Honselersdijk

Plaats
Dorp
Westland
Delfland
Zuid-Holland

honselersdijk_ansichtkaart_groeten_uit.jpg

Honselersdijk, ansichtkaart met 6 dorpsgezichten

Honselersdijk, ansichtkaart met 6 dorpsgezichten

Honselersdijk

Terug naar boven

Status

- Honselersdijk is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland, gemeente Westland. T/m 2003 gemeente Naaldwijk.

- Onder het dorp Honselersdijk vallen ook de buurtschappen Mariëndijk en Rolpaal.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van Honselersdijk is een Dijkenaar.

Oudere vermeldingen
1280-1287 Hontsolerdike, Hontseler diec, Honselerdike, 1336 tot Honselredyk, 1573 Hontselaerdyck, 1840 Hondsholredijk.

Naamsverklaring
Betekent dijk 'waterkering' behorend bij Hontsele.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Honselersdijk ligt NO van het dorp Naaldwijk, O van het dorp 's-Gravenzande, OZO van het dorp Monster, Z van het dorp Poeldijk, het 'dorp in de stad' Loosduinen en de stad Den Haag, WZW van de dorpen Kwintsheul en Wateringen, W van het dorp Den Hoorn en de stad Delft, WNW van het dorp 't Woudt en NNO van het dorp De Lier.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Honselersdijk 140 huizen met 1.016 inwoners. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 3.000 huizen met ca. 7.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Voor nadere informatie over de geschiedenis van dit dorp kun je terecht bij de in 1999 opgerichte Historische Vereniging Naaldwijk-Honselersdijk. "We zijn een vereniging, gericht op het enthousiast verspreiden van kennis over de historie van onze dorpen, met een actieve inbreng van de leden, en waarbij elkaar ontmoeten een bindend element is. We werken vanuit 3 doelstellingen: Objectenbescherming. Het in kaart brengen, onderzoeken en actief beschermen van historisch waardevolle gebouwen, terreinen, waterwegen, zaken en goederen, alsmede de restanten hiervan, zowel boven als onder het maaiveld. Kennisontwikkeling. Het verzamelen van historische gegevens en documenten, ontwikkelen van kennis, én beschikbaar stellen van die kennis, gefocust op door de vereniging vastgestelde thema’s. Het gedocumenteerde materiaal wordt na afronding van een thema zoveel mogelijk ondergebracht bij het Westlands Museum en het Historisch Archief Westland. Kennisverspreiding. Het geven van voorlichting en informatie over historisch relevante zaken van zowel eigen ontwikkelde kennis, als van kennis, ontwikkeld door derden."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Voor het centrum Honselersdijk is het doel een duurzaam leefbaar, levendig en functioneel centrum te ontwikkelen. De ontwikkeling 'Huis van de Buurt' is hier een onderdeel van en is een samenwerking van basisschool De Hoeksteen, Stichting Kwest, Vitis Welzijn en Bibliotheek Westland. Voor de realisatie van dit plan is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Tevens wordt de inrichting van het Voorhofplein opnieuw bekeken en vindt er uitbreiding van de parkeergelegenheid plaats. In juni 2019 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in basisschool De Hoeksteen. Tijdens de informatiebijeenkomst is informatie gegeven over de afbakening van het project, de planning, stand van zaken en een vervolg participatietraject. Onder de link vind je het beeldverslag van de avond." (bron: gemeente Westland)

- "Grondeigenaren uit de Broekpolder, gelegen ZO van Honselersdijk en Kwintsheul, hebben de handen ineengeslagen met de gemeente Westland, de Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland, om samen het gebied waar ze trots op zijn toekomstbestendig te maken. Deze manier van samenwerken, waarbij de Broekpoldereigenaren het initiatief hebben genomen, heeft nog nooit eerder in Nederland plaatsgevonden. Samen werken we aan een traject van plan tot uitvoering met een horizon tot het jaar 2040. De samenwerking tussen de overheden en de coöperatie heeft als doel het ontwikkelen/herstructureren van de Broekpolder tot een gebied waarin er een goede balans is tussen wonen en werken, bedrijven continuïteitsperspectief hebben en bewoners kunnen genieten van hun leefomgeving. Alle eigenaren binnen de polder kunnen lid worden van de coöperatie en meedenken/meewerken aan de ontwikkeling van de polder. In oktober 2020 is het convenant getekend tussen de coöperatie Broekpolder2040 (vertegenwoordiging van de Broekpoldereigenaren) en de gemeente Westland, de Provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Delfland. In het convenant zijn meerjarige afspraken gemaakt tussen de coöperatie en de overheden over samenwerking, planvorming- en ontwikkeling en ondersteuning.

Water: een belangrijk onderdeel van het gebied. Hoogheemraad Peter Ouwendijk: "Ik ben enthousiast over dit initiatief, een eerste echte ‘burgeromgevingsvisie’. Water is een onlosmakelijk en belangrijk onderdeel van het gebied. Mooi dat het initiatief vanuit de bewoners en ondernemers uit het gebied is gekomen. Een voorbeeld voor anderen. Voor ons is het een kans om te leren in dit gebiedsproces a la nieuwe Omgevingswet. Het is van belang om water vroegtijdig in de planvorming te betrekken. We willen meedenken bij innovaties, bijvoorbeeld op het vlak van gietwatervoorziening, en kunnen ook onze opgaven op het gebied van waterberging en wateroverlast inbrengen en gezamenlijk oplossen. Zo kunnen we nu en in de toekomst in het gebied veilig blijven wonen, werken en recreëren." Samen veranderen. De Broekpolder is een belangrijk tuinbouwgebied in het Westland. De polder is begrensd door de dorpen Wateringen, Kwintsheul en Honselersdijk en de Bloemenroute N222. De Broekpolder is een gebied van 600 hectare, voornamelijk bestemd voor en gevuld met kassen. Daarnaast biedt de polder huisvesting aan 400 gezinnen. De polder heeft grote kansen om een toekomstbestendig en duurzaam glastuinbouwgebied te worden. Voor nadere informatie zie de site Broekpolder2040.nl." (bron: Hoogheemraadschap Delfland, oktober 2020)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Honselersdijk heeft 3 rijksmonumenten.

- Honselersdijk heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- "De onselse parochie is opgericht in 1907. Tot dan gingen de inwoners van ons dorp ter kerke in Naaldwijk, Poeldijk of Kwintsheul. Er verscheen een statige pastorie, naast een eenvoudig oud veilinggebouw waar tot 1927 werd gekerkt. In 1927 is de huidige, robuuste RK kerk O.L. Vrouw van Goeden Raad (Dijkstraat 23) ingezegend, nog altijd een markant gebouw in de dorpskern. De parochie is in al die jaren een levende gemeenschap gebleven waar velen een geestelijk thuis vinden. De parochie kan rekenen op een ruime schare aan vrijwilligers die allemaal zeer betrokken en enthousiast zijn. Op welk vlak men ook bezig is, ieder doet dit met veel liefde en aandacht. Onze parochie is erg blij met het feit dat er nog altijd jonge mensen als misdienaar in onze vieringen assisteren. Elke dienst weer, zijn deze trouwe jongens en meisjes aanwezig. Via de beraden Gemeenschapopbouw en Diaconie wordt getracht een goed contact met parochianen te onderhouden. Tevens is het contact goed met de RK basisschool en de scouting. Daarnaast mag de parochie rekenen op 5 koren: een kinderkoor, jongerenkoor, gemengd koor, dameskoor en middenkoor. Er wordt dus heel wat afgezongen en bejubeld in Honselersdijk!" (bron: Parochie ‘Onze Lieve Vrouwe van Goeden Raad’)

Architect Nicolaas Molenaar jr. ontwierp een driebeukige basilieke kerk in traditionalistische stijl. Aan de voorzijde staat een klokkentoren met een achthoekige bovenbouw. Binnen wordt de kerk overdekt door een houten tongewelf. Boven de ingang is in het timpaan een groot mozaïek aangebracht met een icoonachtige voorstelling van Maria met kind, ontworpen door De Porceleyne Fles uit Delft. De bijzondere kruiswegstaties in de kerk dateren uit 1911 en zijn nog afkomstig uit de oude noodkerk. Het orgel is in 1929 gebouwd door Gebr. Vermeulen.

- Het Westlands Museum is gevestigd in Honselersdijk. Voor een beschrijving van dit museum zie bij Westland, kopje Geschiedenis.

- Tussen 1621 en 1646 is in opdracht van stadhouder Frederik Hendrik, de jongste zoon van Willem van Oranje, op de plek waar in Honselersdijk een middeleeuwse burcht met slotgracht heeft gestaan, paleis Honselaarsdijk gebouwd. Het gebouw is aangelegd met een moderne, U-vormige plattegrond in de trant van Franse kastelen uit die tijd. Tussen 1640 en 1644 zijn er nieuwe dienstgebouwen opgetrokken aan weerszijden van het paleisterrein. Naar ontwerp van de toenmalige hofarchitect Pieter Post verrees aan de westzijde het ‘Domeinkwartier' en aan de oostzijde de ‘Nederhof'. De ‘Nederhof' had een centrale, open façade van vijftien bogen geflankeerd door de schilderijenzaal en de kapel.

Het oostelijk deel is het enige deel van het oorspronkelijke paleis dat tegenwoordig nog bestaat. In de Nederhof bevindt zich een restant van de beschilderde wandbetimmering. In 1977 is het gebouw gerestaureerd en voor bewoning geschikt gemaakt, waarbij de hoekpaviljoens tot halve hoogte zijn opgemetseld. Het is in dat jaar herbestemd tot gezinsvervangend tehuis De Nederhof, waarvoor zie verder het hoofdstuk Links > Zorg. Sinds 2006 is de ‘Nederhof' van Huis Honselaarsdijk in bezit van Vereniging Hendrick de Keyser, die als doel heeft monumentale panden aan te kopen, te restaureren en er vervolgens een zinvolle herbestemming voor te vinden.

- Gevelstenen in Honselersdijk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- In diverse dorpen in ons land wordt jaarlijks een dorpsveiling georganiseerd, met vaak originele, creatieve, door inwoners en het lokale bedrijfsleven en instellingen ingebrachte kavels, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de lokale kerk en/of school en het verenigingsleven. Ook in Honselersdijk is dit het geval, op de 1e zaterdag van november, in 2020 voor de 11e keer. Voor een indruk van wat dit mooie evenement inhoudt, vermelden wij hier het verslag van editie 2019: "In zalencentrum Hemelsblauw vond op 1 november de 10e Kerkenveiling plaats, met het welbekende thema: “Samen sterk voor school, scouting en kerk”. Dit thema staat voor samenwerken met de diverse doelgroepen voor deze drie nuttige doelen. Naar hartenlust werd er geboden op de 195 gevarieerde kavels, waaronder het bollenpakket van pastoor Steenvoorden, de rondleiding door Rotterdam met diaken Dits, diverse workshops en gezellige kaart-, jeu de boules-, gourmet- en bridgeavonden. Er kon ook geboden worden op een Kerst- en Paasworkshop, verse biest, nieuwe kinderfietsen, een parachutesprong, een escaperoom, een high-tea, een pub quiz, bakkie fietsen en een sightseeing bus tour met activiteit bij de Tuinderij met BBQ.

Een groot aantal ouders van basisschool ’t Startblok kwam speciaal met hun kinderen om te bieden op de kavel van meester Wilco die voor een hele klas patatjes en snacks gaat bakken en na het eten nog verstoppertje wil gaan spelen in de donkere school. Er werd fanatiek geboden op deze ludieke kavel. Helaas kon er maar 1 klas de gelukkige zijn. De organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagde en sfeervolle avond met een grote opkomst. Dus het doel om samen sterker te zijn is ook echt bereikt. Ook de opbrengst was fantastisch, namelijk ruim 34.000 euro. 'Samen sterk voor school, scouting en kerk' in Honselersdijk betekent natuurlijk vooral samenwerken door en voor deze drie nuttige doelen. De leerlingen van ’t Startblok hebben ook veel loten verkocht, waarvan de opbrengst hieraan ook bijdraagt."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Honselersdijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - Daltonschool Honselersdijk is gehuisvest in een nieuwe 'brede school', samen met Kindercentrum Kiekaboe van Stichting Kwest en Kinderdienstencentrum De Vlindertuin van stichting Ipse De Bruggen. - Basisschool De Hoeksteen. - Wereldschool WSKO 't Startblok.

- Jeugd: - "Scout zijn moet je beleven. Met elkaar op avontuur gaan. De wereld om je heen ontdekken. De uitdaging met jezelf aan gaan. En vooral veel plezier beleven met leeftijdsgenoten. Dat vind je bij Scouting Honselersdijk! Al 75 jaar bieden wij de jeugd leuke opkomsten en onvergetelijke zomerkampen. Daar zijn wij reuzetrots op! Net als bij een sportteam zijn wij als scouts ook herkenbaar. Daarom dragen we een ‘Scoutfit uniform’. Deze kleding zit lekker en kan tegen een stootje. Perfect dus om lekker buiten bezig te zijn en vies te worden. Het uniform heeft dezelfde functie als het tenue bij een sportclub; herkenning en uniformiteit. Na de installatie mag de scout het uniform dragen. Hij/zij is dan officieel lid van de speltak, Scouting Nederland en de Scouting over de hele wereld geworden.

Badges en insignes laten zien wat de kinderen allemaal al hebben gedaan of hebben geleerd. Als een kind een bepaalde vaardigheid heeft opgedaan, krijgt het een badge of insigne. Deze badge of dit insigne mag op de Scoutfit blouse geplaatst worden. Kamp en kamperen zijn elementen die bij Scouting horen en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. De bevers beginnen met logeren in een scoutinggebouw in de buurt. Tijdens dit weekendkamp maken ze kennis met een echte kampsfeer. De welpen gaan verder van huis en slapen een week in het Scoutinggebouw van een andere groep. Als voorbereiding op het zomerkamp, gaan de welpen een nachtje op ‘proefkamp’. De scouts gaan meestal in Nederland kamperen, terwijl de explorers voor hun kamp op expeditie in Nederland of ergens in Europa gaan. Op de momenten dat we zelf ons Scoutinggebouw in Honselersdijk niet nodig hebben, is het mogelijk om het gebouw te huren. Leuk voor een feestje of sociale activiteit van een bedrijf! Als u hier meer over wilt weten neem dan contact op met André. Je vindt zijn gegevens op de contactpagina van onze site.

In 2020 bestaat Scouting Honselersdijk 75 jaar! Dit gaan we met onze leden een heel jaar vieren. Vanaf september 2020 t/m september 2021 zal er elke maand aandacht aan worden besteed. Elke maand heeft zijn eigen activiteitengebied, zoals die bij scouting bekend zijn: Internationaal, samenleving, Identiteit, veilig en gezond, expressie, sport en spel, buitenleven en uitdagende scoutingtechnieken. Een van deze activiteiten wordt een reünie, op zaterdag 23 januari 2021. Hiervoor zijn we op zoek naar oud-leden en oud-leiding. Ben je zo iemand of ken je zo iemand, wil je graag oud-medescouts weer eens ontmoeten om bij te praten, neem dan contact met ons op via reunie@scoutinghonselersdijk.nl. Vermeld je naam, adres, geboortejaar, e-mailadres voor verdere informatie en wanneer je lid/leiding was en bij welke speltak. Heb je foto/film of ander materiaal, laat het ons weten. We hopen er een groot herkenningsfeest van te maken!"

- Muziek: - "Honsels Harmonie is een actieve muziekvereniging in Honselersdijk bestaande uit een A-orkest, Leerlingenorkest en leden die muzieklessen volgen. Het A-orkest repeteert iedere dinsdagavond onder leiding van dirigent Arno Schipdam om jaarlijks een aantal concerten en gastoptredens te verzorgen. Daarnaast wordt meegedaan aan onder meer het Westland Festival. Dit betekent dat in ongeveer zes weken een heel nieuw programma wordt ingestudeerd. Naast de prestaties gaat het uiteraard ook om de gezelligheid, een praatje in de pauze of even blijven hangen na de repetitie. De muziek die we spelen is zeer divers en zorgt ervoor dat je ieder jaar vele muziekpartijen speelt die je leuk vindt. Dit kan musical, licht klassiek, bigband, concourswerken of begeleidingsmuziek bij koren of kerkdiensten zijn. Heb je zelf goede ideeën, dan zijn die ook welkom! Om in het A-orkest te komen, moet je al langere tijd een instrument bespelen en ervaring hebben in het samenspelen. Om te leren samenspelen met andere muzikanten, is het Leerlingenorkest de ideale plaats."

- Sport: - "Sportvereniging SV Honselersdijk heeft ca. 900 leden. Hiervan zijn er bijna 700 'spelend lid'. Zij spelen in ca. 45 teams; zowel senioren-, jeugd-, zaal- als G-teams. Het eerste elftal op het veld speelt in de 1e klasse. De vereniging is in het gelukkige bezit van een mooie accommodatie met 4,5 veld, waarvan drie kunstgrasvelden. Ook is er een extra veld van 60 bij 40 meter beschikbaar. De SV beschikt ook over een sporthal. De Sosefhal is onder te verdelen in drie compartimenten, waar sporten als badminton, gym en schoolgym mogelijk zijn. Ook andere zaalsporten als zaalvoetbal en handbal zijn mogelijk. In 2001 is de vloer van de Sosefhal voorzien van een nieuwe toplaag en een modern scorebord. Wekelijks maken ca. 3500 sporters gebruik van het sportcomplex."

- "Weliswaar is de in 1980 opgerichte Tennisclub Honselersdijk (TCH) nog niet erg bekend om zijn getalenteerde tennisspelers en -speelsters, doch dat is slechts een kwestie van tijd. Maar ook de minder getalenteerden krijgen op onze club ruime aandacht. We hebben ca. 800 leden, merendeels bestaande uit recreanten. De club moet het hebben van zijn vrijwilligers met hun inzet en dat is in deze streek volop aanwezig. Bekend om het jaarlijks gehouden Invitatietoernooi, dat inmiddels "internationale" vormen begint aan te nemen, wordt door TCH veel zorg besteed aan de sociale samenhang rondom de club. Veel aandacht wordt besteed aan sponsors bij de club en aan tennisclubs in de omstreken. De sfeer in de club wordt voornamelijk gekenmerkt door gezelligheid. Dit blijkt ook uit de activiteiten die er zijn naast het tennis, zoals bridgen, klaverjassen, fietsen, ja zelfs skivakanties! Wachtlijsten zijn er wel, maar als ze er zijn, zijn ze niet al te lang. De jeugd kent geen wachtlijst en de contributie is zeker niet hoog! De bereikbaarheid is een stuk verbeterd met de aanleg van de verlengde A4, zodat bezoekers van verre er snel kunnen komen. We hopen ook jou binnenkort eens te zien op ons tennispark!"

-Zorg: - Het rijksmonumentale pand De Nederhof in Honselersdijk - waarvoor zie verder het hoofdstuk Bezienswaardigheden - kwam leeg te staan nadat in november 2015 de cliënten van Middin verhuisden naar de Rozenhof in Naaldwijk. Al in april 2016 liet zorginstelling Levin weten dat er een nieuw begeleid wooninitiatief zou starten. Dat initiatief liep echter vertraging op door de vondst van asbest. Het opnieuw herbestemde pand is onder de naam Wooninitiatief De Nederhof in april 2018 opgeleverd.

"In De Nederhof in Honselersdijk wonen 23 jonge mensen van (19-25 jaar). Zij hebben een eigen studio of appartement dat zij zelf hebben ingericht. Overdag gaan zij naar hun dagbesteding en ’s avonds is de begeleiding aanwezig om hen op te vangen, te begeleiden voor wie dat wil en bereiden ze met elkaar het eten. De jongeren ondernemen samen leuke dingen met elkaar. Deze locatie ligt midden in het dorp en andere bewoners zijn ook nauw betrokken bij onze bewoners. Tijdens NL Doet, de landelijke vrijwilligersdag, kwam een groep vrijwilligers helpen om een van de gezamenlijke ruimtes op te knappen. Wij zijn heel veel Westlandse sponsoren dankbaar die ons inrichting voor gezamenlijke ruimtes hebben geschonken of tegen een ‘vriendenprijsje’. De Westlandse Omroep Stichting maakt er een filmpje van en de lokale Albert Heijn zorgde voor de lunch. Op 3 april 2018 ontvingen de bewoners de sleutel."

Reactie toevoegen