Hoofddorp

Plaats
Stad
Haarlemmermeer
Noord-Holland

Hoofddorp

Terug naar boven

Status

- Hoofddorp is een stad* in de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer. Het is de hoofdplaats van de gemeente.
* Voor een toelichting hierop zie onze reactie onderaan de pagina van Haarlemmermeer.

- Onder de stad Hoofddorp valt ook de buurtschap Weberbuurt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1867 Kruisdorp, genoemd naar de ligging aan de kruising van de Kruisweg en de Hoofdvaart.

Naamgeving / naamsverklaring
Toen dit de belangrijkste plaats van de Haarlemmermeerpolder werd, besloot men in de gemeenteraadsvergadering van 12 november 1868 het toenmalige Kruisdorp in het vervolg Hoofddorp te noemen.(1) Er bestond namelijk al een plaats Kruisdorp, in de toenmalige Zeeuwse gemeente Hontenisse. Men heeft nog overwogen het dorp Nieuwerkerk te noemen, maar ook dat werd te verwarrend bevonden, omdat ook die plaatsnaam al diverse keren voorkomt.

Terug naar boven

Ligging

De stad Hoofddorp ligt centraal tot N in de Haarlemmermeerpolder en ligt Z van de stad Haarlem en de dorpen Heemstede, Cruquius en Vijfhuizen, ZW van de dorpen Zwanenburg, Lijnden en Badhoevedorp en de stad Amsterdam, W van Luchthaven Schiphol, NW van het dorp Aalsmeer, N van het dorp Rijsenhout, NW van het dorp Nieuw-Vennep en O van de dorpen Beinsdorp, Hillegom, Vogelenzang en Zwaanshoek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Hoofddorp heeft ca. 35.000 huizen met ca. 77.000 inwoners. De stad staat aan de vooravond van een nieuwe grote sprong. Met de bouw van een dikke 11.000 woningen tot 2030 telt de grootste kern van de polder uiteindelijk zo’n 100.000 inwoners. De woningbouw vindt vooral plaats aan de zuid- en noordkant van de stad.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Historisch Museum Haarlemmermeer in Hoofddorp neemt je mee op een boeiende ontdekkingsreis langs de dynamische geschiedenis van deze gemeente, vanaf de drooglegging in 1852 tot en met de dag van vandaag. Laat je verrassen door de levendige en interactieve tentoonstelling. Maak een wandeling door het - op schaal nagebouwde - dorp en kom meer te weten over de eerste droogmakingsplannen, de droogmaking en wat daarop volgde. Tijdens je bezoek ontmoet je de vroegste pioniers die het verhaal over de moeilijke start en verdere ontwikkeling van de voor de polder zo belangrijke landbouw vertellen. Op het 'marktplein' kun je een kijkje nemen in het café, de kerk, het bankgebouw of de school. Ook de smid, timmerman en kruidenier hebben er hun plek. Voorbij het marktplein wordt het angstige, maar menigmaal ook heroïsche verhaal over de oorlogsjaren in de polder aanschouwelijk gemaakt. De wandeling eindigt bij de hedendaagse polder en bij Schiphol en de vele moderne bedrijventerreinen.

Naast de vaste collectie zijn er twee zalen met wisselende exposities. De grote zaal wisselt jaarlijks met een grote thema-expositie. In de kleine zaal is elke drie maanden een nieuwe expositie te zien over een onderwerp dat direct verbonden is aan Haarlemmermeer. Zo zijn hier bijvoorbeeld tekeningen, topografische kaarten, schilderijen en beeldhouwwerken van Haarlemmermeerse kunstenaars te zien geweest.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Wij zijn blij u de Deelstructuurvisie Hoofddorp 2030 te kunnen presenteren. Want er gaat veel gebeuren en veranderen in de grootste plaats van Haarlemmermeer. Om dat proces richting te geven, is als deeluitwerking van de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030, deze ruimtelijke toekomstvisie voor de stad opgesteld. Wat gaat er dan veranderen zult u zich afvragen. We willen de stad beter maken dan het nu is, beter bereikbaar, duurzamer en levendiger. Daarnaast willen we doorgaan met het bouwen van woningen. Woningen die geschikt zijn voor starters, maar ook voor mensen die de eengezinswoning ontgroeid zijn. Ontwikkelingen komen door de crisis niet meer makkelijk van de grond. Bedrijven en kantoren staan leeg, en woningen worden moeilijk verkocht. Onze inzet met deze deelstructuurvisie is de ontwikkeling van de stad opnieuw een stimulans te geven.

Hoofddorp 3.0
De stad staat op punt om alweer een nieuwe fase in te gaan. Want het was tot in de jaren 60 van de vorige eeuw nog een klein polderdorp. Maar vanaf 1970 heeft zij zich als een groeikern ontwikkeld, en het aantal inwoners steeg in 40 jaar van 9000 naar 73.000. Kenmerkend was dat die snelle groei aan de buitenkant van de kern afspeelde, waarbij een strikte scheiding is gehanteerd tussen wonen en werken. Nu stellen we de derde ontwikkelfase voor. We zijn van plan om de bestaande gebieden van de stad te herontwikkelen of zelfs een andere functie te geven. Denk daarbij aan de kantoren in Beukenhorst, die wellicht een prima plek kunnen zijn voor appartementen. De ontwikkeling van de stad zal dus niet stoppen, maar wordt meer beheerst en binnen de bebouwde kom doorgezet. Daarmee kunnen we Hoofddorp tegelijkertijd veel duurzamer maken. Maar met woningen bouwen in de bestaande kern alleen kom je er niet. We willen van de stad ook een levendige, duurzame en goed bereikbare stad maken. Hoe we denken dat te gaan doen kunt u lezen in deze Deelstructuurvisie.

Participatie
Sinds wij begin 2012 onze visie op de stad hebben gepresenteerd hebben wij u de mogelijkheid gegeven om mee te praten, te kijken en reacties te geven op onze voorstellen. Daar is goed gebruik van gemaakt en wij zijn u daar heel erkentelijk voor. In een aparte bijlage staan alle reacties. Wij hebben deze reacties meegenomen in dit ontwerp. Daar is de visie beter van geworden, en wat belangrijker is, het is de visie van de Hoofddorpers geworden. Want één ding is ons tijdens deze periode duidelijk geworden: u onderschrijft onze ambitie om van Hoofddorp een levendige, duurzame en bereikbare stad te maken. Wij wensen u veel inspiratie toe bij het lezen van de visie. Wij hopen dat deze ons allen kan stimuleren bij de verdere ontwikkeling van de stad. Namens het College van Burgemeester en Wethouders, drs. M.J. (Michel) Bezuijen, Wethouder Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Sport."

- De provincies Noord- en Zuid-Holland willen een nieuwe weg aanleggen tussen de N206 bij De Zilk en de A4 Z van Hoofddorp, genaamd de Duinpolderweg. De weg komt grotendeels Z langs Hoofddorp te lopen en verder N langs Hillegom en De Zilk. De weg moet de verkeersdoorstroming en leefbaarheid in het gebied verbeteren. De milieugevolgen zijn onderzocht in een milieueffectrapport waarin 6 alternatieven worden beschreven op hun doelbereik en gevolgen voor natuur en milieu. De Commissie m.e.r. geeft aanbevelingen voor de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief in de volgende fase. Voor geluid, luchtkwaliteit en gezondheid adviseert de commissie expliciet in te gaan op de lokale situatie. De effecten op natuur moeten worden uitgewerkt in een 'Passende beoordeling' waarbij aangegeven wordt of maatregelen nodig zijn om negatieve effecten op het duingebied van Zuid-Kennemerland te voorkomen. Daarbij wordt gedoeld op verstoring van beschermde dieren, verdroging van duingebieden en effecten van luchtverontreiniging op de duinen. Voor nadere informatie zie het Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Duinpolderweg, verbinding N206-A4 (2018).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hoofddorp heeft 9 rijksmonumenten.

- De voormalige Hoofdvaartkerk in Hoofddorp (Hoofdweg 772) is een aan de Haarlemmermeerse Hoofdvaart gelegen, witgepleisterde zaalkerk in eclectische stijl, met een zadeldak. Zij is in de jaren 1855-1858 gebouwd als Nederlands Hervormde kerk naar ontwerp van architect Bakker uit Amsterdam en was de eerste als zodanig aangelegde kerk in de Haarlemmermeer. In 1859 is een pastorie naast de kerk gebouwd. In de kerk bevindt zich een Knipscheer-orgel uit 1869. In 1952 is de kerk gerestaureerd. De binnenruimte werd anders ingericht en er kwamen een nieuwe kansel, avondmaalstafel en doopvont. In 1999 zijn de kerk (met de orgelkast) en de pastorie wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde benoemd tot rijksmonument.

In verband met de fusie van de lokale Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken kwam de kerk - evenals de nabijgelegen Marktpleinkerk en kerkelijke centra in buitenwijken - te vallen onder de Protestantse Gemeente Hoofddorp. Eind 2010 heeft de kerkelijke gemeente besloten de Hoofdvaartkerk per eind 2011 te verlaten en te verkopen. Sinds 2013 is een restaurant met destilleerderij en proeflokaal in het gebouw gevestigd. Bij de verbouwing is veel van het interieur, zoals het kerkorgel, behouden gebleven. In 2015 heeft de Haarlemse brouwerij Jopen het pand gekocht en laten verbouwen, waarna destillerderij, restaurant en proeflokaal zijn voortgezet onder de naam Jopenkerk Hoofddorp. Achter de kerk en de pastorie ligt Begraafplaats Iepenhof uit 1860, een gemeentelijk monument.

- De Meerkerk (evangelische gemeente) is rond 1985 begonnen met 15 mensen in een huiskamer. Vandaag de dag is het een gemeente waar elke zondag zo’n 1500 mensen samenkomen. De Meerkerk heeft een regiofunctie. Tot buiten de Haarlemmermeer weten mensen de kerk te vinden. De groei van de gemeente heeft ertoe geleid dat De Meerkerk sinds 2002 gehuisvest is aan de Bennebroekerweg 515, in twee voormalige agrarische loodsen.

- Molen De Eersteling (Hoofdweg Westzijde 741) is een ronde stenen korenmolen. De molen, van het type grondzeiler, is geheel uit steen opgetrokken en heeft een met riet gedekte kap. De wieken hebben een vlucht van 24,80 meter. Het oorspronkelijke bouwjaar is 1856. De molen stond in het centrum van het toen nog kleine Hoofddorp, dat net een jaar of drie bestond. Het was de eerste molen van de kort daarvoor (1852) ingepolderde Haarlemmermeer; vandaar ook de naam. Er zouden nog vijf molens volgen, die thans geen van alle meer bestaan. De molen is tot circa 1930 in gebruik geweest voor het malen van graan. In de hongerwinter (1944-45) is hij opnieuw ingezet. Tot in de jaren vijftig is er nog wel graan op gemalen. De windvang werd door de toegenomen omliggende bebouwing echter steeds slechter. In 1977 was de molen inmiddels geheel door andere bouwsels ingesloten, wat de molenbiotoop (met name het landschappelijk effect en de windvang) zeer negatief beïnvloedde. Daarom is in dat jaar de eerst gedeeltelijk ontmantelde (lees: ontkapte) molen verplaatst en gerestaureerd, door de firma Verbij uit Hoogmade. Het unieke hierbij was dat de Eersteling opnieuw zijn naam eer aandeed, doordat dit de eerste stenen molenromp was die in zijn geheel verplaatst is, en wel over een afstand van bijna twee kilometer. Het gevaarte woog ruim 100.000 kilogram.

De molen staat op een verhoging van ongeveer zeven meter in het landschap en heeft daardoor toch een redelijke landschappelijke waarde, ondanks de diverse bebouwingen eromheen. Het heuveltje maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam. In de jaren zeventig was er veel belangstelling voor molens, en deze in het oog lopende plaats leek geschikt voor het bouwwerk. De oude molen staat nu bijna zij aan zij met het Fort bij Hoofddorp, een tientallen jaren jonger monument dat een heel andere functie had. Ook de Stelling van Amsterdam heeft de laatste jaren sterk aan belangstelling gewonnen. In 2006 droeg molenaar Dick Prins, die enkele jaren tevoren de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt, zijn ambachtelijke taak over aan zijn leerling Sander van Rijn. De Eersteling is in gebruik als korenmolen op professionele basis en er worden diverse meelsoorten verkocht. Openingstijden: donderdag 13:00-17:00 uur, vrijdag 10:00-17:00 uur en zaterdag 10:00-17:00 uur.

- Fort bij Hoofddorp, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, is herbestemd tot o.a. openluchttheater en restaurant. Het herbestemmingsplan voorzag in restauratie van het gehele forteiland. Er is een terras gerealiseerd, een wilde tuin en een klein openluchttheater. De zitplaatsen van het openluchttheater voor maximaal 300 toeschouwers zijn ingebed in een verzonken ‘terreplein’. De eettafels van het restaurant zijn opgehangen aan de massieve betonnen gewelven. Tevens is het terrein een aantrekkelijk, openbaar toegankelijk stadspark geworden, met o.a. een wandelroute vanaf de Geniedijk, over de nieuwe toegangsbrug, tot bovenop het fort. Op het groene eiland kunnen bezoekers wandelen en picknicken. Aan de gracht is een aanlegsteiger gerealiseerd met ruimte voor een trekschuit. Verder komen er flexibele werkplekken, tentoonstellingsruimten en een doe- en ontdekhoek. De historisch meest bijzondere ruimten in het fort worden voor iedereen dagelijks toegankelijk.

Het forteiland heeft tussen 2018 en 2020 een grootschalige renovatie ondergaan. Met de renovatie en herbestemming is het forteiland door Stichting Fort van Hoofddorp gered van het verval en getransformeerd tot een unieke ontmoetingsplek met ruimte voor horeca, culturele én educatieve activiteiten. Het monument is vakkundig verduurzaamd en gemoderniseerd met behoud van de historische details en unieke atmosfeer. Het pand is voorzien van vloerverwarming en een ventilatiesysteem met warmteterugwinning, dat gebruik maakt van de originele ventilatiekanalen. Dankzij de renovatie komt het fortgebouw beter uit de verf dan ooit: de verweerde betonwanden staan in fraai contrast met de gerenoveerde deuren en luiken, evenals de nieuwe, hedendaagse elementen.

De herbestemming van het forteiland is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van de Provincie Noord-Holland en een subsidie van de gemeente Haarlemmermeer. Verder kreeg het project financiële steun van het Rabobank Coöperatiefonds, het BPD Cultuurfonds, het VSBfonds, Stichting Zabawas, de JC Ruigrok Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Ars Donandi Russel-ter Brugge Fonds, het Stichting Elise Mathilde Fonds en PW Janssen's Friesche Stichting. In september 2020 is Fort bij Hoofddorp feestelijk heropend.

Stichting Fort van Hoofddorp en Stichting MEERGroen hebben de handen ineengeslagen om de recreatieve en ecologische potentie van het forteiland optimaal te gaan benutten. Daarvoor worden vrijwilligers met passie gezocht voor deze bijzondere plek in de Haarlemmermeer. Er worden mensen gezocht met al dan niet groene handen, die er plezier in hebben het fort en de buitenruimte verder te onderhouden en te ontwikkelen tot een bruisende en bloeiende plek met fruit- en kruidentuinen, een bloemenweide en klein openluchttheater.

- De Batterij aan de Sloterweg (tegenwoordig Rijnlanderweg) uit 1906 is, in tegenstelling tot Batterij aan de IJ-weg, goed bewaard gebleven. De batterij is gelegen tussen de forten bij Hoofddorp en bij Aalsmeer. In Batterij aan de Sloterweg en de voormalige munitie opslagbunkers zit sinds 2018 kunstenaarsbroedplaats GinDS. Genie in De Stelling (GinDS) heeft iedere drie maanden een nieuwe kunstenaar. Beeldend kunstenaars, theatermakers of muziek met werk dat aansluit op de historie van het pand en de natuur. Er vinden diverse openstellingen en publieksactiviteiten plaats.

- Boerderij Den Burgh aan de Rijnlanderweg dateert uit 1859 en is daarmee één van de eerste boerderijen die na de drooglegging van de Haarlemmermeer in 1852 is neergezet. De boerderij is van het type Zeeuwse langhuis- of langgevelboerderij. Dit type boerderij is inmiddels schaars en is daarom een gemeentelijk monument. De boerderij is in 2014 gerestaureerd en herbestemd tot restaurant.

- Gevelstenen in Hoofddorp.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wat de stevige dagtocht NS-wandeling Geniedijk zo bizar én leuk maakt is dat je vlakbij het station de grashelling van de Geniedijk opklimt en dat je dit groene lint kilometerslang volgt. Buiten de bebouwde kom wordt de Geniedijk steeds mooier, geflankeerd door hoge, oude bomen met voortdurend de beleving van de Stelling van Amsterdam. De route is 18,4 km lang en loopt van Station Hoofddorp naar Station Haarlem. Onderweg passeer je de - hierboven beschreven - ‘Batterij aan den Sloterweg’, nu de culturele broedplaats Genie in de Stelling (GindS), met een heuse praatpaal met audioverhalen over de historie van de batterij.

- "Het Cultuurgebouw in Hoofddorp is een bijzonder complex van voorzieningen, met prachtige culturele programma’s van De Meerse, Pier K, de Bibliotheek Haarlemmermeer, Poppodium Duycker, Podium voor Architectuur en het Duyckercafé. Er is veel te beleven, te genieten en er valt heel veel te leren. Dat kan in vijf podiumzalen, een popcafé, diverse vergaderlocaties, een bibliotheek met lees-, leer- en werkplekken, talrijke dansstudio’s, ateliers, muzieklokalen en oefenstudio’s. Op andere locaties in de gemeente Haarlemmermeer zijn er nog vier bibliotheken, een goed geoutilleerd centrum voor de kunsten in Nieuw-Vennep en vestzaktheater Het Oude Raadhuis. Het Cultuurgebouw is dé plek voor een voorstelling of concert, een diner met een schrijver, muziekles, een cursus of workshop beeldende kunst, een cd opname of een drankje in het Duycker Café.

Het Cultuurgebouw wil graag dat iedereen zich hier thuis voelt en is er voor iedereen in Haarlemmermeer ter verrijking, ontmoeting en ontspanning. Naast de professionele programmering van voorstellingen, concerten, cursussen, tentoonstellingen, lezingen en evenementen, is het hele Cultuurgebouw beschikbaar voor amateurvoorstellingen, congressen, partijen en evenementen van amateurkunstverenigingen, dansscholen, serviceclubs, maatschappelijke instellingen en meer. Alle zalen en ruimtes, waaronder de Passage, zijn beschikbaar voor deze organisaties om mooie evenementen neer te zetten. Deze organisaties kunnen de prachtige locaties huren tegen aangepaste (culturele) tarieven. Door middel van Google Street View kun je online door Het Cultuurgebouw wandelen. Bekijk de 360 graden foto’s van Het Cultuurgebouw."

- NW van Hoofddorp ligt het Haarlemmermeerse Bos, met sinds 2011 een kabeltrekpontje voor voetgangers bij de Geniedijk. Het Haarlemmermeerse Bos is 115 hectare groot. Het is een parkachtig gebied rondom een recreatieplas. Er zijn diverse horecagelegenheden waar je lekker kunt ontspannen na een mooie wandeling of frisse duik. Het bos is extra mooi door de vele overblijfselen van de Floriade 2002.

"Gemeente Haarlemmermeer en het Hoogheemraadschap van Rijnland werken samen aan de waterkwaliteit van de N van Hoofddorp gelegen Bosplas. Het water heeft herhaaldelijk te maken gehad met drijflagen van blauwalg. De aanleg van een nieuwe luchtmenginstallatie, die in mei 2021 gereed is gekomen, moet daarin verbetering brengen. Niet alleen in de Bosplas, maar overal in Nederland zorgen blauwalgen jaarlijks voor veel overlast voor zwemmers en waterrecreanten. Het gaat om bacteriën die een drijflaag op het water vormen en giftige stoffen produceren waar mens en dier ziek van worden. Ook kan een drijflaag gaan rotten, wat voor stankoverlast kan zorgen. De aanpak van blauwalg verschilt per gebied en is afhankelijk van lokale omstandigheden. De nieuwe luchtmenginstallatie in de Bosplas zorgt ervoor dat opstijgende luchtbellen het water al vanaf de bodem in beroering brengen, waardoor de groei van blauwalg wordt geremd en er minder kans is op de vorming van drijflagen." (bron: Hoogheemraadschap van Rijnland)

- De Toolenburgerplas, bij de wijk Toolenburg in het ZW van Hoofddorp, is een paradijs voor de zongenieter en de ‘ongemotoriseerde watersporter’. Hier kun je heerlijk zwemmen, surfen en zonnen. Ook fietsen en wandelen behoren tot de mogelijkheden. Ook barbecueën is mogelijk op speciaal aangewezen plekken. De vormgeving van de recreatieplas is geïnspireerd door de omliggende polder. Rechthoekige vormen worden afgewisseld door kronkelige oevers, slingerende paden en rafelige randen. Aan de plas ligt een aantal horecagelegenheden waar je heerlijk op het terras aan het water kunt zitten, zoals restaurant Lieveling en restaurant Long Island. Rond de Toolenburgerplas is een TimePointsysteem aanwezig voor sportieve bezoekers. Hardlopers, skeelers, nordic walkers en andere sporters kunnen hiermee via een chip de rondetijden laten meten. In het natuurgebied mag de natuur zijn gang gaan: ondiepe, drassige stukken waar amfibieën en vissen gedijen en een zanderig terrein met duinvegetatie. In het gebied kan gewandeld en gespeeld worden. Er is onder andere een trapveld, basketbalveld, speel- en uitzichtheuvel, schaatsvijver annex modelbotenvijver met vissteigers en een sleehelling. De Toolenburgerplas is te bezoeken van zonsopgang tot zonsondergang.

- In Heemtuin De Heimanshof kun je 800 soorten wilde planten in hun natuurlijke omgeving bestuderen. Ook veel insecten, paddestoelen en enkele soorten vogels vinden er hun woon- en rustplaats. Je vindt er ook een veenplas, een moerasje, akkers met oude graansoorten en andere cultuurgewassen, graslanden, heuveltjes met specifieke begroeiing, verschillende bostypen en oude landschapselementen zoals hagen, hakhoutwallen, landmerken en muren.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hoofddorp, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Hoofddorp.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hoofddorp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Zorg en welzijn: - "Bij De Zonnebloem afdeling Hoofddorp is een gezellige groep van zo’n 50 vrijwilligers actief. Zij zetten zich in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. Momenteel hebben we zo’n 175 deelnemers. Onze activiteiten bestaan uit het bezoeken van mensen die door een lichamelijke beperking dreigen te vereenzamen en het organiseren van uitjes voor deze groep zoals een dagtochtje, bezoek aan een tuincentrum/kerstshow of een Bingomiddag. Spreekt dit je aan en wil je ook helpen, neem dan contact met ons op via onze secretaris. Ook als je alleen af en toe beschikbaar bent, ben je van harte welkom. Verslagen en foto’s van onze activiteiten zijn ook te vinden op de Facebookpagina van onze regio (De Zonnebloem regio Amstel&Meer)."

- "Hospice Bardo in Hoofddorp is in 2001 gerealiseerd. een kleinschalige woonvoorziening waar 24 uur per dag palliatieve zorg wordt geboden door een team van artsen, gediplomeerde verpleegkundigen en vrijwilligers. Dit maakt ons een high care hospice. Het team van Bardo zet zich met volle overtuiging in voor optimale kwaliteit van leven. Voor de patiënt, maar ook voor de naasten. Dit doen we onder meer door klachten van pijn en ongemak te bestrijden. Ons doel is dat mensen zich zo goed mogelijk voelen tijdens hun verblijf in het hospice. We hebben daarom ook veel aandacht voor het geestelijke, sociale en spirituele welbevinden van onze patiënten. Zorg voor naasten hoort hier nadrukkelijk bij. Voor velen blijkt deze zorg in de laatste levensfase van onschatbare waarde. Bardo werkt vanuit een algemene grondslag. Dit betekent dat iedereen welkom is; ongeacht leeftijd, levensovertuiging of culturele achtergrond. De grondleggers Neeltje Zoet en Toos van de Kamp hebben de naam Bardo met zorg gekozen. In het Tibetaans Boeddhisme betekent ‘bardo’ een overgangsfase in een leven. In deze traditie gaat men ervan uit dat er in een leven meerdere overgangsfases (bardo’s) zijn. De letterlijke betekenis van het woord bardo is ‘tussen twee’. - Hier vind je de antwoorden op andere 'veelgestelde vragen' m.b.t. hospice Bardo."

- "Zorgboerderij Vlinder in Hoofddorp biedt dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking, dementerenden, en mensen die overspannen zijn en graag wat om handen willen hebben. Wat kunnen 'hupboeren' hier zoal doen?: Op onze zorgboerderij zijn konijnen, kippen, schapen, cavia´s en vissen. Deze dieren moeten allemaal verzorgd worden. Dagelijks eten en drinken en zeer regelmatig moeten hun verblijven verschoond worden. Wij hebben ook een boomgaard, moestuinen, bloementuin, fruittuinen en weides. Dit alles moet onderhouden worden door snoeien, schoffelen, oogsten, plukken. Het fruit wordt verkocht en er wordt jam van gemaakt; ook de bloemen worden verkocht evenals de eieren. Ook doen we aan houtbewerking en maken we kaarsen en zeep. En van oude aardappelplanken maken we tuinmeubelen."

- Duurzaamheid: - "In maart 2019 heeft PWN, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder in Noord-Holland, na een intensieve aanbestedingsprocedure Floating Solar gekozen voor het plaatsen van in totaal circa 73.000 zonnepanelen als drijvende zonnestroominstallaties. De installaties, die worden geplaatst op de PWN-locaties in Andijk en Hoofddorp, zijn samen goed voor bijna 25 MWp (megawattpiek) vermogen. Directeur PWN Joke Cuperus: "Wij hebben als doelstelling om energieneutraal te worden. Hiervoor willen wij 100 procent van het energieverbruik duurzaam opwekken. Met dit project zet PWN een grote stap richting het realiseren van de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen en de bijbehorende CO2-reductie."

Het innovatieve systeem van Floating Solar kan tot wel 30 procent meer groene stroom opleveren dan reguliere vaste zonnestroominstallaties. Arnoud van Druten van Floating Solar: "Dankzij de meeropbrengsten van de zonvolgende systemen wordt er een hoeveelheid groene stroom opgewekt die omgerekend vergelijkbaar is met de gemiddelde elektriciteitsbehoefte van meer dan 9.000 huishoudens op jaarbasis." PWN heeft een Europese aanbesteding gedaan waarbij het project gegund is op basis van de beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Ook maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de productie van zonnepalen is in de keuze meegenomen op basis van de internationaal erkende SVTC scorecard." (bron: PWN)

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "Ondernemend Hoofddorp is opgericht in 1976. In eerste instantie waren hoofdzakelijk winkeliers lid van de vereniging. Later kwam er een speciale winkeliersvereniging en vond er een splitsing plaats. Vandaag de dag zijn onder de leden nog altijd veel winkeliers, maar ook andere ondernemers uit het mkb en een aantal zzp’ers. De vereniging telt zo’n 300 leden en zowat alle branches zijn er in vertegenwoordigd. Als zelfstandig ondernemer is het fijn om af en toe ervaringen en adviezen met andere ondernemers uit te wisselen. Dat kan uitstekend binnen onze vereniging. Waarom lid worden? Waarom niet? Wij denken dat het voor ondernemers nuttig en leuk is om af en toe samen te sparren. Jij bent goed in je vakgebied, een ander is weer een expert in zijn vakgebied. Door elkaar te ontmoeten, kun je elkaar en elkaars netwerk versterken. Zo sta je nooit alleen met je eventuele vragen en ideeën. Daarnaast is het gewoon leuk om elkaar in informele sfeer te ontmoeten. Samen het glas heffen, bij te praten en van elkaar te leren. We merken dat veel ondernemers van totale vreemden goede kennissen en soms zelfs zakenpartners zijn geworden. Dat is kenmerkend aan onze club: leden gunnen elkaar veel. Van harte welkom! Lijkt het je interessant om ook lid te worden? Of wil je een keer vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact met ons op via info@ondernemendhoofddorp.nl."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hoofddorp Wilgenhof.

Reactie toevoegen