Dinkelland

Gemeente
Dinkelland
Twente
Overijssel

Dinkelland gemeentebord [640x480].jpg

Dinkelland, op veel toegangswegen naar het grondgebied van deze gemeente word je met deze fraaie borden welkom geheten

Dinkelland, op veel toegangswegen naar het grondgebied van deze gemeente word je met deze fraaie borden welkom geheten

Kanaal Almelo-Nordhorn ter hoogte van Agelo.jpg

Kanaal Almelo-Nordhorn, ter hoogte van Agelo

Kanaal Almelo-Nordhorn, ter hoogte van Agelo

Dinkelland

Terug naar boven

Status

- Dinkelland is een gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Twente. De hoofdplaats van de gemeente is Denekamp.

- De gemeente Dinkelland is in 2001 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo. T/m 31-5-2002 had de gemeente de voorlopige werknaam (zijnde standaard de naam van de grootste fusiepartner) Denekamp. De definitieve, door de nieuwe gemeenteraad vastgestelde naam, is ingegaan per 1-6-2002 (de eerder vastgestelde datum 1-4-2002 is verschoven naar 1-6-2002). Die naam had de voorkeur boven de andere optie: Ootmarsum.

- De gemeente Dinkelland omvat de stad Ootmarsum, de dorpen Denekamp, Deurningen (grotendeels), Lattrop, Noord Deurningen, Rossum, Saasveld, Tilligte en Weerselo, en de buurtschappen Agelo, Beekdorp, Berghum, Breklenkamp, Dulder, Gammelke, Het Stift, Lemselo, 't Loo, Nijstad, Noordijk, Nutter, Oud Ootmarsum en Volthe. Dit zijn in totaal 1 stad, 8 dorpen en 14 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Dinkelland.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Dinkelland.

Terug naar boven

Jumelages

In 2002 heeft de gemeente Dinkelland besloten alle jumelages (stedenbanden) van de rechtsvoorgangers voort te zetten. Het betreft:

- Denekamp: Liptovský Mikuláš (Slowakije) en Nordhorn (Duitsland);

- Ootmarsum: Neuenhaus (Duitsland);

- Weerselo: Stadtlohn (Duitsland).

De jumelage met Liptovský Mikuláš is ontstaan in het kader van het LOGO East-programma. In 2004 is voor 5 jaar een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De samenwerking maakte het voor de Slowaakse gemeente mogelijk subsidie te ontvangen voor bepaalde projecten. Na deze 5 jaar zou worden geëvalueerd of de jumelage zou worden gecontinueerd of zou worden afgebouwd. Hoe het momenteel precies zit is ons niet duidelijk.

De jumelage met Nordhorn ligt voor de hand (de gemeente Stadt Nordhorn is immers directe buur van de voormalige gemeente Denekamp / huidige gemeente Dinkelland). Tegenwoordig is deze jumelage vooral van sociaal-culturele aard. Zo werken de VVV Denekamp, VVV Nordhorn en het Natura Docet samen in de Arbeitskreis Turismus. Daarnaast is er een samenwerking tussen de muziekscholen, en activiteiten rond de grens (profrondes wielrennen, Kanalenfest) en de uitgifte van een gezamenlijke vakantiepas/Ferienpass waarmee basisschoolkinderen met korting aan diverse activiteiten in beide gemeenten kunnen deelnemen.

De jumelage met Neuenhaus lijkt veel op de jumelage met Nordhorn (de gemeente Stadt Neuenhaus en Dinkelland zijn bij Breklenkamp directe buren) en bestaat eveneens uit sociaal-cultureel motief. Momenteel krijgt de jumelage vooral gestalte in een jaarlijkse klootschietwedstrijd die om-en-om in een van de gemeenten wordt georganiseerd.

De jumelage met Stadtlohn stamt uit 1975 en is door de opening van de Europese binnengrenzen eigenlijk overbodig geworden (overigens heeft Weerselo ter ere daarvan een straat naar Stadtlohn vernoemd, de Stadtlohnallee). Uitwisselingen vinden tegenwoordig vooral vanuit particulier initiatief plaats en de rol van de gemeente beperkt zich hierbij tot het verlenen van een financiële bijdrage. De jumelage heeft geen toegevoegde waarde als grens- danwel promotiegemeente en die wordt door de gemeente ook niet binnen afzienbare tijd verwacht. Vanuit Dinkelland is men daarom van mening dat het gerechtvaardigd is de jumelage te verbreken. De gemeente Stadtlohn geeft echter aan de jumelage voort te willen zetten. Gezien de historische context is daarom besloten de jumelage toch voort te zetten, waarbij de praktische invulling bij de gemeente Stadtlohn ligt. (bron: gemeente)

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De naam van de gemeente heeft te maken met de rivier de Dinkel, die door de gemeente stroomt en een prominente plek in het landschap inneemt.

Straatnamen en huisnummers
Veel straten in het buitengebied hebben pas in de jaren zeventig hun huidige namen en huisnummers gekregen. Voorheen werden panden geadresseerd met de afgekorte plaatsnaam en een huisnummer. Sommige huizen in de gemeente hebben nog steeds een plaatje aan de gevel met hun oude nummer. Zo heeft een huis aan de Drosteweg in Saasveld naast het huidige huisnummer ook een plaatje met "DL 470" aan de gevel, waarbij DL verwijst naar de buurtschap Dulder.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Dinkelland ligt in Noordoost-Twente en grenst in het N en O aan Duitsland, in het Z aan Oldenzaal en in het W aan de gemeente Tubbergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Dinkelland is in 2001 ontstaan en als volgt samengesteld:
van de gemeente Denekamp: 8.652 hectare met 4.341 huizen en 12.498 inwoners;
van de gemeente Weerselo: 8.474 hectare met 3.037 huizen en 8.959 inwoners;
van de gemeente Ootmarsum: 450 hectare met 1.718 huizen en 4.539 inwoners.
(onder de links kun je zien welke gebieden het precies betrof. © van de bewerkte kaarten: Andreas Bartelink)

- Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 11.000 huizen met ca. 26.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Hoe ziet uw kern er over 15 jaar uit? Als een welvarende hechte gemeenschap of als stil en verlaten plaatsje? Zijn er dan nog genoeg jongeren die in uw kern willen wonen? Worden er nog baby’s geboren? Kunnen de scholen nog open blijven? En hoe zit het met ouderen, langdurig zieken of mensen met een beperking? Hoe wordt de zorg voor hen geregeld? En zijn er dan nog voorzieningen op het gebied van sport en cultuur of is dat alles gecentreerd in de grote kernen? Door veranderingen in de maatschappij, de vergrijzing en de bezuinigingsmaatregelen van het Rijk is het noodzakelijk dat we onze samenleving anders gaan inrichten. Natuurlijk kunnen wij daar als gemeente beleid op maken, maar dat is juist wat we niet meer willen. Want die kernen zijn niet alleen van ons, maar vooral van u als inwoners. Daarom vragen we u om actief mee te denken over de manier waarop uw kern er volgens u in de toekomst uit moet zien. Vervolgens willen we samen met u kijken wat er in de praktijk nodig is om uw kern toekomstbestendig te maken.

Hoe houden we het leefbaar en welke keuzes moeten we daarvoor maken? Wat kunnen u en uw medebewoners daarin zelf doen en hoe kunnen wij als gemeente daarbij helpen? Dit proces van samen nadenken en keuzes maken is de kern van het project Mijn Dinkelland 2030. Hoe willen we dat doen? Iedere kern is anders, daarom gaan wij niet voor een eenheidsworst, maar passen wij ons aan bij de gebruiken en gewoonten van uw leefomgeving. Dit betekent dat de aanpak per kern anders kan zijn. De contactpersoon van de gemeente die in uw kern aan de slag gaat, kunt u zien als een buur(t)man of buur(t)vrouw. Iemand die weliswaar werkt voor de gemeente, maar vooral meedenkt over en rekening houdt met uw belangen. Het is dus niet een project van alleen de gemeente, maar juist van de kern zelf, waarbij wij graag een partner zijn. Wij gaan dus niet op de stoel van de kern zitten en komen niet met een vooropgezet plan. Dit project willen we graag samen met de inwoners vormgeven. In deze Inspiratiekrant (d.d. juni 2017) leest u wat in de gemeente allemaal al gebeurt binnen Mijn Dinkelland 2030." Aldus het voorwoord van deze Inspiratiekrant.

- Coalitieakkoord 2018-2022 'Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen'. "Onze gemeente is volop in ontwikkeling. Inwoners met grote en kleine initiatieven brengen onze kernen tot bloei. Een gemeenschap waarin “noaberschap” belangrijk is en opnieuw oude waarden nieuw leven wordt ingeblazen. Inwoners worden actief betrokken bij de ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn Mijn Dinkelland 2030! en de participatieve aanpak bij projecten, zoals Openluchtzwembad De Kuiperberg, Centrumplan Weerselo en sportcomplex Dorperesch. Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot en is gericht op oplossingen. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven van groot tot klein vorm krijgen. Deze initiatieven willen we ondersteunen en stimuleren. Dat doen we met aandacht voor de menselijke maat en met een open blik. We hebben oog voor partnerschap. We willen besturen met de samenleving en kiezen bewust onze rol. Soms initiërend, soms faciliterend en soms ondersteunend.

De afgelopen jaren hebben we hier in “Mijn Dinkelland 2030!” goede ervaring mee opgedaan. Deze ervaringen willen we gebruiken voor de uitdagingen in de komende periode. Want als interactie en besturen met de samenleving het uitgangspunt is, wordt er een extra beroep gedaan op de gemeente. Het vraagt van ons om duidelijk te zijn in bewoordingen, in realiteitszin en in het plaatsen van initiatieven en ontwikkelingen in de context. Altijd met het oog op verbinden! Maar het betekent ook het gesprek aangaan, samenwerken en verantwoordelijkheden durven overlaten aan inwoners. Voortdurend in kunnen spelen op veranderingen en behoeften van de samenleving, vraagt wendbaarheid van de ambtelijke organisatie Noaberkracht. Daarbij horen passie en lef. Deze passie en lef hebben wij onder andere bij de buur(t)mannen en -vrouwen gezien in Mijn Dinkelland 2030!

In de (digitale) dienstverlening naar de inwoner zijn we proactief en denken we mee. Beleid maken we met ruimte voor maatwerk. Alle raadsfracties staan positief tegenover initiatieven die vanuit de samenleving komen om de leefbaarheid, de sociale cohesie en de zorg voor elkaar en voor de omgeving te versterken. Meer nog dan nu het geval is zullen belanghebbende inwoners en bedrijven actief en vroegtijdig moeten worden betrokken bij beleidsvorming en projecten. Vooraf luisteren naar en overleggen met de mensen die het aangaat, levert kwalitatief betere besluiten op en draagt bij aan het draagvlak. Dit dient van meet af aan de normale werkwijze te zijn binnen de gemeente. Het bestuurlijke experiment ‘jongeren: bepaal de toekomst’ is een aanzet tot deze aanpak. De raadsfracties willen in dit licht de komende raadsperiode volop inzetten op deze manier van werken. Dit zou meer en meer de bestuursstijl van Dinkelland dienen te worden.

Mijn Dinkelland 2030! past volop in deze denk- en werkwijze en zal daarom stevig worden gecontinueerd. We werken de doelen en ambities in dit akkoord uit in agenda’s, met ruimte voor inbreng van de inwoners en de Raad. We delen hiermee onze verwachtingen over ieders rol. Zo kan iedereen naar vermogen bijdragen, kunnen we elkaar stimuleren en betrekken. Op die manier blijven we in gesprek en kunnen er samen zichtbare resultaten worden geboekt. Halverwege deze coalitieperiode maken we de balans op. Liggen we nog op koers? Zijn er aanpassingen nodig? Daarbij betrekken we de Raad, de samenleving, de (landelijke) ontwikkelingen en de financiële positie van de gemeente." Aldus de inleiding van het coalitieakkoord.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De gemeente Dinkelland heeft 123 rijksmonumenten.

- De gemeente Dinkelland heeft 90 gemeentelijke monumenten.

- Zie verder bij de afzonderlijke kernen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Habitatrichtlijngebied / Natura 2000-gebied Dinkelland (849 ha) is naast in deze gemeente ook nog gelegen in de gemeente Losser. Het gebied bestaat uit het beekdal van de Dinkel met een aantal zijbeken, waaronder het oostelijk deel van het beekdal van de Snoeyinksbeek (dit is tevens een beschermd natuurmonument) en een drietal gevarieerde heideterreinen oostelijk van de Puntbeek en het Omleidingskanaal, te weten Punthuizen, Stroothuizen en de Beuninger Achterheide. De drie heideterreinen zijn in beheer bij Staatsbosbeheer, de Snoeyinksbeek bij Natuurmonumenten en de overige gronden bij particulieren.

- Het Kanaal Almelo-Nordhorn (Duitsland, net over de grens bij Denekamp) ligt grotendeels in de gemeente Dinkelland, deels in de gemeente Tubbergen, en voor een klein deel in de gemeente Almelo. Het Kanaal Almelo-Nordhorn is eind 19e eeuw gegraven en in 1886 in gebruik genomen, nadat de Nederlandse en Pruisische regering in 1876 een verdrag sloten voor een waterwegverbinding, omdat men grote verwachtingen had van de scheepvaart. Tot veelvuldig gebruik kwam het echter nooit, aangezien de schepen alweer te groot waren toen het kanaal eenmaal in gebruik werd genomen. In 1960 is het kanaal voor het laatst bevaren en in 1962 is de scheepvaart officieel gestaakt. In de daarop volgende jaren zijn diverse stuwen in het kanaal aangelegd waardoor doorgaande scheepvaart onmogelijk is geworden.

- Zie verder bij de afzonderlijke kernen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Dinkelland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Dinkelland. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Nieuws: - Nieuws uit de kernen van de gemeente Dinkelland op de site van dagblad Tubantia.

- Veiligheid: - Politie Dinkelland.

Reactie toevoegen