Grevenbicht-Papenhoven

Plaats
Dorp
Sittard-Geleen
Westelijke Mijnstreek
Limburg

Grevenbicht-MSD-20110304-228008.jpg

Grevenbicht-Papenhoven is in de praktijk en op de plaatsnaamborden één dorp. Voor de postadressen zijn het formeel nog twee plaatsen. Hoe dat zit, kun je lezen onder het kopje Status.

Grevenbicht-Papenhoven is in de praktijk en op de plaatsnaamborden één dorp. Voor de postadressen zijn het formeel nog twee plaatsen. Hoe dat zit, kun je lezen onder het kopje Status.

gemeente_grevenbicht_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Grevenbicht anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Grevenbicht anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

grevenbicht-papenhoven_e.o._kaart_ca._1990.jpg

Over de plaatsen Grevenbicht, Papenhoven, Obbicht en Schipperskerk op deze kaart valt in topografisch opzicht veel meer te vertellen dan je op het eerste gezicht zou denken. Het lijkt Baarle-Nassau wel... Voor nadere informatie zie het kopje Beeld.

Over de plaatsen Grevenbicht, Papenhoven, Obbicht en Schipperskerk op deze kaart valt in topografisch opzicht veel meer te vertellen dan je op het eerste gezicht zou denken. Het lijkt Baarle-Nassau wel... Voor nadere informatie zie het kopje Beeld.

Grevenbicht-MSD-20110304-227987.jpg

Grevenbicht-Papenhoven

Grevenbicht-Papenhoven

grevenbicht-papenhoven_de_watermolen_ligt_wat_verscholen_in_de_rij_huizen.jpg

Grevenbicht-Papenhoven, de watermolen ligt wat verscholen in de rij huizen

Grevenbicht-Papenhoven, de watermolen ligt wat verscholen in de rij huizen

grevenbicht-papenhoven_hervormde_kerk.1.jpg

Grevenbicht-Papenhoven, Hervormde kerk

Grevenbicht-Papenhoven, Hervormde kerk

grevenbicht-papenhoven_oorlogsgraven.jpg

Grevenbicht-Papenhoven, oorlogsgraven

Grevenbicht-Papenhoven, oorlogsgraven

grevenbicht-papenhoven_rk_kerk.jpg

Grevenbicht-Papenhoven, RK kerk

Grevenbicht-Papenhoven, RK kerk

Grevenbicht-Papenhoven

Terug naar boven

Status

- Grevenbicht-Papenhoven is een dorp* in de provincie Limburg, in de regio Westelijke Mijnstreek, gemeente Sittard-Geleen. Grevenbicht was een zelfstandige gemeente t/m 1981 (in 1982 over naar gemeente Born, in 2001 over naar gemeente Sittard-Geleen).

* De gemeente Grevenbicht omvatte alleen maar het gelijknamige dorp. De aan Grevenbicht vastgegroeide buurtschap Papenhoven maakte namelijk t/m 1981 deel uit van de gemeente Obbicht en Papenhoven (in 1982 over naar gemeente Born, in 2001 over naar gemeente Sittard-Geleen). Daarom hebben beide plaatsen in 1978 een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek gekregen (Grevenbicht = 6127, Papenhoven = 6124), omdat een postcode altijd maar onder één gemeente mag vallen. Daarom kon het toen nog niet formeel één dorp worden. Deze situatie heeft de gemeente tot op de dag van vandaag laten voortbestaan.

Blijkens de blauwe plaatsnaamborden (komborden) ter plekke worden ze door de gemeente in de praktijk inmiddels wel als één dorp/plaatsnaam Grevenbicht-Papenhoven beschouwd. Ook diverse lokale instellingen hanteren deze benaming inmiddels. Daarom hebben wij ons daar op deze pagina aan geconformeerd en beschouwen ook wij het als één plaats(naam). Die overigens in de praktijk vaak weer wordt ingekort tot Grevenbicht, waar men dan dus ook Papenhoven mee bedoelt (vergelijk Westerhaar-Vriezenveensewijk, 2 voormalige dorpjes die zijn samengegaan, en welke plaatsnaam vervolgens gemakshalve vaak weer wordt ingekort tot Westerhaar...).

- Voor de postadressen valt het dorp Schipperskerk onder de postale plaats Papenhoven (die dus in de praktijk, zoals hierboven geschetst, onderdeel is van het dorp Grevenbicht-Papenhoven).

- Wapen van de voormalige gemeente Grevenbicht.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Beeg-Papenhaove, aldus de plaatsnaamborden. Op de in 2004 ingevoerde tweetalige plaatsnaamborden stond aanvankelijk Beech, conform het advies van dialectinstituut Veldeke. De Beegtenaren vonden echter dat het Beeg moest zijn. Daarop zijn in 2005 de plaatsnaamborden aangepast.

Oudere vermeldingen
16e eeuw Sgrevenbicht.

Naamsverklaring
Betekent ‘het aan de graaf (van Gulik) behorende bicht’. Voor de verklaring van bicht zie bij Obbicht.(1)

Naamgeving
Het huidige dorp staat op de plaatsnaamborden als Grevenbicht-Papenhoven. Dat is ook wel zo logisch, omdat Grevenbicht vele malen groter is dan Papenhoven. De lokale schutterij (zie daarvoor hieronder, kopje Links) betitelt zich echter als zijnde gevestigd te Papenhoven-Grevenbicht. Net andersom dus. Wellicht zijn zij opgericht in Papenhoven en is Grevenbicht, om de redenen zoals genoemd onder Status, daar later bij gekomen en daarom er achter geplakt in plaats van er voor?

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Grevenbicht-Papenhoven ligt W van de dorpen Born en Buchten. Samen met de dorpen Obbicht, ZO ervan, en Schipperskerk, NO ervan, gelegen op een ‘eiland’ tussen de rivier de Maas in het W en het Julianakanaal in het O. Het dorp ligt verder ZW van het dorp Holtum, ZW van het dorp Roosteren, ZO van de plaatsen Elen en Rotem in België, O van de plaats Dilsen in België, NO van de plaats Stokkem in België en N van het dorp Berg aan de Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De thans Belgische buurtschap Booien, W van Grevenbicht, heeft vroeger tot de gemeente Grevenbicht behoord, maar is bij de Belgische afscheiding in 1839 aan België toebedeeld. In ruil daarvoor is de buurtschap Daniëlsweerd (90 inwoners) van de Belgische gemeente Eelen bij Roosteren ingedeeld.

- In 1840 heeft de gemeente Grevenbicht 189 huizen met 951 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 188/942 (= huizen/inwoners) en hoeve Daniëlsweerd 1/9. Papenhoven heeft in dat jaar 35 huizen met 190 inwoners.

- In 1982 is de gemeente Grevenbicht opgeheven en opgegaan in de gemeente Born met 2.645 inwoners op een oppervlakte van 379 hectare.

- Tegenwoordig heeft de postale plaats Grevenbicht ca. 950 huizen met ca. 2.400 inwoners, en de postale plaats Papenhoven ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners (exclusief het dorp Schipperskerk, dat voor de postadressen 'in' Papenhoven ligt). Het dorp Grevenbicht-Papenhoven heeft aldus in totaal ca. 1.200 huizen met ca. 3.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vondsten tonen aan dat Grevenbicht al vroeg bewoning kende. Lange tijd was Grevenbicht als vrije heerlijkheid in het bezit van de Heren van Heinsberg. Een bijzondere band met Heinsberg onderhield de Marckerhoeve, die waarschijnlijk heeft gelegen op de plaats van de voormalige brouwerij Koten.

Grevenbicht is in het verleden vaak door de Maas overstroomd geweest.

Joden in Grevenbicht
Vroeg in de 19e eeuw ontstond te Grevenbicht een kleine joodse gemeente. Aanvankelijk gingen de joden uit Grevenbicht in Sittard naar de synagoge. In 1818 werd in Grevenbicht aan de huidige Weidestraat een eigen synagoge gebouwd. Vanaf dat jaar fungeerde de gemeente als bijkerk onder de Ringsynagoge Sittard. De synagoge werd in 1870 en in 1886 gerestaureerd. Op een oude Romeinse grafheuvel nabij de Heilige Kruisstraat ligt de joodse begraafplaats 'Het Jodenbergje'. Deze werd in 1803 in gebruik genomen. De joodse gemeente Grevenbicht werd rond 1905 opgeheven. De synagoge is door een ingrijpende verbouwing in 1966 onherkenbaar geworden. Het interieur was voordien reeds gesloopt. De joodse gemeente Sittard onderhoudt de begraafplaats van Grevenbicht. Aantal joden in Grevenbricht: 1809 19, 1840 13, 1869 12, 1899 9, 1930 5. (3170)

Papenhoven
Papenhoven is in de middeleeuwen ontstaan en bezat een kerk uit die tijd met een toren van omstreeks 1300. In 1776 wordt deze kerk afgebroken en vervangen door een nieuwe kerk, waarbij de toren gespaard blijft. Als in 1909 de Sint Catharinakerk te Grevenbicht gereed komt, worden kerk en toren van Papenhoven gesloopt. De kernen vormen gezamenlijk één parochie, en nadien zijn ze ook tot een geheel aan elkaar gegroeid en men deelt ook veel voorzieningen (o.a. verenigingsleven), waardoor vandaag de dag sprake is van één dorp Grevenbicht-Papenhoven, waarvoor zie ook onder Status.

- Artikelen over heden en verleden van Grevenbicht.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Grevenbicht-Papenhoven, kun je terecht bij Heemkundevereniging Bicht (zie wat verderop in het hoofdstuk onder de link).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In 2013 heeft Royal HaskoningDHV onderzoek gedaan naar een aantal scenario’s voor herhuisvesting van Basisschool de Kingbeek (renovatie dan wel nieuwbouw schoolgebouw Grevenbicht-Papenhoven, renovatie dan wel nieuwbouw schoolgebouw Obbicht, nieuwbouw aan de Kempenweg, nieuwbouw aan de Frankenstraat en nieuwbouw elders in het middengebied tussen de beide dorpen). Tegelijkertijd heeft de RO Groep drie varianten voor een centrale voetbal- en tennisaccommodatie onderzocht (realisatie unilocatie op sportpark de Baendj, sportpark den Dreesj of in het middengebied tussen de beide dorpen). Op basis van de resultaten van deze onderzoeken heeft het College van burgemeester en wethouders besloten BRO nader onderzoek te laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een centrale onderwijs- én sportvoorziening in het middengebied tussen de beide dorpen. Vervolgens heeft de gemeenteraad in 2017 besloten akkoord te gaan met verdere planvorming ter voorbereiding op definitieve besluitvorming voor realisatie van een centrale onderwijs- en sportvoorziening in het middengebied tussen de twee kernen, en hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Dit gebeurt mede op initiatief van schoolbestuur Kindante, voetbalvereniging SV Argo, tennisvereniging TC Bicht en belangenorganisatie Stichting Laefbaar Obbeeg en Beeg. In overleg met betrokken partijen is een concept stedenbouwkundig ontwerp voor de nieuwe locatie opgesteld. Op basis hiervan wordt een ontwerp bestemmingsplan voorbereid. Definitieve besluitvorming over de zogeheten unilocatie (project, krediet en bestemmingsplan) vindt naar verwachting begin 2020 plaats.

Toelichting/motivatie: "De hedendaagse maatschappij vraagt om meer dan alleen een plek waar een onderwijsaanbod aanwezig is. Er is een groeiende behoefte aan goede voorzieningen voor voor- en naschoolse activiteiten waarbij wordt samengewerkt via een integraal aanbod. Dat aanbod krijgt dan vorm vanuit een gemeenschappelijke missie en visie, vertaald in een gedeelde pedagogische werkwijze. De samenwerking tussen de verschillende partners leidt tot een (Integraal) Kindcentrum, dat in een optimale situatie is ondergebracht op één locatie. Niet alleen versterkt dat het inhoudelijk doel om met meer partners vorm te geven aan een geïntegreerd kwalitatief goed aanbod, maar het zorgt ook voor efficiënt gebruik van ruimtes. De beschikbaarheid van de buitensportvoorzieningen van de verenigingen op de unilocatie tussen Grevenbicht-Papenhoven en Obbicht is een unieke kans om kinderen van het Kindcentrum gedurende de schooldag optimaal te kunnen laten profiteren van bewegingsmogelijkheden. Vanuit de school is het ook vanuit oogpunt van verkeersveiligheid wenselijk dat binnen- en buitensportvoorzieningen dichtbij het schoolgebouw liggen.

Samenwerkingsmogelijkheden gelden ook voor buiten de reguliere schooluren: de sportverenigingen kunnen beschikken over overlegruimtes van het Kindcentrum en kinderen die naar de buitenschoolse aanbod gaan, kunnen gebruik maken van de aanwezige faciliteiten van binnen- en buitenruimtes. De centralisatie van voorzieningen heeft als neveneffect dat inwoners van beide kerkdorpen elkaar gedurende de gehele dag op één locatie kunnen ontmoeten voor allerlei arrangementen van kinderopvang, onderwijs en sportactiviteiten." (bron en voor nadere informatie zie de pagina over het project 'unilocatie onderwijs en sport tussen de kernen Grevenbicht-Papenhoven en Obbicht' op de site van de gemeente Sittard-Geleen) Zoals bij een dergelijk ingrijpend project te verwachten valt, zijn er niet alleen maar voorstanders. Tegenstanders stellen de noodzaak van het project als zodanig niet ter discussie, maar wel de locatie; zij stellen dat er alternatieve locaties mogelijk zijn, waardoor het groene middengebied behouden zou kunnen blijven (overigens zonder dat op hun site te onderbouwen).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Grevenbicht heeft 6 rijksmonumenten.

- Grevenbicht heeft 9 gemeentelijke monumenten.

- Papenhoven heeft 2 rijksmonumenten.

- Papenhoven heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- RK Sint Catharinakerk is gebouwd in 1909 naar een ontwerp van de architecten Jos. Cuypers en Jan Stuyt. De toegepaste bouwstijl is traditionalistisch. Aan de absiszijde is de kerk via de sacristie verbonden met de pastorie. Deze dateert van na 1945.

- In 1851 wordt het nieuwe gebouw van de Hervormde Gemeente in Grevenbicht opgeleverd. Voordien kerkt men in Urmond, dat op zijn laatst in het derde kwart van de 17e eeuw een predikant krijgt. Wel was het zo, dat ook in Grevenbicht zelf kon worden gekerkt, al was dit slechts maandelijks en speciaal ingericht voor de ouderen. Nadat het schooltje waarin deze diensten werden gehouden in 1828 wordt gepromoveerd tot kerk, kan de gemeente er zelfs eens in de twee weken terecht. De eenvoudige doch sfeervolle Hervormde kerk die in 1851 is gebouwd, is nog grotendeels ongewijzigd, evenals belangrijke delen van de inventaris, zoals het antieke orgel.

- De Grevenbichtermolen of Kingbeekmolen is een watermolen / korenmolen uit 1660. De molen ligt op de Kingbeek, die ten zuiden van Obbicht aan de voet van de Hogenberg ontspringt. Het heldere water komt uit tientallen bronnen aan de oppervlakte, vult een kegelvormig bekken, stroomt vervolgens door de dorpen Obbicht en Grevenbicht en mondt tenslotte ten zuiden van Illikhoven uit in de Maas. De Kingbeek en de turbine vervuilden echter door de lozing van huishoudelijk afvalwater. Bij de woningen langs de beek in Grevenbicht werden weliswaar zinkputten aangelegd, maar die brachten slechts een gedeeltelijke verbetering. Het loswater stroomt via een sluis door de molen en verspreidt onder bepaalde omstandigheden een onaangename geur in de turbinekamer. De molen ligt vlakbij de Grensmaas, waar fietsers en wandelaars met een veerpont de Belgische oever kunnen bereiken.

- "Geschiedenis moet je kunnen voelen en proeven. Op 10-jarige leeftijd kreeg ik, Roy Jacobs, van mijn vader een bajonet uit de Tweede Wereldoorlog cadeau. De bajonet was het eerste voorwerp van wat uiteindelijk een verzameling van maar liefst 150.000 objecten uit het verleden zou worden. Ik woon met zijn vrouw Eefje en onze 3 kinderen in de watermolen van Grevenbicht. Een gedeelte van de watermolen is omgetoverd in een museum over de geschiedenis van de regio, met als hoofdonderwerp de Tweede Wereldoorlog: Museum Maaskant '44 / Streekmuseum 1939-1945. Achter ieder voorwerp schuilt een verhaal. Zo is er de originele stafkaart van majoor Evans (de bevrijder van Susteren), het motorblok van een in de regio neergestort vliegtuig (Stuka) en een helm van een van de eerste Amerikaanse soldaten die voet op Limburgse bodem hebben gezet. Het meest recente voorwerp in de collectie is een Duitse sabel van een soldaat uit de Selfkant. Deze persoon is in 1942 gesneuveld in Stalingrad. De familie heeft me dit bijzondere item geschonken, zodat het tentoongesteld kon worden.

Het museum is een samenbundeling van honderden persoonlijke, regionale verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, zonder het massale van de bekende grote oorlogsmusea. In grote musea zie je voornamelijk anonieme tanks en afweergeschut, in de watermolen heeft ieder afzonderlijk voorwerp zijn eigen intieme verhaal, wat het museum uniek maakt in de regio. Naast de ruime collectie over de Tweede Wereldoorlog is er ook een hoek ingericht over de Eerste Wereldoorlog en zijn er items te vinden die te maken hebben met de 'vergeten oorlog' in Nederlands Indië en de VN vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog waar Nederland aan heeft deelgenomen."

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Hervormde kerk van Grevenbicht-Papenhoven is omgedoopt tot Podiumkerkje. Men organiseert er concerten, exposities en andere culturele activiteiten. Het kerkje wordt door 40 vrijwilligers in stand gehouden.

- Carnaval. - Blaaskapel Daag & Nach is in 1946 ontstaan uit een groep muzikanten van Koninklijke Harmonie Aurora. De eerste ‘optredens’ vonden plaats toen Grevenbichtse militairen terugkeerden uit voormalig Nederlands Indië; deze mannen verdienden immers een muzikale serenade als welkom. De eerste muzikanten van Daag & Nach voelden zich geroepen om, naast de grote harmonie, ook een boerenblaaskapel in het leven te roepen. Met een leeftijd van meer dan 70 jaar is Daag & Nach een van de oudste blaaskapellen van Nederland. Daag & Nach is een van de belangrijkste gangmakers tijdens de carnavalsperiode in Grevenbicht-Papenhoven. Sinds de oprichting van Carnavalsvereniging De Zawpense fungeert Daag & Nach als hofkapel en gaat zij bij deze gelegenheden gekleed in een authentiek Frans garde-uniform. Ook buiten de carnavalsperiode verzorgt het blaasorkest bij diverse gelegenheden optredens met een breed repertoire.

"Zaate Hermenie De Roepoepers is al meer dan 33 jaar een institutie in Grevenbicht-Papenhoven. Maar liefst 3x keer werden de Roepoepers Limburgs Kampioen. Toch zijn de mannen niet alleen bekend vanwege hun muzikale hoogstandjes. Een optreden van de Roepoepers is een complete entertainment "experience" en zal je nooit meer loslaten! Niet voor niks is deze Zaate Hermenie beroemd en berucht in binnen- en buitenland. Londen, Parijs, Antwerpen, Amsterdam, Keulen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. En dan zijn er nog de Wijnfeesten in Grevenmacher (Luxemburg) waar de Roepoepers sinds 1988 het “huisorkest” zijn." Aldus De Roepoepers op hun site.

"Ontstaan uit een hersenscheet, vanuit de luwtes die men VWO 6 noemt. Door jongeren die de toekomst gingen vormen met hun wilde ideeën. Wilde ideeën zijn er nog steeds, maar die komen nu voort vanuit Zaate Hermenie Nuchter Vertroch. In 2015, afstudeerjaar voor velen van ons, rees het idee een Zaate Hermenie op te richten, om elkaar niet uit het oog te verliezen als vriendengroep. Met Carnaval 2015 maakten we een vliegende start. Hoogtepunt daarna was het winnen van het Limburgs Kampioenschap Zaate Hermeniekes (LKZH) in 2016. Een jaar lang gingen we als 'beste zaate hermenie van Limburg' door het leven en kregen we de vetste optredens. De organisatie van het LKZH in het volgende jaar krijg je er gratis bij als je wint, zo ook wij. Een jaar lang voorbereiden heeft geleid tot een prachtig feest op 25 en 26 november 2017 in Grevenbicht dat ons en de aanwezigen nog lang zal heugen! Wat brengt de toekomst? Meer muziek maken, meer droge humor die echt niet door de beugel kan en ook zeker nog meer biertjes en bijbehorende misselijke zondagochtenden. We zijn nog zeker niet uit-gebonjourd!"

- Folkloristische Vereiniging Gawstrèkkers Beeg organiseert jaarlijks op carnavalsdinsdag de oeroude traditie van het Gawstrèkke in Grevenbicht-Papenhoven. Hoogtepunt van het feest is het ruiterspel dat ‘s middags om 15.11 uur begint. Carnavalesk verklede ruiters proberen in galop een aan de poten boven de weg gehangen, vooraf gedode en geprepareerde gans met de hand te onthoofden. De winnaar zal dat jaar Gawzekäöning (ganzenkoning) zijn. Dierenactivisten ijveren voor een verbod van het evenement, omdat het dierenmishandeling zou zijn. De Provincie Limburg stelt dat het evenement zich aan alle wettelijke regels houdt en vindt de ophef jammer. Ook de vereniging zelf licht i.v.m. de jaarlijkse commotie op haar site uit hoe de vork in de steel zit.

- Kermis Grevenbicht-Papenhoven (weekend in mei en weekend in november).

- Schutterstoernooi Mini-OLS (weekend in juli).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Vanuit Grevenbicht-Papenhoven kun je met pontje ’t Vaerke (alleen voor fietsers en voetgangers) de Maas oversteken, je komt dan uit in Rotem (België). Vaart van mei t/m september.

- Natuurmonumenten organiseert excursies (wandelen en fietsen) langs de Maas en door de omgeving van Grevenbicht-Papenhoven, met uitleg over cultuurhistorie en natuurontwikkeling. Nadere informatie op tel. 045-5630355.

- De bovenloop van de Kingbeek, die door Grevenbicht en Obbicht loopt, is een voorbeeld van een halfnatuurlijke Heuvellandbeekbovenloop.

- Visvijvers aan de Maas.

Terug naar boven

Beeld

- Over de kaart uit ca. 1990 elders op deze pagina valt in topografisch opzicht veel te vertellen. Papenhoven was een piepklein dorpje, met lange tijd niet meer dan enkele tientallen panden, en een RK kerk, die in 1909 is afgebroken en vervangen door een nieuwe RK kerk in het beduidend grotere buurdorp Grevenbicht, dat tot dan slechts een kapel bezat. Papenhoven werd daarmee in de praktijk een buurtschap van het dorp Grevenbicht, omdat het één parochie was en ze ook anderszins veel voorzieningen deelden. Formeel kon Papenhoven echter niet onder Grevenbicht vallen, omdat Papenhoven t/m 1981 tot een andere gemeente behoorde, nl. 'Obbicht en Papenhoven'. Bij de herindeling van 1982 zijn beide gemeenten onderdeel geworden van de gemeente Born. Inmiddels was in 1978 het postcodesysteem geïntroduceerd, waarbij Grevenbicht en Papenhoven, ondanks hun verwevenheid, formeel 2 woonplaatsen moesten worden, omdat ze op dat moment nog in 2 gemeenten lagen. Tot heden heeft de gemeente die situatie gehandhaafd. In de praktijk is het inmiddels wel één dorp Grevenbicht-Papenhoven. Ook op de plaatsnaamborden wordt dat nu tot uitdrukking gebracht.

Een andere bijzonderheid is het dorpje Schipperskerk, genoemd naar de gelijknamige kerk, dat zich sinds de jaren vijftig O van Papenhoven heeft ontwikkeld, gelegen aan de Berghaven, die op zijn beurt aan het Julianakanaal ligt. Zoals je aan de gele lijn kunt zien, viel de Berghaven t/m 1981 grotendeels onder de gemeente Born, kern Buchten of Born. Ergens daarna is de haven geheel onder de postale plaats Papenhoven gebracht. Schipperskerk lag direct W van de gemeentegrens en lag daarom t/m 1981 nog net in de gemeente Obbicht en Papenhoven. Die gemeente heeft in 1978 helaas geen eigen postode en plaatsnaam voor Schipperskerk aangevraagd, zodat dat dorp voor de postadressen sindsdien 'in' Papenhoven ligt, dat zelf, zoals in de vorige alinea geschetst, tegenwoordig in de praktijk onderdeel is van het dorp Grevenbicht-Papenhoven. Het lijkt Baarle-Nassau wel...

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Grevenbicht-Papenhoven.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Grevenbicht-Papenhoven.

- Lokale links: - Linkspagina Grevenbicht, Obbicht, Papenhoven en Schipperskerk.

- Nieuws: - Nieuws uit Grevenbicht-Papenhoven op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Stichting Laefbaar Obbeeg en Beeg.

- Muziek: - Koninklijke Harmonie Aurora is opgericht in 1864 en is daarmee de oudste muziekvereniging in de gemeente Sittard-Geleen. De vereniging heeft ca. 340 leden, waarvan ca. 65 jeugdleden in opleiding. De vereniging omvat een harmoniekorps, een drumband, een jeugdharmonie, een jeugddrumband, en een basisopleiding. De basisopleiding zorgt voor het werven van nieuwe jeugdleden, het leren van de basisbeginselen van de muziek aan de jeugdleden en het opleiden van jeugdleden als voorbereiding voor de muziekschool. Hier kun je meer lezen over de diverse onderdelen van Koninklijke Harmonie Aurora.

- Harmonie St. Cecilia stamt oorspronkelijk waarschijnlijk uit 1857, zeker is dat in 1900 de (her)oprichting volgde. Sindsdien had Grevenbicht-Papenhoven twee muziekverenigingen: Aurora en St. Cecilia, in de volksmond "de Aw" en "de Nuuj" genoemd. De eerste 19 jaren was sprake van een fanfare. In 1919 is overgeschakeld naar een harmoniebezetting. Tot op heden hebben de drumband en de harmonie verschillende uniformen en vormen zij tezamen een prachtig korps. Harmonie St. Cecilia heeft, ereleden meegerekend, meer dan 300 leden.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Armada is opgericht in 1936. Op deze site vind je de clubhistorie uitvoerig beschreven.

- Tennisclub TC Bicht '14 is een fusieclub die in 2014 is ontstaan uit de fusie tussen TV Grevenbicht en TV Obbicht.

- Overige verenigingen: - Schutterij Eendracht is volgens het oudste reglement op 12 mei 1874 opgericht. Op die dag werd het 25-jarig regeringsjubileum gevierd van koning Willem III.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Grevenbicht hervormd en - idem Papenhoven.

Reacties

(2)

Dag,

wat een ontzettend leuke website. De stamvader van de familie Muurmans komt uit Grevenbricht. Is er wellicht ook een digitaal archief hoe het dorp er lang geleden uitzag? Zou graag wat meer over hem te weten komen. Waar groeide hij op? Hoe zag het dorp er toen uit? Hoeveel inwoners telde het dorp?

Zaterdag rijd ik in ieder geval even langs, ik ga een weekend naar Sittard. We wonen zelf in Gelderland.

Groet Margreet Muurmans

Dank voor uw compliment! Dat doet altijd goed om te horen en stimuleert mij om ook de 'laatste loodjes' af te maken; komend jaar wil namelijk ik als 'puntjes op de i' na 12 jaar schrijven, schrappen en herschrijven, alle pagina's inhoudelijk afmaken.
Er is een heemkundevereniging voor de voormalige gemeente Born, die derhalve ook het dorp Grevenbicht als werkgebied heeft. Ik heb nu hierboven, aan het eind van het hoofdstuk Geschiedenis, een link opgenomen naar mijn beschrijving van die vereniging (op de pagina van Born). Zo op het eerste oog is er op hun site niet veel aan archief- of beeldmateriaal te raadplegen (dat verschilt nogal per heemkundevereniging). Wel hebben ze een Heemhuis met o.a. een archief en fotomateriaal, dat enkele malen per maand te bezoeken is. Als u meer van het dorp in vroeger tijden wilt weten, lijkt mij dat de moeite waard, zowel vanwege de documentatie die ze hebben als dat u ter plekke ongetwijfeld ook met mensen zult kunnen spreken die veel over het dorp in vroeger tijden weten te vertellen.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen