Hart van Brabant

Streek
Hart van Brabant
Noord-Brabant

hart_van_brabant_logos_van_de_9_gemeenten.jpg

Hier zie je de negen samenwerkende gemeenten in de Regio Hart van Brabant mooi bij elkaar, met hun logo's.

Hier zie je de negen samenwerkende gemeenten in de Regio Hart van Brabant mooi bij elkaar, met hun logo's.

Hart van Brabant

Terug naar boven

Status

- Hart van Brabant is één van de 4 geografische hoofdregio's in de provincie Noord-Brabant (naast de regio's West-Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant).

- 'Regio Hart van Brabant' is een samenwerkingsverband van de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden (in 2013 tot de regio toegetreden), Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Voor nadere toelichting hierop zie het hoofdstuk Links.

- Er zijn diverse landelijke organisaties in ons land met regionale indelingen. Die organisaties hebben ieder zo hun indeling in regio's. Afhankelijk van de organisatie in kwestie kan een regio dan ook verschillende grenzen hebben. Daarom zijn veel streken en regio's niet hard eenduidig af te bakenen. Zo ook hier. Zo omvat bijvoorbeeld de regio Hart van Brabant van Scouting Nederland (zie hieronder in het hoofdstuk Links) de plaatsen Alphen, Berkel-Enschot, Biezenmortel, Boxtel, Gilze, Goirle, Haaren, Hilvarenbeek, Moergestel, Oirschot, Oisterwijk, Oost-, West- en Middelbeers, Riel, Rijen, Tilburg en Udenhout. Zowel een aantal plaatsen minder als meer dus, ten opzichte van de hierboven genoemde 'bestuurlijke regio Hart van Brabant'.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De regio stond voorheen - en staat soms nog - bekend als Midden-Brabant, maar tegenwoordig wordt de regio toch wel algemeen als Hart van Brabant geprofileerd. Deze naam verwijst uiteraard eveneens naar de ligging in het midden = hart van de provincie.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De regio Hart van Brabant heeft bijna 450.000 inwoners. Ongeveer de helft daarvan woont in centrumstad Tilburg.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Rapport 'Veerkrachtig bestuur in Midden-Brabant' (2012).

- Ruimtelijke Visie Hart van Brabant 2025 (2013).

- In de regio Hart van Brabant zijn van 2014 tot en met 2022 ca. 17.000 extra nieuwbouwwoningen nodig. De extra woningbehoefte komt niet door de bevolkingsgroei (want die is er niet of nauwelijks, afhankelijk van de regio), maar door de dalende gemiddelde woningbezetting: de trend dat mensen vaker en langer alleen of met tweeën in een woning wonen, aldus de partijen die afspraken maakten over nieuwe bouwplannen. "Daarnaast zorgen structurele veranderingen voor een heroriëntatie van de woonconsument en een andere kwalitatieve vraag naar woningen, zoals meer huur en goedkoper segment. Het is aan de gemeenten om samen met ontwikkelaars, corporaties en de woonconsument zelf hun nieuwbouwprogramma zo goed mogelijk te laten aansluiten op de actuele woningbehoefte vanuit de markt", aldus de Provincie Noord-Brabant.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Wandelsportvereniging Hart van Brabant organiseert door het jaar heen diverse wandelevenementen in de regio. Zie hier hun activiteitenagenda voor 2019.

- Op een zondag in april organiseert de Junior Kamer in deze regio de Bedrijvenronde Hart van Brabant. Trotse ondernemers uit de regio openen deze dag de deuren van hun bedrijf om jong en ouder een leuke en leerzame blik achter de schermen te geven. Gedurende deze dag kan ieder die dat wil op bezoek gaan bij de deelnemende bedrijven. Kom erachter wat er gebeurt, hoe ze hun producten maken, wie er werken en hoe ze er werken. En als je het gezien hebt bij het ene bedrijf kun je zo door naar de volgende. Het bezoeken van de bedrijven die meedoen aan de Bedrijvenronde Hart van Brabant is interessant voor het hele gezin. Daarnaast is het interessant voor werkzoekenden, studenten/scholieren, buren en collega-ondernemers om eens binnen te kijken.

- Fietsvierdaagse Hart van Brabant Fietsfestijn (eind juni) met start en finish te Tilburg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De provincie Noord-Brabant, de gemeente Tilburg, Natuurmonumenten en de Efteling hebben op 31 mei 2018 een intentieovereenkomst gesloten voor het aanleggen van het zogeheten recroduct 'Poort van Pauwels'. Dit recroduct moet de natuurgebieden de Brand en Huis ter Heide met elkaar verbinden en de toegang gaan vormen tot Landschapspark Pauwels. Zowel dieren als recreanten kunnen daarvan plezier hebben. Landschapspark Pauwels is het uitgestrekte gebied ten zuiden van De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel / de Efteling, ten noorden van Tilburg. Een natuurlijke overgang tussen stad en natuur waar gesport, gefietst, gewandeld, gespeeld en gewerkt wordt. Dit bijzondere landschap verdient meer aandacht om beter tot zijn recht komen. Daarom werken 10 partners aan de verdere ontwikkeling van dit gebied. Door bestaande, vaak verborgen kwaliteiten te benutten, te verbinden en te koppelen aan nieuwe initiatieven, kunnen mensen in de toekomst genieten van nog meer natuurlijke ontspanningsmogelijkheden in het Hart van Brabant. Met dit doel voor ogen ondertekenden De Efteling, Natuurmonumenten, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg in 2016 al het 'Manifest Pauwels'.

De provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg zetten nu een eerste stap met het investeren in een recroduct over de N261. De speciale natuurbrug gaat de natuurgebieden De Brand en Huis ter Heide weer met elkaar verbinden. Dat bevordert de biodiversiteit in beide gebieden. Daarnaast ligt er de wens om Landschapspark Pauwels aantrekkelijker te maken voor wandelaars en fietsers. Het recroduct, dat ook goed aansluit bij de wensen van bewoners van het gebied, draagt daaraan bij. De Efteling en Natuurmonumenten steunen dit plan op allerlei manieren en ook financieel. Aan de westzijde komt het recroduct op grond van Natuurmonumenten en voor de oostzijde heeft de Efteling grond gekocht. Gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu): ‘Dit plan laat zien dat samenwerking wenselijk én mogelijk is voor duurzame en evenwichtige ontwikkelingen in de regio Hart van Brabant. Het zou mooi zijn als nog meer partners zouden willen investeren in de ontwikkeling van het landschapspark om onze ambities qua duurzaamheid, groen, water en recreatie verder handen en voeten te geven.' (bron: Provincie Noord-Brabant, 31-5-2018)

Waar komt de naam Pauwels vandaan?: Edelman Pauwels van Haastrecht was eind 14e eeuw heer van Loon op Zand, Tilburg en Drunen. Hij was een belangrijk en invloedrijk man in Brabant en had hoge posten aan het hof in Holland. Hij bouwde het Witte Kasteel in Loon op Zand.

- De 9 Hart van Brabantgemeenten en 3 waterschappen hebben in maart 2018 het 'Natuurbod Regio Hart van Brabant' aangeboden aan gedeputeerde Johan van den Hout van de Provincie Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). Daarmee geven ze aan om in regioverband actief aan de slag te gaan met de aanleg van 100 hectare nieuwe natuur en 20 kilometer aan ecologische verbindingszones. Dat maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant, een netwerk van bestaande en nieuwe natuur-gebieden. In het natuurbod stellen de gemeenten en waterschappen voor om gezamenlijk de doelen te realiseren met provincie, het groen ontwikkelfonds, terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en diverse andere partijen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar drie gebieden: de omgeving van de A58, de omgeving van de N261/N269 en de omgeving van de Loonse en Drunense Duinen.

De regio beschikt over een grote verscheidenheid aan natuur- en landschapstypen. Deze zijn van groot belang voor de leefbaarheid en aantrekkingskracht van de regio. Tegelijk ligt er door stedelijke ontwikkelingen een grote druk op de natuur. Om de natuurlijke kwaliteiten te behouden, moeten ook gemeenten en waterschappen hierin investeren. Het bod is een logisch vervolg op het natuurbod dat de 5 grootste Brabantse steden in oktober 2016 presenteerden. Hierin is voor de gemeente Tilburg 136 hectare nieuwe natuur en 12 km aan ecologische verbindingszones opgenomen. Eind 2018 zijn hiervan de eerste resultaten buiten te zien. Voor nadere informatie zie het Bidboek 'Natuurbod Hart van Brabant' op de site van Waterschap Brabantse Delta. (bron: Waterschap Brabantse Delta, 5-3-2018)

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk: - Officiële site van het intergemeentelijke samenwerkingsverband 'Regio Hart van Brabant'. Dit is een zogeheten Gemeenschappelijke Regeling: een publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen van verschillende gemeenten, waarbij bepaald wordt dat bepaalde taken en bevoegdheden centraal worden uitgevoerd. De burgemeesters van de gemeenten vormen het algemeen bestuur ervan. Het overleg tussen de portefeuillehouders gebeurt tijdens de Hart van Brabantdagen. Het programmabureau verzorgt het dagelijks management. De uitvoeringsstructuur bestaat uit een effectief opererend netwerkverband van de samenwerkende gemeenten.

Regio Hart van Brabant kent de volgende portefeuilles: algemeen bestuur; arbeidsparticipatie; economische zaken, recreatie en toerisme; milieu en afval; maatschappelijke ontwikkeling en jeugd, jeugdgezondheidszorg; ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; verkeer en vervoer.

- Jeugd: - In de Scouting regio Hart van Brabant zijn wekelijks ruim 2200 jeugdleden en 750 kaderleden actief bezig met het Scoutingspel op land en water. De groepen werken regionaal samen op het gebied van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en regionale activiteiten voor jeugd- en kaderleden..

- Sport: - Kring Hart van Brabant (paardensport).

- Werk: - Alle jongeren tussen 18 en 27 jaar actief op een zinvolle plek. Dat is de ambitie van de 9 gemeenten in het Hart van Brabant. In 2018 moet het zover zijn. Jongeren die aan de zijlijn staan - geen baan, te weinig scholing - vinden en ‘vangen’ met de hulp van leeftijdgenoten. Jongerenpunten die worden ingericht bij het UWV in Tilburg en Tavenu in Waalwijk zijn cruciaal binnen het project. Van daaruit gaan jongeren ook zélf aan de slag om ‘onbereikbare’ leeftijdgenoten ‘in het net te krijgen’. "We zoeken ze actief op om hen, soms via een tussenstation, zo snel mogelijk naar betaald werk te leiden. Met hulp van scholen en werkgevers", aldus de Tilburgse wethouder Erik de Ridder. De jeugdwerkloosheid ligt in deze regio anno 2016 8 procent hoger dan het landelijke gemiddelde. (bron: Brabants Dagblad, 12-9-2016)

- Bedrijfsleven/ ondernemen: - Junior Kamer Hart van Brabant is onderdeel van het wereldwijde netwerk Junior Chamber International (JCI). JCI is een lerende organisatie die gelooft in de ontwikkeling en persoonlijke groei van mensen door te doen. Het motto van de Junior Kamer is dan ook 'learning by doing'. Dat betekent dat leden enthousiast zijn en openstaan om van elkaar te leren. Onder andere op het gebied van ondernemers- en managementvaardigheden. Dit komt terug in de activiteiten die worden georganiseerd, waarbij leden de kans krijgen zich te ontwikkelen, een netwerk op te bouwen, interessante trainingen te volgen en zich in te zetten voor goede doelen. De activiteiten van de Junior Kamer dagen leden uit om net dat stapje verder te zetten dan dat ze dachten dat ze konden.

- Agrarisch: - "Herenboeren Hart van Brabant is een initiatief van een groep mensen uit Tilburg. Ons doel is gezamenlijk een Herenboerderij in de buurt van Tilburg van de grond te krijgen. Een Herenboerderij is een goed georganiseerde coöperatieve boerderij. Het wordt een plek waar duurzaam, puur en eerlijk voedsel wordt geproduceerd exclusief voor de leden-Herenboeren: groenten, aardappelen, fruit, eieren, rund-, varkens- en kippenvlees. Een ervaren boer wordt verantwoordelijk voor het werk op de boerderij. Alles is van een hoge kwaliteit en met een prijs die vergelijkbaar is met die van de supermarkt. Het wordt een plek waar het goed toeven is voor mens en dier.

We zijn in 2019 in contact gekomen met de eigenaar van de locatie Goedentijd 59 te Alphen. Toen bleek dat voldoende mensen enthousiast waren over het vestigen van een Herenboerderij op deze locatie, is besloten door te gaan met het verder onderzoeken van de mogelijkheden. Dit alles uiteraard in samenwerking met Herenboeren Nederland en de grondeigenaar. In oktober 2019 is Coöperatie Goedentijd formeel opgericht. Inmiddels zijn al meer dan 100 mensen/gezinnen lid geworden van de coöperatie. Voor een volwaardige herenboerderij zijn echter minimaal 150 leden nodig. Iedereen met een intentieverklaring wordt dan ook opgeroepen deze om te zetten naar een lidmaatschap van de coöperatie, zodat we ook daadwerkelijk op de beoogde locatie van start kunnen gaan. Behalve met verdere ledenwerving gaan we de komende tijd gesprekken voeren met de beoogde boer en het maken van een plan voor de inrichting van de boerderij, zodat na de winter van 2019 ook daadwerkelijk gezaaid en gepoot kan worden. Het uiteindelijke resultaat zal gepresenteerd worden op de eerste ledenvergadering. De verwachting is dat deze begin 2020 zal plaatsvinden."

- Zorg: - Informatie over Jeugdhulp en Beschermd Wonen in de regio Hart van Brabant.

Reactie toevoegen