Haringvliet

Water
Voorne-Putten Hoeksche Waard Goeree-Overflakkee
Zuid-Holland

Tiengemeten-MSD-20100402-194663_0.jpg

Tiengemeten, voormalig landbouweiland en tegenwoordig natuureiland, ligt middenin het Haringvliet. Zie hoofdstuk Natuur en recreatie.

Tiengemeten, voormalig landbouweiland en tegenwoordig natuureiland, ligt middenin het Haringvliet. Zie hoofdstuk Natuur en recreatie.

Haringvliet

Terug naar boven

Status en ligging

Het Haringvliet ligt tussen de Zuid-Hollandse eilanden Voorne-Putten en Hoeksche Waard in het N en Goeree-Overflakkee in het Z, en wordt in het O begrensd door de A29 (met daarachter het Hollandsch Diep) en in het W door de Haringvlietsluizen (met daarachter de Noordzee).

Terug naar boven

Beschrijving

Het Haringvliet vormt van oudsher de belangrijkste afvoerweg van rivierwater van Rijn, Maas en Waal. Circa 60 procent van het Nederlandse rivierwater wordt via de Haringvlietsluizen afgevoerd, die daarom ook wel "de grootste waterkraan van Nederland" worden genoemd.

Haringvlietsluizen
Vroeger kon met vloed het Noordzeewater diep landinwaarts doordringen, zodat zelfs tot in de Biesbosch getijdenverschil merkbaar was. Na de Watersnoodramp van 1953 is besloten om het Haringvliet door middel van een sluizenwand af te sluiten van de Noordzee. Dit sluizencomplex (genaamd de Haringvlietsluizen) heeft een lengte van een kilometer en is voltooid in 1970. Hierdoor is er veel veranderd in de delta van de rivieren Rijn en Maas. Het Haringvliet is veranderd van een brak estuarium met getij in een zoete rivierarm zonder getij. Een zoet Haringvliet is gunstig voor de inname van water voor landbouw en drinkwater. De scheepvaart profiteert van het hogere waterpeil. Voor de natuur heeft het minder gunstig uitgepakt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

'Kierbesluit'
In 2000 heeft de toenmalige regering het zogeheten 'Kierbesluit' genomen, om zo de natuurlijke overgangsgebieden van zout naar zoet water zoveel mogelijk te herstellen. Bij vloed zouden de Haringvlietsluizen op een kier open blijven, zodat trekvissen zoals zalm, zeeforel en paling, makkelijker hun weg naar de natuurlijke paaigebieden kunnen vinden. Ook zou de unieke deltacultuur met het brakwatergebied terugkeren. Het Haringvliet zou zo minder dichtslibben, terwijl de zoetwatervoorzieningen op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee voor de boeren en voor het drinkwater, verplaatst en daarmee gegarandeerd zouden worden. Alleen bij stormvloed en lage waterstand in de rivieren zullen de sluizen geheel worden gesloten.

Kierbesluit in 2010 teruggedraaid
`Het Besluit beheer Haringvlietsluizen (Kierbesluit) wordt ingetrokken`, zo stond in het Regeerakkoord van het kabinet Rutte dat in 2010 aantrad. Dit uit vermeende kostenbesparingen en omdat er onvoldoende draagvlak zou zijn in de regio. De andere landen aan de Rijn en de Maas – Duitsland, Frankrijk, België en Zwitserland - die al vele miljoenen hadden geïnvesteerd om onder andere de zalm weer in de rivieren terug te krijgen, waren daar niet blij mee. Het kabinet heeft daarom in 2011 laten onderzoeken of er alternatieven mogelijk zijn voor het Kierbesluit.

Zo is onderzocht of er naast het Haringvliet nog andere routes zijn waarlangs trekvis de stroomgebieden van Rijn en Maas kan bereiken. Uit onderzoek van Nederlandse en buitenlandse experts blijkt dat het Haringvliet de belangrijkste route is naar de stroomgebieden van Rijn en Maas. Ook is onderzocht of er alternatieve maatregelen zijn om vismigratie te bevorderen. Onderzochte maatregelen (of een combinatie hiervan) behalen maar de helft van het resultaat dat met het Kierbesluit wordt bereikt.

24 juni 2011: Kierbesluit wordt toch uitgevoerd
Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen volwaardig alternatief is en dat Nederland bij niet-uitvoering juridisch en financieel risico´s loopt. Inmiddels blijkt ook dat er draagvlak is door het schrappen van een ontpoldering en door het nemen van maatregelen die genoeg zoetwater garanderen. Daarom heeft het kabinet op 24 juni 2011 besloten het Kierbesluit toch uit te voeren. - Filmpje over het toch doorgaan van het Kierbesluit.

Draagvlak in de regio
Verder is het voor het kabinet van groot belang dat er in de regio draagvlak is ontstaan voor een sobere en efficiënte uitvoering van het Kierbesluit. Het draagvlak is vergroot omdat de ontpoldering (Deltanatuur) die op weerstand in de regio stuitte, is geschrapt. Ook blijkt dat door de compenserende maatregelen die noodzakelijk zijn bij uitvoering van het Kierbesluit zelfs een betere aanvoer van zoetwater kan worden gerealiseerd. Daarnaast gaan de bestaande visriolen dicht waardoor er niet onnodig zout water het gebied binnenkomt. Ook wordt de ambitie voor een verdergaande verzilting van het Haringvliet, getemd getij genoemd, geschrapt. - Het Kierbesluit wordt stapsgewijs en gecontroleerd uitgevoerd, zodat het beheer kan worden aangepast als ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Expo Haringvliet biedt informatie over de watersnoodramp van 1953 en over de bouw en het functioneren van de Haringvlietsluizen. Verder wordt een beeld van "de Kier" geschetst en zijn er schepen, scheepsvoorwerpen en scheepsmotoren te zien. Tijdens een bezoek is er gelegenheid om de onderaardse bouwwerken en één van de enorme machinekamers te bezichtigen, waardoor u een goede indruk krijgt van de omvang van het complex.

- Het voormalig landbouw-eiland Tiengemeten, middenin het Haringvliet gelegen, is in 2007 teruggegeven aan de natuur. Het wordt ontwikkeld en beheerd door Natuurmonumenten. De boerderijen zijn deels gesloopt en deels behouden, gerestaureerd en hebben een "zinvolle herbestemming" gekregen waaronder restaurant/herberg, bezoekerscentrum, museum en vakantiewoning.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Haringvliet (online te bestellen).

Reactie toevoegen