Hulhuizen

Plaats
Buurtschap
Lingewaard
Betuwe
Gelderland

hulhuizen_plaatsnaambord.jpg

Hulhuizen is een voormalig dorp, thans buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Lingewaard. T/m 2000 gemeente Gendt. De buurtschap valt onder het dorp Gendt. (© H.W. Fluks)

Hulhuizen is een voormalig dorp, thans buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Lingewaard. T/m 2000 gemeente Gendt. De buurtschap valt onder het dorp Gendt. (© H.W. Fluks)

hulhuizen_op_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Hulhuizen ligt direct NO van het dorp Gendt en grenst in het ZO aan de Waal en in het N aan het dorpsgebied van Doornenburg (de grens is de oranje lijn). (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap Hulhuizen ligt direct NO van het dorp Gendt en grenst in het ZO aan de Waal en in het N aan het dorpsgebied van Doornenburg (de grens is de oranje lijn). (© www.openstreetmap.org)

hulhuizen_200_jaar_1817_2017_1.jpg

In 2017 hebben de inwoners van buurtschap Hulhuizen met vele evenementen en activiteiten gevierd dat zij in dat jaar 200 jaar bij Nederland horen. Via een link in het hoofdstuk Geschiedenis kun je de video's ervan terugkijken.

In 2017 hebben de inwoners van buurtschap Hulhuizen met vele evenementen en activiteiten gevierd dat zij in dat jaar 200 jaar bij Nederland horen. Via een link in het hoofdstuk Geschiedenis kun je de video's ervan terugkijken.

Hulhuizen

Terug naar boven

Status

- Hulhuizen is een voormalig dorp, thans buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Lingewaard. T/m 2000 gemeente Gendt. 'Pas' sinds 1817 viel het - toen nog - dorp onder die gemeente en onder Nederland. Voor de roerige bestuurlijke geschiedenis van deze nederzetting vóór 1817 zie het hoofdstuk Geschiedenis.

- De buurtschap Hulhuizen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Gendt.

- De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom (60 km-zone) en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

- Vlag van buurtschap Hulhuizen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1253 Hulhusen, 1473 Hulhuysen, 1495 Hullesen, 1665 Hulhuysen.

Naamsverklaring
Betekent het Middelnederlandse hul, dat verwijst naar hil 'heuvel, hoogte' en husen 'nederzetting'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hulhuizen ligt NO van Gendt, rond o.a. de driehoek van de wegen Molenstraat, Munnikhofsestraat en 't Hof.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Hulhuizen 56 huizen met 422 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 150 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Bestuurlijk
"Van de Gendtse buurtschappen is Hulhuizen - niemand zal ons dat kwalijk nemen - de meest bekende. Dat heeft alles te maken met de geschiedenis van dit gebied. Het is langer Duits geweest dan Nederlands. Pas ruim 200 jaar geleden, om precies te zijn op 1 maart 1817, ging de oude Kleefse enclave over naar ons land en werd het - toen nog - dorp ingedeeld bij de gemeente Gendt. Die overgang ging niet van een leien dakje. In de periode 1795-1817 is het dorp als een pingpongbal heen en weer geslagen tussen de verschillende mogendheden: het koninkrijk Pruisen, het koninkrijk Holland, het groothertogdom Berg en het keizerrijk Frankrijk.

Zijn de meeste enclaves zoals Huissen, Malburgen en Zevenaar Nederlands geworden op 1 juni 1816, Hulhuizen moest nog negen maanden wachten, omdat Pruisen vond dat daar iets tegenover moest staan. Ons dorp werd geruild met Schenkenschans. En, wat voor veel mensen een verrassing zal zijn: van december 1813 tot juni 1816 maakte ons dorp deel uit van de gemeente Huissen." (bron: Facebookpagina van de buurtschap) In 2017 heeft de buurtschap met een flinke reeks evenementen gevierd dat ze toen 200 jaar bij Nederland hoorden. Gelukkig zijn alle festiviteiten op video opgenomen, zodat degenen die erbij waren hier, in de 'H200 Bioscoop', nog eens opnieuw kunnen nagenieten én degenen die er niet bij waren kunnen zien wat ze gemist hebben...

Kerkelijk
Hulhuizen is oorspronkelijk een dorp met een eigen parochie. Na de Hervorming / Reformatie hebben de katholieke kerken in het algemeen, zo ook hier, het moeilijk. Zij worden verboden of moeten anders noodgedwongen een kwijnend of verborgen bestaan leiden. De Franse tijd (1795-1813) brengt wederom godsdienstvrijheid. De kerk alhier wordt dan te klein voor het groeiend aantal parochianen. Uitbreiding of nieuwbouw ter plaatse is, o.a. door de ongunstige ligging, ongewenst. De Waal schuurt zich steeds dichter naar de kerk en deze is bij hoog water uiteindelijk nauwelijks meer bereikbaar. Hoge ijsgang neemt de rest van de sloop voor zijn rekening. Pastoor Oosterik neemt het initiatief om aan de Markt te Gendt een nieuw kerk te bouwen. Omdat het Ministerie van Waterstaat toestemming moet geven, wordt gesproken van de Waterstaatskerk.

De parochie, die al in 1250 wordt genoemd, moet dus in het vervolg op een andere plaats de eredienst gaan houden. In 1844 is de kerk afgebroken. In hetzelfde jaar is de nieuwe kerk in Gendt in gebruik genomen. In Hulhuizen is met het materiaal van de afgebroken kerk een kapel gebouwd die in 1845 is ingewijd en een centrale rol zou gaan spelen in de Hulhuizer Omdracht (deze is in 1967 voor het laatst gehouden). Uit bronnen blijkt dat hier al in 1640 een processie wordt gehouden (aldus de site van de Martinusparochie)

Hulhuizer Omdracht
"Na de Reformatie was katholiek Nederland een missiegebied geworden dat uit negen aartspriesterschappen bestond. In 1853 werd de kerkelijke hiërarchie hersteld. Nederland kreeg vijf bisdommen. Op 1 maart 1855 ging de 'voormalige Statie van Gent en Hulhuizen' kerkrechterlijk over in de Martinusparochie. In 1849 werd de Martinusparochie lid van de in Den Haag gevestigde vereniging St. Vincentius a Paolo. Doel van de vereniging was o.a. het ondersteunen van arme gezinnen, bezoek aan zieken, dragen en begraven van overledenen. In 1851 besloot de vereniging een bibliotheek op te richten. In 1850 werd een bewaarschool gesticht, die geleid werd door twee religieuzen, de gezusters De Ruijter. Eveneens richtte de vereniging - er was overigens voor 1901 nog geen leerplicht - een lagere school op aan de Leemstraat. Vooral in de wintermaanden, wanneer de kinderen niet op de steenfabriek of het land hoefden te werken, volgden veel kinderen onderwijs. De Vincentiusvereniging besloot in 1857 een tweede onderwijzer aan te stellen!

De Omdracht bleef in Hulhuizen. Na de verhuizing van de parochiekerk in 1844 naar de Markt bleef deze op de oude plaats. Het kerkbestuur hield op die manier aan een traditie vast. Een andere reden om op de oude vertrouwde plek te blijven was dat de buurtschap niet getroffen werd door het processieverbod. De buurtschap voldeed aan een belangrijke voorwaarde die in een betreffend Koninklijk Besluit van 1822 gesteld werd: op plaatsen waar vanaf de overgang naar de Reformatie onafgebroken een processie gehouden was (op de openbare weg), mocht die blijven bestaan.

Hulhuizen (en ook Huissen) voldeed aan die eis. Voor het organiseren van de processie werd in juli 1890 vanuit de Vincentiusvereniging Soli Deo Gloria (Alleen ter Uwer Ere) opgericht. Soli ontplooide ook andere activiteiten. De leden waren betrokken bij alle feesten in de parochie. Zo organiseerden ze de festiviteiten voor de neomisten en de jubilea van priesters en kloosterlingen. Sinds het verdwijnen van de Hulhuizer Omdracht in 1968 leidt de vereniging een sluimerend bestaan." (bron: Patrick Rasing)

Kasteel
"Kasteel Hulhuizen stond eeuwen geleden op een plek in de Klompenwaard bij Doornenburg. Uit oude kaarten is bekend dat het kasteel rond 1660 door oprukkend Waalwater is weggespoeld. Het is nu een natuurgebied in de uiterwaarden aan de Waal waar runderen en paarden lopen. Zeker is dat het kasteel heeft bestaan, maar niet heel zeker is wat de exacte locatie is. In het kader van het 200-jarig bestaan van de buurtschap onder Nederlandse vlag in 2017, vonden een aantal personen het tijd worden om een zoektocht te starten naar de overblijfselen van het kasteel. Een projectgroep heeft in februari 2019 een poging gewaagd om de plaats van het voormalige, door de Waal verzwolgen kasteel vast te stellen. Met een grondradar zijn een aantal locaties in de Klompenwaard onderzocht, die zijn gekozen op basis van oude kaarten en informatie van andere onderzoekers.

Het bedrijf Euroradar is bereid gevonden om dit onderzoek gratis uit te voeren. Rocco van Alst van Euroradar (tevens afkomstig uit Gendt) heeft zich hiervoor ingespannen en heeft het onderzoek zelf uitgevoerd. De gekozen locaties zijn met een grondradar 'ingemeten'. Een grondradar kan diep in de bodem 'kijken' zonder dat er hoeft te worden gegraven. Staatsbosbeheer werkte ook mee aan het onderzoek en was tijdens het onderzoek ook aanwezig. Zij zijn zelf geïnteresseerd in de resultaten, maar hielden ook een oogje in het zeil als het gaat om de natuur. Daarom konden alleen genodigden bij het onderzoek aanwezig zijn." - In deze video wordt het onderzoek naar het verdwenen kasteel Hulhuizen toegelicht (door historicus Geert Visser van Historische Kring Gente en Wilco Witjes van het Comité Hulhuizen200). - Nog een video, waarin projectleider Projectleider Gerico de Vries het project toelicht. - Zie ook de Facebookpagina van het project.

Heemkunde
- Er valt heel veel te vertellen over de roerige geschiedenis van deze kleine kern. Historische Kring Gente heeft daarom een extra dik nummer 2017-1 van haar periodiek Ganita Mare geheel gewijd aan de geschiedenis van Hulhuizen, natuurlijk met als aanleiding dat deze plaats in 2017 heeft gevierd dat zij in dat jaar 200 jaar bij Nederland hoorde. Via de link is deze editie van dit tijdschrift ook online te lezen.

- "De doelstellingen van 'Hulhuizen aan de Waal' zijn: het behoud van Hulhuizens cultuurerfgoed in foto, beeld en geluid; tevens is ons doel om het geschreven en gesproken dialect te stimuleren en behouden. Dit doen we door o.a historische en recente foto's, video's en verhaal-materiaal te verzamelen en als content te publiceren via ons Facebookkanaal."

- Artikelen over de geschiedenis van Hulhuizen op de site van de buurtschap.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De huidige Mariakapel in buurtschap Hulhuizen* dateert uit 1999 en is gebouwd door inwoner Jos Niels, als opvolger van een vorige kapel, die hier van 1844 tot 1961 heeft gestaan. Zijn vrouw Annie vertelt hier op de site Mariakapellen.nl het volgende mooie verhaal over: ""Deze kapel is gebouwd omdat dhr. Jos Niels als manneke van een jaar of 6 Maria de belofte deed dat als hij bij zijn pleegouders mocht blijven wonen, hij later voor haar een huisje zou bouwen. Hij werd grootgebracht door de buren, omdat zijn moeder vaak ziek was en er weer een baby bij kwam. Wel kwam hij altijd op visite bij zijn vader en moeder, met de tante en oom zoals die werden genoemd. En toen ze hem terug wilden, omdat de buren zich er mee bemoeiden, was dat natuurlijk heel moeilijk voor hem en ook voor zijn pleegouders, die zelf geen kinderen konden krijgen. Toen ze bij een tante op visite gingen in Gemert waar zij in het klooster was, vroeg zij wat er aan de hand was, maar daar mocht niet over gesproken worden. Daarop nam ze Josje mee naar de Mariakapel en vroeg het nogmaals. Zo kreeg ze het hele verhaal te horen. Jos kreeg van haar een klein Mariabeeldje en ze zei bid tot Maria zodat je dan bij je tante en oom mag blijven wonen.
* Onder de link vind je twee videoreportages: een waarin Jos Niels in het dialect vertelt over zijn Mariakapel, en een waarin je het bouwproces van de kapel kunt volgen.

En zowaar er was steeds weer iets aan de hand bij vader en moeder, dan was moeder weer ziek of een van de kinderen. Al met al is hij bij oom en tante blijven wonen tot hij ging trouwen. Jaren daarna kwam het idee om in de tuin een grot te bouwen met een Mariabeeld er in. Later kwam het idee om de kapel, die al jaren weg was uit Hulhuizen, na te bouwen, maar dan zo dat iedereen er gebruik van kon maken. Na vele obstakels en tegenwerking van het kerkbestuur, maar met vele sponsors, die het een heel mooi plan vonden, konden we dan toch gaan bouwen. Nu staat de kapel er al vele jaren, en is ook al een paar maal als aula gebruikt (dit alleen voor speciale mensen). En er zijn ook al 2 kinderen in gedoopt, en vieringen van huwelijken gehouden. De Mariakapel wordt veelvuldig bezocht door jong en oud, en dat terwijl het kerkbestuur vond dat het niets toevoegde aan het geloof! Wij weten wel beter, je kunt met alle zorgen bij Maria terecht. Zij zal je altijd helpen. Dat hebben we beiden meegemaakt, dan wel meegekregen van Moeke, Annie's moeder. Ook is er de mogelijkheid om Maria of andere beelden, sleutelhangers, wijwatervaatjes en rozenkransen te kopen, dit als ondersteuning voor alle kosten van onderhoud."

- Op 1 maart 2018 is bij veerhuis Concordia een plaquette onthuld ter herdenking van het feit dat Hulhuizen in 2017 heeft gevierd dat het toen 200 jaar bij Nederland hoorde. De plaquette is ontworpen door de Huissense Martine van Bon.

Terug naar boven

Jaarlijks evenementen

- T/m 2017 was er in de buurtschap het jaarlijkse Pinksterfestijn (in dat jaar voor de 50e en tevens laatste keer). Na de organisatie van Hulhuizen200 is het comité Hulhuizen200 ontstaan die 'hun Hulhuizen' op pinksterzondag met een gemoedelijk feest op de agenda wil houden. Daarom is er sinds 2018 op 1e pinksterdag het evenement 'Pinkster aan de Waal', met overdag het Open Kampioenschap Klootschieten, na afloop barbecuen en 's avonds een feestavond met live muziek in veerhuis Concordia. Bij het klootschieten bestaat een team uit minimaal 6 personen. Kosten inschrijving 15 euro per team. Aanvang klootschieten: 12.00 uur. Na afloop gaat om 15.00 uur de barbecue aan. Kosten voor eigen rekening. 's Avonds feestavond met live-muziek in Veerhuis Concordia. Aanvang 20.00 uur. Entree 5 euro.

De lengte van het klootschietparcours is circa 5 kilometer. Een deel van het parcours gaat via de Kaaksedam dwars door de Gendtse polder. Een ploeg is gemiddeld ca. 2,5 uur onderweg. Klootschieten is een sport die zich door de eeuwen heen heeft weten te handhaven als recreatieve en competitieve bezigheid. Het is een zeer geschikt spel voor teambuilding of een familiefeestje. Iedere vier jaar wordt zelfs het Europese Kampioenschap georganiseerd door de International Bowl-playing Association. Zo fanatiek wordt het hier niet gedaan. De spelregels, kennis en ervaring zijn overgenomen van de klootschietvereniging in Huissen. Die waren gedwongen om met hun jaarlijks evenement te stoppen omdat het uit de hand liep, omdat deelnemers karrenvrachten met drank meesleepten. En dat gaat in Hulhuizen niet gebeuren. Het moet een sportief evenement worden, zeggen de initiatiefnemers. (bron en voor nadere informatie zie Groeten uit Gendt, 4-4-2018)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Het gaat slecht met de wilde bijen in Nederland. Tientallen soorten zijn verdwenen en de helft van de overgebleven soorten is bedreigd. Bijen hebben bloemen en nestgelegenheid nodig om te kunnen overleven, maar bloemen zijn er steeds minder. Bijen zijn onmisbaar, want zij zorgen samen met andere bestuivers zoals zweefvliegen voor de bestuiving van driekwart van onze eetbare gewassen zoals appels, peren, tomaten etc. Gelukkig kunnen we de bijen helpen. Daarom houdt het comité Hulhuizen200, samen met Lingewaard Natuurlijk, een actie met hulp van de opbrengst van “Lingewaard Doet“ om stroken grond in te zaaien met een- en meerjarige bloemenmengsels. Daarnaast gaan we op een van de zaaipercelen aan 't Hof een Bijenhotel plaatsen. Help ons mee en doneer jouw cheque van 7,50 Euro die in januari weer in de bus komt voor ons doel. Wij hopen dat door deze actie in onze buurtschap een Bijenlint ontstaat, waardoor er een bloemrijke en gezonde buurt voor de bijen ontstaat zodat 'Héél Hulhuizen Zoemt'!" Deze oproep was niet aan dovemansoren gericht, want de inzamelingsactie om de benodigde 1.500 euro voor het Bijenhotel, het bijvriendelijk bloemenzaad en de grondbewerking en het inzaaien bijeen te krijgen, was in februari 2019 binnen twee weken volgeboekt!

- "Buurtcomité Hulhuizen200 heeft in 2019 in samenwerking met Lingewaard Natuurlijk een kunstmatig ooievaarsnest gerealiseerd in de mooie buurtschap Hulhuizen. Dankzij het project Lingewaard Doet en sponsors werd binnen 2 weken het benodigde budget bijeen gebracht. Het project is op 19 januari 2019 succesvol afgerond. Op het erf van de familie Van Aalten is een prachtig ooienvaarsnest geplaatst. Het ooievaarsnest is in het weiland aan de Waaldijk geplaatst op advies van Lingewaard Natuurlijk, omdat het daar volgens hen de meeste kans van slagen heeft.

Er waren 2 eieren gelegd en deze zijn beide uitgekomen en één jong was erg zwak. Dit jong is door moeders min of meer uit z'n lijden verlost. Niet meer en niet minder. De ouders hebben feilloos in de gaten dat de kleinste niet mee komt en grijpen in. Zo is de natuur. Het tweede jong is verstrikt geraakt in nestmateriaal. Een stuk touw zat om zijn hals en poten waardoor het jong uit het nest viel. De ouders hebben daarna nog wekenlang op het nest vertoefd en zijn in augustus vertrokken richting het zuiden. Hopelijk kunnen ze volgend jaar de weg naar Hulhuizen weer vinden. Het ooievaarsnest kun je het beste bekijken vanaf de Waaldijk, nabij afrit Molenstraat." (bron: site van de buurtschap)

- Speeltuin Hulhuizen is in 2014 flink verbouwd en uitgebreid. Zo zijn de beide naastgelegen kunstgras-tennisbanen bij de speeltuin gevoegd, en zijn er een trampoline, survivalbaan, tienerbanken, pondo, een dubbele curver en een piratenschip geplaatst. De skelter- en skatebaan kan in de winter tot ijsbaan worden omgebouwd. Ook de hoeveelheden van en mogelijkheden met zand en water zijn behoorlijk uitgebreid. Kinderen kunnen met water en zand als speelmateriaal al hartstikke tevreden kunnen zijn. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. En alles voldoet tot in details aan de veiligheidsvoorschriften. Zo moet tussen de verschillende toestellen genoeg ruimte zijn zodat er royaal tussendoor bewogen kan worden. Toestellen dienen stabiel en onbeweeglijk te zijn verankerd; hoeken, randen en punten van toestellen mogen niet scherp zijn. Houten toestellen splintervrij, en nog heel veel meer. En er stroomt nu veilig leidingwater uit de toestellen - een speeltuin met waterattributen moet zich wapenen tegen Salmonella-besmetting - wat voor de vrijwilligers nog een hele klus geweest.

Doriene Hoogveld meldde bij de heropening nog een nieuw initiatief van de speeltuin: de Peuterochtend. "Wanneer de ‘grote kinderen’ naar school zijn kunnen peuters op dinsdag van 9.30-11.30 uur met hun leeftijdgenootjes ongestoord met elkaar spelen. Voor de mams, paps, oma’s en opa’s het ultieme moment om de durpse verhalen door te nemen. En voor niet-rokers. Speeltuin Hulhuizen is rookvrij!"

Volgens de reportage van 'Groeten uit Gendt' over de heropening van de speeltuin is Speeltuin Hulhuizen nu "misschien wel de mooiste speeltuin van Lingewaard". Wat erg meehelpt om de voorzieningen van de speeltuin in stand te houden en uit te kunnen breiden, is het feit dat de speeltuin altijd hoog scoort in de Rabobank Clubactie. In 2017 hadden zij daar zefs voor het 6e jaar op rij de hoogste score van de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. Ze doen er dan ook erg hun best voor; jaarlijks mailt het bestuur van de speeltuinvereniging alle leden hierover met een opwekking om eraan mee te doen, met daarna nog 2x een herinnering. Met telkens groot succes dus.

Terug naar boven

Beeld

- Hulhuizen heeft in 2017 meegedaan met de verkiezingen voor Mooiste plaats van Gelderland.

Terug naar boven

Links / voorzieningen

- Algemeen: - Site van en over buurtschap Hulhuizen.

- Nieuws: - Nieuws uit Hulhuizen op Facebook.

- Dialect: - "Het behoud van Hulhuizens cultuurerfgoed is een van de doelstellingen van Hulhuizen200. Tevens is het doel om het geschreven en gesproken dialect te behouden. Lees het rijmverhaal onder deze link maar eens door. Het is geschreven door schrijver Herman Buurman. Herman heeft de prachtige gave om gesproken dialect om te zetten naar geschreven tekst. Er is zelfs een compleet dialectwoordenboek van zijn hand, getiteld 'Op de blotes ien de nattes'. Het boek gaat over de streektaal van het oostelijk deel van de Over-Betuwe."

- Veiligheid: - "100 ogen zien veel meer dan 2. Sinds november 2015 beschikken de deelnemende inwoners van de buurtgemeenschap over de WhatsApp groep Buurtprevent Hulhuizen. Een moderne vorm van buurtwacht, aangezwengeld door een enthousiast team. Met deze WhatsApp mogelijkheid wordt getracht de veiligheid in de buurtschap nog verder te verbeteren. Op dit moment staan ruim 155 inwoners van de buurtschap direct met elkaar in contact, zodra er verdachte situaties gesignaleerd worden. De Buurtpreventie App mag alleen gebruikt worden voor signalering en alarmering. Via de Facebookpagina kunnen meer algemene zaken met elkaar worden gedeeld."

- Overzicht van AED's in buurtschap Hulhuizen.

- Genealogie: - Doop- trouw- en begraafregisters van Hulhuizen tot 1811.

Reacties

(2)

Prachtig om te lezen. Bedankt voor het werk dat u er in stopt. Tevens verwijs ik u naar de site van en over onze buurtschap (,,,).

Dank voor je compliment Wilco! Dat doet mij altijd goed om te horen en stimuleert mij om ook de 'laatste loodjes' af te maken. Want na ruim 10 jaar onderzoeken, schrijven, schrappen en herschrijven (wat me als 'uit de hand gelopen hobby' enkele tienduizenden manuren heeft gekost), is dit het 'puntjes op de i'-jaar waarin ik alle pagina's inhoudelijk wil afmaken.

Dank ook voor de tip van de prachtige informatieve site van en over buurtschap Hulhuizen! Ik heb hem gelinkt. Daar kunnen veel andere - en grotere - dorpen en buurtschappen niet aan tippen. Slim en verstandig dat jullie de site na afloop van het jubileumjaar hebben gehandhaafd en er de site van en over de buurtschap in bredere zin van hebben gemaakt. Anderen hebben daar niet aan gedacht en zo'n site na het jubileumjaar verwijderd en dat is toch een gemiste kans om je dorp of buurtschap blijvend op het internet 'op de kaart te zetten'. Want die site heb je toch al. Breid hem dan uit tot dorps- of buurtschapssite in bredere zin.

Ik heb dankbaar van de site gebruik gemaakt om de inhoud daarvan hierboven bondig samen te vatten - want de pagina over Hulhuizen was nog maar een beginnetje - en nog wat dingen die ik elders op het internet vond. De inhoud is nu verviervoudigd (van ca. 700 woorden naar ruim 3.000 woorden), dus je kunt weer opnieuw beginnen met lezen. :-)

Met vriendelijke groet en veel succes gewenst met je activiteiten voor jullie idyllische buurtschap als 'burgemeester van Hulhuizen200' (zo las ik op 'Groeten uit Gendt' ;-) ), Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen