Fiifhuzen (Hallum)

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Fiifhuzen (Hallum)

Terug naar boven

Status

- Fiifhuzen is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Ferwerderadiel.

- De buurtschap Fiifhuzen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hallum.

- De buurtschap Fiifhuzen heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Vijfhuizen. Overigens zijn de plaatsnamen in deze gemeente sinds 1999 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Fiifhuzen ligt rond de Vijfhuisterdijk (het gedeelte van deze weg rond en N van het kruispunt met de Roodschuursterlaan). De buurtschap ligt WNW van het dorp Hallum, ZW van het dorp Marrum, NNO van het dorp Alde Leie, NO van het dorp Oudebildtzijl, in de Z nabijheid van de Waddenzee en ZZO van het dorp Ballum op het Waddeneiland Ameland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Fiifhuzen 12 huizen met 99 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd, of wederom ca. 10 huizen, met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Deltares voert vanaf september 2020 in samenwerking met Wetterskip Fryslân en Fugro onderzoek uit naar het faalmechanisme piping aan de Friese Waddenzeekust. Doel van de proef. Onderzocht wordt wat de sterkte van het getijdenzand aan de Friese Waddenzeekust is en of daar het faalmechanisme 'piping' kan ontstaan. Er zijn rekenmodellen op basis van rivierzand, maar nog niet op basis van getijdenzand. Dit lijkt noodzakelijk, aangezien uit eerdere onderzoeken is gebleken dat getijdenzand wel twee tot drie keer minder gevoelig is voor het ontstaan van piping dan rivierzand. Faalmechanisme piping. Piping is het ontstaan van kleine kanalen onder de dijk door, waar zowel water als gronddeeltjes doorheen spoelen. Dit kan ontstaan door een verschil in waterstand aan beide kanten van de dijk. Hierbij ontstaat een stroom onder de dijk door, bestaande uit water en uiteindelijk ook gronddeeltjes. Op lange termijn verzwakt dit de dijk en kan deze zelfs doorbreken. Zie ook deze video waarin het faalmechanisme piping wordt gevisualiseerd.

Werkgebied. Het onderzoek wordt uitgevoerd op een gronddepot van Wetterskip Fryslân aan de binnenzijde van de primaire kering Vijfhuisterdijk bij buurtschap Fiifhuzen nabij het dorp Hallum. Dit maakt het onderzoek uniek, aangezien het op een natuurlijke afzetting plaats vindt en niet in het laboratorium. Realistischer faalkansen en dijkontwerpen. Het onderzoek moet leiden tot een rekenmodel voor dijken op getijdenzand. De resultaten dragen vervolgens bij aan het beter beoordelen van het faalmechanisme piping voor een derde van de dijken, waaronder de Waddenzeedijken. Er kunnen realistischer faalkansen en dijkontwerpen worden berekend voor het faalmechanisme piping. De resultaten zijn direct van toepassing op het dijkversterkingsproject Koehool-Lauwersmeer, dat zich in de verkenningsfase bevindt. Op deze manier kan Wetterskip Fryslân de dijken voor nu en in de toekomst versterken en worden kosten bespaard.

Technische feitjes over de proef. De proefopstelling aan de Vijfhuisterdijk bij Fiifhuzen is een U-vormige stalen damwand, die aan de instroomzijde op een grondterp is aangebracht. De onderzijde van de stalen damwand gaat door de getijdezandlaag heen. Om het pipingproces goed te kunnen monitoren, worden onder andere waterspanningsmeters en Electro Resistivity Tomography (ERT) metingen ingezet. Na de proef worden de kanaaltjes opgegraven en vastgelegd met foto’s, beschrijving en metingen. Ook wordt dan nog ca. 2 m3 zand ontgraven, wat naar Deltares wordt gebracht voor mediumschaalproeven. Landelijk Hoogwaterbeschermingsprogramma. De proef is een onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken het Rijk en de waterschappen met elkaar samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen." (bron: Deltares, september 2020)

Reactie toevoegen