 tot 01.00 uur wagenwijd voor je open. Naast dat je nu eens kunt zien wat er allemaal voor moois hangt in deze stad, is er er een aanvullend programma van dans, muziek, theater en van alles om te doen. Een nacht om nooit te vergeten!

- Groot Kerstcircus Den Haag op het Malieveld (2 weken in december).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De stad heeft 12 parken en landgoederen, 12 stadstuinen en 12 stadsboerderijen en speelplekken. Op de Groenkaart Den Haag vind je ze allemaal handig bij elkaar, met plattegrond en toelichting. - De duurzaam ingerichte stadstuin Emma's Hof (Galileïstraat 36) biedt een rustplek voor volwassenen en een natuurlijke speelplek voor jonge kinderen. Door het jaar worden enkele kleinschalige optredens verzorgd. Emma’s Hof wordt door de buurtbewoners zelf onderhouden. - Emma's Hof op Facebook.

- Alle informatie voor een dagje of avondje uit in Den Haag, met o.a. activiteiten, uitagenda, kunst en cultuur.

- Bij Den Haag Greeters kun je iemand boeken die je gratis door de stad rondleidt (max. 6 personen).

- IVN Den Haag.

- AVN (Algemene Vereniging voor Natuurbescherming ‘s-Gravenhage en omstreken).

- Dagelijks vinden zo’n 40.000 mensen hun weg naar De Haagse Markt (Herman Costerstraat). In het weekend en tijdens speciale openingsdagen zelfs oplopend tot 60.000 bezoekers. Met 3 looppaden van elk ruim 800 is het de grootste onoverdekte warenmarkt in Nederland en behoort ze zelfs tot de grootste markten van Europa. De Haagse Markt is een ontmoetingsplek van vele culturen.

- Het Omniversum is een grootbeeldfilmtheater. De films worden door een geavanceerde techniek op een enorm projectiescherm geprojecteerd. Het scherm heeft de vorm van een halve bol en loopt half rondom het publiek. Dit koepelscherm is zo groot als een half voetbalveld. Overal om je heen zie je het beeld van de film. De beleving wordt nog eens extra versterkt door een subliem geluidssysteem. Ronduit spectaculair dus! Op hun site leggen ze uit hoe die speciale IMAX-techniek werkt.

- Den Haag Danst! is het online platform voor iedereen die van dans houdt of het wil ontdekken. Er is o.a. informatie te vinden over dansvoorstellingen, dansgezelschappen, festivals, theaters, workshops en balletscholen.

- Voor bijzondere concerten in een bijzonder, kleinschalig theater kun je terecht in het Pianino Theater: een intiem podium voor concerten, presentaties en voordrachten. Tevens geschikt voor repetities en try-outs. Het theater heeft een capaciteit van 49 stoelen en is gesitueerd in het inspirende Mooof-complex. Het Pianino Theater heeft een bijzondere verzameling in Nederland gebouwde piano's: de oudste dateert van 1845, de jongste van 1972.

- Filmhuis Den Haag is een podium voor eigentijdse filmkunst en klassiekers. Met zijn expertise en avontuurlijke programmering heeft het een toonaangevende status in Nederland. Het biedt programma’s die van betekenis zijn voor de bewoners en organisaties in de omgeving. En het is een levendige culturele ontmoetingsplek.

- De Koninklijke Schouwburg (Korte Voorhout) is een van de oudste schouwburgen van Nederland. Al sinds 1804 is het historische pand in gebruik als theater. Naast een groot aanbod aan toneelvoorstellingen (het Nationale Toneel is het huisgezelschap van de schouwburg) maken bijvoorbeeld ook cabaret, opera, muziektheater en concerten deel uit van de programmering. - Bekijk het gebouw met de digitale rondleiding.

- Het in 1990 opgerichte Stroom Den Haag is een kunstcentrum met een programma dat zich vanuit beeldende kunst, architectuur, stedenbouw en vormgeving richt op de stedelijke omgeving. Stroom organiseert tentoonstellingen, projecten, lezingen, workshops en excursies. Ze initieert onderzoek en debatten om kennisoverdracht en idee-ontwikkeling m.b.t. kunst, architectuur en aanverwante disciplines te stimuleren. Stroom bemiddelt, adviseert, doet suggesties voor kunstenaars en begeleidt een groot aantal projecten in de openbare ruimte.

- Kom langs op Eetbaar Park (bij Vreeswijkstraat 301) tijdens een activiteit of tuindag en leer meer over stadslandbouw, moestuinieren en permacultuur. Dat laatste gaat over meer dan alleen de moestuin, en leert je op een hele andere manier kijken naar de maatschappij. De 3 ethische principes, 'Goed voor de aarde, goed voor de mens en eerlijk delen', zijn hun leidraad. - Eetbaar Park op Facebook.

- Het Zuiderparktheater is het zomertheater van Den Haag, in de openlucht. Het biedt een feestelijke programmering voor iedereen. Het theater is niet alleen belangrijk voor de stad, het richt zich in het bijzonder op Stadsdeel Escamp. Amateurverenigingen op het gebied van kunst en cultuur zijn van harte welkom om het podium te huren. Als jouw vereniging een mooi plan heeft, maar geen geld, neem dan toch contact op. We kunnen altijd kijken wat we voor elkaar kunnen doen. Woonachtig in de wijken rondom het park en je hebt een bijzonder plan voor een activiteit? Neem contact op! Naast een klein professioneel team zet een grote groep vrijwilligers zich bij het theater in om te helpen in de exploitatie. Deze vrijwilligers vormen een belangrijke brug naar de wijken er omheen. Zij zijn de ‘ambassadeurs in de wijk’.

- De aanwezigheid van groen in de stad zorgt ervoor dat alle woningen in Den Haag samen 1,9 miljard euro meer waard zijn dan wanneer er geen bomen, parken en grasvelden zouden zijn. Dat blijkt uit het onderzoek 'Waardestelling groen in Den Haag' van Buck Consultants, dat in 2016 in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. In de gemeente staan in totaal bijna 250.000 woningen, met een totale waarde van 46,3 miljard euro. Dat er veel groen in de stad is zorgt er volgens de onderzoekers voor dat een woning gemiddeld 4% meer waard is. Dat is gemiddeld 7500 euro per woning.

De hogere waarde van woningen is gunstig voor de eigenaren, en heeft ook positieve gevolgen voor de inkomsten van de gemeente. Zo stroomt er via de onroerendzaakbelasting (OZB) jaarlijks 1,3 miljoen euro extra de gemeentekas in. De onderzoekers hebben berekend dat Den Haag in totaal ca. 1.400 ha groen telt. Daarmee beslaat de natuur ongeveer 17% van het totale oppervlak van de gemeente. Het gaat daarbij om 944 ha aan grote groengebieden en 776 ha aan kleinschalig groen. In de straten van Den Haag staan ca. 116.000 bomen. Deze bomen vertegenwoordigen een waarde van 22 miljoen euro, aldus Buck Consultants. In het rapport wijzen de onderzoekers tevens op de waarde die de aanwezigheid van groen heeft op de gezondheid van mensen, wat zijn weerslag heeft op zorgkosten, het ziekteverzuim, de arbeidsproductiviteit en de arbeidsuitval.

Terug naar boven

Beeld

- Het Haags Gemeentearchief stelt in de Haagse Beeldbank meer dan 200.000 beelden digitaal beschikbaar van Den Haag (inclusief Scheveningen en de voormalige gemeente Loosduinen), Leidschendam, Voorburg en incidenteel andere plaatsen.

- Meer dan 17.000 foto's van Den Haag en omgeving, door Harry van Reeken.

- Oude ansichtkaarten van Den Haag.

- Filmpje over oude film beelden van Den Haag door John M. Pieper.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Den Haag (online te bestellen).

- Als je fan bent van het Haags, kun je je uitleven met de stripboeken van Haagse Harry (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de Gemeente Den Haag. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media / nieuws: - AD Den Haag. - Den Haag Direct heeft ca. 100 bloggers die regelmatig berichten over actualiteiten in deze gemeente. - Stadsomroep Den Haag (radio en tv) is brutaal, betrokken en betrouwbaar. Door de inwoners rechtstreeks te betrekken bij de productie en verspreiding van media, waarborgen zij de culturele verscheidenheid.

- Wijk- / stadsdeelwebsites: - Site over Leidschenveen. - Wijkportaal Ypenburg.nu. - De Ypenburgsche Courant. - Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg. - Historisch Informatiepunt Ypenburg. - In 2013 is een boek verschenen over de geschiedenis van buitenplaats Ypenburg. - Wijkwebsite Statenkwartier.

- Jeugd: - In Den Haag zijn maar liefst 17 Scoutinggroepen actief. Wekelijks verzorgen bijna 400 vrijwilligers een aantrekkelijk programma voor meer dan 900 jeugdleden vanaf 5 jaar, waarin Samen, Uitdaging en Buitenleven naast andere aspecten van Scouting centraal staan.

- Duurzaamheid: - Duurzaam Den Haag Gids.

- Wonen: - Den Haag voert als eerste stad in Nederland een puntensysteem in voor groen- en natuurinclusief bouwen. Met het systeem worden ontwikkelaars en architecten op eenvoudige wijze verplicht om groen en natuur in de directe omgeving te bevorderen, met bijvoorbeeld groene daken of muren. Het plan is eerder aangekondigd in het coalitieakkoord en is uitgewerkt door ingenieursbureau Arcadis. Belangrijk uitgangspunt daarbij was dat het systeem niet te ingewikkeld zou zijn en dat het geen ontwikkelaars afschrikt. "Daarvoor is de bouwopgave te groot. Dit systeem is bruikbaar en effectief," aldus Boudewijn Revis, wethouder Stadsontwikkeling & Wonen. "Den Haag staat bekend als prettige leefstad, maar groeit ook enorm. Daarom gaan we bouwen, maar zorgen we onder meer met dit soort maatregelen ervoor dat de stad mooi en groen blijft."

In een puntensysteem wordt vastgesteld hoeveel punten moeten worden behaald bij een nieuwbouwproject. Hoe meer punten, hoe meer maatregelen nodig zijn. Een ontwikkelaar of architect kan bij het maken van zijn ontwerp kiezen uit een lijst met uiteenlopende maatregelen. Aan die maatregelen zijn punten toegekend. Zo is de aanleg van een biodivers dak goed voor 3 punten, de aanleg van een sedumdak levert 2 punten op en het aanbrengen van een insectensteen geeft één punt. De architect of ontwikkelaar neemt net zoveel maatregelen totdat hij het totale aantal punten heeft behaald. Zo gaat Den Haag op een no-nonsense manier groen- en natuurinclusief bouwen. Het systeem wordt gefaseerd ingevoerd. In 2019 begint de gemeente met een aantal projecten in het Central Innovation District, de gebieden rondom de grote Haagse stations en de Binckhorst. Bij andere bouwprojecten, waar nog geen verplichting tot groen- en natuurinclusief bouwen is, wordt het systeem als wens in planuitwerkingskaders opgenomen. (bron: Operatie Steenbreek, 14-3-2019)

Reactie toevoegen