Ferwoude

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

ferwoude_collage_1.jpg

Ferwoude, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ferwoude, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

ferwoude_toneelvereniging.jpg

Het kleine dorp Ferwoude heeft een rijk verenigingsleven, w.o. toneelvereniging Yn ‘e Djippe‘rt’, die jaarlijks een uitvoering op de planken brengt.

Het kleine dorp Ferwoude heeft een rijk verenigingsleven, w.o. toneelvereniging Yn ‘e Djippe‘rt’, die jaarlijks een uitvoering op de planken brengt.

Ferwoude.JPG

We zijn vlakbij Ferwoude

We zijn vlakbij Ferwoude

Ferwoude..jpg

Daar is Ferwoude al

Daar is Ferwoude al

Ferwoude (2).JPG

Het mooie kerkje van Ferwoude

Het mooie kerkje van Ferwoude

Ferwoude (3).JPG

Het landschap bij Ferwoude, met een oude en een moderne molen gebroederlijk bij elkaar

Het landschap bij Ferwoude, met een oude en een moderne molen gebroederlijk bij elkaar

Ferwoude

Terug naar boven

Status

- Ferwoude is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- Onder het dorp Ferwoude vallen ook de buurtschappen Doniaburen, Scharneburen en Wonneburen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Ferwâlde.

Oudere vermeldingen
1315 Vorwalde, 1379 kopie Forwalda, 1499 Ferwalda, 1511 Ferwalde.

Naamsverklaring
Betekent 'bij het voor-woud'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Ferwoude ligt ZW van de stad Bolsward en NW van de stad Workum en grenst in het W aan het IJsselmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ferwoude 16 huizen met 109 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Ferwoude.

Onderwijs
Reeds vóór 1800 is er al sprake van een school in dit kleine dorp. Hierover is niet veel bekend. In 1806 verrijst er een school bestaand uit een woonhuis met een lokaaltje. De school wordt in 1835 verbouwd. In 1870 wordt het de Hervormde Kerkvoogdijschool en wordt er een nieuwe school gebouwd, die in 1877 wordt vernieuwd. In 1906 wordt een tweede onderwijzer benoemd. Daarom wordt in 1908 een tweede meesterswoning gebouwd en wordt de school in tweeën gedeeld. De school heeft dan ruim 40 leerlingen. In 1944 zijn het er 59. In 1953 wordt op de Skoalfinne een nieuwe school gebouwd. Deze krijgt de naam School met de Bijbel. In 1955 heeft de school 60 leerlingen. De school krijgt in 1980 een bestuur met de naam Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Ferwoude. Er zijn dan 24 leerlingen.

In 1987 wordt de school verbouwd en krijgt het de naam De Finne. Sinds 1991 is de school er ook voor de kinderen uit buurdorp Gaast, welke school in dat jaar gesloten wordt. In 1997 sluit de school zich aan bij CBO (christelijk basisonderwijs) Wûnseradiel. In 2011 wordt een nieuw schoolgebouw in Ferwoude gerealiseerd, ook op de Skoalfinne. In 2012 worden de scholen van CBO Wûnseradiel met die van Littenseradiel samengevoegd tot CBO De Greiden. De afgelopen jaren is het leerlingental geleidelijk gedaald, in schooljaar 2015-2016 tot onder de landelijke absolute ondergrens van 23 (namelijk tot rond de 14). Prognoses wezen uit dat de school in de jaren daarna niet meer boven de 23 leerlingen zou komen. De school heeft daarom na afloop van schooljaar 2015-2016 de deuren moeten sluiten. De kinderen uit het dorp gaan sinds schooljaar 2016-2017 (toen waren het er nog maar 11) naar basisscholen in Workum, Parrega en Makkum.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Een in 2004 aangelegd fietspad tussen Ferwoude en Gaast heeft de fietsafstand tussen beide dorpen verkort en veiliger gemaakt, wat de contacten tussen beide dorpen, die vanouds en nog steeds nauwe banden hebben, ten goede komt.

- "De Dorpsvisie Ferwoude (2013) is een visie voor de toekomst van ons dorp en tevens wordt met dit document de manier omschreven waarop deze visie waargemaakt kan worden. Veel dorpen in onze nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân hebben inmiddels een dorpsvisie. Een dorpsvisie is inmiddels een instrument geworden om met de lokale overheid in gesprek te blijven en gewenste, mogelijk zelfs noodzakelijke, verbeteringen onderbouwd en gestructureerd voor elkaar te krijgen. Deze verbeteringen c.q. veranderingen kunnen betrekking hebben op tal van zaken en wat belangrijk is: er kan prioriteit worden aangegeven. We spreken in onze visie dan ook over de realisatie op korte termijn (realisatie binnen 1 jaar), middellange termijn (realisatie binnen 5 jaar) en lange termijn (realisatie binnen 10 jaar).

In de dorpsvisie wordt duidelijk gemaakt hoe de inwoners de toekomstige ontwikkelingen van hun dorp zien. Een en ander is tot stand gekomen d.m.v. een tweetal discussie avonden. Hiervoor zijn een aantal dorpsgenoten benaderd. Onder leiding van de Werkgroep Dorpsvisie is hieruit de dorpsvisie ontwikkeld. Thema’s in de dorpsvisie zijn: Wonen en werken; Welzijn en voorzieningen; Woonomgeving en veiligheid. Wij danken een ieder die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de Dorpsvisie 2013 en hopen dat dit een goede basis voor de toekomst van ons mooie Ferwoude mag worden."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ferwoude heeft 2 rijksmonumenten. Naast de kerk is dat de boerderij annex museale timmermanswerkplaats aan de Buren nr. 5.

- De Hervormde (PKN) kerk van Ferwoude (Buren 2) dateert uit 1767. Waarschijnlijk is toen de 13e-eeuwse voorganger van de kerk ingrijpend verbouwd. Boven het toegangspoortje aan de zuidzijde van de kerk is een fronton aangebracht. Dit fronton bevat het jaartal 1767 en de namen van de toenmalige grietman van Wonseradeel, Wilco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, en van de beide kerkvoogden Pier Binkes en Claas Luwes, die belast waren met het opzicht over de bouw van de kerk. Op het dak staat aan de westzijde een houten dakruiter. In 1877 is de kerk aan de buitenzijde geheel van een pleisterlaag voorzien. Uit die tijd stamt ook het toegangsportaal aan de westzijde van de kerk. Het orgel dateert uit 1911 en is vervaardigd orgelbouwer Bakker & Timmenga (Leeuwarden).

- "Enne Rinkes Feenstra mag dan al 54 jaar dood zijn, maar de sfeer waarin deze Friese timmerman van 1845 tot 1926 leefde, bestaat nog steeds. Het is alsof Enne gisteren zijn woonhuis in Ferwoude heeft verlaten, zo ziet het er vandaag uit. Zo proeft het, zo ruikt het. Dat de leefsituatie van deze Feenstra nog zo voelbaar is, hebben we in de eerste plaats aan de man zelf te danken. Hij bewaarde alles wat los en vast zat, had de gewoonte om overal aantekeningen over te maken en bezat bovendien een aantal gaven waardoor je hem een ‘aparte’ kon noemen. In de tweede plaats is het aan Yde Schakel en zijn stichting Aldfaers Erf te danken, dat wij via Enne Rinkes Feenstra kunnen terugblikken in de tijd van onze voorvaderen. Aannemer/restaurateur Schakel uit Allingawier heeft de afgelopen jaren in de ‘Greidhoek’ van Friesland (het gebied tussen Bolsward, Workum en Makkum) een aantal panden aangekocht, die de herinnering aan de voorvaderlijke tijd (het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw) levend houden." (aldus een artikel in dagblad Trouw uit 1980). In 2004 is de timmerwerkplaats wegens verval gesloten.

Vervolgens is in 2016 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude opgericht. De stichting stelt zich ten doel om o.a. de timmerwerkplaats in originele staat te behouden, een museale functie te geven aan het pand, een vergaderlocatie te creëren in het woongedeelte, de bewoners erbij te betrekken en het uitoefenen van het oude ambacht te bevorderen. Mogelijk willen ze in de toekomst ook de mogelijkheid bieden om te overnachten in de oude bedsteden. Sytse v.d. Vegt en zoon Sjoerd hebben zich enorm ingezet om de timmerwerkplaats weer voor publiek open te stellen. Jan Stellingwerf en de vrijwilligers hebben mede bijgedragen aan de heropening van het museum in 2018. Behalve de timmerwerkplaats kun je vertrekken bezoeken waarin onder meer een originele bedstede, een eigengemaakte sterrenkijker en nog veel meer bijzondere voorwerpen te bewonderen zijn. Het is zeer de moeite waard een bezoek te brengen. De timmerwerkplaats is op aanvraag te bezoeken. Contactpersoon: Jan Stellingwerf, tel. 06-53170778.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest (juni).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2019 is een picknicktafel geplaatst op het veldje achter de kerk, zodat fietsers en wandelaars die het dorp aandoen nu een mooie plek hebben om even bij te komen en/of een broodje te eten. De tafel is gesponsort door de firma Cobusson Bedrijfs- en Garagedeuren uit Grou.

Terug naar boven

Beeld

- Filmpjes over Ferwoude.

- Oude kaarten van het dorp.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ferwoude.

- Nieuws: - Nieuws uit Ferwoude d.m.v. een openbare Facebookgroep waarvan je lid moet worden.

- Belangenorganisatie: - Dorpsbelang Ferwoude.

- Dorpshuis: - "In de voormalige Basisschool De Finne is tegenwoordig Dorpshuis De Finne gevestigd (onder de link vind je een agenda met wat er door de week heen zoal te doen is). Hier kun je als dorpsbewoner prima terecht voor een vergadering of een bijeenkomst. Ook verzorgen wij graag een gezellig feestje of partijtje van 10 tot 150 personen. Door een scala aan verschillende zalen kunnen wij iedere gewenste zaalruimte aanbieden. Al naar gelang het aantal personen of gasten en activiteit die je wilt organiseren. Op de maandag-, woensdag- en vrijdagavonden zijn tijdens het winterseizoen door de plaatselijke verenigingen zaalruimtes gereserveerd. Het winterseizoen loopt van oktober t/m maart. Echter door de uitstekende geluidsisolerende wanden kunnen gemakkelijk meerdere activiteiten op één avond plaatsvinden. Op de vrijdagavond is er biljart- en dartcompetitie en tevens is een ieder dan welkom voor een drankje of snackje."

Het dorp heeft hiermee een 'geluk bij een ongeluk' zou je kunnen zeggen. Zoals onder Geschiedenis beschreven is de basisschool van Ferwoude na afloop van schooljaar 2015-2016 gesloten, omdat het aantal leerlingen te klein was geworden. Tegelijkertijd was het dorpshuis verouderd en stond op de nominatie om voor 120.000 euro te worden opgeknapt om weer aan de eisen des tijds te voldoen (onder meer het dak zou moeten worden vernieuwd). Nadat de school sloot, vroeg Dorpsbelang zich af of het niet beter zou zijn om de school te herbestemmen tot dorpshuis. Het schoolgebouw was namelijk nog maar een paar jaar oud en verkeert in prima staat. Bottle neck was dat de subsidie alleen 'geoormerkt' was voor nieuwbouw of verbouw, niet voor aankoop. Omdat dit toch wel een heel bijzondere situatie is en het dorp er zeer bij gebaat is voor de toekomst en de leefbaarheid, is er toch toestemming voor verleend. En zo is in september 2018 de voormalige school formeel als dorpshuis aan het dorp overgedragen. Het oude dorpshuis is verkocht en herbestemd tot woonhuis.

- Kinderopvang: - Het dorpshuis van Ferwoude biedt sinds 2017 ook onderdak aan peuteropvang Thuis bij Thea en sinds september 2018 biedt dezelfde organisatie er ook dagopvang en BSO. "Op de dagopvang hebben we ruimte voor 16 kindjes, van 10 weken tot 4 jaar. In hetzelfde gebouw zit ook onze peuteropvang, hier bieden wij vijf dagen per week van 08:30 tot 11:30 uur peuteropvang aan kinderen tussen de 2 en 4 jaar. In het lokaal waar ’s ochtends de peuteropvang zit, bieden we ’s middags BSO aan voor kinderen tussen de 4 en 13 jaar. De BSO heeft 20 kindplaatsen. We maken gebruik van taxivervoer van Taxicentrale Van der Bles, om de kinderen ’s ochtends naar school te brengen en ’s middags uit school te halen."

- Sport: - Kaatsvereniging KV Trije Yn Ien is de kaatsvereniging van de dorpen Gaast en Ferwoude.

- Overige verenigingen: - Toneelvereniging Yn ‘e Djippe‘rt’.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ferwoude (kerk).

Reactie toevoegen