Elsenerbroek

Plaats
Buurtschap
Hof van Twente
Twente
Overijssel

Elsenerbroek bord Entersestraat [640x480] [640x480].jpg

Elsenerbroek heeft sinds 2010 weer officiële plaatsnaamborden

Elsenerbroek heeft sinds 2010 weer officiële plaatsnaamborden

Elsenerbroek bord oud [640x480].jpg

Elsenerbroek, de borden zoals die er stonden vóór de gemeentelijke herindeling van 2001

Elsenerbroek, de borden zoals die er stonden vóór de gemeentelijke herindeling van 2001

Elsenerbroek Markelo station [640x480].jpg

Elsenerbroek had een halteplaats aan de spoorlijn Neede-Hellendoorn

Elsenerbroek had een halteplaats aan de spoorlijn Neede-Hellendoorn

Elsenerbroek

Terug naar boven

Status

- Elsenerbroek is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Hof van Twente. T/m 2000 gemeente Markelo.

- De buurtschap Elsenerbroek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Markelo.

- De buurtschap Elsenerbroek ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Elserbroek.

Naamsverklaring
De naam stamt van broek '(oorspronkelijk) moerassig gebied' bij de nabijgelegen buurtschap Elsen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Elsenerbroek ligt 7 km NO van Markelo, N van Goor, rond beide zijden van de N347 (Goor-Rijssen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Elsenerbroek 30 huizen met 183 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis en beschrijving actuele situatie

De buurtschap Elsenerbroek ligt in een oud cultuurlandschap, dat door zijn enigszins geïsoleerde ligging goed bewaard is gebleven. Natuur, landschaps- en cultuurhistorische waarden zijn rijkelijk aanwezig en maken het gebied bijzonder en aantrekkelijk. Het gebied van de buurtschap kent twee gezichten. Aan de ene kant is er het zuidwestelijke, grootschalige deel, met ruime percelen, gecreëerd door eerdere ruilverkavelingen. In het oostelijk deel is het gebied authentiek en historisch waardevol gebleven, maar de kleinschaligheid van het gebied vormt wel een belemmering voor de ontwikkeling van de tot dusver belangrijkste economische drager, de landbouw. In de landbouw is de landelijke trend dat bedrijven moeten opschalen om te overleven en een landelijk gegeven is dat het aantal bedrijven sterk afneemt, terwijl de bedrijven die overblijven groter worden. Ook deze buurtschap zal van deze trend op termijn de gevolgen ondervinden. Bewoners en boeren willen zich inspannen om de landbouw als economische factor in de buurtschap te behouden en het mogelijk maken om grootschalige, moderne landbouw in te passen in het kleinschalige gebied. Daarnaast wil men uitkijken naar andere invullingen op gebied van wonen en bedrijvigheid.

De betrokkenheid van de inwoners bij hun leefomgeving is groot. Er is een gebiedscommissie actief, samengesteld uit mensen van het gebied zelf. Deze commissie, onder de naam Perspectief Elsenerbroek, is met ondersteuning van de gemeente bezig nieuwe vitaliteit in het gebied te brengen. Ze hebben op dit terrein al meerdere successen geboekt met elkaar, maar er moet nog veel meer gebeuren om de leefbaarheid in de buurtschap duurzaam op peil te brengen. Het Wensenpalet en het Gemeenschapsfonds beogen hier belangrijke aanjagers in te zijn. Zie verder bij Recente ontwikkelingen.

- Geschiedenis van de spoorlijn Neede-Hellendoorn en de betekenis daarvan voor de buurtschap Elsenerbroek. De trein werd in de volksmond "Bello" genoemd. Deze naam had zijn ontstaan te danken aan het feit, dat de machinist als waarschuwing bij de nadering van de vele onbewaakte overwegen bijna onophoudelijk de op de locomotief geplaatste bel moest bedienen. Het stationsgebouw is helaas rond 1970 afgebroken. De buurtschap zou graag met enig object de herinnering aan dit station en dit stukje cultuurhistorie levend houden. Plannen hiervoor zijn nog niet concreet.

- Site over schilder Jan Broeze uit Elsenerbroek (1896-1983).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2008 is een zogeheten Wensenpalet verschenen, als toekomstvisie door en voor Elsenerbroek.

- Voor de ontwikkeling van de buurtschap Elsenerbroek (onder Markelo gem. Hof van Twente) en de nabijgelegen buurtschap Zuidermaten-Bullenaarshoek (onder Enter gem. Wierden) is een gemeenschapsfonds gevormd. In een gemeenschapsfonds brengen bedrijven, instellingen, overheden en inwoners van het gebied of partijen die belangen hebben in een gebied, middelen of diensten onder of maken afspraken over gezamenlijke aanpak van ontwikkelingen. De gemeenten Hof van Twente en Wierden en provincie Overijssel dragen financieel bij aan de ontwikkeling en de inwoners van het gebied in mankracht.

De buurtschappen Elsenerbroek, Zuidermaten en Bullenaarshoek liggen tussen Goor en de snelweg A1. Voor de ontwikkeling van het gebied liggen diverse wensen en mogelijkheden, zowel vanuit de bewoners zelf als vanuit organisaties en bedrijven die een belang in het gebied hebben. Gemeente Hof van Twente en waterschap Regge & Dinkel hebben bijvoorbeeld plannen voor een herontwikkeling van de Regge in het gebied, de aanleg van wandel- en fietspaden en een onderdoorgang van de Regge onder de N347. Daarnaast liggen er wensen vanuit de buurtschap voor een nieuw landgoed, herontwikkeling van het buurtcentrum en starterswoningen.

Gebiedsgericht werken
Door wensen en plannen van verschillende belanghebbenden te verenigen, kunnen plannen op elkaar afgestemd worden en kan financieel voordeel worden behaald of door betere afstemming van wensen een efficiëntere uitvoering worden bereikt. Een gemeenschapsfonds legt een directe relatie tussen de wens en behoefte om bij te dragen aan de ontwikkeling van een gemeenschap en middelen die nodig zijn bij de realisatie van die ontwikkeling. Gemeente Hof van Twente ziet de vorming van een gemeenschapsfonds als een ‘pilot’ voor gebiedsgericht werken die mogelijk in de toekomst ook voor andere gebieden zou kunnen worden ingezet. (bron: Gemeente Hof van Twente, 28-10-2009)

- Eind 2008 namen LTO Noord-afdeling Hof van Twente en Stichting Perspectief Elsenerbroek het initiatief om in deze buurtschap een kavelruilproject te starten. Voor zowel agrarische ondernemers, gemeente Hof van Twente als Provincie Overijssel was deze kavelruil van groot belang. Door kavels dichterbij het bedrijf te hebben, rijdt er minder landbouwverkeer op de weg. Hierdoor neemt de verkeersveiligheid toe én hebben ondernemers minder kosten. De kavelruil ging zeer voortvarend van start met het eerste ruilplan van 57 hectare in maart 2011. Vervolgens zijn nog twee ruilplannen gerealiseerd; het tweede ruilplan heeft een omvang van ruim 17 hectare en het derde ruilplan 56 hectare. Het kavelruilproject is in juli 2012 afgerond. In totaal hebben 35 deelnemers 130 hectare geruild.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oude Trekker Groep (OTG) Elsenerbroek bestaat uit een groep enthousiaste mensen die oldtimer landbouw tractoren, machines en aanverwante artikelen verzamelt. Jaarlijks op een zaterdag begin juli was er t/m 2019 de Oldtimer Trekkertoertocht vanuit buur-buurtschap Deldenerbroek. Bij een evenement als dit was het natuurlijk zowel een feest om deel te nemen als om er naar te kijken. De organisatie meldde echter dat zij er na de 10e editie in 2019 mee is gestopt. Gelukkig heeft de OTG besloten deze traditie voort te zetten. Zij zullen dan ook vanaf 2020 een Oldtimer Trekkertoertocht in hun buurtschap organiseren.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2006 is de wandelroute Sprokkelpad of Kuierpad door Elsenerbroek uitgezet. Het zijn 4 wandelingen van in totaal ca. 17 km, die starten bij de picknickplaats. (adres?)

- In 2013 is het project 'Herinrichting Boven Regge bij Elsenerbroek' gerealiseerd. Dit houdt in dat de Boven-Regge waar mogelijk is terug gelegd in de rivierbedding van omstreeks 1900. Er is echter geen sprake van een helemaal natuurlijke situatie: in het belang van de landbouw en bebouwing controleert het waterschap het waterpeil. Ook is een aantal overstromingszones aangelegd. Boeren kunnen deze zones pachten als extensieve landbouwgronden.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Elsenerbroek.

- Nieuws: - Nieuws uit Elsenerbroek op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Stichting Perspectief Elsenerbroek is opgericht in 2005, met als doel om de buurtschap sociaal en economisch vitaal te houden. Met als speerpunt behoud en waar mogelijk versterking van de leefbaarbaarheid.

- Buurthuis: - Buurthuis het Brookhoes is te huur voor vergaderingen, infoavonden, workshops, presentaties, lezingen of andere culturele gelegenheden. Er is een beamer aanwezig. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henk Neutenberg, tel. 06-21566614.

Reactie toevoegen