Gasselternijveenschemond

Plaats
Dorp
Aa en Hunze
Drenthe

gasselternijveenschemond_150_jaar.jpg

In 1989 heeft Henk Staal het boek '150 jaar Gasselternijveenschemond. Een beschrijving van meer dan 150 jaar wel en wee van de Gasselternijveenschemond en haar bewoners' geschreven en uitgegeven.

In 1989 heeft Henk Staal het boek '150 jaar Gasselternijveenschemond. Een beschrijving van meer dan 150 jaar wel en wee van de Gasselternijveenschemond en haar bewoners' geschreven en uitgegeven.

gasselternijveenschemond_basisschool_de_peppel.jpg

Basisschool De Peppel in Gasselternijveenschemond heeft in dec. 2015 het 100-jarig bestaan van het schoolgebouw gevierd, maar moest na afloop van dat schooljaar helaas de deuren sluiten. Hoe dat zit, kun je lezen onder Recente ontwikkelingen. (© Google)

Basisschool De Peppel in Gasselternijveenschemond heeft in dec. 2015 het 100-jarig bestaan van het schoolgebouw gevierd, maar moest na afloop van dat schooljaar helaas de deuren sluiten. Hoe dat zit, kun je lezen onder Recente ontwikkelingen. (© Google)

gasselterboerveenschemond_en_gasselternijveenschemond_werneke-kaart_1840.jpg

Fragment van de zogeheten Werneke-kaart uit 1840, waarop duidelijk zichtbaar is hoever het graven van de verschillende kanalen en wijken in het gebied van de Gasselterboerveenschemond (blauw) en de Gasselternijveenschemond (groen) is gevorderd.

Fragment van de zogeheten Werneke-kaart uit 1840, waarop duidelijk zichtbaar is hoever het graven van de verschillende kanalen en wijken in het gebied van de Gasselterboerveenschemond (blauw) en de Gasselternijveenschemond (groen) is gevorderd.

Gasselternijveenschemond

Terug naar boven

Status

- Gasselternijveenschemond is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Aa en Hunze. T/m 1997 gemeente Gasselte.

- Onder het dorp Gasselternijveenschemond vallen ook de buurtschappen Gasselterboerveenschemond en Tweede Dwarsdiep. Ook Eerste Dwarsdiep staat nog als buurtschap in de atlassen, maar dat is tegenwoordig, evenals de daartegenover gelegen lintbebouwing aan de Paterslaan, onderdeel van de bebouwde kom en kern van het dorp, en daarmee niet meer als buurtschap te beschouwen. Zie ook bij Tweede Dwarsdiep > Naam.

Terug naar boven

Ligging

Gasselternijveenschemond ligt direct W van Stadskanaal, ONO van Gasselte en Gasselternijveen. Het dorp maakt deel uit van de Hunzelaagte en ligt daarnaast in het veenkoloniale landschap.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Gasselternijveenschemond heeft ca. 300 huizen met tegen de 700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De kern Gasselternijveenschemond is ontstaan langs het gelijknamige zijkanaal dat in 1839 is gegraven tussen Stadskanaal en Gasselternijveen. Dit kanaal wordt oorspronkelijk gebruikt voor de afvoer van turf. Langs het kanaal wordt bebouwing opgericht. Het kanaal is grotendeels gedempt en behoort nu deels tot de weg Noordzijde. Middels een berm wordt deze weg nu gescheiden van de ventweg Zuidzijde (vroeger de zuidelijke weg langs het kanaal). Met de demping van het kanaal zijn veel cultuurhistorische waarden verloren gegaan (onder andere de bruggen over het kanaal).

Het ca. 2,5 km lange bebouwingslint van Gasselternijveenschemond bestaat aan de weg Zuidzijde voornamelijk uit agrarische bedrijven (al dan niet veranderd in een woonfunctie). In de loop der tijd is in open plekken binnen het bebouwingslint ten noorden van de weg Noordzijde nieuwe bebouwing opgericht. In dit lint is nog wel karakteristieke bebouwing aanwezig. Deze kenmerkt zich door woningen met lage gootlijnen en de nokrichting haaks op de weg.

Naast deze lintbebouwing kent Gasselternijveenschemond aan de oostzijde twee duidelijke woonconcentraties; de Paterslaan en het Eerste Dwarsdiep (vroeger ook een kanaal). Met de vestiging van een strokartonfabriek en een melkfabriek zijn deze woonbuurten ontstaan. De woningen worden aangemerkt als fabrieksarbeiderswoningen. Enkele van deze karakteristieke woningen zijn nog in het straatbeeld te herkennen, anderen zijn gerenoveerd. Vanuit de woningen aan de Paterslaan is een weidse blik aanwezig over de veenkoloniale landerijen.

Het Tweede Dwarsdiep, aan de westzijde van het dorp, was vroeger ook een kanaal. Inmiddels is ook deze gedempt. Na de Tweede Wereldoorlog heeft aan deze weg en recent aan de J.H. Kruitstraat (16 woningen) een uitbreiding van de woningvoorraad plaatsgevonden. Dit heeft nieuwe inwoners aangetrokken. Aan de zuidzijde van het dorp begint het weidse, veenkoloniale landschap. Sloten als grenzen van de percelen, afwateringskanalen en de minder aanwezige groenstructuren zijn kenmerken van dit landschapstype. (bron: Bestemmingsplan Gasselternijveenschemond)

- Henk Staal heeft in de loop der jaren de geschiedenis van Gasselternijveenschemond e.o. uitvoerig in kaart gebracht, in tekst en beeld. Hetzelfde geldt voor de stambomen van diverse families die in de loop der jaren in het dorp hebben gewoond. Deze informatie was te vinden op de website henkenzwaanstaal.nl. Na het overlijden van Henk in 2012 zou het jammer zijn als dit stukje levenswerk verloren zou gaan. Daarom heeft de lokale dorpssite in overleg met en na fiat van Henk's weduwe Zwaan besloten om deze website op hun eigen site een nieuw thuis te geven. Via de link hierboven blijft de site dus raadpleegbaar. In 1989 heeft Henk Staal het boek '150 jaar Gasselternijveenschemond. Een beschrijving van meer dan 150 jaar wel en wee van de Gasselternijveenschemond en haar bewoners' geschreven en uitgegeven (151 pag.).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Gasselternijveenschemond.

- In 2016 heeft de firma HMVT in samenwerking met Antea Group - in opdracht van de RUD Drenthe namens de provincie Drenthe - de grond van het voormalige tankstation in Gasselternijveenschemond (Noordzijde 107-109) gesaneerd. Waarschijnlijk door een lekke tank is een aanzienlijke hoeveelheid benzine in de bodem terecht gekomen. Hierdoor was de grond op het perceel en onder een groot deel van de weg tot een diepte van 3 meter beneden maaiveld ernstig verontreinigd. Via het grondwater heeft de verontreiniging zich ca. 150 meter in zuidelijke richting verspreid. De grondverontreiniging (1.100 m2) is weggegraven.

Het grondwater is gesaneerd door middel van persluchtinjectie in combinatie met bodemluchtafzuiging. Hierdoor wordt een deel van de verontreiniging als het ware afgezogen en worden door de toegevoegde lucht bacteriën gestimuleerd de verontreinigingen af te breken tot onschadelijke producten. Het ondergrondse systeem dat hiervoor is geïnstalleerd, is naar verwachting gedurende 3 jaar operationeel om alle schadelijke stoffen af te breken.

- Dalton basisschool De Peppel (Tweede Dwarsdiep 8) heeft in december 2015 het 100-jarig bestaan van het schoolgebouw gevierd, met allerhande activiteiten die in het teken stonden van ‘honderd jaar geleden’. Welke spelletjes werden in die tijd gespeeld? Welke kleren werden toen gedragen? Wat werd er gegeten? Het Streekhistorisch Centrum uit Stadskanaal had een lokaal ingericht als schoollokaal van een eeuw geleden, en er was ook een fototentoonstelling over de geschiedenis van de school.

Wat men toen nog niet wist, is, dat als domper op de feestvreugde kort erna, in april 2016, de mededeling van scholenkoepel PrimAH zou komen dat de school, de enige school van Gasselternijveenschemond, op korte termijn zou moeten sluiten. In oktober 2015 was het leerlingenaantal van De Peppel namelijk nog 32, maar gedurende dat schooljaar zijn er geen nieuwe leerlingen ingeschreven op de school, en in groep acht zaten 8 leerlingen die na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs zouden gaan. Verder zijn in de loop van het schooljaar 3 leerlingen overgestapt naar andere scholen in de regio.

Volgens de Medezeggenschapsraad was de oorzaak daarvan het op non-actief zetten van de schooldirecteur. "De directeur was de verbindende factor binnen de school", aldus Marie Pasman van de raad. Ook de ouders waren unaniem zeer te spreken over de kwaiteiten van de directeur. Saakje Berkenbosch van PrimAH bevestigde dat de directeur een prima leerkracht was en goed was in de zorg voor leerlingen. "Maar de school is in 2014 door de onderwijsinspectie bestempeld als zwak. En er moet heel wat gebeuren om ervoor te zorgen dat de school niet het predikaat zeer zwak krijgt. En die veranderingen kreeg deze directeur niet op de rit", adus Berkenbosch.

Daarmee zou, al met al, het aantal leerlingen na de zomervakantie van 2016 onder de absolute ondergrens van 23 komen. Stichting PrimAH had de intentie de school nog een jaar open te houden en op te heffen per 1 augustus 2017, mits er genoeg leerlingen (ca. 20) zouden overblijven voor twee groepen. Dat is niet gelukt. Daardoor is de school aan het eind van schooljaar 2015-2016 gesloten. Formeel is de school gefuseerd met de Emmensschool in het W buurdorp Gasselternijveen, waar een deel van de leerlingen in het vervolg naar school gaat. Een ander deel van de leerlingen gaat naar scholen in het O buurdorp Stadskanaal.

In 2007 hebben de ouders nog actie gevoerd om de enige school in het dorp open te houden. Destijds was dat dus succesvol en heeft men voldoende nieuwe leerlingen voor de school kunnen werven om boven de minimumnorm te blijven. De Peppel had leerlingen uit de wijde omtrek. Zelfs uit Pekela en 2e Exloërmond. "Deze school was de enige school in de regio die kinderen met een zogeheten rugzakje les wilde geven. De anderen zeggen: ga maar naar het speciaal onderwijs", aldus moeder Bianca Meijer. Ze had 3 kinderen op De Peppel en reed elke dag 40 km naar Gasselternijveenschemond. Een van haar kinderen heeft ADHD. "Ze vinden het verschrikkelijk dat de school moest sluiten", aldus Bianca.

(bron: o.a. RTV Drenthe d.d. 5-4-2016. Zie onder de link ook de links [= speakertjes] naar de interviews met de Medezeggenschapsraad en PrimAH). De ouders blijven het er niet mee eens en stellen dat de directeur onterecht op non-actief is gesteld, dat de koepel in ieder geval onterecht de MR niet in de gelegenheid heeft gesteld om hierover te adviseren (wettelijke plicht) en dat de koepel de vooropgezette intentie zou hebben gehad om de school te sluiten. Zij hebben een site opgezet waarop zij hun argumenten uiten. Je vindt er ook 'open brieven' van een aantal ouders aan de regionale kranten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het Accordeonmuseum van accordeonspecialist Harte Meijer is, net als de winkel, alleen op afspraak geopend.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zondag begin december (in 2018 voor de 8e keer) is er de jaarlijkse Kruitboscross Extreme. Een hardloopevenement over maïsstoppels en bospaden, georganiseerd door Willem Drenth uit Stadskanaal. “De deelnemers krijgen een loodzwaar parcours voor de kiezen”, aldus Willem. De route is ongeveer 3300 meter. Je mag het rondje 1 tot max. 3x lopen. De start is om 10.00 uur ter hoogte van de boerderij aan het Tweede Dwarsdiep 14 te Gasselternijveenschemond. Inschrijven is mogelijk vanaf 9.30 uur. De kosten bedragen €2,50. Voort nadere informatie bel of mail Willem: tel. 06-25238252.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Gasselternijveenschemond.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Gasselternijveenschemond.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Gasselternijveenschemond (Noordzijde 165) bestaat sinds 1965 en biedt inwoners, (sport)verenigingen en andere culturele instellingen en instanties de mogelijkheid gebruik te maken van de verschillende ruimtes in het gebouw. In 2012 is het pand grootschalig gerenoveerd, zodat de ruimten - waaronder een grote sportzaal, met podium - en hun inrichting weer helemaal aan de eisen des tijds en de behoeften van de inwoners voldoen. Een beamer, groot scherm en een moderne geluidsinstallatie zijn aanwezig en kunnen worden gehuurd.

- Kinderopvang: - "Gastouder De Kinderserre biedt een gezellige, veilige en huiselijke omgeving voor kinderen om te spelen en zich te ontwikkelen. De Kinderserre ligt in een landelijke omgeving en heeft een grote tuin met veel speelruimte. De Kinderserre ligt gunstig voor woon-werkverkeer van Stadskanaal naar Groningen en Assen en ligt dichtbij Stadskanaal. Wij bieden opvang van maandag tot en met donderdag van 7.00-19.00 uur."

Reactie toevoegen