Emmen

Plaats
Stad en gemeente
Emmen
Zuidoost Drenthe
Drenthe

emmen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Emmen is een stad en gemeente in de provincie Drenthe.

Emmen is een stad en gemeente in de provincie Drenthe.

gemeente_emmen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Emmen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Emmen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Emmen

Terug naar boven

Status

- Emmen is een stad* en gemeente in de provincie Drenthe.

* Sommigen blijven deze plaats een dorp noemen, maar doorgaans - in de meeste media-uitingen die ons onder ogen komen - wordt deze plaats als stad beschouwd. Sommigen denken wellicht dat een plaats geen stad kan zijn als het geen stadsrechten heeft, maar dat begrip heeft al sinds halverwege de 19e eeuw geen wettelijke betekenis meer. Zie ook onze toelichting op deze pagina. Vandaag de dag zijn er geen harde criteria voor en is het puur een gevoelsmatige kwestie of een gemeente en inwoners een bepaalde plaats op grond van grootte, voorzieningen en regionale verzorgingsfunctie een stad of een dorp vinden. Deze columnist van de Emmer Courant vindt deze plaats redelijkerwijs een stad en in het artikel licht hij dat toe. Wij conformeren ons aan die visie en spreken op deze pagina dus van een stad.

- De gemeente Emmen is in 1998 vergroot met de gemeente Schoonebeek.

- De gemeente Emmen omvat naast de gelijknamige stad verder nog de dorpen Barger-Compascuum, Barger-Oosterveld, Emmer-Compascuum, Emmer-Erfscheidenveen, Erica, Klazienaveen, Klazienaveen-Noord, Munsterscheveld, Nieuw-Amsterdam, Nieuw-Dordrecht, Nieuw-Schoonebeek, Nieuw-Weerdinge, Noordbarge, Oranjedorp, Roswinkel, Schoonebeek, Veenoord, Weerdinge, Weiteveen, Westenesch, Zandpol, Zuidbarge en Zwartemeer, en de buurtschappen Amsterdamscheveld, Barger-Erfscheidenveen, Barger-Oosterveen, Ermerveen, Foxel, Koelveen, Middendorp (bij Nieuw-Schoonebeek), Middendorp (bij Schoonebeek), Oosterse Bos, Schutwijk, Westerse Bos en Wilhelmsoord. In totaal zijn dit 1 stad, 23 dorpen en 12 buurtschappen. Het voormalige dorp Emmerschans wordt tegenwoordig als wijk beschouwd.

- In 1976 heeft de gemeente middels een grenscorrectie de buurtschap De Maten afgestaan aan de Groningse gemeente Vlagtwedde.

- Wapen van de gemeente Emmen.

- In en direct rond de stad ligt een aantal kernen die door de inwoners - en ook door ons - doorgaans nog wel als 'plaats' (d.w.z. dorp dan wel buurtschap) worden beschouwd, hoewel ze in 1978 geen eigen postcode en bijbehorende plaatsnaam hebben gekregen, en daarom sindsdien voor de postadressen 'in' Emmen liggen. Ter plekke staan ook doorgaans witte plaatsnaamborden, om aan te duiden dat de gemeente ze tegenwoordig kennelijk als wijken van de stad beschouwt. Het betreft Barger-Oosterveld, Noordbarge, Weerdinge (heeft wel blauwe borden en is ook nog duidelijk een apart van de stad gelegen dorp), Westenesch en Zuidbarge (dat op richtingborden in de buurt nog wel met de layout van een plaats, zijnde wit op blauw, wordt aangegeven). Angelslo heeft borden waarop expliciet 'wijk' staat aangegeven.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Emmen.

- Onder de stad Emmen vallen ook een deel van de buurtschap Ermerveen en de buurtschappen Westenesch en Wilhelmsoord.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van Emmen is een Emmenaar of, wanneer het specifiek een vrouw betreft, een Emmense. Een inwoner van deze stad is dus geen Emmer. ;-) Wanneer iets of iemand toebehoort aan, of zich bevindt in deze stad, wordt er wel naar verwezen met 'Emmer', bijvoorbeeld 'het Emmer winkelcentrum' of 'de Emmer handbalclub'.

In het dialect
Emm.

Oudere vermeldingen
1139 kopie 16e eeuw en 1232-1233 Emne, 1327 kopie 1471, 1381 Empne, 1395-1396 Emmene, 1510 Empne, 1551 Emmen.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Emne gaat volgens sommigen terug op emnî* 'effen, vlak gebied', bij het Oudsaksische ebhan 'vlak, effen', met als overtreffende trap het Oudsaksische emnist, in contrast met Noordbarge en Zuidbarge. Hiermee verwant is Ende (Dld), bij Dülmen (890 Emnidi). Daar echter de hoogtekaart van de stad en omgeving weinig steun voor deze verklaring biedt, heeft men ook gedacht aan de wortel amb*- 'rivier' (o.a. in Drents eem 'water'), een - niet overgeleverde - oude naam voor de Sleenerstroom, die dan destijds voor het gehele nederzettingsgebied zou moeten hebben gegolden. Ter vergelijking wordt gewezen op de Duitse namen Holtemme, 814 Holtemna, 1369 Holtempne (dat echter ook wordt geduid als Holtmanni*, een samenstelling van holt 'hoogopgaand loofbos' en manni 'water') en Emen, ca. 1000 Embini en Emmeln, 1160 Eimblem. Het in 1381-1383 genoemde Kerspel van Emnynchem wordt ook als Emmen geïdentificeerd.(1)
* Gereconstreerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Emmen ligt in het ZO van Drenthe. De gemeente grenst in het O en Z aan Duitsland, in het W aan de gemeente Coevorden, in het N aan de gemeente Borger-Odoorn en de provincie Groningen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Emmen heeft ca. 45.000 huizen met ca. 107.000 inwoners, waarvan ca. 23.000 huizen met ca. 56.500 inwoners in de stad (de twee laatstvermelde aantallen zijn inclusief de aantallen voor de dorpen die voor de postadressen 'in' de stad liggen, zoals vermeld onder Status). Met 337 km2 is de gemeente qua oppervlakte een van de grootste gemeenten van ons land. - Inwonertallen in deze gemeente per dorp, wijk en buurt. - Wijkindeling in deze gemeente. - Statistiekensite van deze gemeente, waarbij je selecties kunt maken op allerlei thema's.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Emmen, kun je terecht bij de volgende instanties, sites en film:

- De in 1992 opgerichte Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe stelt zich ten doel om de historie van de regio te bestuderen en door te geven aan de leden. Het blad de Kroniek verschijnt vier keer per jaar. Oudere nummers zijn via de link ook online te lezen, vanaf jaargang 1, nummer 1! Jaarlijks worden er een aantal lezingen en een busexcursie met gids georganiseerd.

- "Mijn naam is Pauline Berens. Broer Berens (1916-2013) was mijn vader. Zijn hobbies waren regionale geschiedenis en stamboomonderzoek. Sinds zijn overlijden in 2013 ben ik bezig zijn hobbyspullen te catalogiseren. Het betreft vooral eigen en verzameld werk van mijn vader en van mijn eigen werk voor zover onze hobbies elkaar overlapten. Centraal thema is Barger-Compascuum, vooral bewoners en geschiedenis. Maar ook veel informatie over andere kernen in de gemeente Emmen en elders in Zuidoost-Drenthe. De Catalogus Collectie Broer Berens is via het internet beschikbaar, om informatie te delen met een groter publiek, als eerbetoon aan mijn vader en als hulpmiddel voor de verdeling ooit." Wij - de redactie van Plaatsengids.nl - hebben enkele steekproeven genomen en het is werkelijk een enorme schatkamer aan historische teksten, genealogische gegevens, oude foto's e.a. documenten, plattegronden, akten, ingescande oude boeken etc., dus zeer de moeite waard om eens goed voor te gaan zitten voor wie in de geschiedenis van Zuidoost-Drenthe geïnteresseerd is.

- Site over ontstaan en ontwikkeling van Emmen tot 1880, opgezet en onderhouden door Johan Withaar.

- Emmen is sinds de jaren vijftig in slechts enkele decennia in hoog tempo gegroeid van bescheiden dorp naar een forse stad. Aanvankelijk is dat gebeurd met de zogeheten Marshallhulp, waarmee de Verenigde Staten Europa hebben ondersteund in het kader van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. De stedebouwkundige die de uitbreidingen ontwierp, wilde de stad toch dorpse kwaliteiten laten houden, met veel groen en ruimte. Daarom bedacht hij het concept van het woonerf. Dit waren de eerste woonerven ter wereld (jaren zestig, wijk Emmerhout). Men kwam van heinde en verre om met excursies Het Wonder Emmen te aanschouwen. Onder de link vind je de documentaire van het VPRO-programma Andere Tijden (2016) hierover.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Emmen is een van de grootste gemeenten van Nederland en kent een veelheid aan landschappen. De fraaie landschappen worden afgewisseld door dorpen, stedelijk gebied, landbouw, bedrijventerreinen en glastuinbouw. In de 20e eeuw heeft Emmen zich ontwikkeld tot een open en groene stad met een omvangrijke industrieconcentratie. De gemeente telt inmiddels meer dan 109.000 inwoners en 46.500 arbeidsplaatsen. De stad heeft een belangrijke centrumfunctie voor een internationale regio van een kleine 300.000 mensen. Met de Strategienota 2020 heeft de gemeente zich uitgesproken om in te zetten op een moderne industriestad, een veelzijdige productiestructuur, een moderne woningvoorraad en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.

Op basis van de Strategienota is een ruimtelijke vertaling van de ambities en doelen nodig. Dit ruimtelijk raamwerk waarin de afstemming tussen functies, gebieden en plannen plaatsvindt, wordt gevormd door de in 2009 vastgestelde Structuurvisie gemeente Emmen 2020. De structuurvisie geeft de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente weer. Tevens dient de structuurvisie om bedrijven, instellingen en andere overheden uit te nodigen tot en te stimuleren om passende, gewenste activiteiten en investeringen te doen die aansluiten op de weergegeven ambities en ruimtelijke mogelijkheden. Deze structuurvisie bevat de belangrijkste ruimtelijke elementen van de diverse gemeentelijke nota’s en werkt principes en opgaven uit vanuit andere bestuurslagen.

Ambities. De ambities waar Emmen aan wil werken luiden als volgt: - Meer en andere werkgelegenheid: naast aandacht voor de huidige werkgelegenheid kiest de gemeente voor het ontwikkelen van nieuwe werkgelegenheid, met name in kansrijke economische sectoren. Kansrijke sectoren zijn vooral de dienstverlening, moderne industrie, glastuinbouw, transport & distributie (incl. VAL), zorg en leisure. De inzet op een ander type werkgelegenheid vereist aandacht voor de arbeidsmarktkwalificaties en stelt eisen aan vestigingslocaties. - Inzet op een bevolkingsgroei richting 120.000 inwoners: Emmen kiest voor gedifferentieerde woonmilieus gericht op de vraag van huidige én nieuwe bewoners, afgestemd op de (herstructurering van de) bestaande voorraad. Het aantrekken van nieuwe bewoners is noodzakelijk om deze ambitie te bereiken; de woonfunctie vormt hierbij een eigen productiefactor. - Emmen, stedelijk centrum van en voor de regio: de gemeente kiest voor een sterke stedelijke kern gelegen binnen diverse (inter)nationale samenwerkingsverbanden. - Een optimale bereikbaarheid van stad en gemeente via de A37, de N34 en het spoor."

- De afgelopen jaren is gewerkt aan een nieuw Centrumplein in Emmen.

- In 2012 is de recreatieve vaarverbinding Erica-Ter Apel gereed gekomen. Een 'beleefkanaal' maakt deel uit van de plannen. In het kader van natuur en duurzaamheid voorzien de plannen in een ecoduct, natuurzones en een spaarsluis. Er zijn voorzieningen gerealiseerd voor afmeren, wandelen, fietsen, sportvissen en kleine watersport. Daarnaast is bij de aanleg rekening gehouden met het landschap en de cultuurhistorie. Dit heeft vorm gekregen door het accentueren van hoogveenrestanten, de aanleg van een koppelsluis met in totaal 5 meter verval en herstel van veenkanalen en een oude trambrug.

- De N391 loopt van de N366 bij Ter Apel naar Emmen en sluit daar aan op de N34 bij Erm. Bij de stad vormt deze weg de gemeentelijke rondweg. Het is de belangrijkste verbinding tussen Zuidoost-Groningen en Zuidoost-Drenthe en heeft daarmee een ontsluitende functie voor het Veenkoloniale gebied met het landelijke wegennet (N34 en A37). Tevens is hierdoor de verkeersveiligheid verbeterd in de dorpen waar het verkeer vroeger doorheen reed. De N391 is 21 km lang en is in 2000 gereed gekomen als 80-kilometerweg. Bij de aanleg is al rekening gehouden met mogelijk t.z.t.noodzakelijke verbreding. Die is in 2017 uitgevoerd. De maximumsnelheid is nu 100 km/uur. Ook de aansluitende N366 naar Stadskanaal is verbreed en ook daar is de maximumsnelheid verhoogd naar 100 km/uur. De kruising van deze wegen was voorheen een rotonde. Die is ongelijkvloers gemaakt, wat de doorstroming ten goede komt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Emmen heeft 55 rijksmonumenten.

- Emmen heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- Eind 8e eeuw stond er al een kerk in Emmen. In 1228 werd de hele nederzetting - waaronder waarschijnlijk de kerk - verwoest als vergeldingsmaatregel tegen de Drenten wegens de Slag bij Ane. Waarschijnlijk is de kerk daarna vervangen. In 1456 is tegen de bestaande toren een nieuwe kerk gebouwd. De huidige Hervormde (PKN) Grote Kerk (Schoolstraat 5) dateert uit 1856. Alleen de romaanse toren is nog een overblijfsel uit de 12e of de 13e eeuw. Bij de nieuwbouw van de kerk is de oude torenspits vervangen door een achtkantig wit torentje. Deze spits is in de jaren zeventig van de 20e eeuw vernieuwd. De onderkant van de toren bestaat uit wat de Rijksdienst granietblokken noemt en wat door de kerk omschreven wordt als hunebedbrokken. De noordzijde van de kerktoren is opgemetseld met kloostermoppen. De kerk is een sobere bakstenen kruiskerk, gebouwd in de stijl van het midden van de 19e eeuw. Haar charme is een ademende ruimte, de lichtinval door de hoge neogotische ramen en de plek waarop ze staat: de voormalige Emmer brink met het daarbij behorende oude geboomte.

"De Grote Kerk in Emmen is gebouwd in een stijl die neigt naar waterstaatsstijl. De oudere romaanse toren uit ca. 1200 is ten dele ontmanteld, in 1856 verlaagd en deels nieuw opgemetseld en in 1972-1976 voorzien van een nieuwe spits. Het is een bakstenen kruiskerk met een gepleisterde plint en basis onder schilddaken met Lucas IJsbrandpannen en pironnen. Torenvoet van behakte zwerfkeien met een opbouw van baksteen met lisenen. Binnen de met een ijzeren hekken afgezette omgang een octogonale spits met aan vier zijden wijzerplaten en overhoeks ijzeren rondboogvensters, bekroond door een ingezwenkte spits met windvaan. De gevels zijn geleed door Dorische pilasterstellingen met een hoge gepleisterde basis met schijnvoegen. In de spaarvelden spitsboogvensters of -nissen. De architraaf loopt rondom. Ter hoogte van de boogaanzetten van de vensters loopt rondom in de spaarvelden een speklaag. De sluitstenen van nissen en vensters zijn eveneens geaccentueerd.

Orgel uit 1872 van orgelbouwer Roelf Meijer. Door de goede akoestiek, mede ontstaan door een modernisering van de kerk in 1964-1965, draagt het interieur van de kerk in belangrijke mate bij aan de monumentwaardigheid van het orgel. De orgelkas is, evenals de kerk, in 1931 gewijzigd. De kerk is van cultuur-, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang: als stoel van een beschermenswaardig orgel, waarbij de akoestiek van de kerk een essentieel onderdeel vormt van de monumentwaarde van het orgel; als representant van religieus leven met een rijke bouwgeschiedenis, waarvan onderdelen reeds rijksmonument zijn; vanwege de beeldbepalende ligging aan de Hoofdstraat." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) - Site van de Grote Kerk in Emmen.

- Gevelstenen in Emmen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Hello Festival (pinksterweekend) is een (sinds 2018 2-daags) festival aan de Grote Rietplas in Emmen. Het festival is in 2002 voor het eerst georganiseerd onder de naam Back to the 80's. Sinds 2010 had het evenement de naam Retropop. Sinds 2019 heet het Hello Festival.

- "Zin in vier dagen fietsen langs mooie routes en genieten van gastvrije ontvangsten en activiteiten onderweg? Dan is de Drentse Fiets4Daagse (juli), naar eigen zeggen het gezelligste fietsevenement van Nederland, echt iets voor jou! Vier dagen lang ontdek je wat de fietsprovincie van Nederland je allemaal voor moois te bieden heeft: bossen, heidevelden, zandverstuivingen, schaapskuddes, prehistorische hunebedden, prachtige brinkdorpen met terrasjes en leuke winkeltjes, (dag)attracties en bezienswaardigheden. Plaatselijke verenigingen organiseren voor de deelnemers van de Fiets4Daagse verrassende optredens langs de fietsroutes. De routes, variërend van 30, 40 tot 100 km per dag, vertrekken vanaf vaste startlocaties in Assen, Emmen, Meppel, Diever, Norg, Dalen en Westerbork. Vier dagen op pad vanuit één uitvalsbasis én elke dag een andere route fietsen! Een ideale manier om de omgeving van een startplaats te verkennen en contacten te leggen met medefietsers. Onderweg is er natuurlijk volop gelegenheid om van alles te ondernemen en te bekijken. Eén dagje meefietsen kan ook. Schrijf je dan in als dagdeelnemer aan de start, in de startplaats en voor de route van jouw keuze."

- Internationaal Vliegerfestival Emmen (weekend in augustus, in 2020 voor de 32e keer).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Emmerdennen is een bosgebied van ca. 250 hectare, tegenwoordig geheel omsloten door woonwijken van Emmen. Het is eind 19e eeuw aangelegd om de dorpen in het gebied tegen stuifzand te beschermen. Aanvankelijk was het vooral een dennenbos. Na de overdracht aan Staatsbosbeheer in 1918 is het een gevarieerd rijk bos geworden met veel verschillende boomsoorten. Voor de inwoners is het een recreatiebos. Voor Staatsbosbeheer is het deels ook een productiebos. Zij wil hiermee laten zien dat duurzame oogst goed samengaat met recreatief gebruik van het bos. Door selectief te oogsten stuurt Staatsbosbeheer de groei van boomsoorten bij en worden licht en variatie in het bos behouden. De houtproductie in de Emmerdennen is FSC-gecertificeerd. Voor de kinderen is in een deel van het bos Speelbos Emmerdennen gerealiseerd.

- Dierenpark Emmen (voorheen Noorder Dierenpark, sinds 1935) is in 2016 verhuisd naar de rand van de stad, in het gebied Noordbargeres, en heet sindsdien Wildlands Adventure Zoo. Op de oude locatie is bijna 11 hectare vrijgekomen. De plannen voor een herbestemming van het gebied liggen nog niet vast. Het gebied is vooralsnog omgetoverd tot Rensenpark (genoemd naar de initiatiefnemers van de dierentuin), een creatief park waar steeds iets nieuws te beleven is. Een verrassende ontmoetingsplaats voor tijdelijke initiatieven rond kunst, cultuur en innovatie. Zo blijft het park een fraai gebied waar genoeg te beleven is.

- Het in 2016 gereed gekomen Atlas Theater vormt de verbinding tussen het Raadhuisplein en Wildlands Adventure Zoo. Het gebouw fungeert ook als toegang tot de Zoo.

- Het Rensen Theater is een klein knus theater in wording in het voormalig Noorder Dierenpark Emmen (het huidige Rensenpark). Met 60 zitplaatsen is het een van de kleinste theaters van Nederland.

- Anno 2019 wordt gewerkt aan de realisatie van Beleeftuin Emmerhout. Het burgerinitiatief van Monique van Waardenburg omvat onder meer de komst van een boomgaard, een moes- en pluktuin, kronkelende wandelpaadjes en een natuurlijke speeltuin voor de jongste wijkbewoners. Het plaatsen van hoge bakken maakt het voor ouderen en minder valide mensen ook mogelijk om mee te doen. Het moet een fraaie plek vol bloemen, fruitbomen en struiken worden, die weer voor vlinders, bijen en vogels zorgen. Naast het proeven van lekkere vruchten, is het een plek om samen te komen en even een praatje te maken. De doeners kunnen er volop wieden, snoeien of plukken. Er is van alles te horen, te zien, te ruiken, te proeven en te voelen. Een kapschuurtje met koffieschenkerij, een pergola met terras en diverse bankjes moeten van de Beleeftuin een echte oase maken waar het straks goed toeven is. Naast het aanhalen van de onderlinge banden tussen de wijkbewoners, ziet Van Waardenburg de beleeftuin ook als een leerzame plek: "Onder bewoners is er zoveel kennis over planten en gewassen. Die kunnen ze in de tuin overbrengen aan anderen." Ook denkt ze aan het uitnodigen van sprekers die iets kunnen vertellen over permacultuur of insecten. "Ik denk ook nog aan de plaatsing van een bijenkast. Een imker zou daar weer tekst en uitleg bij kunnen geven."

- Een ander initiatief in Emmerhout dat anno 2019 in ontwikkeling is, is de Dierenweide Emmerhout. Wat initiatiefnemer Alex Wittendorp betreft komt er een mooie kinderboerderij in de vorm van een soort brinkje met schuur, een stal en in het midden een vijver met tuin. Wat betreft de dieren denkt Wittendorp aan schapen, geiten, pony's, ezels, kalveren, kippen en, voor in de vijver, koi-karpers. Als flinke bijdrage in hun begroting hebben de Beleeftuin en de Dierenweide i.o. eind 2018 bijdragen toegekend gekregen uit de Burgerbegroting Emmerhout.

- "In 2012 is het gehele Winkelcentrum Emmerhout opnieuw gebouwd. Het centrum vormt het hart van de gelijknamige wijk. Dagelijkse boodschappen, een lekkere lunch, de kapper, bijkletsen met de buurvrouw onder het genot van een kop koffie of een cadeau: in Winkelcentrum Emmerhout vind je alles wat je nodig hebt!"

- "Sinds februari 2018 heeft Akka's Ganzenparadijs in Dalen een tweede opvanglocatie erbij! We zijn blij en trots dat we als stichting de nieuwe beheerder zijn van de Stadsboerderij in de voormalige dierentuin van Emmen. De meeste dieren zijn overgenomen en blijven dus in het park. Wethouder Jisse Otter is blij dat de stadsboerderij behouden blijft: "Bij veel Emmenaren heeft de boerderij een speciaal plekje in het hart. Wekelijks komen er veel bezoekers. Deze functie mag in het park niet ontbreken. We werken al op verschillende vlakken samen met Akka’s Ganzenparadijs en hebben er alle vertrouwen in dat de stadsboerderij bij Akka in goede handen is."

Visie. Akka’s Ganzenparadijs vangt in de stadsboerderij vooral oudere dieren op. Bezoekers krijgen voorlichting over verzorging en opvang van de dieren. We willen een plek bieden aan oude kansloze én geredde dieren (bijvoorbeeld uit de bio-industrie). Dieren die nergens anders terecht kunnen én daarmee wordt het een plek waar deze dieren een thuis krijgen en rustig oud mogen worden én zijn. We willen op de boerderij een verhaal vertellen en educatie geven. Wij gaan uit van de behoefte en het welbevinden van het dier! Sinds september 2018 mogen we ons gelukkig prijzen met het Keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijen. Een keurmerk dat zonder dat we hier ons beleid voor hebben hoeven aanpassen aansluit bij onze zienswijze. Daarom zijn we trots dat we het keurmerk mogen uitdragen. Wat het keurmerk inhoudt, kun je lezen onder de link. We heten iedereen van Ganser harte welkom op Akka's Stadsboerderij in het voormalige Noorder Dierenpark in het centrum van Emmen (Hoofdstraat 18). We zijn dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur. We vragen geen entree, slechts een vrije gift voor de verzorging van de dieren."

- "Zonder bestemming vertrek ik en ga de zon achterna. Een oase van rust; ik open mijn hart en luister naar de kleurrijke verhalen van dit gebied. Moderne technieken en rijke historie vinden elkaar op deze bijzondere route. Dit is varen in de 21e eeuw! Ontdek en geniet van een metamorfose in het veenvaartgebied. ‘Woest en ledig’ was het in Drenthe in vroeger tijden: zo ook in het veenvaartgebied in Zuidoost-Drenthe, in de gemeente Emmen. Met het winnen van turf kwam dit gebied in ontwikkeling. Turfwinning voor eigen gebruik, voor brandstof van steenbakkerijen en aardappelmeelfabrieken en later als verkoop voor economisch gewin. Voor de winning moest het door de eeuwen heen gevormde hoogveen ontwaterd worden: er ontstond een uitgebreid wijken- en kanalenstelsel waardoor de later gewonnen turf ook weer vervoerd kon worden in aansluiting op al bestaande waterwegen. De turfwinning is verleden tijd, het nog resterende hoogveen wordt nu internationaal gezien als een uniek gebied qua flora en fauna. Het landschap vertoont nog altijd de kenmerken van het ‘woest en ledige’ karakter van weleer.

‘Rondje Drenthe’. In 2013 is onder de naam ‘Veenvaart’ de vaarverbinding Erica - Ter Apel geopend. Het is deze vaarverbinding, met daarin het 5,5 kilometer lange, nieuw gegraven Koning Willem-Alexanderkanaal, die het varen mogelijk maakt van Zuidoost-Drenthe / omgeving Emmen naar het Friese Merengebied, Overijssel, Twente en vice versa. Zo is er nu een kortere vaarverbinding met Duitsland mogelijk en kan ook een ‘rondje Drenthe’ worden gevaren. Hiermee is niet alleen een knooppunt van oude vaarwegen hersteld. Door deze ontsluiting van het gebied is er ook een andere dynamiek in deze regio ontstaan. Vaarvoorzieningen en faciliteiten rondom het varen zijn sterk verbeterd en het activiteitenaanbod is op een hoger plan gekomen.

Kunst, cultuur, ruimte en rust. De aandacht voor historie en cultuur in het veenvaartgebied in het buitengebied van de gemeente Emmen is ook sterk toegenomen. Zo kent het gebied karakteristieke lintdorpen langs deze Veenvaart met een rijkdom aan cultureel erfgoed waaronder monumenten, streekmusea en kunstwerken. Daarnaast kun je parels in het landschap bezoeken, zoals het Bargerveen en het grensoverschrijdende Bourtanger Moor in Duitsland. Er is veel ruimte en rust met volop gelegenheid voor wandelen en fietsen. Ook is er gelegenheid om uiteenlopende dagattracties te bezoeken. Het veenvaartgebied is meer dan een ‘kanaal met een verhaal’ alleen. Maak het allemaal mee! Er is voor ‘elk wat wils’. De route in beeld. Klik hier om een overzicht te krijgen van de route."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Emmen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Emmen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Emmen. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Algemeen: - Emmen. Maak het mee! is een initiatief van Stichting Marketing Regio Emmen (SMRE). De stichting zet zich in voor het vergroten van de aantrekkingskracht van alle wijken en dorpen in de gemeente. Om de gemeente onderscheidend te positioneren is het noodzakelijk om haar op eenduidige en consistente wijze te profileren. Dit zorgt voor focus en samenhang. Het vormt het kader voor een gerichte doelgroepbenadering met als belangrijkste doel inwoners, ondernemers en toeristen te interesseren en te behouden voor de regio en een positieve bijdrage te leveren aan de regionale economie. Voorwaarde voor een succesvolle positionering van de gemeente en de drie domeinen wonen, werken en vrije tijd, vormt de samenwerking met de relevante stakeholders in de regio. Tenslotte zijn de inwoners en ondernemers 'eigenaar' van het merk Emmen en 'maken' zij de 'producten' die de gemeente onderscheidt van andere regio's.

- Nieuws / media: - Nieuws van de Emmer Courant. - Nieuws uit Emmerhout.

- "De vrijwilligers van omroep ZO!34 zorgen ervoor dat Zuidoost-Drenthe (= de gemeenten Coevorden en Emmen) op de hoogte blijft van wat er in de regio gebeurt. Zowel op gebied van nieuws, als evenementen en muziek. Daarnaast blijkt ZO!34 een kweekvijver voor talent. Zo stroomden onze vrijwilligers uit naar SLAM!, Qmusic, 3FM, KX en BNNVARA. We zijn een relatief jonge omroep, maar zijn ook zeker op zoek naar vrijwilligers die de gemiddelde leeftijd omhoog schroeven. Ervaring is meer dan welkom! We vinden het vooral belangrijk dat je jouw tijd en passie in de omroep wilt stoppen. Momenteel zijn we onder andere op zoek naar presentatoren, cameramensen, nieuwsredacteuren, social medewerkers en stagiaires video/multimedia. Uiteraard zijn open sollicitaties ook welkom! ZO!34 is naast vrijwilligers ook altijd op zoek naar stagiaires. Over het algemeen zijn dit stagiaires die ervaring hebben met video en multimedia, maar mocht jij een andere specialisatie hebben dan mag je ook solliciteren. We zullen dan per geval kijken of je binnen onze organisatie past. ZO!34 is een erkend stagebedrijf, met een gezellige sfeer waar je wordt uitgedaagd om het maximale uit jezelf te halen."

- Belangenorganisaties: - Wijkbelangen Emmerhout.

- Voortgezet onderwijs: - Carmelcollege.

- Hoger onderwijs: - "NHL Stenden Hogeschool, Drenthe College, Rijksuniversiteit Groningen (RuG), provincie Drenthe en de gemeente bouwen samen verder aan de ontwikkeling van Campus Emmen. Daartoe hebben de bestuurders in december 2020 een intentieovereenkomst ondertekend. De Campus sluit aan op de kracht van de regio: een sterke maakindustrie en (groene) chemie. Door deze kracht te combineren met de beschikbare kennis, moet de Campus uitgroeien tot een bruisende omgeving waar professionals, studenten, start-ups, bestaande bedrijven, overheid en instellingen samenwerken. Samenwerken aan het ontwikkelen en toepassen van (nieuwe) kennis, innovatie, bedrijvigheid, banen en aan verbeterde omzet bij bestaande bedrijven in de regio. Daarbij moet de Campus de aantrekkelijkheid van studeren in de regio vergroten, ook bij internationale doelgroepen. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op de kennisagenda van de Universiteit van het Noorden.

Passend bij de aanwezige maakindustrie en (groene) chemiebedrijven richt Campus Emmen zich op diverse toepassingsgebieden binnen de thema’s Smart Industry, Energie (waterstof) en Zorg & Technologie. Een van de eerste concrete uitwerkingen van de Campus is de hybride vakgroep Chemie-polymeren. Een mooi en logisch vervolg van de al gestarte samenwerking tussen NHL Stenden en de RuG op het gebied van (groene) chemie.

Campus Emmen sluit ook goed aan bij de plannen en ambities van het Drenthe College, NHL Stenden en de RuG. Door de komst van de RuG naar de stad wordt de keten van beroepsonderwijs en onderzoek optimaal versterkt. Het stimuleert o.a. goede doorlopende leerlijnen (mbo-hbo-wo), efficiënte inzet van faciliteiten en nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen. De geplande nieuwbouw van Drenthe College direct naast NHL Stenden in de stad draagt daar sterk aan bij.

Van intentie naar plan en uitvoering. Er wordt eerst gewerkt aan een Masterplan Campus Emmen met daarin een gezamenlijke visie en aanpak. Verschillende belanghebbenden in dit proces zijn en worden daarbij betrokken. Aan de orde komen diverse vraagstukken zoals moderne gemeenschappelijke voorzieningen, doorlopende leerlijnen en hybride onderwijs en onderzoek. Hybride betekent dat onderwijs en onderzoek wordt vormgegeven vanuit kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen." (bron: Provincie Drenthe, december 2020)

- Muziek: - "Harmonie Euterpe is opgericht in 1907. De doelstelling van de vereniging is hard werken, goed studeren en repeteren. Desondanks is onze hoogste doelstelling om samen plezier te maken. De laatste dertig jaar is onze vereniging uitgegroeid tot een enthousiaste club muzikanten met een concertorkest, aspirantenorkest en beginnersorkest. Daarnaast is ook een groot aantal leerlingen in opleiding bij diverse muziekdocenten in de gemeente Emmen. Verder doet Harmonie Euterpe de laatste jaren regelmatig van zich spreken met spraakmakende concerten.

Het concertorkest is het grootste orkest van Harmonie Euterpe en heeft de ambitie om samen mooie muziek te maken. Deze muziek laten we graag aan je horen, bijvoorbeeld op de stadsvloer van Emmen, in het ATLAS Theater of in het mooie Rensenpark. Zo heeft het orkest in mei 2019 drie grote concerten georganiseerd, waarbij de persoon Aleid Rensen en het Noorder Dierenpark centraal stonden. Bovendien is deze productie op de planken gebracht door samen te werken met Emmer bedrijven. De muziekstijlen in het concertorkest zijn variërend. We spelen bijvoorbeeld populaire muziek of filmmuziek. Verder houden we ook van een stukje klassieke muziek. Het orkest is daarentegen geen ‘stijf’ orkest. We willen namelijk graag vernieuwen. Dit kan door middel van spraakmakende concerten als maatschappelijk betrokken zijn en blijven. Het concertorkest staat onder leiding van Martijn Veenstra."

- Fanfare en Marching Showband Laus Deo. Het fanfareorkest is opgericht in 1923, heeft ca. 40 leden en speelt in de 4e divisie. Het orkest is te horen tijdens binnen- en buitenconcerten en begeleidt ook regelmatig kerkdiensten. De variatie in genre muziek is breed; rock, pop, muziek uit de filmwereld, oude klassiekers zowel als songs uit de hitparade zijn het orkest niet vreemd. De Marching Showband is opgericht in 1987 en bestaat uit een 30-tal enthousiaste leden. De band is te zien en te horen bij diverse evenementen zoals taptoes en streetparades. Naast optredens in de eigen gemeente verzorgt de band optredens in zowel binnen- als buitenland. De Marching Showband is Engels georiënteerd. Deze stijl is te vinden in zowel het uniform als in de muziek die ten gehore wordt gebracht. De marsen en stilstaande muzieknummers hebben vaak een Engels karakter.

- Gezondheid: - "De missie van M&GEZOND! is het stimuleren van de inwoners van de gemeente Emmen om actief met hun gezondheid aan de slag te gaan. We willen de inwoners aanmoedigen en uitdagen met ideeën te komen die hun woonomgeving, hun wijk en buurt gezonder maakt en om hierin zelf een actieve rol te spelen. Het uitgangspunt hierbij is positieve gezondheid volgens de definitie van Machteld Huber: ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. Bij deze zienswijze ga je uit van wat mogelijk is en niet van wat niet mogelijk is. De visie van M&GEZOND! is: Inwoners activeren vanuit de samenleving en het stimuleren van zelfregie en zelfredzaamheid. Inzetten op preventie. Versterken en verbeteren van de samenwerking met andere instanties en organisaties op het gebied van Volksgezondheid."

- Welzijn: - Van 2016 t/m 2019 was er de Emmense Uitdaging, met als doel het bedrijfsleven structureel te verbinden met maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties, daardoor de samenleving mooier en aangenamer te maken en deelnemende bedrijven te upgraden naar MBO, Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Emmense Uitdaging was een stichting met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, die maatschappelijke organisaties met een hulpvraag koppelde aan ondernemingen die daarin konden en wilden voorzien. Je kon het zien als een bemiddelingsbureau, dat met inzet van het bedrijfsleven de samenleving in de gemeente Emmen leuker, prettiger, aangenamer maakte. Meer samen doen, meer voor de ander doen, beter invulling geven aan de participatiemaatschappij. Een soort “Noaberschap 2.0”, want alles ging met gesloten beurzen. Per 1-1-2020 is men gestopt, omdat er geen opvolger was 'om het stokje over te nemen'. We laten dit toch nog even staan, opdat je onder de link nog kunt terugkijken welke mooie dingen er de afgelopen jaren dankzij dit initiatief zijn gerealiseerd.

- Humanitas afd. Emmen en Borger-Odoorn is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze hebben een groot aanbod aan activiteiten, uitgevoerd en gecoördineerd door vrijwilligers. Denk aan hulp om je financiën en administratie weer op orde te krijgen, vrouwencontactgroep, maatjesproject, taalondersteuning voor en voorlezen bij nieuwe inwoners van ons land, telefooncirkel voor alleenstaanden, topclub voor jongeren met autisme, kindervakantieweken, Sinterklaas speelgoedactie, steun bij rouw, vastleggen van je levensverhaal. Wat dit allemaal inhoudt, kun je lezen onder de tweede link.

- Duurzaamheid: - "Energiebedrijven, overheden en kennisinstellingen werken in Emmen samen aan de energiemix van de toekomst. In de afgelopen periode is het gebied van de voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) van de NAM aan de Phileas Foggstraat klaargemaakt om de locatie om te vormen tot een heuse energiehub met een mix aan energie uit zon, waterstof en groen gas. De betrokken partners vertellen hoe energiehub GZI Next zich ontwikkelt. Allereerst Guido Rink, wethouder verduurzaming: “Het gebied speelde in het verleden al een grote rol in de energievoorziening voor de regio. We vinden het belangrijk dat we dat ook in de toekomst blijven doen, met nieuwe energie.”

Meedoen in de energietransitie. De gemeente Emmen staat pal achter het plan om het gebied te ontwikkelen. Niet alleen vanuit een ideëel duurzaamheidsperspectief, maar juist ook omdat het kansen biedt. “Zo zien wij groene waterstof als energiedrager voor de toekomst,” vertelt Rink. Niet voor niets is de gemeente onderdeel van Hydrogen Valley, een Europees project dat de ontwikkeling van groene waterstof stimuleert. Verder zorgt GZI Next ervoor dat kennis en werkgelegenheid in de regio behouden blijft. “Bovendien zet het de gemeente positief op de kaart,” merkt de wethouder op. “Ik word veel benaderd om te vertellen over het project. Bedrijven raken geïnteresseerd om zich hier te vestigen. GZI Next laat zien dat we meedoen in de energietransitie.”

Regionaal belang. Gedeputeerde van de provincie Drenthe Tjisse Stelpstra noemt de ontwikkeling van GZI Next “zeer interessant”, zeker omdat in deze hub verschillende nieuwe energiebronnen samenkomen. “Het laat ook zien dan we het hier in Drenthe gewoon doen. Het is hands-on, we zijn aan het werk.” De wil is er ook om het project te laten slagen, ervaart Stelpstra. “Iedere partner in het project zit met dezelfde positieve drive aan tafel. En is bereid een stapje extra te zetten.” Samen verduurzamen. Diezelfde opvatting heeft René Jansen, general manager Energy Hubs bij NAM. Het is gelukt partijen bij elkaar te brengen in een consortium. En al die partijen spelen een belangrijke rol om GZI Next tot een succes te maken. “Samen gaan we de oude infrastructuur van NAM inzetten voor nieuwe energie en een compleet nieuwe waardeketen,” zegt Jansen. Hij benadrukt dat iedere deelnemer zijn eigen rol en perspectief heeft. “Dat is geen probleem. Als je maar open en transparant bent over je doelstellingen en handelt vanuit de overkoepelende gedachte van samen vergroenen.”

Mijlpaal: zonnepark. Shell Nederland is een van de bedrijven die meewerkt aan de bouw van het zonnepark in GZI Next. President-directeur van Shell Nederland Marjan van Loon benadrukt vooral het belang van samenwerking in het project GZI Next, maar ook voor de energietransitie in het algemeen. “De energietransitie kan alleen succesvol worden als we samen de schouders eronder zetten en voortbouwen op de sterke fundamenten die Nederland al heeft. In Emmen vinden we alles: kundige en welwillende partners, de infrastructuur en een rijke kennis op het gebied van energievoorziening. Samen zullen we moeten innoveren om alle beschikbare kennis en kunde die nodig is bij elkaar te brengen. Kennis en kunde waardoor de regio een voorbeeld zal zijn voor de rest van Nederland.”

Eerste waterstofontwikkeling in de regio. Op het terrein van GZI Next vindt de eerste ontwikkeling in de regio plaats op het gebied van waterstof. “Hiermee leggen we een basis voor de toekomst. Enorm belangrijk,” zegt Peter Hummel. “Met de leiding kunnen grote hoeveelheden waterstof worden getransporteerd voor de energievoorziening aan de industrie in de regio en voor mobiliteit. Op termijn wellicht ook voor woningen, afhankelijk van de technische ontwikkelingen op dit vlak.”

De kansen voor groen gas. New Energy Coalition was als kennisinstelling al voor de start van GZI Next betrokken bij de ontwikkeling van het gebied. Ruud Paap van de New Energy Coalition richt zich specifiek op innovaties op het gebied van groen gas. Paap herinnert zich nog de voorloper van het project GZI Next, zo’n vijf jaar geleden. “Dat begon met de vraag: ‘Kunnen we de bestaande infrastructuur van de gaszuiveringsinstallatie inzetten voor de energietransitie?’” In eerste instantie was dat lastig, omdat de infrastructuur nog in gebruik was voor aardgas. Toen dat niet meer zo was, begon een werkgroep met het ontwikkelen van plannen. “Voor de buitenwereld lijkt er op dit moment misschien nog niet veel te zijn gebeurd, maar achter de schermen is veel overleg over de verschillende ontwikkelmogelijkheden, dus ook die voor groen gas.”

Energie én goed bruikbare bodemverbeteraars. Het potentieel voor groen gas is groot, ziet Paap. “Er is veel agrarisch gebied in de regio. Dus ook veel mest. Aan de andere kant is de grond erg voedingsarm. Via een vergister kunnen meststoffen worden omgezet in energie én goed bruikbare bodemverbeteraars voor de omgeving.” Bovendien, zegt Paap, is de infrastructuur voor het transport van groen gas aanwezig. “Zo kan groen gas een grote rol spelen bij de plannen van gemeenten om huizen de komende jaren van het Gronings gas af te halen.”

Samenhang tussen verschillende projecten. Bij het ontwikkelen van de plannen is niet alleen een goede samenwerking tussen de verschillende partners noodzakelijk. Het is ook van cruciaal belang de verschillende energie-oplossingen in samenhang te zien. De New Energy Coalition ziet toe op de ‘integraliteit’ van het project. Paap: “GZI Next: we hebben een mooi project in handen. Alleen door het in samenhang te benaderen, kunnen we het maximale potentieel bereiken.”

Energie hub nummer één. Met EBN is ook de overheid betrokken bij GZI Next. EBN heeft het doel om de waarde van de ondergrond zo goed mogelijk in te zetten voor een duurzame toekomst bovengronds. Voorheen richtte EBN zich op olie en gas, maar nu steeds nadrukkelijker op nieuwe vormen van energie. “We zetten onze kennis van de ondergrond in en brengen publieke en private partijen samen,” zegt Berend Scheffers, directeur Strategie en Technologie van EBN. “Wat hier in Emmen gebeurt is uniek. We kunnen deze ervaring ook gebruiken in andere gebieden in Nederland.” René Jansen van NAM besluit: “Dit is energiehub nummer één. Dit moet gaan lukken. Als het inderdaad lukt, dan heb ik goede hoop dat ook andere oude productielocaties kunnen worden omgevormd.”" (bron: website GZI Next)

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Emmen Boerdijk, - idem Kerkhoflaan noord, - idem Kerkhoflaan zuid.

Reacties

(2)

Emmen is een dorp!

Dag mag u vinden, maar wij en vele anderen denken daar anders over. Ik heb dat nu onder het kopje Status toegelicht.

Reactie toevoegen