Dinteloord

Plaats
Dorp
Steenbergen
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

dinteloord_peeloofdurp_plaatsnaambord_kopie.jpg

Dinteloord is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Steenbergen. T/m 1996 gemeente Dinteloord en Prinsenland. Tijdens carnaval heet het dorp Peeloofdurp.

Dinteloord is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Steenbergen. T/m 1996 gemeente Dinteloord en Prinsenland. Tijdens carnaval heet het dorp Peeloofdurp.

dinteloord_dintelse_gorzen_i.jpg

Dinteloord, Dintelse Gorzen

Dinteloord, Dintelse Gorzen

dinteloord_dintelse_gorzen_ii.jpg

Dinteloord, Dintelse Gorzen

Dinteloord, Dintelse Gorzen

dinteloord_dintelse_gorzen_iii.jpg

Dinteloord, Dintelse Gorzen

Dinteloord, Dintelse Gorzen

Dinteloord

Terug naar boven

Status

- Dinteloord is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Steenbergen. T/m 1996 gemeente Dinteloord en Prinsenland.

- Het voormalige gemeentewapen is in 1997 vastgesteld als dorpswapen. De posthoorn is blauw geworden.

- Onder het dorp Dinteloord vallen ook de buurtschappen Bloemendijk, Boompjesdijk en Dintelsas (deels).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Emmery de Lyere, de toenmalige gouverneur van de vestingen Willemstad en Klundert, spreekt in een brief van 1 december 1604 al van ‘le village de Dindeloort’, dat toen echter nog gesticht moest worden. 1735 Dinteloord, 1810 Dinteloort.

Naamsverklaring
Betekent oord 'land uitstekend in of omspoeld door water' bij de rivier de Dintel. De Dintel heette vroeger Dindel (1279 kopie Dindelmonde, ca. 1545 Dindel en ca. 1573 de Dindelle, de Dindel), een afleiding met -l- suffix, waarvoor een goede etymologie ontbreekt. De Dintel viel bij Dindelmonde in de Striene en was vóór de verbinding met de Mark een tak van de Roosendaalse en Steenbergse Vliet die toen Lede heette.(1) De Dintel was vroeger een onderdeel van de vaarroute tussen Holland en Brabant.

Carnaval
Tijdens carnaval heet het dorp Peeloofdurp.

Terug naar boven

Ligging

Dinteloord ligt NO van Steenbergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Dinteloord 173 huizen met 1.073 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.300 huizen met ca. 5.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan gemeente
Rond 1530 was het gebied van deze sinds 1997 voormalige gemeente nog onbewoond, en stond het eiland (‘gors’) bekend als de Nyen aanwas van Nassau. De kaart uit 1530 is de oudst bekende, waarop dit grondgebied staat afgebeeld. “De gemeente Dinteloord en Prinsenland - wellicht juister in Prinsenland - herdenkt en viert in de loop van dit jaar (1955, red.) haar 350-jarig bestaan. Historisch juister uitgedrukt, het is dit jaar drie en een halve eeuw geleden, dat met de bedijking van de eerste polder, nu het waterschap ‘Oud-Prinslandsche polder’ genoemd, een aanvang werd gemaakt, waarna met de inpoldering, verkaveling en het in cultuur brengen van het nieuw gewonnen land kon worden begonnen. En daarna volgde al spoedig de stichting van het enige dorp: Dinteloord.

De prins van Oranje, aan wiens titel het oudste deel van de gemeentenaam zijn oorsprong ontleent, was Filips Willem, prins van Oranje, graaf van Nassau, Buren enzovoort, baron van Breda enzovoort, Heer van Steenbergen enzovoort, die heeft geleefd van 1554-1618. Hij was de oudste zoon van prins Willem van Oranje uit diens eerste huwelijk met Anna van Egmond, vrouwe van Buren. Deze doorluchtige Oranjezoon is uit de geschiedenis onzer dynastie en natie wel het meest bekend door zijn langdurig en gedwongen verblijf in Spanje, gedurende de periode 1568-1596. Na zijn terugkeer in de Nederlanden in gezelschap van de aartshertogen Albertus van Oostenrijk en Isabella, de infante (kind) van de Spaanse koning Filips II, deed hij al spoedig pogingen om zijn rechten op de Brabantse heerlijkheden uit zijn vaderlijk erfdeel, inzonderheid Breda en Steenbergen, officieel erkend te zien, waarbij hij zich vooral van de steun van Albertus verzekerde, wiens gemalin Isabella Clara Eugenia, Infante van Spanje, als dochter van koning Filips II de Nederlanden als bruidsschat had verworven.

Doch de Noordelijke Nederlanden waren toen reeds grotendeels vrij en dus onafhankelijk gebied geworden, terwijl de centrale regering zich bovendien door de ‘verlatinge’ van koning Filips II in 1581 had afgescheiden van Spanje en de Zuidelijke Nederlanden. Derhalve moesten eveneens de Algemene Staten in het Noorden hun toestemming geven aan de inbezitneming door de nieuwe Heer van Steenbergen met de daaraan grenzende gorzen, schorren of aanwassen, die in de eerste jaren der 17e eeuw door bedijking en verkaveling de polder van Prinsenland zouden vormen. De daarbij gerezen en vaak ernstige moeilijkheden van politieke, economische en financiële aard heeft Filips Willem echter stuk voor stuk overwonnen, vooral dankzij de tussenkomst en medewerking van Van Oldenbarnevelt, waardoor binnen enkele jaren het ingepolderde Prinsenland een van Steenbergen afgescheiden en dus zelfstandig polderdistrict kon vormen. Daarin kon nu tussen de jaren 1605 en 1613 spoedig het dorp Dinteloord verrijzen, dus eigenlijk was de gemeentenaam 'Dinteloord in Prinsenland' beter geweest.

Voordat het dorp als meest bevolkt centrum en zetel zowel van het plaatselijk als van het polderbestuur allengs de meeste inwoners tot zich trok, werd de gecombineerde naam en plaatsaanduiding 'Dinteloord, gelegen in de polder Prinsenland', door het spraakgebruik op den duur Dinteloord en Prinsenland. Daarmede is het ontstaan van de huidige gemeentenaam, dunkt ons, voldoende verklaard” (44). Tot zover het ontstaan van het grondgebied van de gemeente.

Het uiteindelijke grondgebied van de gemeente is ontstaan door de achtereenvolgende inpoldering van een reeks polders, om precies te zijn 13 stuks.

“De Oude Prinslandse Polder is illustratief voor de wijze waarop het gorzen- en slikkenlandschap van westelijk Brabant in cultuur is gebracht. Wegen en perceelsgrenzen werden met een liniaal oost-west en noord-zuid getrokken. Boerderijen staan tegen een dijk of op de oeverwallen van oude kreken. Rondom de Oude Prinslandse Polder zijn in de 17e, 18e en 19e eeuw nieuwe landbouwgebieden als schillen drooggelegd. De binnendijken van nu zijn de zeedijken van toen” (86).

Het ontstaan van de dorpskern
“Eigenlijk is Dinteloord uit het water van het Volkerak verrezen. Voor de kust van Brabant werden in vroeger eeuwen tal van eilandjes gevormd, door aanslibbing van klei die eeuwenlang door de grote rivieren vanuit Zwitserland werd aangevoerd. Als je het louter geologisch bekijkt, is dit dorp van oorsprong eigenlijk een Zwitserse enclave die door de natuur hier in het deltagebied voor de Brabantse kust is neergelegd”, aldus secretaris van de heemkundekring J. Theunissen (712).

Door verdere aanslibbing en latere inpolderingen werd de Nyen Aenwas van Nassau, waaraan de heemkundevereniging haar naam ontleent, met het Brabantse vasteland verbonden. Dinteloord is rond 1600 ontstaan in de polder Prinsenland. De plaats stond onder het huis Nassau. De ontstaansgeschiedenis van het dorp hangt ten nauwste samen met de ontstaansgeschiedenis van de huidige Oude Prinslandse Polder. Zie daarvoor verder de eerste alinea's van didt hoofdstuk.

“De oude dorpskern is aangelegd als een rechthoek tussen de dijk en wat nu Westeinde heet in de richting noord-zuid en de Oost- en West Achterstraat in de richting oost-west. In de lengte wordt deze rechthoek doormidden gedeeld door de Dorpskreek met de daaraan grenzende hoofdstraten West- en Oost Voorstraat. Binnen deze grenzen nu bewoog zich minstens twee eeuwen lang het dorpsleven van de Dinteloorders, nadat de grondleggers in 1605 zulk een rechthoek als grondplan hadden gekozen. Men kan deze rechthoekvorm zelfs nog heel duidelijk terugvinden op de midden 19e/eeuwse kaart van de gemeente, zoals die is afgetekend in (17). De aldaar getekende rechthoek vertoont eveneens alleen nog maar de historisch gegroeide acht bewoonde huizenblokken van de dubbele Voorstraat en dubbele Achterstraat, in totaal dus acht wijken of straatcomplexen. Deze methode van bebouwing van een dorp wordt het Flakkees dorpstype genoemd. Dinteloord is het duidelijkst bewaard gebleven voorbeeld van dit type.

Het bouwplan kreeg ook hier een bepaalde geometrische vorm, die samenhing met het dicht bijeenwonen der dorpelingen om zo veel mogelijk vruchtbare kleigrond te sparen voor de agrarische cultuur en met elkaar paraat te zijn voor onderlinge hulpverlening bij de strijd tegen het water, de beveiliging van dijken en kaden en met elkaar te behouden, wat met zoveel moeite, arbeid en kosten op het water was veroverd” (44).

De watertoren uit 1925 was 40,35 meter hoog, had een betonnen vlakbodemreservoir van 250 m³, was identiek aan de toren in Kaatsheuvel en is verwoest op 2 november 1944.

Suikerfabriek
De suikerfabriek Dinteloord van Suiker Unie aan de Noordzeedijk (aan de rivier de Dintel) is de grootste van Europa (capaciteit 2.500 ton kristalsuiker per dag). De fabriek ligt geografisch tegen Stampersgat aan, maar wordt als Dinteloords bestempeld, omdat hij voor de herindeling van 1997 onder die gemeente viel (de fabriek is in dat jaar met die gemeente ‘meegegaan’ naar de gemeente Steenbergen en niet met Stampersgat naar de gemeente Halderberge, zoals de Stampersgatse bevolking graag wilde). Tijdens de bietencampagne (september tot en met november) verwerkt de fabriek 1,5 miljoen ton bieten, die circa 235.000 ton suiker opleveren, voornamelijk voor binnenlands gebruik. De suikerfabriek ligt aan de Dintel, maar over water worden geen bieten meer aangevoerd. Alles komt tegenwoordig per vrachtauto.

De fabriek werd in 1908 opgericht als een coöperatie van bietentelers. De eerste directeur was P. Vlekke (1909-1937). Hij werd opgevolgd door L.P. van Malland (1937-1969). Het hoofdkantoor van Suiker Unie is in 1999 van Breda naar Dinteloord verhuisd (er is verder tegenwoordig alleen nog een vestiging in Hoogkerk gem. Groningen). Suiker Unie is sinds 1995 onderdeel van het voedingsmiddelen- en ingrediëntenconcern Cosun, waartoe ook bedrijven als Sensus en Van Gilse in Roosendaal en SVZ in Etten-Leur behoren. Het kantoorgebouw op nummer 111/113 dateert uit 1909.

In 2005 heeft Dinteloord (en Prinsenland) het 400-jarig bestaan gevierd.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- "Cultuurhistorische Vereniging Nyen Aenwas van Nassau is opgericht in 1990 en is genoemd naar een locatie op een kaart uit 1530, toen Dinteloord en Prinsenland nog niet bestond. Het gebied was toen nog onbewoond. Het op de kaart aangegeven eiland ('gors') stond bekend als de 'Nyen Aenwas van Nassau'. De vereniging zet zich in voor behoud van het cultureel erfgoed van de voormalige gemeente. Wij doen dit door een aantal malen per jaar lezingen en excursies te organiseren. Tot enkele jaren gelden hebben wij ook jaarboeken uitgegeven waarin belangrijke geschiedkundige feiten die verband houden met ons dorp zijn vastgelegd. Maar ook beschrijvingen van het sociale en culturele leven in ons dorp. De Nyen aenwas heeft helaas geen eigen museum en slechts een vitrinekast met een aantal oude voorwerpen in het dorpshuis.

De Nyen aenwas van Nassau beschikt zelf niet over een verzameling bidprentjes, prentbriefkaarten, foto's, films, video's, enz. Wel hebben we digitale scans of kopieën in ons bezit. Die slaan we op in een database van de Brabant Cloud, onderdeel van Erfgoed Brabant. Zij zorgen ervoor dat er elke nacht een backup wordt gemaakt die veilig wordt gesteld. Dat gebeurt niet alleen voor digitale collecties van heemkundekringen, maar ook voor die van gemeenten, musea, bibliotheken, enz. Bovendien hebben zij het mogelijk gemaakt dat de opgeslagen collecties voor een ieder toegankelijk zijn en dus te bekijken. Op die manier zijn de digitale kopieën ook voor toekomstige generaties beschikbaar. Nyen aenwas van Nassau maakt voor het beheer van onze eigen collecties gebruik van een systeem dat Memorix Maior heet. Daarmee kunnen we bestanden (afbeeldingen, video's en documenten) opladen en nadat deze opgeladen zijn van de nodige informatie voorzien. Bijvoorbeeld: wie staan op een foto, waar is hij genomen, wanneer? Dat laatste is natuurlijk een flinke klus en dat kunnen we niet zonder de hulp van vrijwilligers maar ook niet zonder de hulp van mensen die de website bezoeken en in de collecties rondsnuffelen. Bij elke foto staat de mogelijkheid om een reactie te geven, die door de beheerder van de website wordt verwerkt." - Nieuws van Nyen Aenwas van Nassau op Facebook.

- Verhalen over de geschiedenis van Dinteloord en Prinsenland op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Dinteloord mag nog aantrekkelijker worden gemaakt, zodat er meer mensen winkelen, of een terrasje pakken. Daarom heeft het gebied rond de haven een flinke opfrisbeurt gekregen en is het recreëren rond de haven verbeterd. Al deze wensen stonden in een in december 2017 vastgestelde Ruimtelijke visie. Het doel van de visie is om de sterke punten van het dorp te behouden en zwakke punten te verbeteren. Zo worden het centrum en de haven visueel nauwer bij elkaar betrokken, zodat er een fraai en samenhangend geheel ontstaat. De ruimtelijke visie is uitgewerkt in een schetsontwerp van de havenkom en een meerjarig Uitvoeringsprogramma. Een van de onderwerpen van het uitvoeringsprogramma is de Beeldkwaliteitsvisie. Deze visie geeft wensbeelden voor gebouwen in het gebied en en biedt ontwerpers hiervoor handvaten.

In 2019 is het schetsontwerp voor de herinrichting van de haven van Dinteloord omgewerkt naar een civiel ontwerp. Op basis van dit ontwerp is een omgevingsvergunning verleend. Hierna is een aanbestedingsprocedure gevoerd, waarna het werk aan KWS is gegund. De werken zijn uiteindelijk in juli 2019 gestart. De uitvoering is voortvarend aangepakt. De werken zijn in december 2019 nagenoeg afgerond. De verlichtingsarmaturen zijn in januari 2020 geplaatst. De natuurstenen dekrand voor de muren zijn in maart 2020 geleverd en geplaatst. In 2019 is gestart met het onderzoek naar parkeren en verkeer en de visie op beeldkwaliteit in het plangebied." (bron: gemeente Steenbergen)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Dinteloord heeft 15 rijksmonumenten.

- Dinteloord heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- De in 1693 gebouwde Hervormde (PKN) zaalkerk (Westvoorstraat 28) is ontworpen door J. van Swieten. Het is baksteenbouw op een vierkante plattegrond. Het muurwerk is geleed door vlakke pilasters waartussen rondboogramen. Onder het leien dak met stenen koepeltorentje een houten kroonlijst. Boven de ingang een geschilderd wapen van koning-stadhouder Willem III, die de bouw van deze kerk gesteund heeft. Het in 1944 geheel uitgebrande gebouw is uitwendig in oude trant herbouwd, mét de lage dienstruimten links en rechts. Het koepeltorentje is uniek voor Brabant en doet aan Friesland denken, de stijl van het gebouw doet denken aan het bouwkundig classicisme. - Site van de Hervormde Gemeente Dinteloord.

- In het overwegend protestantse Dinteloord bestond ook een katholieke gemeenschap. In 1795 is een parochie gesticht, gewijd aan de Heilige Petrus en Paulus. Aan de Havenweg, buiten de kom, is omstreeks 1800 een kerkje gebouwd. Deze kerk is in 1862 gesloopt en vervangen door een neogotische kerk, ontworpen door P.J. Soffers. Op zijn beurt is ook deze kerk gesloopt, in 1927. Deze is vervangen door een kerk die ontworpen is door Jacques van Groenendael. Deze kerk is in 1944 door oorlogsgeweld verwoest. In 1951 is de huidige RK Petrus en Pauluskerk (Westvoorstraat 2) ingewijd, een driebeukige bakstenen kerk met zadeldak, in een aan de Delftse School herinnerende, gotiserende stijl, naar ontwerp van architect C.M. van den Berg. Later is er een vierkante, vlakopgaande toren aan de ingangszijde bijgebouwd. De kerk bezit een orgel uit 1862, afkomstig uit de Sint-Laurentiuskerk te Alkmaar.

In 2009 ging de parochie samen met zes andere parochies in de omgeving van Steenbergen op in de nieuwe Sint-Annaparochie. In 2014 is de kerk aan de eredienst onttrokken. In 2019 is de kerk met pastorie en tuin verkocht. In 2021 zijn in de kerk 27 appartementen gerealiseerd. De appartementen richten zich op kleine huishoudens, van starters en alleenstaanden tot ouderen. De appartementen zijn gerealiseerd in de zijbeuken en de sacristie van de kerk. Het schip blijft een open ruimte, waarin het met een koffiehoek voor bewoners vooral draait om ontmoeting. De opzet is zodanig dat mensen met elkaar contact kunnen krijgen, iets waar van oudsher de kerk ook voor bedoeld is. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Er wordt geen gebruik gemaakt van gas, wel zijn er warmtepompen, vloerverwarming en op het dak 120 zonnepanelen. De kerkklokken en het slagwerk functioneren nog, net als het orgel.

- Kerk van de Gereformeerde Gemeente (Prins Florisstraat 1) uit 1982. De vorige kerk van de Gereformeerde Gemeente Dinteloord stond op Westgroeneweg 67. Die is in 1982 verkocht aan de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Deze hebben de gemeente in 2006 moeten opheffen, waarna het kerkgebouw definitief is gesloten.

- Het rijksmonumentale voormalige raadhuis (Westvoorstraat 1) is een 19e-eeuws classicistisch gebouw met een opvallende houten kroonlijst. In het fronton (driehoekige gevelbekroning) bevindt zich het wapen van de gemeente Dinteloord en Prinsenland. Op het dak staat een klokkentorentje.

- Kapitale 19e-eeuwse villa’s langs de vaart.

- Het gemaal aan de Molendijk met gepleisterde hoekpilasters, ijzeren toogramen en een rozetraam, dateert uit eind 19e eeuw.

- Gevelstenen in Dinteloord.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Oranjevereniging Dinteloord organiseert de evenementen rond Koningsdag, 4 mei en 5 mei.

- Stichting Suikerstad Sportief organiseert jaarlijks op een zaterdag in mei de Suikerstadmars. Je kunt kiezen uit de afstanden 5, 10, 25 en 40 km.

- Muziekfeest MUZA (weekend eind augustus).

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op IJsbaan Dinteloord aan de Dorus Rijkersstraat.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Verwarmd openluchtzwembad Aquadintelheeft in de wijde omtrek een goede naam. Het is schoon en veilig. Er is vakkundig toezicht en professioneel zwemonderwijs. Zwembad Aquadintel ligt in Dinteloord in een parkachtige omgeving. Kleuterbad / halfdiepe bad. De allerkleinsten kunnen zich veilig uitleven in het kleuterbad. Het bad heeft een kleine glijbaan en diverse spuitelementen. In het halfdiepe bad kun je lekker spelen, van het glijbaantje afroetsjen of een superdouche nemen onder het regengordijn! 25-meter bad. Het 25-meterbad heeft startblokken voor een snelle startsprong. Dit diepe bad is elke dag gedurende een of twee uur gereserveerd voor banenzwemmers. Buiten deze tijd is het bassin toegankelijk voor iedereen die in het bezit is van een A-diploma. De duikkuil. Aquadintel heeft twee duikplanken en een aparte duikkuil. Je kunt springen vanaf de lage 1 meter- plank of de hoge 3 meter-plank. Zonneweide. De baden zijn omgeven door een grote groene zonneweide met bomen, waaronder je lekker tot rust kunt komen. Als je nog niet moe bent, kun je actief zijn op het afgescheiden voetbal- of volleybalveld. Ook staan er speeltoestellen. Catering. Bij onze catering kun je terecht voor een lekkere snack. We hebben koffie, thee, drankjes, chips, ijsjes, tosti's en ga zo maar door... Wifi. Op het gehele zwembad kun je gebruik maken van gratis wifi."

- Nieuws en aanbiedingen van de winkeliers uit het dorp, onder het motto 'Dinteloord Winkeloord' (leuke woordspeling!).

- Natuurgebied Dintelse Gorzen ligt 4 km W van Dinteloord, aan de monding van de Steenbergse Vliet, aan het Krammer-Volkerak, O van de Slikken van de Heen. Oppervlakte ca. 500 hectare. Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten. Tot 1987 kende het natuurgebied Krammer-Volkerak alleen een zoutwatermilieu. Toen kwam de Philipsdam gereed, waardoor eb en vloed verdwenen. De schorren kwamen voorgoed droog te staan en daarmee waren de Dintelse Gorzen en de Slikken van De Heen een feit. Het Krammer-Volkerak is nu zoet, de buitendijkse gronden zijn nog zout. Dat maakt het gebied veelzijdig. In de lage delen, zoals de slikken, is het zout nog duidelijk aanwezig en gedijen planten als zeekraal, lamsoor, zoutmelde en lepelblad. Op de vroegere hoge zandplaten is het zout snel weggespoeld. Daar ontstaan wilgenbossen en de vlier gedijt er ook. Op de vochtige plaatsen groeien mattenbies en moerasandijvie.

Ook het dierenleven is er divers. Onder meer bunzings, kiekendieven, fazanten, konijnen, reeën, eenden, steltlopers, blauwborsten en zwanen komen er voor. De kluut is er daarentegen verdwenen, die houdt meer van een droge, schelpachtige vlakte. De slikken en gorzen worden gekenmerkt door grote kreken en kleine ondiepe geultjes. De Dintelse Gorzen staan garant voor een afwisselende wandeling. Struweel, hoge planten en natte en droge stukken land met kort gras wisselen elkaar af. Om het gras kort te houden grazen Shetlandpony’s op de velden, in de zomer bijgestaan door bijna 100 runderen. Een wandeling door de Dintelse Gorzen voert over ongebaande paden; dat betekent vrij banjeren door de natuur, tussen de pony’s en de runderen door. De Dintelse Gorzen zijn uitsluitend toegankelijk via een gemarkeerde wandelroute of een excursie. Van maart tot november zijn er circa twee keer per maand excursies door de Dintelse Gorzen en de Slikken van De Heen. De excursies vertrekken vanuit het pittoreske Benedensas. Nadere informatie en aanmelden bij de opzichter, tel. 0167-502970. Fotoserie van de Dintelse Gorzen van de fotografen Martin Stevens en Ferry Siemensma.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Dinteloord, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Beeldbank Dinteloord: heel veel oude en recente foto's, van inwoner Piet Pietjouw.

- Fotoreportage van Dinteloord door Kees Wittenbols uit Breda. Zie onderaan de pagina ook deel 2 en 3.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Dinteloord (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Dinteloord.

- Belangenorganisaties: - Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland is opgericht in 2002. De hoofddoelstelling van de Dorpsraad is het bevorderen van de leefbaarheid van deze kern in de ruimste zin des woords. De Dorpsraad probeert zich zo neutraal mogelijk op te stellen. Door het gemeentebestuur van Steenbergen wordt de Dorpsraad regelmatig gevraagd namens de dorpsbewoners mee te denken en mee te praten over de beleidsontwikkeling terzake de eigen woon- en leefomgeving. Verder kan de Dorpsraad gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente over alle zaken die betrekking hebben op de leefbaarheid van het dorp.

- "Vereniging Werkgroep Behoud Leefbaarheid Dinteloord (VWBLD) is een vereniging waar de leden – alle dorpsgenoten – democratisch besluiten nemen over zaken die hun woon- en leefomgeving aangaan. Onze werkgroep heeft zijn bestaansrecht in 2019 op succesvolle wijze aangetoond. We lieten bij het gemeentebestuur de mening van onze dorpsgenoten horen over de huisvesting van arbeidsmigranten én over de 'megamolens' in de Karolinapolder. We hebben vanaf januari 2019 het verzet georganiseerd tegen de realisatie van een grootschalig migrantenpark naast de voetbalvelden. Dankzij de steun van vele dorpsgenoten hebben we de gemeenteraad op andere gedachten kunnen brengen: grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten moet zo dicht mogelijk op of nabij het werk gerealiseerd worden.

En samen met de ‘Actiegroep Dinteloord tegen Megamolens’ hebben we het gemeentebestuur er uiteindelijk van kunnen overtuigen dat er geen sprake is van een goede ruimtelijke inpassing van vier ‘Euromasten met wieken’ in de Karolinapolder. Op dat moment greep de provincie Noord-Brabant in en trok de bevoegdheid naar zich toe. Inmiddels heeft het provinciebestuur de plannen goedgekeurd. VWBLD heeft daarop contact gezocht met mevrouw mr. dr. Anne van Nus. Uiteindelijk heeft zij namens diverse dorpsgenoten een bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State tegen dat besluit van de provincie. Dat is gebeurd op 23 december 2019. Het wachten is op een reactie van de Raad van State. De gemeente Steenbergen betrekt VWBLD nu (meestal) ook bij zaken die de leefbaarheid van ons dorp aangaan. Doordat we een vereniging zijn, kunnen we de mening van onze dorpsgenoten doorgeven aan het gemeentebestuur."

- Dorpshuis: - Dorpshuis Dinteloord.

- Onderwijs: - Petrus en Paulusschool. - Basisschool De Regenboog. - Basisschool Groen van Prinsterer.

- Muziek: - "Harmonie Volharding Dinteloord is op 2 juli 1945 tijdens een vergadering met oud-leden van de vooroorlogse fanfare “Excelsior” en het Oranjecomité ontstaan. Ongeveer 37 mensen gaven zich op om lid te worden. Het allereerste optreden van deze nieuwe harmonie was december 1945 voor een sinterklaas optreden. Hierna volgden er meer. Zoals in juni 1946 trad Volharding voor het eerst op in een concours en behaalde hier de 1e prijs met 350 punten. Dit was voor een jonge vereniging een groot succes. In de jaren ’90 werd er opnieuw opgetreden tijdens een concours en kregen ze een promotie naar de 2e afdeling. Ze waren het nog niet verleerd want in 1998 werd Volharding weer 1e + de titel KNFM Kampioen. Hierdoor was de harmonie een graag geziene gast bij jubilea, festivals, taptoes en nog vele andere.

Ook uitnodigingen uit het buitenland verschenen. Zoals uit België (veel Antwerpen), Duitsland (jarenlange relatie met Musikverein Wössingen uit Baden-Württenberg) en Frankrijk. Van 1963 tot 1995 heeft Volharding een tamboerkorps gehad. Deze jaren waren ze erg succesvol. De laatste jaren heeft Volharding zich met optredens en activiteiten gefocust op Dinteloord en omgeving. We spelen mooie, maar ook moderne en leuke muziek. Het mooiste is om samen te spelen! Gezelligheid. We hebben een jaarlijkse barbecue en meerdere activiteiten door het jaar, naast onze optredens. Wil jij muziekmaken? Muziek is voor alle leeftijden en iedereen die van muziek houdt is welkom in onze vereniging. Bekijk ons aanbod en meld je aan!"

- Sport: - VV Prinsenland is een fusieclub, ontstaan uit de voetbalverenigingen RKSV Divo en VV Dinteloord.

- Sporthal en sportcafé De Buitelstee.

- Tennisvereniging Dinteloord.

- Volleybalvereniging Voverdi.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland in Dinteloord is een gezamenlijk initiatief van Suiker Unie en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij. Het in de afgelopen jaren ontwikkelde gebied omvat de bestaande suikerfabriek met 40 ha autonome ontwikkelingen, 50 ha netto uitgeefbaar agro en food bedrijventerrein en 220 ha netto glastuinbouw (kassen). "Direct aan de A4/A29, de kortste verbinding voor vrachtverkeer tussen Rotterdam en Antwerpen, ontsloten over de weg en het water, is het de ideale vestigingslocatie voor bedrijven en ondernemers, die op zoek zijn naar een strategische en duurzame vestigingslocatie met ruime kavels en bouwmogelijkheden. De locatie biedt bovendien allerlei mogelijkheden voor symbiose en samenwerking tussen bedrijven, o.a. op het gebied van groene energie. Bedrijventerrein. Het bedrijventerrein biedt kavels van 0,5 tot 15 ha voor bedrijven tot milieucategorie 5.2 met een bouwhoogte tot 40 m. Het is primair gericht op bedrijven uit en gelieerd aan de agro- en levensmiddelensector. Bedrijven als Nova Lignum, Wouda Invest van de familie van Oers, 4everGreen, en het Cosun Innovatiecentrum gingen je voor. Glastuinbouw. De glastuinbouwlocatie op Nieuw Prinsenland biedt plaats aan 7 moderne glastuinbouwbedrijven. Dit zijn Auberginekwekerij De Jong B.V., RedStar, Lans met 2 locaties , Rijk Zwaan, Tomatenkwekerij Jan van Marrewijk, Florensis en Boer den Hoedt."

Reactie toevoegen