Hollandse Plassen

Streek
Hollandse Plassen
UtrechtNoord-HollandZuid-Holland

Hollandse Plassen

Terug naar boven

Status

- Hollandse Plassen is een streek in overwegend de provincie Zuid-Holland, deels ook in de provincies Noord-Holland en Utrecht.

- De streek(naam) Hollandse Plassen is 'opgericht' in 2015 als samenwerkingsverband van (toeristische) ondernemers in de regio, om de streek middels samenhangend beleid ook als samenhangende, toeristisch aantrekkelijke streek 'op de kaart' te zetten.

- In de streek Hollandse Plassen liggen de waterrijke natuur- en recreatiegebieden Braassemermeer, - Kagerplassen, - Langeraarse Plassen, - Loosdrechtse Plassen, - Nieuwkoopse Plassen, - Reeuwijkse Plassen, - Vinkeveense Plassen, - Vlietland (bij Leidschendam) en - Westeinderplassen (bij Aalsmeer).

Terug naar boven

Ligging

- De streek Hollandse Plassen omvat het gebied dat globaal wordt begrensd door (met de klok mee) Leiden, de Haarlemmermeer, Amsterdam, Hilversum, Woerden en Reeuwijk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Kansenkaart Hollandse Plassen (2015) maakt inzichtelijk welke kansen er liggen om de gebieden in deze streek beter met elkaar te verbinden en het vaarwegennetwerk beter te gebruiken. De Kansenkaart is tevens te zien als investeringswijzer van de ondernemers richting overheden. De ondernemers geven daarbij aan welke projecten ze belangrijk vinden en kansrijk achten.

- Het in 2015 opgerichte OndernemersPlatform de Hollandse Plassen (OPHP) is een samenwerkingsverband van ondernemersorganisaties met belangen in recreatie en watersport in en om het Hollandse Plassengebied. Doel van het OPHP is een robuust netwerk te bewerkstelligen waarin intensief kennis wordt uitgewisseld en vergaande samenwerkingen tot stand komen. Het netwerk stimuleert ondernemers en overheden om te investeren in de ondernemingen respectievelijk de ruimtelijke ontwikkeling en het landschap. Tot slot helpt OPHP de regio om (meer) aan integrale en professionele gebiedspromotie te gaan doen, zodat het gebied als geheel duidelijk op de kaart wordt gezet.

- Om de bekendheid van het Hollandse Plassengebied te vergroten en de economische potentie beter te benutten hebben gemeenten en ondernemers in het gebied de handen ineengeslagen en in 2016 een intentieverklaring ondertekend. Daarbij hebben ze zich uitgesproken om de Hollandse Plassen als één watersport- en recreatiegebied te promoten en de bereikbaarheid en infrastructuur daarvan te verbeteren. Zo worden brug- en sluisopeningen verlengd, komt er betere bewegwijzering en worden er meer aanlegplaatsen en sanitaire voorzieningen aangelegd.

Het initiatief voor deze intentieverklaring is genomen door gemeenten verenigd in het Hollands Utrechts Plassenberaad (HUP) en ondernemers verenigd in het Ondernemers Platform Hollandse Plassen (OPHP). Naar de overtuiging van de beide platformen zal dankzij deze intensievere samenwerking en integrale gebiedsaanpak en -promotie het Hollandse Plassengebied binnen enkele jaren even bekend worden als de Friese Meren en de Zeeuwse wateren en uiteindelijk het predicaat 'meest aantrekkelijke watersport- en recreatiegebied van Nederland' krijgen.

- De gemeenten (HUP) en ondernemers (OPHP) hebben de handen dus, zoas hiervoor geschetst, ineengeslagen en gaan samenwerken om de bereikbaarheid en bekendheid van de Hollandse Plassen te vergroten. De ontwikkelde Marketing Roadmap, de (hierboven beschreven en gelinkte) Kansenkaart en de in 2018 opgestelde Uitvoeringsagenda schetsen een beeld hoe dit tot stand komt. De Uitvoeringsagenda vormt enerzijds een structuur voor het verbinden en ordenen van waterrecreatieve projecten van zowel gemeenten als ondernemers die bijdragen aan de missie en de twee doelen. Anderzijds heeft de Uitvoeringsagenda een dynamisch karakter, waarbij bestaande en nieuwe projecten die passen bij de missie en doelen kunnen worden toegevoegd. Daarmee biedt de Uitvoeringsagenda ruimte voor aanpassingen en aanvullingen. Onderscheiden projecten zijn uitvoeringsprojecten gericht op ruimtelijk-fysieke verbeteringen, projecten gericht op het versterken van de regionale samenhang en icoonprojecten. Het totaal van de projecten in de Uitvoeringsagenda is de basis voor het organiseren van (co-)financiering. In de Uitvoeringsagenda zijn drie speerpunten geformuleerd:

1) Het vaarnetwerk Hollandse Plassen van topkwaliteit. De goede bereikbaarheid van het plassengebied moet worden geborgd en waar mogelijk verbeterd. Dit geldt zowel voor de onderlinge verbindingen tussen de plassen als voor de verbindingen met aangrenzende vaargebieden. De recreant moet vlot en veilig door dit gebied kunnen varen. Langs de vaarwegen moeten voldoende en kwalitatief hoogwaardige (aanleg-)voorzieningen aanwezig zijn. De variatie in aanbod van vaargebieden en waterbelevingen vormt de basis voor een vaarnetwerk van topkwaliteit. Door een slimme zonering tussen de plassen, maar ook op de plassen zelf, is het Hollandse Plassengebied geschikt voor veel verschillende botentypen en overige waterrecreatiemogelijkheden. Er wordt niet alleen ingezet op het in stand houden van de bestaande watersportculturen van de individuele plassen, maar ook op het faciliteren van nieuwe vormen van waterrecreatie en het versterken van het toeristisch personenvervoer over water.

2) De regio ontdekt door bewoners en bezoekers. De bekendheid van het merk Hollandse Plassen moet gedurende de komende jaren worden vergroot in binnen- en buitenland. Een betere bekendheid moet leiden tot meer activiteiten, meer overnachtingen, meer bestedingen en een langer verblijf in het plassengebied. Tevens leidt dit tot de versterking van de sociale, maatschappelijke, cultuurhistorische en economische betekenis van het gebied. Bewoners uit de omliggende woongebieden moeten verleid worden dit gebied meer te gaan gebruiken. Het vaarnetwerk biedt voldoende mogelijkheden tot recreëren, bewegen en verblijven op/aan/in het water. Zowel in de stedelijke gebieden als in het landschap. Het Hollandse Plassengebied moet een ‘must do’ worden voor buitenlandse toeristen tijdens hun bezoek. Het doel is om verschillende typen toeristen naar het gebied te halen: fasttourists, die komen voor kortstondige beleving en slowtourists, die komen voor langdurige authentiekere beleving.

De decentrale merk- en marketingstrategie, zoals ontwikkeld door het OPHP, vormt de basis voor de promotie van de Hollandse Plassen. Het laden van het merk gebeurt voornamelijk door productontwikkeling en productpromotie van de ondernemers in het gebied. Daarbij worden de bestaande (lokale/regionale) marketingorganisaties slim benut als facilitator. Tevens wordt met gerichte acties de zichtbaarheid van het merk richting ondernemers en gebruikers vergroot. Lokale en regionale partijen geven impulsen om de marketing en promotie op gang te brengen.

3) De Hollandse Plassen als sloepenparadijs. Het sloepennetwerk vormt de ultieme verbinding tussen de Hollandse steden, het Hollands landschap en het Hollandse Plassengebied. Het sloepennetwerk moet zich door ontwikkelen tot ‘unique selling point‘ van het Plassengebied. Dat betekent dat het netwerk waar mogelijk verder wordt uitgebreid. Het gebruik van het netwerk wordt interessanter en toegankelijker door de gastvrijheidseconomie beter met het sloepennetwerk te verbinden. Het sloepennetwerk geschikt maken voor beginners tot gevorderden. Het netwerk optimaal inrichten voor dagtochten én meerdaagse tochten. Om het sloepennetwerk toegankelijker te maken moet samen met de jachthavens en verhuurbedrijven worden ingezet op meer mogelijkheden tot het huren of delen van een sloep.

Terug naar boven

Beeld

- Promotievideo Hollandse Plassen (4 min. 25 sec.).

Terug naar boven

Literatuur

- Vaargids en waterkaart Hollandse Plassen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Officiële site van het samenwerkingsverband Hollandse Plassen.

Reactie toevoegen