Doornsteeg

Plaats
Buurtschap
Nijkerk
Veluwe
Gelderland

doornsteeg_logo_nieuwbouwwijk.jpg

Het logo van de nieuwbouwwijk Doornsteeg, die vanaf 2016 wordt ontwikkeld op de plek van de gelijknamige oude buurtschap

Het logo van de nieuwbouwwijk Doornsteeg, die vanaf 2016 wordt ontwikkeld op de plek van de gelijknamige oude buurtschap

Doornsteeg

Terug naar boven

Status

Doornsteeg is een buurtschap en tegenwoordig ook nieuwbouwwijk in ontwikkeling, in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Nijkerk. De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder de stad Nijkerk. De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan het gelijknamige straatnaambordje kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Doornsteeg.

Naamsverklaring
Samenstelling van doorn 'doornstruik' en steeg 'smalle weg, voetpad'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Doornsteeg ligt W van de stad Nijkerk, W van de N301 - die ter plekke Ambachtsstraat heet - rond de gelijknamige weg, die vanuit de kruising N301 / Holkerweg richting NW loopt. De buurtschap grenst in het N aan bedrijventerrrein Watergoor, in het O aan de N301, in het Z aan de nieuwbouwwijk Corlaer en in het W aan de A28. Met dien verstande dat ook direct W van de A28 nog een klein stukje van de buurtschap ligt, N van Holk, rond de Olevoortseweg, die overigens een curieuze huisnummering heeft (8 en 37 t/m 43). De weg Doornsteeg loopt tegenwoordig in het NW dood tegen de A28. Vermoedelijk heeft deze weg vroeger wel doorgelopen naar de Olevoortseweg, en zijn die op enig moment van elkaar afgesneden door de aanleg van de A28.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 worden de bijeengelegen buurtschappen Doornsteeg, Bontepoort, Ark, Nekkeveld en Watergoor samen geteld. Gezamenlijk hadden zij in genoemd jaar 37 huizen met 247 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen aan de weg Doornsteeg en nog een een 6-tal panden aan de Olevoortseweg. Totaal ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Vanaf 2016 wordt in een aantal fasen op de plek van de huidige buurtschap de nieuwbouwwijk Doornsteeg gerealiseerd, die uiteindelijk ca. 1.200 woningen gaat omvatten. De bestaande gelijknamige weg met de daaraan gelegen bebouwing blijft gehandhaafd en wordt zo goed mogelijk in de nieuwe wijk ingepast. Het wordt een groene, landelijke, duurzame en kindvriendelijke wijk, met veel autoluwe straten, zodat kinderen veilig kunnen spelen, met veel natuurlijk groen, en met energieneutrale woningen. De wijk krijgt een oppervlakte van 59 ha, waarvan 43 ha wordt bebouwd en 16 ha als landschap wordt ingericht. Doornsteeg zal organisch ontstaan. Huidige en toekomstige bewoners, omwonenden, ontwikkelaars en ondernemers ontwikkelen de wijk gezamenlijk.

Zie ook: - pagina over de nieuwbouwwijk Doornsteeg op de site van de gemeente Nijkerk. - Globaal Masterplan. - Stedenbouwkundige opzet Deelplan 1. - Actualiteiten m.b.t. de nieuwbouwwijk op Facebook. - Vereniging Woonproject Holkerbeek (een deelproject van ca. 20 kavels). - Woonvereniging Doornsteeg is opgericht met als doel een CPO-project in het gebied te realiseren.

Terug naar boven

Links

- Overige verenigingen: - In het N van het gebied (aan de weg Tabaksplanter) ligt een volkstuincomplex van Volkstuin Vereniging Nijkerk.

- Duurzaamheid: - De gemeente Nijkerk heeft ingenieursbureau Wareco gevraagd voor Doornsteeg een waterstructuurplan op te stellen. Het bestaande watersysteem, landschap en stedenbouwkundige wensen zijn hiervoor belangrijke input. Gedurende het project zijn er diverse contactmomenten en werkateliers met verschillende afdelingen van de gemeente Nijkerk, Waterschap Vallei & Veluwe en het betrokken landschapsbureau. Met het waterstructuurplan wordt invulling gegeven aan een klimaatbestendig Doornsteeg. De wateropgave van de nieuwbouwwijk wordt hierbij geïntegreerd met het bestaande oppervlaktewatersysteem, zonder wateroverlast te veroorzaken binnen en buiten de plangrens.

Door aandacht te schenken aan schoon en vuil hemelwater, wordt ook de waterkwaliteit van het bestaande watersysteem geborgd. Het plan schetst de gewenste hoofdstructuur voor het oppervlaktewatersysteem in het gebied. De afspraken over de toekomstige waterhuishouding worden vastgelegd om zo een duurzame onderlegger te vormen voor latere waterhuishoudkundige plannen. De aanpak is erop gericht om te komen tot een evenwichtige uitwerking van de waterstructuur en het inzichtelijk maken van de ruimtelijke aspecten van verantwoord waterbeheer. Het resultaat is een watersysteem dat goed te onderhouden is en goed functioneert na aanleg, ook voor volgende generaties.

Reactie toevoegen