Fleringen

Plaats
Dorp
Tubbergen
Twente
Overijssel

fleringen_en_kroesmennekes_dorp_plaatsnaambord_kopie.jpg

Fleringen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Tubbergen. Tijdens carnaval heet het dorp Kroesmennekes Dorp.

Fleringen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Tubbergen. Tijdens carnaval heet het dorp Kroesmennekes Dorp.

fleringen_c.g._de_kroesmennekes.jpg

Het carnaval in Fleringen is in goede handen bij Carnavalsgenootschap C.G. De Kroesmennekes - vandaar de carnavalsnaam van het dorp - die een hele reeks carnavals- en carnavalsgerelateerde evenementen organiseert.

Het carnaval in Fleringen is in goede handen bij Carnavalsgenootschap C.G. De Kroesmennekes - vandaar de carnavalsnaam van het dorp - die een hele reeks carnavals- en carnavalsgerelateerde evenementen organiseert.

Fleringen

Terug naar boven

Status

Fleringen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Tubbergen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1227 GN: van Vlederingen, 1310 Vlederinghen, 1385 apud Vlederingen, 1430 Vlederingen, 1476 Vleringen, 1540 Fleringhe, 1640 Vlederinghe, 1665 Vleringen.

Naamsverklaring
Een afleiding met het suffix -ingô- van misschien vlier, Middelnederlands vlieder 'vlier (Sambucus nigra)' met als betekenis 'plaats die gekenmerkt wordt door vlier', of een afleiding van vledder 'moerassig veen, laagveen als groenland gebruikt'. Vledderinge, een voormalige havezate bij Meppel, heette in 1428 Vlederyngen. Het in 1133 vermelde Fledre (ligging onbekend, waarschijnlijk Overijssel) wordt niet langer met Fleringen geïdentificeerd.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Kroesmennekes Dorp.

Terug naar boven

Ligging

Fleringen ligt ZO van Tubbergen, NO van Albergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Fleringen 48 huizen met 334 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 350 huizen en ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van buurtschap naar parochie en dorp
Fleringen is een klein dorp met een compacte dorpskern, maar met een groot buitengebied. Als dorp en tot voor kort parochie is het nog jong; tot halverwege de 20e eeuw is het nog een buurtschap met louter verspreide bebouwing, die kerkelijk onder de omliggende buurdorpen Tubbergen, Albergen, Reutum en Weerselo valt. De Tubbergse kapelaan Overmars oppert in 1919 om voor de toen toch al 565 personen tellende gemeenschap tot de oprichting van een eigen parochie te komen. Maar Mgr. Wetering vindt de gemeenschap daar te klein voor. Vervolgens heeft een religieuze orde moeite gedaan om hier een klooster annex kapel te stichten. Ook dit plan krijgt geen goedkeuring.

Het wordt echt problematisch als aan de gelovigen van Fleringen op een gegeven moment niet voldoende mogelijkheden meer worden geboden voor het pachten van zitplaatsen in de kerkbanken van de hierboven reeds genoemde omliggende parochies. Er volgen weer verschillende verzoeken richting het Bisdom om tot een parochie te mogen komen. In 1945 neemt een actiecomité contact op met deken v.d. Waarden van Almelo. Dit keer met succes. In 1946 wordt pastoor Bodde door Kardinaal De Jong belast met de oprichting van de parochie.

Op 3 juni 1946 wordt in café Fox een eerste vergadering gehouden met een aantal beoogde parochianen, ter kennismaking en om enkele kwesties te bespreken. Men besluit naar grond uit te zien voor de beoogde kerk, te proberen een noodkerk te krijgen en ook de parochiegrenzen worden vastgesteld. Ook de naam voor de parochie Fleringen wordt vastgesteld; Onbevlekt Hart van Maria. Op 16 juli 1948 wordt de parochie officieel opgericht. Op die datum wordt ook de noodkerk in gebruik genomen. Er wordt ook een noodkerkhof gerealiseerd, op grond van J. Oude Lenferink. De bouw van de kerk laat nog 'even' op zich wachten. De eerste steen wordt op 5 april 1959 gelegd door Mgr. Hendriksen. De inzet en doorzettingsvermogen van 80 tot 90 gezinnen hebben de realisatie van de nieuwe kerk mogelijk gemaakt. (bron: H. Pancratius parochie)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2017 zijn de wensen en behoeften in Fleringen met het oog op leefbaarheid geïnventariseerd. Hieruit ontstonden vier hoofdthema’s: het basisonderwijs in het dorp behouden, verfraaiing van de dorpsentree, woningbouw en vitaliteit. Voor elk onderwerp is een werkgroep opgericht die er actief mee aan de slag is gegaan om het thema uit te werken. Het verfraaien van de dorpsentree behelst het vernieuwen en van klinkers voorzien van de weg tussen eetcafé DOK’s tot aan de kerk. Ook komt er een fietspad. Er komen extra parkeerplekken en er ligt een groenplan klaar. Al met al is het de bedoeling dat het dorp een 'echt centrum' krijgt. De werkgroep Woningbouw heet becijferd dat 20 bouwkavels voor het dorp realistisch zijn. Anno 2020 hebben namelijk 11 jongeren interesse in een kavel, binnen twee jaar. Maar er komt daarnaast nog een grote groep jongeren aan. Met de kavels en beoogde extra kavels kan het dorp weer een paar jaar vooruit. De animo onder jongeren om in het dorp te blijven wonen is namelijk groot. Verder krijgt De Spil meer klaslokalen, een interne verbouwing en een aangepaste buitenruimte. Het is de intentie om in 2021 met de uitvoering van al deze plannen te starten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Fleringen heeft 11 rijksmonumenten, zijnde een terrein met 3 prehistorische grafheuvels, de Gröbbemolen, de Rikmansbrug uit 1887 bij Putmansweg 24, en 8 rijksmonumenten betrekking hebbend op Landgoed Herinckhave (Herinckhaveweg 2 t/m 8). Eén daarvan is watermolen Herinckhave (met als functie korenmolen). De molen is eigendom van de Overijsselse Kastelenstichting, die hem in de zomermaanden 1x per maand openstelt voor bezichtiging.

- RK kerk Onbevlekt Hart van Maria (Oldenzaalseweg 98) uit 1960, naar ontwerp van architect H.C.M. van Beers. Zie daarvoor verder bij Geschiedenis. Op enig moment ontstaat er een cluster Fleringen, Albergen en Mariaparochie/Harbrinkhoek, ook wel FLAM genaamd. De samenwerking van de parochies van de gemeente Tubbergen en de parochie Vriezenveen leidt vervolgens in 2002 tot het parochieverband Tubbergen. In 2010 zijn de 9 geloofsgemeenschappen gefuseerd tot de H. Pancratius parochie. In 2015 wordt bekend gemaakt dat de kerk mogelijk "binnen 5 tot 10 jaar zal moeten sluiten", omdat de onderhoudskosten van de kerk niet meer in verhouding staan tot het kerkbezoek, dat terugloopt door met name ontkerkelijking, de terugloop van het aantal geboorten en de toenemende vergrijzing. Die laatste twee ontwikkelingen hebben overigens ook hun weerslag op het dorp in bredere zin; zo staat ook het nieuwbouwplan De Scholt II 'in de ijskast'.

- In 1944 is bij de Kroezeboom in Fleringen een open houten kapelletje met vakwerkmuren gebouwd. Voorheen hebben er diverse andere kapelletjes gestaan. Voor nadere informatie zie de link bij de Kroezeboom.

- Wegkapel aan de Hekkertsweg.

- De Fleringer Molen, ook wel Gröbbemolen of Molen van Frielink (Ootmarsumseweg 211), dateert uit 1846 en is gebouwd op de plek waar een molen uit 1822 is afgebrand. In 1955 komt de molen in het bezit van de gemeente Tubbergen. In dat jaar is de molen gerestaureerd. In 1975 heeft wederom een restauratie plaatsgevonden. Sindsdien is de molen dankzij een vrijwillig molenaar weer regelmatig in bedrijf. Bijzonder aan deze molen is de vorm van de romp. Bij de meeste ronde stenen molens is deze conisch gemetseld. Bij deze molen is het eerste gedeelte van ongeveer drie meter loodrecht opgemetseld, waarna het bovenste stuk wel een conische vorm heeft.

- De Kroezeboom op de Fleringer Es in Fleringen is een van de oudste en bekendste bomen van ons land, met een omvang van liefst 725 cm. De Bomenstichting heeft in haar register voor Monumentale Bomen vermeld dat de boom vermoedelijk tussen 1400 en 1600 is aangeplant. Kroezeboom (soms ook als kroeseboom geschreven) betekent kruisboom: een boom die een grens of kruispunt aangeeft, die mogelijk in de tijd van de marke-inrichting voor de boeren van de marke al als grensbepaling (loak-boom) heeft gediend, om de gronden, die bebouwd werden, af te bakenen. Deze boom heeft bij de katholieken vooral bekendheid gekregen vanwege de tijd der Reformatie, met name tussen ca. 1630-1730.

Wanneer het bijeenkomen voor een H. Mis in een boerenschuur of op een adellijk erf te gevaarlijk werd i.v.m. represailles, dan trok men weer over de grens of kwam men soms bijeen onder de Kroezeboom. Vooral in de tijd na de Munsterse invallen, toen de resoluties tegen de katholieken nog eens verscherpt werden, was het bijeenkomen op deze rustige plaats nog het minst gevaarvol. Hier kon men de verspieders gemakkelijk zien naderen, tijdig verdwijnen, en zich voor arrestatie veiligstellen. Volgens informatie van het Meertens Instituut stond hier in de 16e en 17e eeuw een veldkapelletje, een ‘hilligen huesken’. Onbekend is welke heilige hier werd vereerd. Hoewel het kapelletje in de loop van de 17e eeuw schijnt te zijn afgebroken, bleef het Katholieke kerkvolk in deze periode van de Reformatie (1632-1732) hier naar toe trekken, om er in het geheim eucharistievieringen te houden. Sinds 1970 worden bij de Kroezeboom regelmatig bijeenkomsten gehouden door katholieken en de vredesbeweging. Ook wordt de Kroezeboom tegenwoordig vaak als trouwlocatie gebruikt, zowel burgerlijk als kerkelijk. - Nog een artikel over de Kroezeboom.

- Gevelstenen in Fleringen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Het doel van Carnavalsgenootschap C.G. De Kroesmennekes is om samen met de leden en vrijwilligers een significante bijdrage te leveren aan het leefgenot in en rond het dorp Fleringen. Dat doen ze o.a. door het organiseren van een opkomst- en afgangsavond van Prins en Adjudant, gala-avonden, een Dansmarieke concours, een carnavalsoptocht, een carnavalsmis, opening residenties, medewerkersslotavond etc. Verder bezoeken ze diverse carnavalsactiviteiten in de omgeving, zoals Gala-avonden, optochten en recepties. En ze streven naar een goede samenwerking met de andere verenigingen in het dorp, waarbij ze die waar nodig en mogelijk ondersteunen met hand- en spandiensten. Andersom leveren de andere verenigingen ook hun bijdragen aan het carnaval zoals muziek, zang en buuts.

- Jaarlijks in het laatste weekend van maart is er de Radio PCF (Piraten Combinatie Fleringen) Beachparty.

- Kroezeboomfeesten (weekend na Hemelvaart).

- Toneelgroep Fleringen brengt al meer dan 50 jaar Twents toneel. Jaarlijks brengen ze in november een nieuw stuk op de planken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- NW van het dorp ligt de Fleringer es. NO van dorp lag de Fleringer Heide, vóór WO II daadwerkelijk nog een groot heidegebied. Daar is nu nog maar een heel klein stukje van over. Het gebied is grotendeels ontgonnen tot landbouwgrond. ZW van het dorp ligt het Fleringerveld.

- Het Groot Twentsch Maïsdoolhof in Fleringen is uniek in de regio. Het doolhof is uitgezet op ca. 4 ha maïsveld, dat zijn ruim 5 aaneengesloten voetbalvelden! De kronkelige paden leiden je door het maïsveld. Doordat je niet boven de maïsplanten uit kunt kijken verandert dit maïsveld in een uitdagend avontuur voor jong en ouder. Ga op zoek naar de reusachtige uitkijktoren die in het midden van het maïsdoolhof staat. Heb je deze bereikt? Maak je dan klaar voor de terugweg, want dit is een andere route! Tijdens de zoektocht naar de uitkijktoren kan er ook een speurtocht worden gespeeld, die aansluit op het thema van het maïsdoolhof. Na de zoek- en speurtocht kun je lekker uitrusten op het terras, waar versnaperingen te verkrijgen zijn. Er is ook een grote speelweide met onder andere zandbakken, een voetbalveldje, een maïszwembad en een traptrekkerracebaan. Het Groot Twentsch Maïsdoolhof is er van begin juli tot begin oktober. Voor openingsdagen en -tijden zie de link.

Terug naar boven

Agrarisch

- Joop en Marianne Hendriksen uit Fleringen hebben een biologische varkenshouderij met 240 zeugen. In 2009 wonnen ze de verkiezing van Stichting Wakker Dier voor ‘De mooiste modderpoel van 2009’. Wakker Dier wil hiermee de consument overtuigen te kiezen voor biologisch varkensvlees. De familie Hendriksen vult het ‘gouden zandstrand’ van hun modderpoel regelmatig aan, omdat "de dieren dat zo lekker vinden". De dieren kunnen het hele jaar door naar buiten ("zelfs in de sneeuw willen ze wel even een luchtje scheppen"), alleen komen ze van november tot april niet in de wei "omdat je anders geen wei meer overhoudt: als de grond kaal is trekken ze alles er met wortel en al uit". De ligplaatsen in de stal zijn verhard, voorzien van vers stro en de buitenuitloop is tot aan de wei verhard. Zo komt er minder mest en urine in de weide. Zie ook de brochure 'Milieueffecten weidegang biologische zeugen' van Wageningen Universiteit en Research (WUR), 2009.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Fleringen.

- Nieuws: - Nieuws uit Fleringen op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "In 1985 heeft Fleringen een Dorpsraad opgericht. Sindsdien heeft de dorpsraad zich ontwikkeld tot een alom gerespecteerde pleitbezorger voor de inwoners. De Dorpsraad kent een aantal werkgroepen met vrijwilligers die helpen bij het uitvoeren van diverse taken. De werkgroepen zijn: Werkgroep AED (realisatie volledige dekking en opleiden van de inwoners voor reanimatie en AED bediening); Werkgroep Kruispunt (uitbrengen van het wekelijkse informatieboekje); Werkgroep Mediatheek (boekenuitleen voor de school, internetcafé en computerlokaal); Werkgroep Duurzaam dorp; (realisatie visie duurzaam dorp). Om aan te sluiten bij de organisatie van de gemeente Tubbergen, kent de Dorpsraad dezelfde commissie indeling. Deze is als volgt: Commissie Samenleving; Commissie Bestuur en Middelen; Commissie VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu). De Dorpsraad is tevens toezichthouder van het Kulturhus dat in 2009/2010 is gerealiseerd. Met deze toezicht rol wordt gewaarborgd dat het Kulturhus het belang van de Fleringer bevolking zal blijven dienen."

- Kulturhus: - "Op 10 april 2010 is Kulturhus De Spil in Fleringen met een groots feest geopend. Sindsdien worden de faciliteiten door velen gebruikt. Met ca. 100 vrijwilligers wordt gezorgd voor kantinediensten, binnen- en buitenonderhoud. De kantine is op werkdagen van 20.30-23.30 uur geopend. In het weekend zijn er wisselende tijden, afhankelijk van toernooien en wedstrijden die in de sportzaal worden gehouden. De kantinecommissie zorgt voor de planning en inkoop en catering bij grotere evenementen. Heb je interesse om deel uit te maken van de commissie of wil je een kantinedienst voor je rekening nemen? Neem dan contact met ons op. Op zoek naar vergaderruimte in regio Tubbergen? In ons Kulturhus hebben we mogelijkheden voor het huren van vergaderruimte tot groepen van ca. 25 mensen. Catering in de vorm van koffie/thee en lunch behoort tot de mogelijkheden. De Sportzaal is sinds 2009 in gebruik. Heb je interesse om de zaal of een zaaldeel te huren voor een seizoen, wedstrijd, of voor incidenteel gebruik? Kijk dan hier voor meer informatie."

- Onderwijs: - Basisschool Heilig Hart. - De KinderKroon Fleringen biedt op 1 locatie (in Kulturhus De Spil, naast de basisschool) Kinderdagopvang, Peuteropvang en Buitenschoolse opvang (BSO). De Harlekijn is de kinderdagopvang-groep voor 0- tot 4-jarigen. De Regenboog is de peutergroep voor 2- en 3- jarigen. In zowel De Harlekijn als De Regenboog wordt gewerkt met het VVE-programma (voor- en vroegschoolse educatie). De Hofnar is de buitenschoolse opvanggroep (BSO).

- Jeugd: - "Alle kinderen vanaf de brugklas van het voortgezet onderwijs zijn welkom om lid te worden van Jeugdsoos Fleringen. Elke 2e vrijdag van de maand organiseren wij een activiteit waar je als lid aan deel kunt nemen. Wij maken er samen met jullie weer een mooi seizoen van."

- Muziek: - Fanfare Levenslust is opgericht in 1926. Ze repeteren op maandagavond in Café-restaurant De Molen.

- Koor Belcanto repeteert op dinsdagavond in De Spil. Je bent altijd welkom om enkele repetities te komen luisteren, je een beeld te vormen en wellcht al mee te doen om te zien of het wellicht ook iets voor jou is.

- Sport: - Voetbalvereniging VC Fleringen is opgericht in 1968.

- Volleybalvereniging Kuipers Flevoll is opgericht in 1975 door de toenmalige pastoor van het dorp Hein Hemmink. Door de nieuwbouw van een gymzaaltje bij de basisschool werd binnensport ook in Fleringen mogelijk. De eerste jaren wordt er alleen op recreatief niveau gevolleybald. Vanaf seizoen 1979-1980 wordt er deelgenomen aan de Nevobo-competitie. Het gymzaaltje wordt al snel te klein en te laag voor het niveau van met name Dames 1, waardoor moet worden uitgeweken naar andere sporthallen in Weerselo en Albergen. Belangrijk voor de vereniging was dan ook de nieuwbouw van De Spil in 2010, waardoor de gehele vereniging voor trainingen en wedstrijden sindsdien gebruik kan maken van dezelfde accommodatie. Kampioenschappen maar ook de niet te vermijden degradaties vallen de vereninging ten deel. Bij het 40-jarig jubileum in 2015 kon worden teruggekeken op een bloeiende vereniging. De ruim 100 leden zijn trots op het niveau waarop gespeeld wordt. Hun doel is prestatiebewust bezig te zijn met de talenten en mogelijkheden die ze hebben, waarbij het plezier en de gezelligheid zeker niet worden vergeten.

- Duurzaamheid: - Stichting Duurzaam Fleringen heeft als doel het initiëren en uitvoeren van activiteiten en projecten die bijdragen tot een ecologisch, economisch en sociaal duurzame dorpsgemeenschap. De stichting werkt met name aan de projecten zonnepanelen, CO2-neutraal Kulturhus, restwarmte gebruik biovergisting en elektrische deelauto.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Ondernemersvereniging Albergen en Fleringen.

Reactie toevoegen