Hommert

Plaats
Buurtschap
Beekdaelen Heerlen
Westelijke Mijnstreek Heuvelland Parkstad
Limburg

Hommert

Terug naar boven

Status

- Hommert is een buurtschap in de provincie Limburg, grotendeels in de regio's Westelijke Mijnstreek en Heuvelland en deels in de regio Parkstad, in grotendeels gemeente Beekdaelen, deels gemeente Heerlen.

- De buurtschap Hommert ligt daar waar een aantal, al dan niet voormalige, gemeente- en dorpsgrenzen bij elkaar komen, vandaar dat de buurtschap deels onder de dorpen Schinnen en Amstenrade valt (beide gemeente Beekdaelen; t/m 1981 deels gemeente Schinnen, deels gemeente Amstenrade (in 1982 wordt de gemeente Amstenrade aan de gemeente Schinnen toegevoegd); in 2019 over naar gemeente Beekdaelen), en deels onder het dorp Vaesrade (t/m 2018 gemeente Nuth, in 2019 over naar gemeente Beekdaelen; een Z deel van de buurtschap hier is in 1982 overgegaan naar de gemeente Heerlen, stadsdeel Hoensbroek, en in 1990 weer teruggegaan naar de gemeente Nuth; daarnaast is er in 1982 ter plaatse van de buurtschap sprake geweest van nog een grenscorrectie ten aanzien van het dorpsgebied van Vaesrade, waardoor er toen een deel van de buurtschap is overgegaan van de gemeente Nuth naar de gemeente Schinnen, kern Schinnen - daar dan wel definitief), deels onder het voormalige dorp, tegenwoordige stadsdeel en 'dorp in de stad' Hoensbroek (gemeente Heerlen; t/m 1981 gemeente Amstenrade; in 1982 gaat dit gedeelte, door middel van een grenscorrectie, over naar gemeente Heerlen).

De buurtschap Hommert valt ook voor de postadressen onder de hiervoor opgesomde kernen, met uitzondering van het deel onder het dorp Vaesrade, dat, evenals dat dorp, voor de postadressen 'in' Nuth ligt omdat Vaesrade in 1978 geen eigen postale plaatsnaam en postcode in het postcodeboek heeft gekregen.

- Bij en binnen bijna alle genoemde kernen heeft de buurtschap witte plaatsnaamborden, behalve bij en binnen de bebouwde kom van Heerlen, stadsdeel Hoensbroek, waar de buurtschap helemaal geen plaatsnaamborden heeft. Bovendien is een gedeelte van deze wiite plaatsnaamborden gemonteerd onder blauwe bebouwde-komborden, het betreft alle overige van toepassing zijnde bebouwde kommen, namelijk die van Vaesrade, Amstenrade en Schinnen. Slechts een heel klein gedeelte van de buurtschap ligt buiten bebouwde kommen, namelijk het gedeelte rond het oostelijkste kruispunt van de weg Hommert en de Hommerterweg.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
De Hómmert of De Hoemert.

Oudere vermeldingen
1402 Johan van Hummert, 1409 Hommarde, 1803-1820 Houmert, 1844 Hommert.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. De verklaring uit Hoënbergt* 'op de hoge heuvels' komt niet overeen met de attestaties noch met de geografische situatie. Er zijn diverse onzinnige, hier niet vermeldenswaardige verklaringen gegeven.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hommert ligt rond de gelijknamige weg en de wegen Hommerterweg (het gedeelte van deze weg tussen de kruising met de wegen Hommerterveldweg/Weg van Vaesrade naar Oppeven in het NW en rond de kruising met de wegen Randweg en Patersweg (beide de N298) in het ZO), Hommerter Allee (het gedeelte van deze weg ZW van de Limietweg), Limietweg (het zuidelijkste deel van deze weg), Hommertergats en Struikenweg, en ligt verder ZW van het dorp Amstenrade, W van de stad Brunssum, N van het 'dorp in de stad' Hoensbroek, NW van de stad Heerlen, NO van de dorpen Vaesrade en Nuth, ZO van de dorpen Schinnen en Puth en Z van het dorp Oirsbeek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Hommert 10 huizen met 56 inwoners in de gemeente Schinnen. Bij de andere gemeenten wordt de buurtschap in dat jaar niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 155 huizen, ca. 10 bedrijfsgebouwen en een handvol verblijfsaccommodaties, met ca. 390 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- ZW van de kruisingen van de weg Hommert en de Hommerterweg ligt de Struikenweg met - vanuit genoemde kruisingen gezien - aan het eind van die weg een voormalige (zandafgravings)groeve. De Struikenweg is vanouds een typisch Limburgse 'holleweg'. Rond 1985 start grondverzetbedrijf L'Ortye uit Hoensbroek met de groeve. Die zou maar 5 jaar in functie blijven, maar dat is telkens verlengd, waardoor het er uiteindelijk bijna 25 zijn geworden. Over de oude groeve loopt nu de Buitenring Parkstad. Daarom heeft de genoemde firma een stuk grond in de nabije omgeving gekocht, waarop zij een nieuwe groeve wil beginnen.

"Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg willen via een zogenoemde PIP-procedure een vergunning mogelijk maken voor ontgronding en herinrichting van de zandwinning in de Hommert. Na de periode van ontgronding krijgt het gebied - in samenspraak met de gemeente Beekdaelen en omwonenden - een recreatieve bestemming. Hiertoe hebben GS in augustus 2020 besloten. Daarmee geeft de Provincie Limburg invulling aan een overeenkomst uit 2011 met het bedrijf L’Ortye. Dat bedrijf heeft toen meegewerkt aan een grondruil om de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg mogelijk te maken. Onderdeel van die overeenkomst was de afspraak dat Provincie Limburg zich zou inspannen om de thans beoogde ontgronding via een PIP (Provinciaal Inpassingsplan) mogelijk te maken.

Ontwikkeling. De overeenkomst uit 2011 is niet de enige reden voor GS om hieraan mee werken. Het winnen van grondstoffen is ook een middel om uiteindelijk natuur, veiligheid of recreatie mogelijk te maken. De zandwinning in de Hommert levert een bijdrage aan het oplossen van het tekort aan ophoogzand en cunetzand. Die tekorten zijn er in Limburg nu al, vanwege de uitputting van de bestaande groeves.

Inpassingsplan. Het PIP is een instrument uit de Wro (Wet Ruimtelijke Ordening) om in dit geval de bestemming van het gebied in de Hommert om te zetten naar ontgrondingslocatie. GS kiezen voor een PIP in fasen. De eerste stappen zijn een onafhankelijk onderzoek naar het draagvlak voor de geplande ontgronding en een analyse en oplossingen voor de te verwachten ophoging van de stikstofdepositie in de nabijgelegen N2000-gebieden. Na afronding hiervan worden de verdere stappen gezet. Onderdeel van het PIP zijn verder onder meer een concept-MER en inspraak- en beroepsprocedures. Uit eerder ecologisch onderzoek in 2013 in opdracht van Provincie Limburg is komen vast te staan dat er vanuit de Flora- en Faunawet geen bezwaren bestaan tegen ontgronding op deze locatie. Aan het einde van het hele traject met de inspraakreacties wordt het PIP ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd. De ontgrondingslocatie is ongeveer 4 hectare groot. Na afronding van alle procedures zal de ontgronding en de herinrichting vijf tot maximaal zeven jaar in beslag nemen. De start van ontgrondingen hangt af van het verloop van het PIP-traject." (bron: Provincie Limburg, augustus 2020)

"De gemeente Beekdaelen voorziet veel overlast voor de directe omgeving. Het is daarom dat de gemeenteraad op 4 juli 2019 een motie heeft aangenomen dat de raad van Beekdaelen, net als de raad van Nuth eerder, zich negatief uitspreekt over de activiteiten ter ontwikkeling van de groeve te Hommert in Vaesrade. De gemeente zou het betreuren indien het economisch belang van een enkeling zwaarder weegt dan de leefbaarheidsbelangen van de inwoners van Beekdaelen. Naar aanleiding van het GS- besluit zal de provincie starten met het uitvoeren van de onderzoeken om vast te stellen of de ontgronding binnen de bestaande wet- en regelgeving mogelijk is. Als gemeente zullen wij deze onderzoeken nauwkeurig toetsen of de leefbaarheidsbelangen van onze inwoners en andere gemeentelijke belangen voldoende zijn meegenomen. Als uiteindelijk de vaststellingsprocedure voor het provinciaal inpassingsplan gestart wordt, zal de gemeente als belanghebbende daartegen een zienswijze indienen." (bron: gemeente Beekdaelen, augustus 2020)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hommert heeft 1 rijksmonument: een 18e-eeuwse stal met vakwerk op huisnr. 25.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Hommert (Hommerter Allee 78) is een prachtige baroktuin gelegen bij een monumentale carréboerderij uit 1635. Naast (fruit)bomen zijn er ook verschillende tuinkamers, buxusvakken met prachtige bloemen, een kruidentuin en een weids uitzicht. De Toscaanse vijver en diverse beeldhouwwerken geven de tuin een extra dimensie. Te bezoeken tijdens Open Tuin dagen. Groepen van minimaal 10 personen kunnen de tuin ook op afspraak bezoeken. Het is dan ook mogelijk om gebruik te maken van een lunch. Fam. Dippel-Mennens, tel. 046-4423070.

Reactie toevoegen