Gerkesklooster-Stroobos

Plaats
Dorp
Achtkarspelen
Fryslân

Gerkesklooster..jpg

Gerkesklooster is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen. Dit dorp en het aangrenzende dorp Stroobos vormen samen het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos.

Gerkesklooster is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen. Dit dorp en het aangrenzende dorp Stroobos vormen samen het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos.

Stroobos.JPG

Stroobos is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen. Dit dorp en het aangrenzende dorp Gerkesklooster vormen samen het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos.

Stroobos is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen. Dit dorp en het aangrenzende dorp Gerkesklooster vormen samen het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos.

gerkesklooster_collage.jpg

Gerkesklooster, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Gerkesklooster, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

stroobos_collage.jpg

Stroobos, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Stroobos, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

gerkesklooster-stroobos_frieslandcampina_zuivelfabriek_1.jpg

Prachtige foto van weblogger Afanja van zuivelfabriek van FrieslandCampina in Gerkesklooster met een koe op de voorgrond. Wel mooi symbolisch maar ook misleidend in die zin dat de koe niets met (de) melk(fabriek) te maken heeft: het is nl. een vleeskoe...

Prachtige foto van weblogger Afanja van zuivelfabriek van FrieslandCampina in Gerkesklooster met een koe op de voorgrond. Wel mooi symbolisch maar ook misleidend in die zin dat de koe niets met (de) melk(fabriek) te maken heeft: het is nl. een vleeskoe...

Gerkesklooster. (4).JPG

Gerkesklooster, Het Singel

Gerkesklooster, Het Singel

Gerkesklooster. (2).JPG

De Hervormde kerk van Gerkesklooster

De Hervormde kerk van Gerkesklooster

Gerkesklooster. (3).JPG

De Voorstreek in Gerkesklooster

De Voorstreek in Gerkesklooster

Stroobos (2).JPG

Stroobos, hier dichtbij de grens met de provincie Groningen

Stroobos, hier dichtbij de grens met de provincie Groningen

gerkesklooster-stroobos_minibieb.jpg

Gerkesklooster-Stroobos, een zogeheten 'minibieb' bij de grens met de provincie Groningen (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Gerkesklooster-Stroobos, een zogeheten 'minibieb' bij de grens met de provincie Groningen (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

stroobos_kaart_openstreetmap.jpg

Z van Gerkesklooster-Stroobos ligt nog een stuk buitengebied dat ook nog tot het dorpsgebied van Stroobos behoort, met daarin onder meer natuurgebied de Strobosser Mieden, een laaggelegen gebied tussen de Ald Feart in het W en de Lauwers in het O.

Z van Gerkesklooster-Stroobos ligt nog een stuk buitengebied dat ook nog tot het dorpsgebied van Stroobos behoort, met daarin onder meer natuurgebied de Strobosser Mieden, een laaggelegen gebied tussen de Ald Feart in het W en de Lauwers in het O.

stroobos_strobossermieden_grutto.jpg

Natuurgebied Strobosser Mieden ZW van het dorp Stroobos wordt beheerd door Staatsbosbeheer en is vooral van belang voor weidevogels. Je kunt er o.a. de grutto tegenkomen (in Fryslân liefkozend de 'Kening fan 'e Greide' genoemd), zoals hier in mei 2019.

Natuurgebied Strobosser Mieden ZW van het dorp Stroobos wordt beheerd door Staatsbosbeheer en is vooral van belang voor weidevogels. Je kunt er o.a. de grutto tegenkomen (in Fryslân liefkozend de 'Kening fan 'e Greide' genoemd), zoals hier in mei 2019.

gerkesklooster-stroobos_grutto_in_strobosser_mieden_op_paal_staatsbosbeheer.jpg

En met een beetje geluk wil een grutto in de Strobosser Mieden ook nog voor je poseren op een paal, zoals weblogger Afanja hier in juni 2020 overkwam. (© van deze en de vorige foto: https://afanja.com/)

En met een beetje geluk wil een grutto in de Strobosser Mieden ook nog voor je poseren op een paal, zoals weblogger Afanja hier in juni 2020 overkwam. (© van deze en de vorige foto: https://afanja.com/)

Gerkesklooster-Stroobos

Terug naar boven

Status

- Gerkesklooster-Stroobos is een tweelingdorp* in de provincie Fryslân, gemeente Achtkarspelen.

* D.w.z. officieel (bijv. voor het postcodeboek, de gemeentelijke basisregistratie BAG en de plaatsnaamborden) zijn het nog twee aparte dorpen, met eigen postcodes en bijbehorende plaatsnamen (9873 = Gerkesklooster, 9871-9872 = Stroobos), maar de inwoners beschouwen het als tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos (o.a. blijkend uit de benaming van diverse lokale instellingen) omdat de dorpen aan elkaar zijn gegroeid en veel voorzieningen delen (veelzeggend in dat kader is bijv. ook dat de dorpskrant van de dorpen De Tweeling heet).

- T/m 1992 viel een deel van Stroobos ook onder de Groningse gemeente Grootegast. Omdat dat allerlei praktische problemen gaf, is dat deel in 1993 naar Friesland overgegaan. Omdat het dorp vanouds onder twee provincies en gemeenten viel, heeft het in 1978 2 postcodes gekregen. Postcode 9871 zal vermoedelijk het vanouds Groninger deel betreffen, postcode 9872 het vanouds Friese deel.

- In 2010 is er weer een hectare van de Groningse gemeente Grootegast naar de Friese gemeente Achtkarspelen overgegaan in verband met Stroobos. De grenscorrectie was nodig na een aanpassing van het Van Starkenborghkanaal. In 2008 is een bocht in het kanaal ruimer gemaakt. Over een lengte van vijfhonderd meter is de oever tot 26 meter naar het zuiden verplaatst. De verbreding ging ten koste van een weiland. De grens liep daardoor midden door het vaarwater, en dat kan lastig zijn bij ongelukken. Vandaar de grenscorrectie. Curieus is dat nog wel 1 pand van de Lutjegaster en daarmee Groningse buurtschap Dorp onder het Friese Stroobos valt, en wel Dorpsterweg nr. 9.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Gerkeskleaster-Strobos.

Inwoners
Een inwoner van Gerkesklooster-Stroobos heet een Kloasterling (althans volgens het lokale dialect het Kloasters, waarvoor zie verder het hoofdstuk Dialect).

Oudere vermeldingen
Gerkesklooster: 1240 in Wigarathorpe, 1393 Gherkescloester, 1399 Gerekins cloester, 1426 Gerrkes cloester, 1505 Gerckescloester.
Stroobos: Ca. 1660 Strobus, 1668 de Stroobos / Logijs-plaets, 1781 't Strobos, 1828 de Stroobult of Stroobos.

Naamsverklaring
Gerskesklooster heette oorspronkelijk Wigarathorpe, dorp 'hoeve, (dochter)nederzetting' van die van de persoon Wigar. Het klooster in kwestie was een cisterciënzerabdij in Achtkarspelen, ca. 1240 gesticht door Gerke Harkema in Wigarathorpe en rond 1580 afgebroken. Zie ook Bouwekleaster.
Stroobos zou zijn naam hebben ontleend aan bossen stro die werklieden daar verzameld hadden toen de vaart er is gegraven (ca. 1655), om te schuilen bij regenachtige tijden. Er stonden toen immers nog geen huizen. In het Westerkwartier bestaat de uitdrukking "Ik ga naar Strobos toe" (= "Ik ga naar bed") en de naam is aldus toepasselijk als herbergnaam.(1) Harry Perton oppert dat het ontstaan van de plaatsnaam ook te maken zou kunnen hebben met het gezegde "Hij is op een stroobos komen aandrijven", als symbool voor het feit dat men hier vanuit het niets een bloeiend dorp heeft opgebouwd. Voor nadere informatie zie de link. - Nog een artikel van Harry Perton m.b.t. een 3e door hem getraceerd Stroobos, dat zijn theorie nog verder versterkt.

Terug naar boven

Ligging

Het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos ligt W aan de Fries-Groningse grens, aan het Van Starkenborghkanaal. De dorpskernen liggen niet ver O van het punt waar het Van Starkenborghkanaal, het Prinses Margrietkanaal en de Stroobosser Trekvaart samenkomen. Verder ligt het tweelingdorp WNW van het dorp Lutjegast, NW van de dorpen Grootegast en Doezum, NO van de dorpen Surhuizum en Augustinusga, OZO van het dorp Buitenpost, ZO van het dorp Kollum, ZW van de dorpen Burum, Visvliet en Pieterzijl en WZW van het dorp Grijpskerk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Gerkesklooster 56 huizen met 342 inwoners, en Stroobos 70 huizen met 417 inwoners (verdeeld in 41/218 als buurtschap onder het Friese dorp Gerkesklooster, gemeente Achtkarspelen, en 29/189 als buurtschap onder het Groningse dorp Doezum, gemeente Grootegast). Tegenwoordig hebben deze dorpen respectievelijk ca. 320 huizen met ca. 800 inwoners en ca. 130 huizen met ca. 330 inwoners. In totaal heeft het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos dus ca. 450 huizen met ruim 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Klooster
Het Gerkesklooster is rond 1240 gesticht door Gerke Harkema. Het was een cisterciënzerabdij. Het klooster werd ook Jerusalem genoemd en bezat veel goederen en rechten te Visvliet, op de Waarden en in het Westerkwartier. Het had grote invloed op de waterstaat in Langewold. Het klooster is - zoals alle kloosters in Fryslân - rond 1580 afgebroken, toen de provincie na de Reformatie overging tot het protestantisme.

Scheepswerf
De hier reeds aanwezige scheepswerf is in 1850 door Gerrit Jans Barkmeijer voor 900 gulden overgekocht van Lieuwe Bijleveld. Die bouwde al sinds 1829 met zijn broer op die plek praam- en tjalkschepen. Daarvoor zat ook scheepstimmerman Jelle Jeens de Boer daar al met een loods aan het water. Het komt er dus al met al op neer dat op de werflocatie al bijna tweehonderd jaar aan schepen wordt gebouwd. Aan de grootste binnenvaartroute van Groningen naar Friesland op de ooit belangrijke aftakking naar Dokkum en Lemmer ontstond steeds meer bedrijvigheid. Het leidde tot de bloei van het dorp Stroobos, met bijv. paardenhandel, middenstand en kroegen. Rond 1900 ging de werf van houten tjalken en pramen over op staalbouw. Langzamerhand werden er grotere binnenschepen gebouwd. Tot 2012 waren leden van de gereformeerde Barkmeijers nog mede-eigenaar van het bedrijf. Gerrit Barkmeijer was de laatste van de familie die op de werf een leidinggevende functie had.

In oktober 2018 is scheepswerf Barkmeijer in Stroobos, die hier al sinds 1850 was gevestigd en een begrip was in de regio en in de scheepvaartwereld, failliet verklaard. Het bedrijf had anno 2018 ruim 100 werknemers. In december 2018 is het bedrijf gesloten. Klaas van der Schuit, oud-werknemer en inwoner van Gerkesklooster, heeft in 2000 een boek over 150 jaar Barkmeijer gepubliceerd. Hij achtte de kans op een doorstart niet groot. Toch hebben zich in november 2018 belangstellenden voor overname gemeld. Eind januari 2019 is bekend geworden dat Thecla Bodewes de scheepswerf overneemt. Zij heeft verder nog scheepswerven in Harlingen, Kampen en Meppel. Op 24 april 2019 is er weer een boot tewatergelaten bij Barkmeijer Shipyards/Thecla Bodewes Shipyards, zoals de scheepswerf tegenwoordig heet, de eerste sinds de overname door Thecla Bodewes. "Het mooie weer en de schoolvakantie in de dorpen zorgden voor een ruime opkomst van belangstellenden. Het blijft toch een prachtig gezicht, zo’n groot gevaarte het water in te zien glijden", aldus de dorpssite. Zie het filmpje ervan onder de link. En hier nog wat foto's ervan.

Zuivelfabriek
Een ander opvallend element in Gerkesklooster-Stroobos is de rond 1900 gestichte zuivelfabriek, sinds 1997 onderdeel van zuivelconcern Friesland Coberco Dairy Foods, dat in 2005 van naam is gewijzigd in Koninklijke Friesland Foods, en in 2008 met Campina is gefuseerd tot het huidige FrieslandCampina. Op 29 juli 2014 is het kaaspakhuis en een deel van het pekellokaal van de fabriek afgebrand. Het blussen van de brand duurde ruim drie dagen. In oktober 2014 besluit de directie van FrieslandCampina om een nieuw kaaspakhuis te bouwen en het pekellokaal te herbouwen. Dit vergde een investering van 30 miljoen euro. Het nieuwe geautomatiseerde kaaspakhuis omvat een opslagcapaciteit voor 2.100 ton kaas, kaasbehandellijnen en een expeditieruimte. De ligging van het gebouw op het terrein is aangepast waardoor het terreinoppervlak efficiënter gebruikt wordt. De nieuwbouw is eind 2015 gereedgekomen. Sindsdien ligt de kaasproductie op deze locatie weer op het oorspronkelijke niveau van circa 57.000 ton kaas per jaar. FrieslandCampina produceert in Gerkesklooster speciaalkazen als Slankie 20+, Mimolette, Goudse 4,5 kg, Edam en Geitenkaas. Daarnaast worden er Valess en melkpoeder geproduceerd. Circa een derde van de kaas wordt geëxporteerd. Op de locatie werken ca. 175 personen. FrieslandCampina heeft verder nog kaasproductielocaties in Workum, Marum, Bedum, Lutjewinkel, Balkbrug, Steenderen, Rijkevoort en Born. (bron: FrieslandCampina)

Postaal
NO van Gerkesklooster-Stroobos, over de Lauwers W van het Groningse Visvliet, vinden we de Gerkesbrug, die ongetwijfeld naar Gerkesklooster zal zijn genoemd. W van de Gerkesbrug was op grondgebied van de Friese gemeente Kollumerland vanaf 1852 een bestelhuis gevestigd, behorende tot het postale gebied van het postkantoor Dokkum. Na opheffing van het bestelhuis in 1854 werd een bestelhuis opgericht in het nabijgelegen dorp Burum. Gerkesbrug heeft bij ons weten nooit als buurtschap te boek gestaan. Toch werd het in de bestelhuisperiode als plaatsnaam beschouwd, of in ieder geval als naam/locatie-aanduiding van het bestelhuis. Overigens niet te verwarren met de 12 km naar het NW gelegen Gerkesbrêge, tussen Westergeest en Ee, over het riviertje de Oude Zwemmer.

Molen
In het Z van het dorpsgebied van Stroobos, Z van het Prinses Margrietkanaal, bij de splitsing van de wegen Miedwei en Oude Vaart, heeft een in 1878 - na de oprichting van Waterschap Stroobos in 1877 - gebouwde poldermolen gestaan, die de Strobosser Mieden (= hooilanden) bemaalde op de Ald Feart (Oude Vaart). De molen is in 1928 afgebroken. Op de foto uit 1928 onder de link is er blijkbaar al een begin gemaakt met de sloop. Op deze foto is hij nog in vol ornaat te zien.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit tweelingdorp, kun je terecht bij de volgende instantie:

Tot begin jaren negentig was in Gerkesklooster-Stroobos een werkgroep actief, die zich bezig hield met de historie van het tweelingdorp. Deze werkgroep heeft er destijds onder andere voor gezorgd dat t.g.v. het 750-jarig jubileum van het tweelingdorp een dorpswapen en een dorpsvlag (zie rechtsbovenaan deze pagina) zijn ontwikkeld. In 1993 waren zij ook de grondlegger van het monument op de grens van de voormalige provinciegrens in Stroobos, die tot stand kwam met een bijdrage van de provincie Friesland. Tevens zijn door de werkgroep regelmatig tentoonstellingen gehouden in de helaas verdwenen Rabobank in het dorp. Met het verdwijnen van de Rabobank heeft de werkgroep haar activiteiten tijdelijk opgeschort.

In november 2014 is in het dorp de werkgroep Dorpse Dromen opgestart. De dorpsbewoners konden toen met hun dromen op de proppen komen om deze met de dorpsgenoten te delen. Dit was voor de werkgroep het startsein om de historische werkgroep weer nieuw leven in te blazen. Zij hebben Stichting Historische Kring Gerkesklooster-Stroobos opgericht, en hebben van de plaatselijke Hervormde Gemeente toestemming gekregen om in de bovenzalen van de kerk/voormalige brouwerij een museum in te richten. De werkgroep bestaat uit Rineke Douma-Lijklema, Ginie Luimstra-Zijlstra, Douwe Veenstra, Johannes Veenstra en Klaas van der Schuit. De werkgroep heeft ten doel het bestuderen van de geschiedenis van het tweelingdorp en de naaste omgeving, en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.

In maart 2017 is het museum/de oudheidkamer van Gerkesklooster-Stroobos feestelijk geopend. Op het beeldscherm in de bovenzaal van de kerk kun je al vele oude foto's van de dorpen bekijken. Als inwoners nog oude voorwerpen, ansichtkaarten of ander fotomateriaal hebben en er nog geen bestemming voor hebben, is dat altijd welkom bij de stichting. Eventueel kunnen zij beeldmateriaal ook inscannen, zodat je de originelen kunt behouden. Voor zover ons bekend zijn de historische kring en het museum nog niet met een website of -pagina op het internet aanwezig. Zo te zien zijn ze alleen op bepaalde (zater-)dagen geopend, wat in de lokale media wordt aangekondigd. Contactpersoon: mw. Ginie Luimstra, De Flaphoek 15, Gerkesklooster, tel. 0512-351907.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Achtkarspelen investeert fors in de woonomgeving van Gerkesklooster-Stroobos. Zo moet het open gebied tussen de twee dorpen een centrumgebied worden. Daartoe is recentelijk een multifunctionele accommodatie (MFA) gerealiseerd, zodat er ook echt een centrale ontmoetingsplek voor de twee dorpen is ontstaan. Verder zijn er herontwikkelingsplannen voor woningbouw. Zo wordt gekeken naar de woningbehoefte van starters en senioren. Ook wil de gemeente meer parkeerplekken, meer groen en kijkt ze of er een jeugdhonk kan worden gebouwd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gerkesklooster heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Hervormde kerk en windmotor De Twee Provinciën/Stroobos.

- Stroobos heeft 1 rijksmonument, zijnde het woonhuis met boerderij uit eind 18e eeuw op Groningerstreek 12.

- Het gebouw van de Hervormde (PKN) kerk van Gerkesklooster-Stroobos (De Poorthoek 1a) dateert uit de 15e eeuw en was aanvankelijk een brouwerij van het toenmalige klooster Jeruzalem. In 1629 is de brouwerij verbouwd tot kerk. In 1769 krijgt de kerk op de verlaagde muren een nieuwe kap. De klok (1858) in de toren is gegoten door Van Bergen. In de gevels bevinden zich (dichtgemetselde) korfbogige nissen en vensters. De banken zijn afkomstig uit de kerk van Britswert. Het orgel uit 1975 is gebouwd door de firma Flentrop. Bij de kerk staat een marmeren beeld van een kind met schaap. - Site van de lokale Hervormde Gemeente.

- De Gereformeerde (PKN) kerk (Friese Streek 7) dateert uit 1926 en is een karakteristiek Gereformeerd kerkgebouw met toren. Het orgel is in 1900 gebouwd door de fa. Bakker en Timmenga. - Geschiedenis van de Gereformeerde kerk te Gerkesklooster-Stroobos. - Site van de lokale Gereformeerde kerk.

- Molen De Twee Provinciën (bij Sarabos 13, aan de Oude Vaart) is een Amerikaanse windmotor met 30 bladen, van het type Hercules. De windmotor is in 1923 gebouwd voor de bemaling van polder De Twee Provinciën. De molen is eigendom van Wetterskip Fryslân. Na een grondige restauratie in 2011 is de windmotor weer geheel maalvaardig. Het waterschap heeft een molenaar aangesteld.

- In 2007 is de nieuwe Brug Stroobos of Stroobosserbrug over het Prinses Margrietkanaal gereedgekomen. De brug is onbemand. De brug wordt namelijk bediend vanuit het bedieningsgebouw bij de brug bij de enkele kilometers naar het W gelegen buurtschap Skûlenboarch. De eerste maanden kampte de nieuwe brug re­gelmatig met storingen, soms wel vier keer op een dag, waardoor de gebruikers zo'n 7 kilometer moesten omrijden. Vooral bewoners van de Z van het kanaal gelegen Strobosser Mieden dachten toen met weemoed terug aan het fietspontje dat tijdens de vervanging van de draaibrug over het Prinses Margrietkanaal voer. De storingen waren volgens de provincie het gevolg van kinderziekten in de installaties en afrondende werkzaamheden.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Stichting Dorpsactiviteiten Gerkesklooster-Stroobos (in de volksmond kortweg SDA) organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten, waaronder de jaarlijkse Feestweek in juli.

- Een van de jaarlijkse tradities in Gerkesklooster-Stroobos is het Carbidschieten op oudjaarsdag.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsbaanvereniging Gerkesklooster-Stroobos. Ze organiseren ook jaarlijks een schaats-uitje 'voor jeugd t/m 80 jaar' naar Thialf in Heerenveen (gratis voor leden).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Inwoners hadden bij de Dorpsraad en de gemeente aangegeven dat de beplanting langs de Friese Streek het zicht op de doorgaande weg belemmerde, waardoor de veiligheid voor de verkeersdeelnemers in het gedrang kwam. De gemeente Achtkarspelen, eigenaar van de groenstroken, heeft dit signaal samen met Stichting Groen Gerkesklooster-Stroobos opgepakt. Laatstgenoemde onderhoudt in het dorp het gemeentelijk groen*. In november 2019 is de beplanting vervangen door 1.200 door de gemeente Achtkarspelen aangeschafte Spirea Tor-struiken. Deze zijn door inwoners en uitvoerders van de stichting aangeplant. De nieuwe beplanting groeit minder hoog, waardoor zichtbaarheid en veiligheid gewaarborgd blijven. Bovendien zijn ze makkelijker te onderhouden.

* Sinds maart 2018 voert het dorp de werkzaamheden in het openbaar groen binnen de bebouwde kom zelf uit. Het betreft onder meer schoffelen, maaien en haagknippen. De Dorpsraad doet dit deels zelf en laat de werkzaamheden deels uitvoeren door lokale ondernemers. Met betrekking tot de kosten is er geen verschil; de Dorpsraad ontvangt hetzelfde bedrag dat de gemeente voorheen kwijt was aan het groenonderhoud in het dorp. De Dorpsraad ontvangt positieve reacties uit het dorp, mede omdat zij in staat zijn tot een flexibele uitvoering, wat de kwaliteit bevordert. De samenwerking en contacten met de gemeente zijn goed. De Dorpsraad handelt de meldingen die via de gemeente binnenkomen zelfstandig af. In maart 2019 is de pilot geëvalueerd. Gemeente en Dorpsraad zijn beide tot de conclusie gekomen dat het wat hen betreft een succes is een vervolg mag krijgen. Daarom hebben zij in maart 2019 een overeenkomst getekend voor twee jaar met een vervolgoptie voor nog twee jaar. Hiervoor is een stichting opgericht, Stichting Groen Gerkesklooster-Stroobos, die de uitvoering voor haar rekening neemt.

- ZW van Gerkesklooster-Stroobos, Z van het Prinses Margrietkanaal, ligt nog een stuk buitengebied dat ook nog tot het dorpsgebied van Stroobos behoort*, met daarin onder meer natuurgebied de Strobosser Mieden (NL: Stroobossermieden), een laaggelegen gebied tussen de Ald Feart (NL: Oude Vaart) in het W en de Lauwers (die hier de grens vormt tussen Groningen en Fryslân) in het O. Voor nadere informatie over dit natuurgebied zie bij de direct Z hiervan gelegen Surhuzemer Mieden. Deze 'miedengebieden', waarvan er 7 zijn in deze omgeving, worden beheerd door Staatsbosbeheer en zijn vooral van belang voor weidevogels. Onder de link vind je o.a. een uitvoerig rapport over de bijzonderheden van deze miedengebieden. De 7 miedengebieden vind je gespecificeerd op de pagina van Achtkarspelen.
* Wat velen niet zullen weten, omdat dat ter pekke nergens middels bebording aan te herkennen is, daarom hebben wij het gebied op een kaart elders op deze pagina afgebeeld.

Weidevogelbeheer is in Gerkesklooster-Stroobos al vele decennia een vast onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering. Al sinds de jaren vijftig zijn hier vogelwachters actief, zowel vrijwilligers als boeren. Sinds ca. 2003 is er een 'mozaïekregisseur' actief, die zorgt voor een gebiedsgerichte aanpak en voldoende kuikenland gedurende het hele seizoen. In eerste instantie bestond het werk van de vogelwachten uit het markeren van nesten. Eind jaren zeventig kwamen de eerste individuele beheerovereenkomsten voor uitstel van maaien tot stand. Sinds de komst van het Programma Beheer zijn alle 13 boeren in het gebied actief gaan samenwerken op het gebied van weidevogels. De boeren komen in het seizoen wekelijks bij elkaar en bespreken wat het meest geschikte moment is om te gaan maaien.

In 1985 richten de vogelwachters in deze omgeving, die tot dan onder Vogelwacht Buitenpost vielen, een eigen Fûgelwacht Gerkesklooster-Stroobos op. Naast nestbescherming houdt de Fûgelwacht zich onder meer bezig met vogeltellingen en het meten en vastleggen van graslengtes. Daardoor kan men zien of op enig moment voldoende kuikenland aanwezig is. Want het is mooi als er veel kuikens worden geboren, maar ze moeten ook genoeg geschikt land hebben om te kunnen opgroeien (en daar gaat het elders in het land nog weleens mis mee). Hiertoe is een collectief gebiedsplan opgesteld. Door de hoge vogeldichtheid, op zich een prima teken, is het voorzien in voldoende kuikenland wel een uitdaging. Je moet per gruttobroedpaar namelijk 1,4 ha kuikenland hebben. Dat betekent dat ze hier in een gebied van 520 ha intensief gebruikt grasland ongeveer 200 ha kuikenland zouden moeten hebben. Dat halen ze net niet, maar in het seizoen zijn de boeren hier heel flexibel. Dan kijken ze waar de vogels zitten en waar extra maatregelen nodig zijn. Dan wordt er alsnog later gemaaid, al krijgt de boer daar geen vergoeding voor. Aan de resultaten van de afgelopen jaren is te zien dat dat goed werkt. (bron: brochure 'Samenwerking voor weidevogels, in elk gebied anders' (2010), op de site Boerenlandvogels Nederland) Voor zover ons bekend is Fûgelwacht Gerkesklooster-Stroobos niet met een website of -pagina op het internet aanwezig. Contactgegevens: Secr. A. Bosma, Sarabos 19a, Gerkesklooster. - Foto's van fauna in de Strobosser Mieden, door weblogger Afanja.

- Tussen Dokkum en Gerkesklooster-Stroobos loopt de Stroobossertrekvaart, met daarnaast de Stroobossertrekweg. Dit beeld, met de meer dan 100 jaar oude hoge bruggen, is kenmerkend voor de regio. In 2016 startte de Provincie Fryslân met het opknappen van deze bruggen. Dit was nodig, want de brugdekken waren niet sterk genoeg meer voor het huidige verkeer. In 2018 zijn de werkzaamheden afgerond. Gedeputeerde Sietske Poepjes opende op 12 september 2018 een van de zeven bruggen: de brug bij Augsbuurt. Deze brug is een rijksmonument. De brug is opgeknapt, maar heeft dezelfde uitstraling behouden. Dit geldt ook voor de andere zes bruggen.

Dat de bruggen dezelfde uitstraling moesten behouden, betekent niet dat er geen ruimte was voor nieuwe duurzame ideeën. Zo heeft de Dinzerbrug een bijzonder brugdek gekregen, dat bestaat uit afzonderlijke planken. De kern van deze planken is gemaakt van hergebruikt kunststof. Dit kwam vrij bij het opknappen van treinstellen van de NS. De bruggen zijn nog altijd belangrijk voor het lokale verkeer. Twee van de zeven bruggen (bij Augsbuurt en Dijkhuizen) zijn zelfs de enige toegang naar boerenbedrijven. (bron: Provincie Fryslân)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Gerkesklooster-Stroobos, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Gerkesklooster-Stroobos (online te bestellen).

Terug naar boven

Dialect

De inwoners van Gerkesklooster-Stroobos hebben een eigen dialect, dat het Kloasters wordt genoemd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het Stellingwerfs of het Bildts, is er nog geen officiële spelling van het Kloasters op schrift gesteld. Kloasterling Wietske Poelman maakt zich daar sterk voor. Want ze stelt dat het "vijf voor twaalf" is voor het Kloasters, omdat als het niet snel op schrift wordt vastgelegd, de kans groot is dat het dialect op den duur uitsterft. Hoeveel mensen precies er nog Kloasters spreken, weet niemand. Niet iedereen is opgegroeid met het Kloasters. Sommigen spreken er Nederlands, Fries of Westerkwartiers, een dialect van het Gronings. Buiten het dorp weten mensen het Kloasters vaak niet te plaatsen. Friezen horen het aan voor Gronings, terwijl het voor Groningers klinkt als Fries.

Ook wetenschappers tasten in het duister. Want in hoeverre is het Kloasters nu een variant van het Fries, of een variant van het Nedersaksisch? En hoe is de taal eigenlijk in Gerkesklooster-Stroobos terechtgekomen? Op iniatief van Wietske Poelman wil de Fryske Akademie het Kloasters, als een van de 'mengtalen', graag onderzoeken, want tot nu toe geldt Noordoost-Fryslân onder taalkundigen als een blinde vlek. Zodra de financiering rond is, gaat het onderzoek van start. (bron en voor nadere informatie zie: LC, 23-4-2018)

Terug naar boven

Links / voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over Gerkesklooster-Stroobos.

- Nieuws: - Nieuws uit Gerkesklooster-Stroobos van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenorganisatie: - In maart 2018 is Vereniging Dorpsraad Gerkesklooster-Stroobos opgericht. De Dorpsraad is het resultaat van een fusie van de Ondernemersvereniging (OVGS) en Plaatselijk Belang (PB). De Dorpsraad heeft als doel om de leefbaarheid in het tweelingdorp te bevorderen en de belangen van inwoners, ondernemers en de diverse verenigingen en stichtingen te behartigen. Dat doen ze door: het onderhouden van een goede communicatie met bewoners, ondernemers en diverse belangengroepen van het dorp en de gemeente; het gevraagd en ongevraagd adviseren van college en raad van Achtkarspelen; het bevorderen van het woon-, leef- en werkklimaat van Gerkesklooster-Stroobos voor nu en in de toekomst. De dorpsraad heeft verschillende werkgroepen: Groen, Wonen, en Zorg en Welzijn. Binnen deze werkgroepen worden contacten met diverse stakeholders onderhouden en acties opgestart. Daarnaast draaien ze mee in het traject DOM 2.0.

Voor de gemeente Achtkarspelen is dit de eerste keer dat in een van de dorpen de verschillende belangenbehartigers samengaan in één overkoepelende dorpsraad. Volgens wethouder Jouke Spoelstra een mooie ontwikkeling: "Gerkesklooster-Stroobos kwam al vaak voorbij in mijn werkzaamheden, het is een zeer actieve groep bewoners. Het is alleen maar mooi dat nu beide bloedgroepen samenkomen, dat verhoogt alleen maar de slagkracht", aldus Spoelstra bij de officiële en feestelijke oprichting van de Dorpsraad op 13 maart 2018. Spoelstra had ook een symbolisch cadeautje meegenomen; een insectenhotel, bedoeld om de biodiversiteit te vergroten en de leefbaarheid van insecten te versterken.

- Dorpshuis: - Toen inwoners hoorden dat de beheerder van Dorpshuis Rehoboth er mee zou ophouden, zeiden ze tegen Aukje Postma en Baukje Faber: "Dat is echt iets voor jullie!" Ze zitten beiden in het bestuur van jeugdkorps Pro-junior en waren dus al gewend om activiteiten te organiseren. Ze waren gelijk enthousiast, reageerden en zijn aangenomen. In juni 2019 zijn ze na de nodige verbouwingen en 'updates' van het interieur van start gegaan. Ze hebben de naam veranderd in Gasterij Rehoboth. Ze kregen direct veel vertrouwen van de inwoners van Gerkesklooster-Stroobos. Ze hebben beiden dan ook in zo'n beetje alle verenigingen in het dorp wel in het bestuur gezeten, dus ze waren al in brede kring bekend. Gasterij Rehoboth wil een centrale plek in het dorp zijn waar iedereen zich thuisvoelt. Daarnaast werken ze graag met andere instellingen in het dorp samen en doen ze hun best om de agenda's op elkaar af te stemmen. Het openingsfeest op 14 september 2019 was een groot succes. Bij Gasterij Rehoboth kun je onder meer terecht voor je feesten en vergaderingen, met desgewenst een goed verzorgde catering (salades / luxe hapjes / warme en koude buffetten / gourmet / lunches / diners). Op de zaterdagen zijn er vanaf 17.00 uur snacks te verkrijgen.

- Onderwijs en kinderopvang: - Voor Basisschool De Claercamp in Gerkesklooster-Stroobos zijn belangrijke uitgangspunten: dat ieder kind als individu uniek is, een mens met eigen gevoelens en emoties; dat ieder kind de kans krijgt zich op zijn/haar eigen wijze en in eigen tempo te ontwikkelen; dat zij kinderen die moeite hebben met leren, veel extra en positief gerichte aandacht geven; dat zij kinderen die meer kunnen, extra aandacht geven; dat zij een goed contact tussen school en thuis opbouwen; dat zij de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij onze school stimuleren en vergroten; dat zij een fijn en veilig schoolklimaat, met een prettige open sfeer scheppen.

- Gastouder Thúshûs Happiness, daar voel je je thuis. Opvang in huiselijke sfeer. Gezellig en veel speelruimte. Naast school en vlakbij een grote speeltuin.

- Lezen: - In Gerkesklooster-Stroobos vind je een MiniBieb (zie de foto elders op deze pagina), waar je boeken uit kunt meenemen om te lezen en boeken die je zelf over hebt, in kunt plaatsen zodat je daar een ander weer een plezier mee kunt doen. Nadere informatie over dit concept vind je onder de link. Vandaag de dag zijn het er al meer dan 3.000, verspreid over het hele land.

- Muziek: - Brassband Gloria Deï (wat 'Ere zij God' betekent) in Gerkesklooster-Stroobos is in 1923 opgericht als fanfare. Sinds 1974 is het een brassband. In 2019 hebben ze deelgenomen aan de Dutch Brass Band Championships (DOBC) in de 2e divisie, in Theater De Lawei in Drachten. De band eindigde in een sterk deelnemersveld van acht bands op de tweede plaats in de eindrangschikking. Alleen de Belgische deelnemer Mercator Brass kreeg van de jury 1 punt meer. Gloria Deï behaalde 92 punten (rapportcijfer 9,2) en was daarmee de beste Nederlandse brassband in de 2e divisie. De jury roemde vooral de muzikale uitvoering en expressie van de band en het stabiele en virtuose spel van solist op slagwerk Zweitze van der Heide. Een bijzondere verrassing voor Gloria Deï was de prijs die ze kregen voor het beste totaalprogramma. Er moest namelijk een aaneensluitend programma van 30 minuten worden gebracht. Derhalve een mooie blijk van waardering voor de gemaakte keuze van dirigent Jaap Musschenga en de muziekcommissie.

In 1983 was er de behoefte om het grote aantal blaasmuziek-leerlingen onder te brengen in een zelfstandig jeugdkorps. Gloria Deï heeft vele acties gevoerd om geld in te zamelen voor muziekinstrumenten en samen met aanvullende subsidie kwamen ze een heel eind. In 1983 ging het jeugdkorps van start als Klein Gloria. Sinds 1985 heten ze Projunior en staan ze (nog altijd!) onder leiding van Dineke Oostra-Kamminga. Projunior deed vaak mee aan festivals in de provincie Groningen en Friesland. De leden deden mee aan het solistenconcours en zo nog meer activiteiten. Het jeugdkorps wilde zelf ook iets organiseren en zo kwam er het evenement “Jonge mensen op weg naar het concertpodium”. Dit concert wordt nog altijd jaarlijks georganiseerd. Jeugdkorps Projunior is het voorportaal van Brassband Gloria Deï. De leerlingen worden zo ver opgeleid dat ze later bij Gloria Deï in kunnen stromen. Zo behoudt men in het dorp goede muzikanten en blijft er muzikaal leven in Gerkesklooster-Stroobos. Om meer leden bij het jeugdkorps te krijgen, worden muzieklessen gegeven aan de leerlingen van groep 5 van Basisschool De Clearcamp.

- Sport: - Op aandringen van vele liefhebbers komt in 1966 de heroprichting van voetbalvereniging Gerkesklooster-Stroobos (GSVV) tot stand.

- Korfbalvereniging KV Frigro heeft ca. 75 leden. Naast een seniorenteam dat uitkomt in de 4e klasse zijn er nog 5 jeugdteams. De allerjongsten hebben een keer per 14 dagen een spelletjesochtend op de zaterdag. Frigro wil met alle teams zo goed mogelijk presteren, waarbij het plezier voorop staat. Het korfbal is begonnen als activiteit binnen de al bestaande gymvereniging D.I.O. (Door Inspanning Ontspanning). Juf Tine van der Veen uit Kollum, betrokken bij het korfbal in haar woonplaats, bracht het spelletje als ontspanningsactiviteit aan de orde. Uiteindelijk leidde dit tot een groep mensen die het verlangen hadden om als zelfstandige vereniging te gaan opereren. In 1953 is de vereniging opgericht onder de naam Frisia-Gronio, passend bij het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos, omdat Gerkesklooster in Friesland ligt en Stroobos destijds deels onder Groningen viel. De eerste wedstrijden werden gespeeld op een stuk weiland in het dorp. Verre van ideaal omdat het veld niet egaal was of omdat eerst het vee en de uitwerpselen verwijderd moesten worden. De gaten waren soms dusdanig dat deze eerst met grond moesten worden aangevuld. De eerste gelden werden gerealiseerd door het organiseren van een sjoelavond tijdens een winkelweek en de commissie van Toezicht ging bij de thuiswedstrijden met de pet rond. Het eerste jaar leverde dit 15,50 gulden op. In 1971 is de vereniging naar het huidige sportcomplex 't Kleaster verhuisd.

- Zorg en welzijn: - "Met elkaar, voor elkaar. Hulp bij huishoudelijke klusjes, opvang bij bijvoorbeeld ziekte, kleine tuinklusjes. vervoer naar dokter/ziekenhuis, dieren verzorgen, hulp bij invullen formulieren, schrijven van brieven, hulp bij computeren of eens een gezellig praatje aan de keukentafel. Heb je het bovenstaande (weleens) nodig? Of zou je een van deze activiteiten af en toe aan dorpsgenoten kunnen bieden? Daarvoor is het vrijwilligersnetwerk van Gerkesklooster-Stroobos opgericht, genaamd DorpskarWij. Onafhankelijk van welke vereniging, club of kerk kan iedereen zich aansluiten. Het is geheel gratis (op een kleine autokilometervergoeding voor de vrijwilligers na). DorpskarWij heeft een eigen telefoon. Om je als vrijwilliger aan te melden of om hulp te vragen kun je contact opnemen. We zoeken ook nog mensen die deze telefoon af en toe in huis willen hebben om binnenkomende hulpvragen te koppelen aan een vrijwilliger. DorpskarWij is te bereiken op 06-10771425, of via e-mail: dorpskarwij@gmail.com."

- "De in 2015 opgerichte Dorpscoöperatie Gerkesklooster-Stroobos heeft in 2017 een Generatiehuis gerealiseerd in het voormalige schoolgebouw van CBS De Claercamp. In het Generatiehuis worden zorg en ontmoeting georganiseerd. Hier komt jong en oud gezellig samen. Dorpsbewoners runnen het Generatiehuis. In het huis kunnen diverse zorginstanties gehuisvest worden. Denk aan kind-, jeugd- en ouderenzorg, wijkverpleging en de huisarts. Er is een ontmoetingsruimte met keuken en een bibliotheek. Er worden allerlei leuke dingen georganiseerd: van een kinderkledingbank voor mensen die het niet zo breed hebben, een timmerdorp-weekend tot bijeenkomsten voor mantelzorgers. Dit kan van positieve invloed zijn op het welzijn van dorpsbewoners en de leefbaarheid in het dorp vergroten.

De dorpscoöperatie heeft als ambitie dat inwoners liefst hun hele leven in hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Zo heeft het Generatiehuis onder meer als doel te fungeren als inloophuis voor ouderen, waarmee onder andere vereenzaming wordt tegengegaan. Eenzaamheid onder ouderen neemt toe en kan lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen veroorzaken. Dit kan voor ouderen een aanleiding zijn om te (moeten) verhuizen naar een andere omgeving, zoals een verpleeghuis. Waar eenzaamheidsbestrijding in de eerste plaats gaat om het vergroten van het welzijn van ouderen, kan een bijkomend voordeel een besparing op zorgkosten zijn (waaronder kosten die vanuit gemeentelijk WMO-budget worden gefinancierd).

De gemeente Achtkarspelen is vanaf het eerste idee voor een Generatiehuis - begin 2015 - betrokken bij het initiatief. In september 2016 besloot de gemeenteraad unaniem het voormalig schoolgebouw aan de Dorpscoöperatie te verkopen voor het oprichten van een Generatiehuis. In 2017 is dit geëffectueerd. In de tweede fase van het project wil de coöperatie (mantel)zorgwoningen realiseren. De huuropbrengsten vormen de financiële basis voor het Generatiehuis. Ondernemers uit het dorp stellen hun kennis en mogelijkheden belangeloos beschikbaar. In het Generatiehuis kunnen alle generaties een bijdrage leveren aan geluk voor alle inwoners!" (bron: LSA)

“Er is in 2018 heel veel gebeurd, we hebben mooie samenwerkingen gehad. Zoals met jeugdhonk WeRockz voor het timmerdorp, samen met hen en de school voor De Boekenbakker, met zorgprofessionals als de wijkverpleegkundige en het dorpenteam, zelfs samenwerkingen tot in Denemarken en nog veel meer. En het mooiste is dat dit allemaal niet geregisseerd is, de initiatieven ontstaan spontaan vanuit wensen en vragen vanuit het dorp. Dat is ook ons doel, we willen niet concurreren, maar elkaar versterken. Het Generatiehuis is van ons allemaal!”, stelde een van de initiatiefnemers, Aafke Kamminga, tijdens een open dag van het Generatiehuis in mei 2018.

Tijdens de open dag kregen de kinderen van de lokale basisschool een eigen geschreven boekje uitgereikt. Het boekje was het resultaat van het project ‘De Boekenbakker’, een landelijk project om laaggeletterdheid tegen te gaan, waarin jeugdhonk, de school en het Generatiehuis samen zijn opgetrokken. Hapjes waren er van ´Hoeve Hoogland´, een duurzame en kleinschalige voedsel- en zorgcommunity, die ook door inwoners wordt gerund. ‘Hoeve Hoogland’ zal ook elke maand een maaltijd verzorgen in het Generatiehuis voor iedereen die niet kan of wil koken of gewoon samen met dorpsgenoten een gezonde maaltijd wil nuttigen. Deze initiatieven, samen met het museum in de Hervormde Kerk, zijn het resultaat van ‘Dorpse Dromen’, een project van de gemeente Achtkarspelen en het tweelingdorp Gerkesklooster-Stroobos, waarin inwoners gemotiveerd werden om dromen waar te maken. En dromen kunnen dus ook werkelijk uitkomen, dat bewijzen deze initiatieven wel!" (bron: dorpssite)

- "De 4 Elementen in Gerkesklooster-Stroobos is een innovatieve organisatie die jongvolwassenen met een hulpvraag (ASS, ADHD en/of licht verstandelijke of psyschische beperking en meer) begeleidt bij Wonen, Werken en Leren. In samenwerking met deelnemers van het Begeleid Wonen en Werken traject biedt De 4 Elementen diverse diensten op het gebied van leefbaarheid, horeca, toerisme en het bedrijfsleven. De 4 Elementen streeft naar een gelijkwaardige maatschappij waaraan iedereen volwaardig kan deelnemen en de kans krijgt om zich te ontwikkelen op een manier die bij hem/haar past. De manier waarop we dit bereiken is door jongvolwassenen met afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij ontwikkeling van eigen kracht. Door kansen te zien in maatschappelijke problemen helpen en verbinden we alle lagen van de samenleving. Tevens zijn we een "speelveld" waarin we een innovatief onderwijsconcept aan het ontwikkelen zijn. Multi level en Multidisciplinair in samenwerking met het begeleid wonen en werktraject van De 4 Elementen. Dit alles in samenwerking met het Kennislectoraat en ReCoMa lab van Ineke Delies en docenten van het Alfa College en Hanzehogeschool.

Tevens vervullen wij diverse rolllen als verbinder. Deze verbindingen zorgen voor mogelijkheden, korte lijntjes en gerichte expertise, maar bespaart ook veel geld. Met één budget kunnen wij minimaal 4 mensen helpen. Nieuwsgierig hoe? Zie onze website én wij zeggen altijd: Kom het zelf beleven én voelen! Op veel gebieden speelt De 4 Elementen in Gerkesklooster-Stroobos nu al een rol in het kader van de leefbaarheid in de regio. In de toekomst zal De 4 Elementen een steeds grotere rol krijgen binnen de maatschappij. We verbinden ons met steeds meer instanties en mensen zoals gemeenten, scholen, bedrijven (uit de regio) en burgers. Janny Reitsema, eigenaar van De 4 Elementen, schrijft in haar blogs over haar visie op zorg, onderwijs en belangrijke onderwerpen rondom De 4 Elementen."

- Hoeve Hoogland, met locaties in Gerkesklooster-Stroobos en Drogeham, is een kleinschalige community. Hier vinden mensen een beschermde plek om onder begeleiding hun dag zinvol te besteden. Door de kleinschaligheid zijn we open en betrokken met onze deelnemers. We denken vanuit een coöperatief concept; medewerkers en deelnemers bedenken samen hoe we Hoeve Hoogland vormgeven. Onze doelstelling is tweeledig: 1. Hoeve Hoogland produceert lokaal duurzaam voedsel en voorziet hiermee een aantal huishoudens van puur lokaal eten. 2. Hoeve Hoogland biedt begeleiding en dagbesteding aan mensen met een kwetsbaarheid met als doel hen te leren zo zelfredzaam mogelijk te functioneren.

Hoeve Hoogland is in 2016 begonnen met: het verbouwen van onbespoten groente; het zuivel bereiden van onze geiten; en het leveren van kippen-, geiten- en rundvlees aan onze leden. Sindsdien is het assortiment voor onze leden uitgebreid met diverse lokale (h)eerlijke producten. Hoe werkt het lidmaatschap? Leden storten bij ons een tegoed. Omdat ze zelf het bedrag bepalen, is meedoen voor ieder budget mogelijk. Dit tegoed is een lening die leden aan ons verstrekken. Wij betalen deze lening terug met (h)eerlijk eten. Leden kunnen inloggen op onze bestelsite en bepalen zelf per week wat ze willen afnemen. Onze bestelsite staat vol met (h)eerlijke producten als groente, zuivel, vlees, ei of (kant en klaar) droge biologische producten. Denk aan pasta, rijst, olijven, dadels bijvoorbeeld. Via lokale partners kopen we o.a. ook yoghurt van de koe (keuterij), honing, reevlees en meel van de molen in Sumar in.

Meehelpers zijn ook van harte welkom. Samen bezig zijn geeft een diepe laag van verbinden. Onder het werken ontstaan vaak de meest goede gesprekken. Door de leden van onze community te stimuleren om mee te doen aan verschillende activiteiten bevorderen we de sociale verbinding in onze regio van Gerkesklooster-Stroobos, Drogeham en omgeving. Denk hierbij aan het rooien van de groentes, het bereiden van gerechten, het persen van meegebracht fruit of een activiteit die door leden wordt geïnitieerd. Onze community biedt ruimte voor creativiteit en ideeën van alle leden. Maar ook als je geen lid bent, kun je bij ons als vrijwilliger aan de slag. Door deze activiteiten ontstaat er ook verbinding tussen onze leden en de deelnemers van de dagbesteding. En meehelpen bevordert natuurlijk de verbinding tussen natuur en mens. Het is inmiddels bewezen dat contact met de natuur een helende werking heeft en zelfs misdaad kan reduceren. Door een paar dagen in betrekkelijke stilte in een groene omgeving door te brengen, kom je vanzelf op nieuwe ideeën en inzichten."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Gerkesklooster-Stroobos.

Reacties

(2)

Van Stroobos wordt een uitgebreide naamsverklaring gegeven. Van Gerkesklooster geen. Waarom?
Een aanvulling is gewenst.

Dat komt omdat ik, vanwege de inmiddels 'ingeburgerdheid' van de dubbelnaam, de aanvankelijk aparte pagina's op enig moment heb samengevoegd tot één pagina, en bij de een al wel de naamsverklaring stond en bij de ander nog niet. Inderdaad behoefde dat nog aanvulling. Dat heb ik bij dezen gedaan. Overigens moeten vandaag de dag ca. 500 van de ca. 2.500 dorpen en steden nog worden 'afgemaakt', in die zin dat daar nog significant minder inhoud staat dan men er redelijkerwijs mag verwachten in relatie tot de afbakening en het format van de site. Eind dit jaar komt dit gereed. Zie ook https://www.plaatsengids.nl/over-ons#het-nu-klaar-compleet.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen